Natonal broadband-policy

930 views

Published on

นโยบายบอรดแบนด์แห่งชาติ กระทรวงไอซีที

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Natonal broadband-policy

 1. 1. นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ๑. ความเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ ได้กําหนดให้รัฐดําเนินการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทําและการให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง เท่าเทียมกันทั่วประเทศ และรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าจะพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้จัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) หรือ ICT 2020 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกําหนดเป้าหมายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มีคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ ภายใต้กรอบนโยบาย ICT 2020 ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริการของรัฐ การรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงความมั่นคงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนช่วยส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของกิจการโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบริการบรอดแบนด์ของประเทศ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ โดยมีประชากรที่ใช้บริการบรอดแบนด์เพียงร้อยละ ๓.๕ ส่วนใหญ่กระจุ กตัวอยู่ ในเขตนครหลวงและเมืองใหญ่ ซึ่งนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ํ าและช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างประชาชนในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งเป็นปัจจัยที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ในการนี้ รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นกรอบการดําเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่หลากหลาย มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และตอบสนองความต้องการการใช้บริการของทุ กภาคส่วน โดยที่ รัฐมีบทบาทเป็นผู้ กําหนดนโยบายและสนับสนุนการให้มีแ ละการใช้บริการบรอดแบนด์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมดําเนินการไปสู่ความสําเร็จโดยมีองค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระตามกฎหมายทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบกิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม๒. นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ๒.๑ ภาครัฐ มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการพั ฒนาบริการบรอดแบนด์ อันถือเป็นบริ การที่ มีความสํา คั ญ เทีย บเท่ าบริก ารที่เป็น สาธารณู ปโภคขั้น พื้นฐานของประชาชน ให้ ทั่วถึ ง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ๒.๒ ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําและลดช่องว่างทางดิจิทัล ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และเชิงกลุ่มประชากรสามารถกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 2. 2. -๒- ๒.๓ ภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาบรอดแบนด์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ๒.๔ ในการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ รัฐจะบริหารจัดการทรัพย์สินด้านโทรคมนาคมที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วและอาจจะลงทุนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายอย่างเสมอภาคโดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรัฐจะไม่ผูกขาดที่จะเป็นผู้ลงทุนในการจัดให้มีบริการต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายที่พึงประสงค์และมีศักยภาพที่จะลงทุนเพื่อให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดโครงข่ายบรอดแบนด์ทั่วประเทศ โดยให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในการให้บริการ ๒.๕ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเขตอํานาจอธิปไตยของชาติ เช่น ตําแหน่งวงโคจรของดาวเทียม จุดขึ้นฝั่งของเคเบิลใต้น้ํา หรือจุดเชื่อมต่อโครงข่ายข้ามพรมแดน ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของชาติและเป็นสิทธิหรือทรัพยากรที่รัฐจะส่งเสริมให้มีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของการนํามาใช้งานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศ และการนํามาใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการที่จะพัฒนาความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศรัฐจะเป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนจัดให้มีบริการดังกล่าว ๒.๖ รัฐจะส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมส่วนปลายทางทั้งแบบใช้สายและไร้สายผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ ิ๓. เป้าหมาย ๓.๑ พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๕๘และไม่ต่ํา กว่า ร้อ ยละ ๙๕ ภายในปี ๒๕๖๓ โดยมีคุณ ภาพบริก ารที่ไ ด้ม าตรฐานและมีอัต ราค่า บริก ารที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนําแสงในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ความเร็วไม่ต่ํากว่า 100 Mbps ภายในปี ๒๕๖๓ ๓.๒ ประชาชนสามารถได้รับบริการผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุขการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และบริการสาธารณะอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ โดย ๓.๒.๑ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษา โดยโรงเรี ย นในระดั บ ตํ า บลสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารบรอดแบนด์ที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๕๘ และโรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ภายในปี ๒๕๖๓ ๓.๒.๒ ขยายบริการสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัยทุกแห่งสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ที่มีคุณภาพเดียวกับโรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีการเชื่อมโยงและให้บริการระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ ภายในปี ๒๕๕๘ ๓.๒.๓ ขยายการให้ บริ ก ารระบบรั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิกส์ ผ่ า นโครงข่า ยบรอดแบนด์ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งของประเทศสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ที่มีคุณภาพในระดับเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนในทุกตําบลสามารถใช้บริการต่าง ๆ ที่จะมีในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาภายในปี ๒๕๕๘
 3. 3. -๓- ๓.๒.๔ ให้ประเทศมีระบบการเฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ ให้ประชาชนได้รบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที ั ๓.๓ ภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงข่ายบรอดแบนด์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างสมดุลและต่อเนื่อง รวมทั้งให้โครงข่ายบรอดแบนด์เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดย ๓.๓.๑ ยกระดั บขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ของประเทศในเรื่อ งโครงสร้ างพื้ น ฐานทางด้านเทคโนโลยีโดยรวมให้อยู่ในกลุ่ม Top 25% ของประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในการจัดลําดับ World Competitiveness Rankings ๓.๓.๒ เกิดการขยายตัวของธุร กิจที่ใ ช้การสร้างสรรค์ การออกแบบ และบริการใหม่ ๆที่ดําเนินการได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์ ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังพื้นที่ที่มิใช่เขตเมือง ๓.๓.๓ สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๕๘ ๓.๔ ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร โดยใช้การสื่อสารหรือเข้าถึงข้อมูลร่วมกันผ่านบริการบรอดแบนด์ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งจะส่งผลในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ๓.๕ ลดต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์ โ ดยรวม โดยเฉพาะด้ า นการเชื่ อ มต่ อ วงจรออกต่างประเทศและการนําบรอดแบนด์เข้าถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้อัตราค่าใช้บริการบรอดแบนด์ลดต่ําลง ประชาชนผู้บริโภคโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ๓.๖ เกิดการพัฒนาเนื้อหาสาระ (Content) และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การสาธารณสุข การป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ศาสนาและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินธุรกิจให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ๓.๗ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่า และความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เร่งตัวเร็วขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจากการขยายการใช้บริการบรอดแบนด์ รวมถึงมีความรู้และทักษะในการใช้งานบรอดแบนด์อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ๓.๘ อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนา เกิดการขยายตัวและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล๔. แนวทางดําเนินการ ๔.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการบรอดแบนด์ ๔.๑.๑ ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในธุรกิจบริการบรอดแบนด์ บนพื้นฐานการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ซึ่งจะไม่มีการผูกขาด รวมถึงการเปิดกว้างทางเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนในโครงข่ายและขยายการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ๔.๑.๒ สนับสนุนให้มีการขยายบริการบรอดแบนด์ไปสู่พื้นที่ชนบทห่างไกล ภายใต้หลักการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
 4. 4. -๔- ๔.๑.๓ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารลงทุ น พั ฒ นาโครงข่ า ยบรอดแบนด์ ใ นทุ ก ระดั บ ให้ มี ป ริ ม าณเพียงพอ คุณภาพได้มาตรฐานสากล และมีต้นทุนต่ํา ด้วยการลงทุนของภาคเอกชนหรือภาครัฐร่วมเอกชน และส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ เพื่อลดการลงทุนซ้ําซ้อน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยการกํากับดูแลด้วยกติกาการแข่งขันเสรีเป็นธรรม ไม่มีการผูกขาดหรือการใช้อํานาจเหนือตลาดที่กีดกันการแข่งขัน ๔.๑.๔ สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรกํากับดูแลในการจัดสรรคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ๔.๑.๕ สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถลงทุนในเทคโนโลยีทางเลือกและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมที่มีการลงทุนไม่สูงมาก เพื่อสร้าง เชื่อมต่อ และให้บริการโครงข่ายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๖ ปรับโครงสร้างและบทบาทของรัฐวิสาหกิจสาขาโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการให้บริการโครงข่ายให้เอื้อต่อการให้บริการบรอดแบนด์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมของผู้ประกอบการทุกราย ๔.๑.๗ ปรั บ โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ร ะบบใบอนุ ญ าตและมีการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบโครงข่ายหลักที่จําเป็นต่อการจัดให้มีบริการบรอดแบนด์อย่างทั่วถึง ๔.๑.๘ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านโครงข่ายและบริการบรอดแบนด์ที่ทันสมัยให้สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการบรอดแบนด์แ ก่ป ระชาชน ลดการพึ่งการนําเข้า และสนับสนุน การพัฒ นาของอุต สาหกรรมโทรคมนาคมกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ๔.๒ การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์ ๔.๒.๑ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ง านบรอดแบนด์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เพื่ อ ขยายตลาดและฐานผู้ใช้งาน โดยส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Applications) และเนื้อหา (Content) ที่หลากหลายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่นของภาครัฐ ผ่านบริการบรอดแบนด์ เพื่อสร้างอุปสงค์ในบริการบรอดแบนด์อย่างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องระมัดระวังมิให้ส่งผลกระทบหรือเกิดการบิดเบือนของกลไกตลาด ๔.๒.๒ ส่ง เสริม การพัฒ นาทัก ษะและความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ(IT Literacy) และการรู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ (Information literacy)ของประชาชน ชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากบริการบรอดแบนด์ได้อย่ างมี ประสิทธิภาพ คุ้ มค่า และใช้ เป็นโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองโดยเฉพาะประชาชนในชนบท กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ๔.๒.๓ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารบรอดแบนด์ เช่น ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตโปรแกรมประยุกต์ ผู้ผลิตเนื้อหา ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 5. 5. -๕- ๔.๒.๔ กําหนดมาตรการสนับสนุนและจูงใจในการใช้บรอดแบนด์ เพื่อลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะในภาคการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ๔.๓ การประกันความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายบรอดแบนด์และความปลอดภัยของสังคมโดยรวม ๔.๓.๑ พัฒนายกระดับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและโครงข่ายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ๔.๓.๒ มีการสร้างโครงข่ายทางเลือกหลายเส้นทางที่ใช้เชื่อมโยงประเทศไทยไปสู่ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยไม่จํากัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ํา เคเบิลพื้นดิน หรือดาวเทียม และจะเปิดกว้างให้มีการลงทุนในลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือการร่วมลงทุน ๔.๓.๓ กําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบเชิงลบและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการบรอดแบนด์อย่างแพร่หลาย โดยสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบเชิง ลบที่อาจเกิ ดขึ้น รวมทั้งการดําเนินมาตรการอย่างจริงจังในการป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ๔.๓.๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สําหรับข้อมูลที่มีความสําคัญ เช่น ข้อมูลดิน น้ํา อากาศ จราจร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉิน ผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที และเชื่อถือได้ รวมทั้งมี แผนฉุกเฉิน รองรับในกรณีที่โครงข่ายบรอดแบนด์นี้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบติดังกล่าว ั ๔.๓.๕ สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ สํา คั ญ ของประเทศถึ งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ๔.๔ การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและการประสานการกํากับดูแล ๔.๔.๑ ให้ ค ณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารแห่ ง ชาติ บู ร ณาการคณะทํางานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีหน้าที่ (๑) จัดทํากรอบแผนการดําเนินการเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (๒)กําหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินผลที่จําเป็นสําหรับการติดตามความสําเร็จของนโยบาย (๓) เสนอองค์กรที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการข้างต้น (๔) จัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตามนโยบายฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และสาธารณะเป็นระยะ ๆ ๔.๔.๒ จัดให้มีการประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนรวมทั้งองค์กรกํากับดูแล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันการให้บริการ ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม รวมทั้ง บูรณาการเป้าหมายและแผนงาน ทรัพยากรโทรคมนาคม และทรัพยากรการลงทุนของประเทศในภาพรวม เพื่อจัดให้มีบริการบรอดแบนด์อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔.๔.๓ การดําเนินงานตามนโยบายนี้ จะได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนโดยมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ หรือผู้ประกอบการทุกราย หรือจากกองทุนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ---------------------------------------------
 6. 6. (Unofficial Translation) NATIONAL BROADBAND POLICY1. BackgroundArticle 78 of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) calls for the stateto undertake public administration in order to develop the society, economy and security ofthe country in a sustainable manner. This includes the creation and provision of publicservices, public utilities, and comprehensive local information infrastructure that is equalthroughout the country. The government has tabled to the Parliament on 29 December 2008its policy to develop a universal communication network and to allow people to haveequitable access to such services. The government has also developed the Information andCommunication Technology Policy Framework (2011-2020) or ICT 2020 in order to serve asthe framework for developing ICT. The Framework targets delivering ICT infrastructure as abasic public utility that all citizens can access universally, with world-class quality andsecurity standards by the year 2020.The government is aware of the role and significance of developing broadband service withinthe scope of the ICT 2020 Policy Framework as part of the country’s development, in termsof the economic and social dimensions, public services, environmental protection and alsosafety and security for people’s lives and Broadband service will contribute to the continuousexpansion of Thailand’s Gross Domestic Product (GDP). It is also an important element oftelecommunications, broadcasting and television businesses. In any case, the development ofthe country’s broadband service is still in a rudimentary state at the moment, when comparedto other countries. Broadband is only utilized by 3.5 percent of the population, who aremainly clustered in the capital and big cities. This has led to the problem of inequality anddigital divide between the urban and rural population, and is also a factor that impacts on thecompetitiveness of Thailand in the long term.As such, the government has established the National Broadband Policy in order to ensureclarity and to serve as a framework for implementing and driving the development ofbroadband service which will make use of diverse technologies, be advanced and up-to-date,and in tune with the context and situation of Thailand. In addition, it will also answer theneeds of all sectors, with the government setting the policy and supporting the creation anduse of broadband in a comprehensive and equitable manner. Furthermore, it will alsopromote the participation of the private sector and people in successful implementation. Anindependent supervising body, in accordance with the law, will oversee the operation ofenterprises to ensure free and fair competition.2. National Broadband Policy2.1 The government intends to support the development of broadband service, which is considered an important fundamental public utility for the people, in a manner that is universal, sufficient, at a reasonable cost, and under conditions of free and fair competition.2.2 Every Thai person should be able to fully access and make use of the improved broadband service, which will help to reduce inequality and narrow the digital divide, in both geographic terms and among groups of people. It will help bring progress to all regions of the country and enhance the quality of life of the people.
 7. 7. 22.3 The government and private sector should be able to fully access and make use of improved broadband, in order to sustainably improve national productivity and competitiveness.2.4 In developing broadband service, the government will manage telecommunications resources in which the government has already invested, and in which it may continue to invest, in order to to benefit all telecommunications businesses in an impartial manner. The management system will be improved to achieve higher productivity. The government will not monopolize the market as the sole investor providing various services, but will open up the opportunity for all enterprises which have the intention and the capacity to invest in service provision. In sum, this will lead to a broadband network for the whole country, with free and fair competition in service provision.2.5 In all matters related to national sovereignty, for instance, satellite orbit positions, underwater cable landing points, or the connection points of transboundary networks, these will be considered important for national security and will be the right or property for the state to utilize for the highest benefit. In meeting domestic needs and in building capacity and opportunities for international cooperation and trade, the government will establish policies and supervise the implementation of the policies. Private sector enterprises will participate in investing in providing such services.2.6 The government will support both fixed-line and wireless last-mile telecommunications businesses, ICT businesses, content producers, broadcasting businesses, television businesses and e-commerce businesses.3. Objectives3.1 Develop the broadband network to provide access to at least 80 percent of the population by 2015 and at least 95 percent by 2020, ensuring standard quality of service and reasonable service fee. In addition, cities that are economic and regional hubs should have high-speed fiber optic cable broadband with a minimum speed of 100 Mpbs by 2020.3.2 People should be able to universally an equitably access education, public health, disaster monitoring and warning, and other public services through a broadband network in order to reduce inequality in accessing public services and knowledge, through the following: 3.2.1 Increase education opportunities by allowing sub-district-level schools to access quality broadband service by 2015 and schools around the country to access these services by 2020. 3.2.2 Expand public health services by ensuring that all sub-district hospitals and health centers can access broadband service of equal or comparable quality to the service in provincial hospitals. Furthermore, ensure connection and provision of health insurance and social security services through the broadband network by 2015. 3.2.3 Expand e-government services through the broadband network, with all sub-district administrative organizations in the country able to access broadband service of equal quality compared with provincial administrative organizations and central government agencies. This will allow people in all sub-districts to avail of various services provided by the e-government system at all times by 2015. 3.2.4 Put in place a national disaster and emergency monitoring and warning system on a broadband network, which will allow the people to have accurate information in a timely manner.
 8. 8. 33.3 The Thai business sector can access and utilize the broadband network in a universal and equitable manner to enhance national competitiveness and economic growth in a balanced and continuous manner. The broadband network will be a major factor in developing the Thai economy through the following: 3.3.1 Enhance national competitiveness of technological infrastructure to be in the top 25 percent of countries in the World Competitiveness Rankings. 3.3.2 Economic growth that uses creativity, design, and new services can be carried out in all parts of the country through the broadband network, which will lead to disseminating revenue in non-urban areas. 3.3.3 E-commerce will expand to account for 10 percent of GDP by 2015.3.4 Reduce energy consumption and resource use by communicating or accessing information jointly through broadband service in the manufacturing and service sector, which will lead to better environmental protection and reduce global warming.3.5 Reduce overall broadband service delivery cost, especially in connecting to international circuits and delivering broadband to users, in order to reduce broadband service fee. Broadband consumers can access the service in a more widespread manner.3.6 Content and applications will be developed for education, public health, personal and property protection, religion and culture, environmental protection, and modern lifestyle, along with enhancing business competitiveness.3.7 People will have knowledge and understanding about the value and risks of using ICT which are accelerating due to the expansion of broadband service. They will also have knowledge and skills in using broadband in a creative and productive manner.3.8 The ICT manufacturing industry will develop, grow and upgrade its products to meet world-class standards.4. Guidelines4.1 Developing broadband infrastructure and service 4.1.1 Promote competition among broadband service providers, on the principle of free and fair competition, which will not be monopolistic and will be open to various technologies. This will aim to stimulate investment in the network and expand services in an efficient, universal, quality manner and at a reasonable price. 4.1.2 Promote the expansion of broadband services into the remote rural areas, in accordance with the principles of Universal Service Obligation and service for the people. 4.1.3 Promote investment and development of the broadband network at all levels in order to ensure adequate capacity, world-class standards and low cost through private or public-private mechanisms. Support the shared use of infrastructure between enterprises in order to reduce redundant costs. This will allow enterprises to use the network under supervision which holds to the rules of free and fair competition, without monopolistic obligations or influencing the market in a way that blocks competition. 4.1.4 Promote the organization supervising the allocation of broadcasting frequencies, which is a national resource, among telecommunications, broadcasting, and television businesses, in order to optimize benefits for the people.
 9. 9. 4 4.1.5 Promote entrepreneurs, especially local entrepreneurs, to be able to invest in alternative communication technologies and methods which are suitable and affordable in order to build, connect and provide last-mile service in an efficient manner. 4.1.6 Adjust the structure and role of state enterprises in telecommunications, broadcasting and television in providing network services so as to facilitate the delivery of broadband service in an efficient manner. Promote free and fair competition for all enterprises. 4.1.7 Adjust the structure of the telecommunications industry to fit within the system of permits and competition on the basis of a level playing field, in order to stimulate basic investment and ensure a primary network which is essential for universal broadband service. 4.1.8 Promote the development of personnel in telecommunications. Promote research and development in broadband network and services that is up-to-date and has potential for commercial application in order to reduce cost in delivering broadband service to people, lessen dependency on imports and promote development of telecommunications industry, broadcast and television businesses.4.2 Developing use of broadband 4.2.1 Support the extensive use of broadband in order to expand the market and the user base, by promoting the development of diverse applications and content, which can be used in work and daily life. Broadband can also connect e-government systems, educational services, public health services, information services and other public services, which will increase demand for broadband services. The government must be careful not to impact or distort market mechanisms. 4.2.2 Promote the development of skills and capacity in using IT (IT literacy) and - information literacy of the people, communities and Small and Medium Enterprises (SMEs) to optimize their use of broadband in an efficient and worthwhile manner, and open opportunities in generating revenue and enhancing their quality of life, especially for the rural population, the disadvantaged and farmers, who make up the majority of the country. 4.2.3 Promote the development of entrepreneurs in all types of businesses related to broadband services, such as ICT entrepreneurs, producers of telecommunications devices, Internet administrators, application developers, content producers, broadcasting entrepreneurs, television entrepreneurs, and e-commerce businesses. 4.2.4 Develop measures to promote and incentivize the use of broadband, in order to reduce energy consumption and resource use in both manufacturing and service sectors, especially in transport and logistics.4.3 Ensuring security of the broadband network and the overall safety of the society 4.3.1 Develop and upgrade specialists in broadband network security and services in both quantity and quality. 4.3.2 Build multiple alternate networks which link Thailand to countries in other regions around the world, without any constraints on format, including underwater cables, terrestrial cables or satellite. Should be increasingly open for investment
 10. 10. 5 in this manner, from the public or private sector or through public-private partnerships. 4.3.3 Define measures to protect against negative impacts and threats that may arise from the widespread use of broadband service, by building up understanding among all sectors about the benefits and drawbacks which might occur. Implement measures in a concerted manner in protecting against electronic crime, infringement of personal data and intellectual property. 4.3.4 Promote the development of systems and services to manage the infrastructure for important data, for instance, data about land, water, air, traffic or about managing various disasters. Monitoring and warning systems for disasters and emergencies should be developed on the broadband network, so people can receive information on a timely and credible basis. In addition, emergency plans should also be put in place in case the broadband network is damaged by any disasters. 4.3.5 Create awareness and provide knowledge about the policy and implementation guidelines concerning information security to ICT administrators in both the private and public sectors, especially the agencies which are involved with key national infrastructure.4.4 Managing and driving the policy and coordinating supervision 4.4.1 The National ICT Committee should integrate working committees which are involved in various aspects and set up a joint sub-committee between the public and private sector. This sub-committee should have the following duties: (1) develop the implementation action plan to achieve the goals of the National Broadband Policy, (2) define the indicators and evaluation method needed in monitoring the achievements of the Policy, (3) propose relevant agencies to implement according to the action plan, and (4) draft periodic progress reports for the Cabinet and the public concerning the implementation of the Policy. 4.4.2 Ensure coordination with concerned sectors, including the public sector, private sector and civil society, along with supervisory agencies. This includes integrating goals and workplans, telecommunications resources, and overall investment resources in the country, in order to deliver universal broadband service of good quality at a reasonable rate. In turn, this will allow for jointly achieving the goals in developing the country and enhancing quality of life for the people. 4.4.3 Implementing in accordance with this policy will be supported by investment by the public sector or entrepreneurs or from the fund in accordance with the Act on Organisation for Allocating Broadcasting Frequency and Supervising Radio/ Television Broadcasting and Telecommunication Businesses, B.E. 2543 (2000). -----------------------------------
 11. 11. 30/11/53 โดย นางเมธินี เทพมณี ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์์ ํ ั โ 2553-11-18 1แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 2 1
 12. 12. 30/11/53 เป้าหมายของแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 2)• ประชาชนอย่างน้อย 50% สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ได้อย่างมี วิิจารณญาณและรู้เท่าทัน ่ ั• ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Rankings ให้อยู่ในกลุ่ม Top 25%• มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า 15% 3 เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ลําดับที่ เป้าหมาย ความเร็ว 1 ทุกครวเรอน สถานประกอบการในจังหวัดศนย์กลางความเจริญใน ทกครัวเรือน สถานประกอบการในจงหวดศูนยกลางความเจรญใน 4 Mbps ภูมิภาค และทุกอําเภอเมืองของจังหวัดที่เหลือ 2 สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไปทุกแห่ง 10 Mbps 3 ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ / ศูนย์บริการสารสนเทศ 4 Mbps ชุมชนในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 4 สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททั่วประเทศทุกแห่ง 4 Mbps 4 2
 13. 13. 30/11/53 คนใช้ ICT แค่ไหน จํานวนและร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ตหนวย : ลานคน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ปี พ.ศ. 2547-2552 พ. 2547- 34.83 (56.8%) โทรศพทมอถอ โทรศัพทมือถือ 31.86 (52.8%) 28.29 (47.3%) 24.74 (41.6%) 21.68 (36.7%) 16.54 (28.2%) 17.93 (29.3%) 16.04 (26.8%)16.99 (28.2%) คอมพิวเตอร 14.45 (24.5%) 15.39 (25.9%) 12.54 (21.4%) 10.96 (18.2%) 12.33 (20.1%) 8.47 (14.2%)9.32 (15.5%) (11.9%)7.08 (12.0%) 6.97 ( ) อิินเทอรเน็็ต  ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2547-2552 สํานักงานสถิติแหงชาติ 5 แนวโน้มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจํานวน 30 ในครัวเรือน พ.ศ. 2547 - 2552 พ. 24.8 25.6 20.4 20 18.1 15.5 11.7 10 8.6 9.5 7.2 7.6 5.7 6.2 0 ป พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ครัวเรือนที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต ตอ 100 ครัวเรือน ตอ 100 ครัวเรือน ที่มา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2547-2552 6 สํานักงานสถิติแหงชาติ 3
 14. 14. 30/11/53 ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 (3) ระบุหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน ในการกระจายโครงสรางพนฐานสารสนเทศในทองถนใหทวถง และเทาเทยมกนทวประเทศ ในการกระจายโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ• รัฐบาลได้แถลงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีแผนงานการปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ และขยายโครงข่าย บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต• กระทรวง ICT ได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทและกรอบนโยบาย ICT ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2563) หรือ ICT 2020 7 ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (ต่อ)• คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2553 ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ โดยมอบหมายใหกระทรวง พจารณาขอเทจจรง และสภาพปญหาททาใหอตราการเขาถงระบบ โดยมอบหมายให้กระทรวง ICT พิจารณาข้อเท็จจริง และสภาพปัญหาที่ทําให้อัตราการเข้าถึงระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ของประชาชนในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับต่ํา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง ICT และสํานักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2553 เพื่อร่วมกันจัดทําร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ• กระทรวง ICT ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวง ไดแตงตงคณะกรรมการจดทานโยบายบรอดแบนดแหงชาต โดยมปลดกระทรวง ICT เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2553 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ (ด้านจัดทํานโยบายและกํากับดูแล ด้านความ ต้องการของผู้บริโภค ด้านผู้ให้บริการโครงข่ายและบริการ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์) เมื่อ วันที่ 30 ก.ค. 2553 เพื่อจัดทํากรอบนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เสนอ กทสช. 8 4
 15. 15. 30/11/53 ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (ต่อ)• วันที่ 17 ก.ย. 2553 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) ได้ เหนชอบในกรอบนโยบายบรอดแบนดแหงชาต พรอมแตงตงคณะอนุกรรมการนโยบายบรอดแบนด เห็นชอบในกรอบนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ พร้อมแต่งตั้งคณะอนกรรมการนโยบายบรอดแบนด์ แห่งชาติ เพื่อจัดทํานโยบายต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เป็นประธาน• ร่าง นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ประธาน กทสช. (นรม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2553• วันที่ 9 พ.ย. 2553 นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ 9 นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ• นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติเป็นกรอบนโยบายสําหรับการส่งเสริมให้มีบริการบรอดแบนด์ เปนสาธารณูปโภค เป็นสาธารณปโภค• เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบริการสาธารณะต่าง ๆ• เป้าหมายเพื่อทําให้คุณภาพชีวิตและสภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยดีขึ้นทั่วทุกแห่งใน ประเทศ 10 5
 16. 16. 30/11/53 เป้าหมาย1. โครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากร ปี 2558 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 และปี 2563 ร้อย ละ 95 ที่ได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม โดยศนย์กลางทางเศรษฐกิจของภมิภาค มี Optical ทไดมาตรฐานและราคาเปนธรรม โดยศูนยกลางทางเศรษฐกจของภูมภาค ม Fiber ไม่ต่ํากว่า 100Mbps2. ประชาชนสามารถได้รับบริการบรอดแบนด์ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม • ด้านการศึกษา ปี 2558 ในระดับตําบล และปี 2563 ทั่วประเทศ • ด้านสาธารณสุข ปี 2558 ในระดับตําบล • ด้านการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 ในระดับองค์การปกครองท้องถิ่น • ด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง ทันท่วงที 11 เป้าหมาย (ต่อ)3. ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์ • การแข่งขันของประเทศ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ให้อย่ในกล่ม TOP 25% การแขงขนของประเทศ เรองโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลย ใหอยู นกลุ (World Competitiveness Ranking) • เกิดการขยายตัวของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ • มูลค่า E-commerce ต่อ GDP เป็นร้อยละ 10 ภายในปี 25584. ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร5. ลดต้นทุนการให้บริการบรอดแบนด์โดยรวม6. เกิดการพัฒนา Content และ Application ที่เป็นประโยชน์7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าถึงคุณค่า และความเสี่ยงของการใช้ ICT ที่เร่งตัวเร็วขึ้น8. อุสาหกรรมการผลิต ICT มีการพัฒนา สู่ระดับสากล 12 6
 17. 17. 30/11/53 แนวทางดําเนินการ1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการบรอดแบนด์2.2 การพฒนาการใชประโยชนจากบรอดแบนด การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์3. การประกันความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายบรอดแบนด์และความปลอดภัยของสังคมโดยรวม4. การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและการประสานการกํากับดูแล 13 บทบาทของรัฐบาล1. รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นกรอบการ ํ ดาเนนการและขบเคลอนการพฒนาบรการบรอดแบนด ทใชประโยชนจากเทคโนโลยท ดําเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ หลากหลาย มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และตอบสนองความต้องการการใช้บริการของทุกภาคส่วน2. โดยที่รัฐมีบทบาทเป็นผู้กําหนดนโยบายและสนับสนุนการให้มีและการใช้บริการบรอดแบนด์ อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมดําเนินการไปสู่ ความสําเร็จ โดยมีองค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระตามกฎหมายทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบ กิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 14 7
 18. 18. 11/30/2010แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 กับการพัฒนาบรอดแบนดแผนพฒนาฯฉบบท กบการพฒนาบรอดแบนด โดย ดนุชา พิชยนันท ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พฤศจิกายน 2553 www.nesdb.go.th 1 ประเด็นนําเสนอ 1. สถานะการพฒนาดานสอสารโทรคมนาคม 1 สถานะการพัฒนาดานสื่อสารโทรคมนาคม 2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ 3. โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาบรอดแบนด 4. ความทาทายในการพัฒนาบรอดแบนด พฤศจิกายน 2553 www.nesdb.go.th 2 1
 19. 19. 11/30/2010 1. สถานะการพัฒนาดานสื่อสารโทรคมนาคม แนวโนมการใช Broadband Internet ของ โลก ภูมิภาค และไทย โครงสรางการใช Broadband Internet ของโลก จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตของไทย 500 ลานราย 462.88 484.19 434.00 450 400.24 5.00 ลานราย 400 362.62 350 318.93 4.50 300 4.00 250 3.50 Growth 14.9 % 200 3.00 3 00 150 Growth 73.9 % 2.50 100 2.00 50 1.50 0 1.00 2550 2551 2552 2553 2554 2555 Growth -10.6 % 0.50 Growth -3.6 % Total < 1 Mbps 1 to 8 Mbps - 8 to 25 Mbps 25 to 50 Mbps >50 Mbps 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ที่มา: Gartner (November 2008) Broadband Dial-Up Total โครงสรางการใช Broadband Internet ของเอเชียแปซิฟก ที่มา: Gartner (November 2008) ลานราย 194.62200180 171.05 184.21 • โลก การใช Broadband Internet ของโลกที่ระดับสูงกวา 25160 141.53 141 53 146.72 Mbps มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สงมาก โดยระดับความเร็ว 25-50 มแนวโนมเพมขนในอตราทสูงมาก โดยระดบความเรว 25 50140 124.26120 Mbps มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 73.9 % (2550-2555)100 80 •เอเชียแปซิฟก การใช Broadband Internet ของเอเชียแปซิฟก 60 Growth -4.3 % ในระดับความเร็ว 25-50 Mbps มีอตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 31.6 % ั 40 20 (2550-2555) 0 2550 2551 2552 2553 2554 2555 Growth 31.6 % •ไทย การใช Broadband Internet ของไทยมีอัตราเติบโตใน Total < 1 Mbps 1 to 8 Mbps ระดับสูงโดยเฉลี่ย 14.9 % (2550-2556) สวน Dial-Up มีอัตราการ 8 to 25 Mbps 25 to 50 Mbps >50 Mbps ที่มา: Gartner (November 2008) เติบโตที่ลดลงโดยเฉลี่ยปละ 3.6 % พฤศจิกายน 2553 www.nesdb.go.th 31. สถานะการพัฒนาดานสื่อสารโทรคมนาคม (ตอ) แนวโนมจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วต่ําและ Internet Penetration Rate per 100 inhabitants ความเร็วสูงผานโทรศัพทประจําที่ในชวงป พ.ศ. 2548-2552 of Thailand and World รอยละ 9 8.44 8.32 8 7 6.57 6.18 6 18 6.08 6 08 6 5.25 5 4.53 4.29 4.18 3.7 3.88 4 3.32 3 2.48 1.83 2 0.81 1.08 1 0 2548 2549 2550 2551 Internet(T) Broadband(T) Internet(W) Broadband(W) ที่มา: IDC ที่มา: ITU, ICT Eye, 2004-2008•ภาพรวมของบริการอินเทอรเน็ตมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเรือยๆ โดยแนวโนมของผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพิ่มขี้นอยางตอเนือง ่ ่ซึ่งมีทิศทางตรงกันขามกับอินเทอรเน็ตความเร็วต่ําที่ไดรับความนิยมลดลงอยางตอเนือง่•สัดสวนจํานวนผูลงทะเบียนใชอินเทอรเน็ตและอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของประเทศไทย เมือเปรียบเทียบกับตางประเทศแลว ยังอยู ่ในระดับทีต่ํากวามาก รวมทั้งยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลก โดยขอมูลลาสุดเมือป พ.ศ. 2551 คาสัดสวนจํานวนผูลงทะเบียนใช ่ ่อินเทอรเน็ตตอจํานวนประชากร 100 คน ของประเทศไทยในบริการอินเตอรเน็ตและอินเทอรเน็ตบรอดแบนดอยูที่ระดับ 4.18 และ2.48 ตามลําดับ ในขณะที่คาเฉลี่ยของโลกอยูที่ระดับ 8.32 และ 6.08 ตามลําดับ  พฤศจิกายน 2553 www.nesdb.go.th 4 2
 20. 20. 11/30/20101. สถานะการพัฒนาดานสื่อสารโทรคมนาคม (ตอ) Fixed Line Penetration Rate per 100 inhabitants แนวโนมรายไดเฉลี่ยตอเดือน(ARPU) บริการโทรศัพท รอยละ ประจําทื่ ป 2550-2552 50 45 37.22 35.86 40 34.87 34.49 35.3 33.51 32.34 35 30 25 20 15 10.94 10.82 11.2 11.01 11.45 11.12 10.78 10 5 0 5.6 5.88 6.09 6.12 6.49 6.47 6.31 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภูมิภาค ที่มา: กทช. ที่มา: กทช.•Fixed Line Penetration Rate ทั่วประเทศอยูระหวางรอยละ 10.8-11.5 ซึ่งถืออยูในระดับต่าหากเปรียบเทียบกับของโลกอยูที่ระดับ  ํรอยละ 17.8 ซึ่งการแพรกระจายโทรศัพทพื้นฐานในสวนภูมิภาคยังอยูในระดับต่ําในชวง 5.6-6.5 ในขณะทีกรุงเทพฯและปริมณฑลสูง ่ถึงรอยละ 32.3-37.2 แสดงถึงความเหลือมล้ําในการเขาถึงบริการโทรศัพทประจําที่ ่•การใหบริการโทรศัพทประจําที่มีการลงทุนสูง และตลาดเริ่มอิ่มตัว รวมทั้งพฤติกรรมของผูใชบริการหันไปใชโทรศัพทเคลือนที่ซึ่ง ่สะดวกและตนทุนอาจต่ํากวา ดังนั้นจึงสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอเลขหมาย (ARPU) มีแนวโนมลดลงอยางตอเนือง โดย ARPU ่ของบริการโทรศัพทประจําที่ลดลงจาก 366 บาท จากไตรมาสที่ 1 ป 2550 เหลือ 295 บาทตอเลขหมายในไตรมาสที่ 3 ป 2552 พฤศจิกายน 2553 www.nesdb.go.th 51. สถานะการพัฒนาดานสื่อสารโทรคมนาคม (ตอ) Mobile Penetration Rate per 100 inhabitants สัดสวนและแนวโนมมูลคาการใชเสียงและบริการ เสริมจากโทรศัพทเคลื่อนที่ ป 2549-2555F รอยละ 100 92 91 90 88 87 85 84 80 60 40 20 13 15 16 9 10 12 8 0 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 ที่มา: กทช. Voice VAS ที่มา: IDC•Mobile Penetration Rate ทั่วประเทศ ณ ป 2552 สูงถึงรอยละ 98.65 โดยผูใชบริการ Pre-paid รอยละ 88.11 และ Post-paidรอยละ 10.54 การเติบโตอยางรวดเร็วของบริการ Pre-paid อาจเนืองมาจากกลยุทธดานการตลาดของผูใหบริการสอดคลองกับความ ่ตองการของผูใชบริการ à

×