Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Source Software สำหรับห้องงสมุด

2,411 views

Published on

บริหารงานห้องสมุด ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ทำได้ดี ไม่แพ้ใคร โดย ดร.ทวีศักดิ์ กอนันตกูล

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open Source Software สำหรับห้องงสมุด

 1. 1. บริหารงานห้องสมุด ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ทำได้ดี ไม่แพ้ใคร ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช .) โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดแห่งชาติ และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
 2. 2. หัวข้อการบรรยาย <ul><li>ภาระหน้าที่ของห้องสมุด
 3. 3. ห้องสมุดสู่จุดเปลี่ยน
 4. 4. โอเพนซอร์สและฟรีแวร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง </li></ul>
 5. 5. ภาระหน้าที่ของห้องสมุด <ul><li>จัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของชาติในรูปของหนังสือตัวเขียน เอกสารโบราณและจารึก หนังสือตัวพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ดำเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์และ เทคโนโลยีสารนิเทศตามหลักมาตรฐานสากล
 7. 7. บริการการอ่านศึกษาค้นคว้าและวิจัยแก่ประชาชน </li></ul>
 8. 8. ทรัพยากรสารสนเทศ <ul><li>หนังสือ
 9. 9. เพลง
 10. 10. ภาพยนตร์ ละคร
 11. 11. พิพิธภัณฑ์
 12. 12. ลายมือ จารึก
 13. 13. เสียงพูด </li></ul>
 14. 14. มากกว่าการเป็น “ห้องสมุด” The new library of Alexandria, the new Bibliotheca Alexandrina is dedicated to recapture the spirit of openness and scholarship of the original Royal Library of Alexandria . http://www.bibalex.org/English/Overview/overview.htm
 15. 15. ห้องสมุด และสถาบันวิจัย The library was a home to a host of international scholars, well-patronized by the Ptolemaic dynasty with travel, lodging and stipends for their whole families. As a research institution , the Library filled its stacks with new works in mathematics, astronomy, physics, natural sciences and other subjects. http://www.bibalex.org/English/Overview/overview.htm It was at the Library of Alexandria that the scientific method was first conceived and put into practice. Text writing, criticisms and publications for scholars, royalty and wealthy bibliophiles the world over. This commerce brings income to the library.
 16. 16. มากกว่าการเป็น “ห้องสมุด” http://www.bibalex.org/English/Overview/overview.htm <ul><li>6 specialized libraries : Arts, multimedia and audio-visual materials, the visually impaired, children, the young, micoforms, rare books and special collections
 17. 17. 3 museums for antiquities , manuscripts , the history of science
 18. 18. A planetarium, an explaratorium for children' exposure to science (Alexploratorium) </li></ul>
 19. 19. The Royal Library of Alexandria.
 20. 20. <ul><li>A library that can hold millions of books
 21. 21. An Internet Archive
 22. 22. Culturama, VISTA-Virtual Immersive Science and Technology Applications Systems,
 23. 23. 7 academic research centers (Alexandrina and Mediterranean Research Center, Arts Center, Calligrarphy Center, Social Studies, International School of Information Studies, Manuscripts Center, Center of Documentation of Cultural and Natural Heritage,
 24. 24. 9 permanent exhibitions </li></ul>http://www.bibalex.org/English/Overview/overview.htm Bibliotheca Alexandrina - Egypt
 25. 25. Bibliotheca Alexandrina - Egypt
 26. 26. Bibliotheca Alexandrina - Egypt
 27. 27. ความเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดประเทศไทย
 28. 28. ห้องสมุดสู่จุดเปลี่ยน <ul><li>บริการพื้นฐานสำหรับห้องสมุดตามมาตรฐานสากล
 29. 29. ห้องสมุดอัตโนมัติ : หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล สื่อดิจิทัล
 30. 30. บริการช่วยค้นคว้าอ้างอิง เว็บไซต์ 24 ชั่งโมง
 31. 31. บริการสถานที่อ่าน ยืมคืน บริการเอกสารที่ไม่มีในห้องสมุด
 32. 32. ถึงเวลาที่ต้องทบทวนความต้องการใหม่ๆของ “ผู้ใช้” ห้องสมุด </li></ul>
 33. 33. ICT ก้าวเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ <ul><li>เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
 34. 34. เพิ่มประสิทธิการการบริหาร
 35. 35. สอดรับกับยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยนไป </li></ul>
 36. 36. ICT สร้างคุณค่าอย่างไร เพิ่มมูลค่า และคุณค่า ลดต้นทุน ส่งเสริม การใช้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์
 37. 37. ICT ตัวช่วยเพิ่มคุณค่าห้องสมุด <ul><li>ผู้ผลิตหนังสือ จัดทำ PDF file ให้เรา download ได้
 38. 38. เว็บไซต์สร้างบรรยากาศให้อยากเยี่ยมห้องสมุดเพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม
 39. 39. เว็บไซต์ที่สืบค้นง่าย เข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้รวดเร็วทันที สะดวก รวดเร็ว
 40. 40. เว็บไซต์ที่มีความรู้ทันสมัย ปรับปรุงตลอดเวลา ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์ความรู้ + เสนอแนะ
 41. 41. ติดต่อสอบถาม + สมาคมกับบรรณารักษ์ได้โดยสะดวก
 42. 42. โปรแกรมค้นหาที่ดี ชีวิตบรรณารักษ์สบายไปกว่าครึ่ง
 43. 43. ICT ช่วยยกระดับ KPI ของห้องสมุด </li></ul>
 44. 44. จากหอสมุดจริง สู่อิเล็กทรอนิกส์ ฺBaker Library, Harvard Business School.
 45. 47. PDF files - หนังสือออนไลน์ ตัวอย่าง -- Scientific American
 46. 48. 2D Barcode-ข้อความที่คอมพิวเตอร์อ่านได้
 47. 49. 2D Barcode
 48. 50. KPI ใหม่ สำหรับห้องสมุด <ul><li>จำนวนการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท : จำนวนการยืมคืนหนังสืออาจจะลด แต่การดาวน์โหลดเนื้อหาจากฐานข้อมูลและคลังดาวน์โหลดจะมีมากขึ้น
 49. 51. จำนวนผู้เข้าห้องสมุดอาจจะลดลง และจำนวนครั้งที่มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
 50. 52. เพิ่มจำนวนเนื้อหาดิจิทัลที่ผลิตหรือแปลงจากทรัพยากรที่มีเดิม
 51. 53. การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมมากขึ้น : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม จะมีการเรียนออนไลน์กันมากขึ้น </li></ul>
 52. 54. ICT สร้างภาระจริงหรือ ????? <ul><li>งบประมาณฮาร์ดแวร์
 53. 55. งบประมาณซอฟต์แวร์
 54. 56. งบประมาณพัฒนาบุคลากร </li></ul>
 55. 57. ลดต้นทุน เติมความรู้ด้วย Open Source Software <ul><li>Open Source Software เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ที่มีความตั้งใจร่วมกันในการสร้างระบบงานคุณภาพสูง เปิดเผยรหัส ต้นฉบับ
 56. 58. ให้ดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี ทั้งโปรแกรมใช้งาน และรหัสต้นฉบับ
 57. 59. เรียนรู้ ผ่าตัด ปรับแต่งได้ตรงกับความต้องการ
 58. 60. ไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตใช้งาน
 59. 61. ผู้ใช้ ต้องเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ต้องมีงบประมาณในการปรับแต่ง และดูแลรักษา </li></ul>
 60. 63. ใช้โอเพนซอร์ส/ฟรีแวร์ได้อย่างไร <ul><li>เลิกใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้งาน / เครื่องสำนักงาน </li><ul><li>OpenOffice.org แทน MS-Office
 61. 64. GIMP แทน PhotoShop
 62. 65. PDF Creator แทน Acrobat Professional
 63. 66. Lexitron แทน Thai Dictionary
 64. 67. 7-zip แทน WinZip
 65. 68. XnView แทน ACDSee
 66. 69. Firefox แทน IE </li></ul></ul>
 67. 70. ระบบงานขนาดใหญ่ <ul><li>รู้จักของฟรี ประหยัดเงินได้เป็นล้านบาท !!!
 68. 71. Joomla, Mambo พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดพร้อมบริการ Web 2.0 ไม่ใช่เรื่องยาก
 69. 72. Koha, OpenBiblio ทางเลือกสำหรับการบริการห้องสมุดแทนระบบห้องสมุดราคาแพง
 70. 73. DSpace, Greenstone คลังเก็บเอกสารดิจิทัล </li></ul>
 71. 75. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (บูรณาการ) <ul><li>OPAC สืบค้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
 72. 76. จัดการสมาชิก และบริการยืม/คืน
 73. 77. วิเคราะห์ ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ </li></ul>ซื้อลิขสิทธิ์ INNOPAC Horizon VTLS Magic Library e-Lib ซื้อลิขสิทธิ์ INNOPAC Horizon VTLS Magic Library e-Lib Open Source Koha VuFind PHPMyLibrary OpenBiblio
 74. 78. KOHA Web OPAC ระบบห้องสมุดกลาง สวทช . - NSTDA, NECTEC, MTEC, NANOTEC ผสานด้วย 14 วิทยาลัยสาธารณสุข
 75. 79. ผลการสืบค้นจาก สวทช. และ กรมการแพทย์
 76. 80. OpenBiblio สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 77. 81. OpenBiblio สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 78. 82. OpenBiblio โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
 79. 83. เว็บไซต์หน่วยงาน ง่าย เร็ว แบบร่วมมือ <ul><li>Joomla
 80. 84. Blog – Wordpress
 81. 85. Wiki - Dokuwiki </li></ul>
 82. 86. สำรวจความคิดเห็น ผู้ใช้ได้เร็วด้วย e-Poll ปฏิทินกิจกรรม ที่ร่วมกันเติมเต็ม สืบค้นได้ทุกอย่าง ข้ามระบบก็ทำได้ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบสุ่มง่ายๆ ทุกคนร่วมสร้าง เนื้อหาเผยแพร่
 83. 87. สำรวจความคิดเห็น ผู้ใช้ได้เร็วด้วย e-Poll ปฏิทินกิจกรรม ที่ร่วมกันเติมเต็ม สืบค้นได้ทุกอย่าง ข้ามระบบก็ทำได้ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบสุ่มง่ายๆ ทุกคนร่วมสร้าง เนื้อหาเผยแพร่ ไม่ยากเลยครับ โปรแกรม Joomla เตรียมให้เกือบทุกอย่าง ที่ต้องการ ที่เหลือก็พัฒนาเพิ่ม ตามเหมาะสม
 84. 88. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 85. 89. สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 86. 90. Digital Library
 87. 91. เริ่มต้นอย่างไร บริการ “ ใจ”ขององค์กร เรียนรู้ พัฒนา
 88. 92. เปิด “ใจ” ที่จะรับและปรับเปลี่ยน <ul><li>เรียนรู้ “ร่วมกัน”
 89. 93. พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
 90. 94. เพิ่มศักยภาพการบริการ และบริการด้วยแนวทางที่ถูกต้อง </li></ul>
 91. 95. ร่วมเดินทางด้วยกัน <ul><li>เครือข่าย “เพื่อนร่วมทาง” ที่มีคุณค่า
 92. 96. ต้นแบบ “การเดินทาง” สำหรับหน่วยงานต่างๆ
 93. 97. สร้าง “มาตรฐาน” การประยุกต์ใช้และบริการรูปแบบใหม่ จากหน่วยงานต้นแบบ </li></ul>
 94. 98. ขอขอบคุณ <ul><li>แหล่งข้อมูล </li><ul><li>http://stks.or.th
 95. 99. http://stks.or.th/blog
 96. 100. http://stks.or.th/wiki
 97. 101. http://stks.or.th/elearning </li></ul></ul>

×