Open Access for Education

1,560 views

Published on

Open Access for Education

Published in: Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
79
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Open Access for Education

 1. 1. Open access รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 08 2553
 2. 2. เอกสารเปิดสาธารณะ (Open access-OA) • เป็นแนวคิดเปิดเป็นสาธารณะ เข้าถึงได้อย่างเสรี • ไม่จากัดสิทธิในการใช้ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกระทาการ เชื่อมโยง คัดลอก ถ่ายโอนไปใช้ ทาการแจกจ่าย การทาสาเนา ทาการดัดแปลง และนาไปใช้เพื่อการค้า ได้โดยไม่ต้องขอ อนุญาต • OA จะเน้นบทความวิจัย/วิชาการในรูปแบบดิจิทัลที่ให้บริการ บนอินเตอร์เน็ต • ปัจจุบัน ครอบคลุม วิทยานิพนธ์ เอกสารการประชุม เอกสาร การสอน รายงาน สิ่งพิมพ์รัฐบาล สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น วิดโอ เพลง ภาพ ี
 3. 3. เอกสารเปิดสาธารณะ (Open access-OA) • OA จะไม่หมายรวมถึง นวนิยาย บทความในนิตยสาร รวมถึง เว็บไซต์ เช่น wikis, blogs ที่เปิดให้เข้าดูได้ เพราะมีรูปแบบที่ เปิดเนื้อหาให้อ่านได้เป็นสาธารณะ แต่ผู้จัดทาจะยังคงความ เป็นเจ้าของเนื้อหาที่ไม่อนุญาตให้นาไปใช้ ยกเว้นมีการแจ้งว่า เป็น OA • แนวคิดเริ่มเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา จากกลุ่มนักวิชาการ สายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(Natural sciences) About Open Access http://www.ssoar.info/en/home/about-open-access.html
 4. 4. ที่มา • อิสระจากระบบผูกขาดการจัดพิมพ์บทความ • ลิขสิทธ์ 70 -120 ปี Fair use 10% 30 วินาที • การเผยแพร่ในวงแคบ ราคาเอกสาร/การบอกรับ • เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต • OSS
 5. 5. ความสาคัญของ OA The primary reason open access is needed is not the serials crisis or the needs of developing countries (public good) but for the sake of research impact Open Access To Ideas Open Access To The Broadest Audience
 6. 6. “Online or Invisible?” (Lawrence 2001) “average of 336% more citations to online articles compared to offline articles published in the same venue” Lawrence, S. (2001) Free online availability substantially increases a paper's impact Nature 411 (6837): 521. http://www.neci.nec.com/~lawrence/papers/online-nature01/
 7. 7. Metric • Research that is freely accessible on the web has 25% - 250% greater research impact • PLoS Biology has achieved an impact factor of 14.7 SCImago Journal Rank Journal h-index JIF Info & Mgt 29 2.119 Journal of ASIST 27 1.555 Info Pro & Mgt 27 1.546 J of Doc 23 1.439 Info Research 12 0.870 Lib & Info Sci Res 14 1.059 Int J Info Mgt 18 0.754 Lib Qly 14 0.528 J Info Sci 17 0.852 Lib Trends 14 0.545
 8. 8. Free Documentation Licenses • GNU Free Documentation License - GFDL – This is a license intended for use on copylefted free documentation. It is also suitable for other kinds of useful works (such as textbooks and dictionaries, for instance). Its applicability is not limited to textual works (“books”). WIKI ใช้ • Apple's Common Documentation License, Version 1.0 – This is a Free Documentation license that is incompatible with the GNU FDL. It is incompatible because Section (2c) says “You add no other terms or conditions to those of this License”, and the GNU FDL has additional terms not accounted for in the Common Documentation License.
 9. 9. • FreeBSD Documentation License This is a permissive non-copyleft free documentation license that is compatible with the GNU FDL. ต้องขออนุญาตก่อนใช้ ใช้กับOSS ได้ • The first time that you use the word "FreeBSD" in any medium, you must conspicuously indicate that "the mark FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation and is used by ______ <<Insert the name of your organization>> with the permission of The FreeBSD Foundation." If you use any of the other Marks in any medium, you must also conspicuously indicate that such Marks are trademarks of The FreeBSD Foundation and are used by ______ <<Insert the name of your organization>> with the permission of The FreeBSD Foundation.
 10. 10. Public domain These materials are "public property", and available for anyone to use freely for any purpose. You can do whatever you want with it (mostly government stuff) OpenContent License (OPL) Terms and Conditions for Copying, Distributing, and Modifying Open Audio License - EFF Open Audio License Creative Commons Attribution Share-Alike license Attribution. You must give the original author credit. Share Alike. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one
 11. 11. a
 12. 12. Open Clip Art Library http://openclipart.org/
 13. 13. การจัดทา OA Green OA: Self-Archiving/Repositories Gold OA: OA journals
 14. 14. Green OA: Self-Archiving/Repositories (1,703) 2.5 million/annual research articles "preprints" "postprints" = e-prints errata/corrigenda 1. Author's Personal Websites 2. Disciplinary Archives 3. Institutional-Unit Archives 4. Institutional Repositories DSpace, EPrints Directory of Open Access Repositories http://www.opendoar.org/find.php
 15. 15. http://www.educause.edu/
 16. 16. http://www.ssoar.info/en/home.html
 17. 17. การจัดทา OA Gold OA: OA journals 5,304 (2,230) journals author fee Open Journal systems Public Library of Science-PLoS $1,500 $2,500 Biomed Central $ 500 $1,700 Springer $3,000 ลดราคาสมาชิก
 18. 18. http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html
 19. 19. รายชื่อสานักพิมพ์ที่ร่วมมือในการทา self archive publisher copyright and self-archiving policies
 20. 20. การส่งเสริม OA Peter Suber (2007) Universities 791 universities in 46 countries • Faculty • Librarians • Administrators • Students • Other Journals and publishers Foundations Learned societies Governments Citizens What you can do to promote open access http://www.earlham.edu/~peters/fos/do.htm
 21. 21. Librarians • Launch an open-access, OAI-compliant institutional eprint archive, for both texts and data. • Help faculty deposit their research articles in the institutional archive • Consider publishing an open-access journal • Consider rejecting the big deal, or cancelling journals that cannot justify their high prices, and issue a public statement explaining why • Help OA journals launched at the university become known to other libraries, indexing services, potential funders, potential authors, and potential readers
 22. 22. Librarians • Include OA journals in the library catalog. • Undertake digitization, access, and preservation projects not only for faculty, but for local groups, e.g. non-profits, community organizations, museums, galleries, libraries. Show the benefits of OA to the non-academic community surrounding the university, especially the non-profit community. • Annotate OA articles and books with their metadata. • Inform faculty in biomedicine at your institution about the NIH public-access policy. • Help design impact measurements (like e.g. citation correlator) that take advantage of the many new kinds of usage data available for OA sources
 23. 23. Faculty • Submit your research articles to OA journals, when there are appropriate OA journals in your field. – Directory of Open Access Journals. • Deposit your preprints in an open-access archive – It could be a disciplinary or institutional archive. – If your institution doesn't have one already, then faculty or librarians should launch one.
 24. 24. Faculty • Deposit your postprints in an open-access • When asked by a colleague to send a copy of one of your articles, self-archive the article instead. That is, deposit the postprint in an open-access archive at your institution or in your discipline • Ask journals to let you retain the rights you need to consent to open access • Negotiate with conventional journals to try the Walker- Prosser method of experimenting with OA.
 25. 25. 226 TOTAL MANDATES Funder Mandates: 46 NIH Public Access DOE Institute of Education Sciences Howard Hughes medical Institute (HHMI) Institute Mandate: 116 University, Department Harvard Arts and Sciences (2/12/08; unanimous vote of the faculty) Harvard Law School (5/7/08; unanimous vote) Harvard – JFK School of Government (3/09; almost unanimous) Harvard Graduate School of Education (6/09) *Harvard Medical School Research Institute ROARMAP (Registry of OA Repository Mandates) http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/
 26. 26. Administrator • Adopt policies encouraging or requiring faculty to fill the institutional archive with their research articles and preprints • Adopt a policy: In hiring, promotion, and tenure, the university will give due weight to all peer-reviewed publications, regardless of price or medium • Adopt a policy: faculty who publish articles must either (1) retain copyright, and transfer only the right of first print and electronic publication, or (2) transfer copyright but retain the right of postprint archieving
 27. 27. Administrator • Adopt a policy: when faculty cannot get the funds to pay the processing fee charged by an OA journal from their research grant, then the university will • Adopt a policy: all theses and dissertations, upon acceptance, must be made openly accessible, for example, through the institutional repository or one of the multi-institutional OA archives for theses and dissertations • Adopt a policy: all conferences hosted at your university will provide open access to their presentations or proceedings, even if the conference also chooses to publish them in a priced journal or book. This is compatible with charging a registration fee for the conference.
 28. 28. สถานภาพปัจจุบัน 1,703 Repositories OA Journal = 5,304
 29. 29. สถานภาพปัจจุบัน - ไทย 1. Asian Institute of Technology - http://www.ait.asia/ KIDS-D (Knowledge, Imaginary, Discovery, Sharing) http://dl.kids-d.org/ 2. National Science and Technology Development Agency (NSTDA) (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) - http://www.nstda.or.th/ NSTDA Knowledge Repository http://stks.or.th/nstdair 3. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) - http://www.rmutp.ac.th/ RMUTP IR (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Intellectual Repository) http://repository.rmutp.ac.th/
 30. 30. จะทาอย่างไร? Open Access To Ideas Open Access To The Broadest Audience • เขียนบทความภาษาไทย • ส่งเสริมการจัดทาดัชนีชี้วัดคุณภาพ • MANDATE • OSS Google Flirck Youtube
 31. 31. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี – Electronic Publishing – OSS – สัมมนา ปริญญาโท – Digital Library – Electronic Publishing – สัมมนา – การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์
 32. 32. OA OSS Start doing now because it is the right thing to do ขอบคุณค่ะ

×