Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Source for Library

2,608 views

Published on

Open Source Software คืออะไร / ทางเลือกที่สดใส

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open Source for Library

 1. 1. Open Source Software คืออะไร / ทางเลือกที่สดใส OpenOffice.org Greenstone Koha DSpace WUNCA#18 10 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services) </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://www.stks.or.th/boonlert </li></ul>
 3. 3. ประวัติการทำงาน <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล </li></ul><ul><li>หัวหน้างานวิชาการ </li></ul><ul><li>หัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค </li></ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( เนคเทค ) 2537 - 2550 </li></ul>
 4. 4. ท่านรู้จัก/เคยได้ยินหรือไม่ <ul><li>SquirrelMail </li></ul><ul><li>Joomla </li></ul><ul><li>Mambo </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>Moodle </li></ul><ul><li>Atutor </li></ul><ul><li>Blog (Web log) </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul>
 5. 6. Open Source Software <ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด </li></ul><ul><ul><li>เปิดเผย Source Code </li></ul></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ฟรี </li></ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เสรี </li></ul><ul><li>OSS </li></ul>
 6. 7. ทำไหม OSS คือทางเลือก <ul><li>กฏหมายลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><li>กฏหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2550 </li></ul><ul><li>งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ </li></ul>
 7. 8. ความจำเป็น <ul><li>คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง    30,000.00 </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 </li></ul></ul>
 8. 9. ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน
 9. 10. ความจำเป็น <ul><li>ระบบงานต่างๆ </li></ul><ul><ul><li>Hardware </li></ul></ul><ul><ul><li>Software </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ค่าพัฒนาระบบ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ค่าบำรุงรักษา </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>เงินเดือน </li></ul></ul>
 10. 11. มุมมอง/ทางเลือกใหม่
 11. 12. มูลค่าซอฟต์แวร์ <ul><li>Linux SIS/TLE ฟรี </li></ul><ul><li>OpenOffice.org ฟรี </li></ul><ul><li>GIMP ฟรี </li></ul><ul><li>PDF Creator ฟรี </li></ul><ul><li>7-Zip ฟรี </li></ul><ul><li>Xn-View, InfanView ฟรี </li></ul>
 12. 13. เชื่อถือได้มากเพียงใด <ul><li>Community ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><ul><li>http://www.sourceforge.net </li></ul></ul><ul><li>ยึดมาตรฐาน </li></ul><ul><li>ระบบเปิด </li></ul><ul><li>หน่วยงานของประเทศที่ให้การสนับสนุน </li></ul>
 13. 14. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
 14. 15. SIPA : www.sipa.or.th <ul><li>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ </li></ul>
 15. 16. OSS for Library <ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (STKS – Science and Technology Knowledge Services) </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) </li></ul></ul><ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) </li></ul></ul><ul><li>www.stks.or.th </li></ul>
 16. 17. การดำเนินการของเนคเทค <ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows </li></ul></ul><ul><li>จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware </li></ul><ul><ul><li>คู่มือ / สื่อเรียนรู้ออนไลน์ (http://elearning.nectec.or.th) </li></ul></ul>
 17. 18. OSS/Freeware <ul><li>OpenOffice.org </li></ul><ul><li>XnView, IrfanView </li></ul><ul><li>GIMP </li></ul><ul><li>7-Zip, IZarc </li></ul><ul><li>Dia </li></ul><ul><li>LexiTron </li></ul><ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>ACDSee </li></ul><ul><li>PhotoShop </li></ul><ul><li>Winzip </li></ul><ul><li>Visio </li></ul><ul><li>Thai Dictionary </li></ul>
 18. 19. OSS/Freeware <ul><li>Joomla, Mambo </li></ul><ul><li>FileZilla </li></ul><ul><li>FreeMind </li></ul><ul><li>LearnSquare, Moodle </li></ul><ul><li>GreenStone </li></ul><ul><li>Dreamweaver </li></ul><ul><li>WinFTP </li></ul><ul><li>MindManager </li></ul><ul><li>e-Learning Solution </li></ul><ul><li>Digital Library </li></ul>
 19. 20. ใช้ OSS อย่างไรบ้าง * ระบบเว็บไซต์ * ระบบอีเมล์ * ระบบบริหารสำนักงาน * ระบบ KM * ชุมชนออนไลน์ * ซอฟต์แวร์สำนักงาน * ซอฟต์แวร์บริการ * ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน Server Client
 20. 21. การใช้งานจริง <ul><li>Server-based </li></ul><ul><ul><li>ระบบปฏิบัติการ Linux </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น Joomla, Mambo แทนการจ้างพัฒนา </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาระบบ Workgroup/KM/Calendar ด้วย E-Groupware แทนการจ้างพัฒนา </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาระบบ E-Library ด้วย CDS/ISIS และ WebLIS </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาระบบ Digital Library ด้วย Greenstone </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาระบบ Repository ด้วย DSpace </li></ul></ul>
 21. 24. ซอฟต์แวร์ประจำเครื่อง <ul><li>7-Zip โปรแกรมบีบ / อัดไฟล์ </li></ul><ul><li>IrfanView โปรแกรมแสดงภาพ </li></ul><ul><li>GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพ </li></ul><ul><li>OpenOffice.org จัดการงานสำนักงาน </li></ul><ul><li>Mozilla FireFox Web Browser </li></ul>
 22. 25. ใช้ยากจริงหรือ <ul><li>ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก” </li></ul>
 23. 26. ส่งเสริมอย่างไรให้ได้ผล <ul><li>นโยบายการได้มาของซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน </li></ul><ul><ul><li>ลดการซื้อ </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนโอเพนซอร์ส </li></ul></ul><ul><li>ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ของการเผยแพร่ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างแท้จริง </li></ul><ul><li>มีความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร </li></ul>
 24. 27. กรณีศึกษา “สวทช.” <ul><li>สวทช . เป็นองค์กรที่ยกเลิกการใช้ SW เถื่อน </li></ul><ul><li>ใช้แนวทางสายกลางในการเลือกใช้ SW อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>จัดเงินอุดหนุนการจัด OSS Club และจัดกิจกรรมสนับสนุน </li></ul><ul><li>ประกาศใช้ OpenDocument Format ภายใน สวทช . </li></ul><ul><li>บุคลากร สวทช . ต้องรู้ OOo ภายใน 1 ปี โดยการศึกษาผ่าน e-Learning </li></ul><ul><li>ติดตั้ง OOo ทุกเครื่องภายใน สวทช . </li></ul>
 25. 28. แนวทางสายกลาง <ul><li>สนับสนุนการใช้ SW อย่างเหมาะสมกับ ลักษณะงาน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมการใช้ OSS และ Freeware ที่ทำงานบน Windows </li></ul>
 26. 29. OSS Club <ul><li>สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร </li></ul><ul><ul><li>NECTEC + NSTDA + EGAT + SIPA </li></ul></ul><ul><ul><li>SETEC + ODP + ISS + NSS + ... </li></ul></ul><ul><li>OSS Club ที่มีทีมงานจากทุกศูนย์ฯ ภายใน สวทช . </li></ul><ul><li>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม </li></ul><ul><li>จัดหา Help desk เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว </li></ul>
 27. 30. พันธมิตรร่วมทาง <ul><li>NECTEC </li></ul><ul><li>NSTDA </li></ul><ul><li>STKS </li></ul><ul><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย </li></ul><ul><li>การบินไทย </li></ul><ul><li>SME </li></ul>
 28. 31. ชุมชนนักพัฒนา <ul><li>โครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนครั้งที่ 4: Codefest #4 </li></ul>
 29. 32. ความช่วยเหลือ <ul><li>http://www.stks.or.th </li></ul><ul><li>http://elearning.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://www.thaiopensource.org </li></ul><ul><li>http://converttle.nectec.or.th </li></ul><ul><li>http://docs.google.com </li></ul><ul><li>คู่มือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ </li></ul>
 30. 33. OSS for Library <ul><li>http://www.oss4libs.org </li></ul><ul><li>Greenstone Digital Library </li></ul><ul><li>Koha ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>Dspace IR </li></ul>
 31. 34. Greenstone <ul><li>http://www.greenstone.org </li></ul><ul><li>ชุดซอฟต์แวร์สร้าง / เผยแพร่ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยรวบรวมชุดเอกสารดิจิทัล (Digital Collection) หลายชุดไว้ด้วยกัน </li></ul><ul><li>ทำงานได้ทั้ง Offline/Online </li></ul><ul><li>พัฒนาโดย New Zealand Digital Library Project ณ University of Waikato ภายใต้การสนับสนุนของ UNESCO </li></ul>
 32. 35. ความสามารถ <ul><li>Builds and distributes digital library collections </li></ul><ul><li>Full-text document search and display </li></ul><ul><li>Multi-platform support </li></ul><ul><li>Web-based user interface </li></ul><ul><li>Highly customizable </li></ul><ul><li>Document collections can be exported to CD-ROMs </li></ul><ul><li>Can be used for archiving </li></ul>
 33. 36. Document Formats <ul><li>Source documents come in a variety of formats, and are converted into a standard XML form for indexing by “plugins.” Plugins distributed with Greenstone process plain text, HTML, WORD and PDF documents, and Usenet and E-mail messages. </li></ul>
 34. 37. แผนที่
 35. 38. จดหมาย
 36. 39. บันทึก
 37. 40. รูปภาพ
 38. 41. หลากหลาย Metadata <ul><li>General Metadata Standards for Resource Discovery </li></ul><ul><ul><li>Dublin Core </li></ul></ul><ul><ul><li>Darwin Core </li></ul></ul><ul><ul><li>Document Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Web Metadata </li></ul></ul><ul><li>Multimedia Metadata Standards </li></ul><ul><ul><li>NISO NISO Z39.87-2002 Technical Metadata for Digital Still Images </li></ul></ul><ul><ul><li>EXIF </li></ul></ul><ul><ul><li>DIG35 Specification </li></ul></ul><ul><ul><li>MPEG-7 </li></ul></ul>
 39. 42. หลากหลาย Metadata <ul><li>Metadata Standards for Museum Cataloguing </li></ul><ul><ul><li>Research Libraries Group (RLG) </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Categories for the Description of Works of Art </li></ul></ul><ul><li>Intellectual Property Rights and Electronic Commerce Standards </li></ul><ul><ul><li>INDECS (Interoperatibility of Data for Electronic Commerce Systems) </li></ul></ul><ul><ul><li>MPEG-21 </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital Object Identifier (DOI) </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO/TC 46/SC 9 (the Information Resources Subcommittee of the International Organization for Standardization Technical Committee for Information and Documentation Standards) </li></ul></ul>
 40. 43. หลากหลาย Metadata <ul><li>Educational Metadata Standards </li></ul><ul><ul><li>Dublin Core Education Working Group </li></ul></ul><ul><ul><li>GEM (Gateway to Educational Materials) Metadata Element Set </li></ul></ul><ul><ul><li>IMS Global Learning Consortium (IMS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Canadian Core Learning Resource Metadata Protocol (CanCore Protocol) </li></ul></ul><ul><ul><li>IEEE LTSC-LOM </li></ul></ul>
 41. 44. Greenstone <ul><li>1 ในทางเลือกสำหรับ ความต้องการที่หลากหลายทั้ง </li></ul><ul><ul><li>ฟอร์แมต </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul>

×