Successfully reported this slideshow.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์                   นักวิชาการ  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานักงานพ...
  ซอฟต์แวร์จัดทาเว็บไซต์ในรูปแบบวิกิ (Wiki website)  ◦ ตัวอย่างเว็บไซต์    http://en.wikipedia.org    http://t...
  Website that allows the creation and editing of  any number of interlinked web pages via a web  browser using a si...
  สร้าง/แก้ไขด้วย Markup Language  ◦ Wiki Markup  ◦ HTML                      วิกิไม่ใช่  เน...
  http://wikimatrix.org
  ดาวน์โหลดต้นฉบับโปรแกรม MediaWiki  Unzip แล้วคัดลอกไปไว้ที่ C:AppServwww                  เปลี่ยนช...
  http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร์  http://127.0.0.1/mediawiki
  Wiki name:      ชื่อเว็บ ... สื่อความหมายถึง             ภาพรวมของเว็บ ยาวไม่เกิน 60         ...
  Wiki name:  Contact e-mail:  Language:  Copyright/license:  Admin username:  Password:
ตัวเลือกสาคัญ
Installation successful!      Move the config/LocalSettings.phpfile to the parent directory,then follow this link to ...
  http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร์  http://127.0.0.1/mediawiki
สร้างบัญชีใหม่สร้างบัญชีใหม่
คลิกทีชื่อสมาชิกคลิกทีชื่อสมาชิก   ่่
คลิก “สร้าง”คลิก “สร้าง”
  เน้นการพิมพ์ ไม่เน้นตกแต่ง  แบ่งเนื้อหาเป็นตอน โดยหัวเรื่องแต่ละตอนใช้ Heading 1 – 6  ควบคุม  ใช้รหัสคาสั่ง Wiki...
คลิก “บันทึก”คลิก “บันทึก”
  การสร้างหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ Wiki Markup ที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับ  กากับหน้าและหลังข้อความ  โดยให้เริ่มจากหัวเร...
  ตัวหนา ใช้เครื่องหมาย „ จานวน 3 ตัวกากับหน้า/หลัง  ตัวเอน ใช้เครื่องหมาย „ จานวน 2 ตัวกากับหน้า/หลัง
  MediaWiki ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการควบคุมจากปุ่ม Enter  เพื่อสร้างบรรทัดว่างระหว่างพารากราฟ  ถ้าต้องการตัดคาเพื่อขึ้นบร...
  http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents  http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพเดีย:สอนการใช้งาน          ...
url หรือ [url คาอธิบาย][http://www.nstda.or.th เว็บไซต์ สวทช.]
  โดยปกติ MediaWiki จะไม่อนุญาตให้นาเข้าแฟ้ม  เอกสารดิจิทัลใดๆ เข้าสู่ระบบ  การนาเข้าแฟ้มเอกสารดิจิทัล จะต้องปรับแต่...
  แฟ้มเอกสารดิจิทัล  ◦ ชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือผสมตัวเลข  นาเข้าด้วยคาสั่ง “อัปโหลด” จากกลุ่ม “เครื่องม...
 กลับไปแก้ไขหน้าเอกสารที่ต้องการ ใช้คาสั่ง    [[สื่อ:ชือ-ส่วนขยายของแฟ้มเอกสารดิจิทัล]]         ่ [[สื่อ:ชื่...
  เลือกคาสั่ง “หน้าพิเศษ” เลือก “รายชื่อไฟล์”     1                         2
  การลบแฟ้มเอกสารดิจิทัล จะต้องทาโดย Admin
  เตรียมแฟ้มภาพ .jpg, .gif, .png  ◦ ชื่อแฟ้มภาพจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือผสมตัวเลข  นาเข้าแฟ้มภาพเข้าสู่ระบบ  ◦...
  สร้าง/แก้ไขหน้าเอกสารที่ต้องการ คลิกเมาส์ ณ  ตาแหน่งที่ต้องการวางภาพ  พิมพ์คาสั่ง          [[ไฟล์:ชื่อแฟ้...
  [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ|ตาแหน่งของภาพ]]  ◦ ตาแหน่งของภาพระบุได้เป็น left, right, center  [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ|ค่าความกว้า...
  พิมพ์ชื่อหน้าที่ต้องการในช่องสืบค้น แล้วกดปุ่ม Enter  ถ้าระบบไม่พบหน้าที่ระบุ จะแสดงข้อความให้สร้างหน้าตามชื่อที่  ...
  ปรากฏจอภาพสร้างเนื้อหาใหม่ตามชื่อที่ระบุ
  วิกิเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่ง ดังนั้นองค์ประกอบสาคัญของเว็บก็  คือการทาลิงก์ไปยังหน้าเอกสารต่างๆ  การทาลิงก์หน้าเนื้...
  เนื่องจากระบบรองรับการทางานแบบร่วมมือ ทาให้ผู้ใช้  คนล่าสุดอาจจะไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นมีการทางานใดมา  ก่อนบ้าง  ...
ลาดับที่  ชื่อ  นามสกุล  ตาแหน่ง   ลายมือชื่อ1     สุนทร  นิสากร  อาจารย์ 32     นิยม  รักดี   อาจา...
  จากคาสั่งที่ได้แนะนา พบว่าคาสั่งของวิกิค่อนข้างจะ  ซับซ้อนสาหรับผู้ใช้มอใหม่ และหลายๆ ท่าน            ื...
บรรณานุกรม         ขอขอบคุณhttp://th.wikipedia.org  http://thailibrary.in.thhttp://www.mediawiki.org  http://st...
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
MediaWiki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MediaWiki

3,666 views

Published on

เรียนรู้วิกิง่ายๆ ด้วย MediaWiki + AppServ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MediaWiki

 1. 1. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2.  ซอฟต์แวร์จัดทาเว็บไซต์ในรูปแบบวิกิ (Wiki website) ◦ ตัวอย่างเว็บไซต์  http://en.wikipedia.org  http://th.wikipedia.org Open Source Software ◦ ต้องการ PHP 5.1+ และ MySQL ◦ ทางานกับ Server จาลองอย่าง AppServ, Server2Go, USBwebServer ได้
 3. 3.  Website that allows the creation and editing of any number of interlinked web pages via a web browser using a simplified markup language or a WYSIWYG text editor. Wiki often used collaboratively by multiple users. Wiki Wiki Shuttle at Honolulu International Airport http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
 4. 4.  สร้าง/แก้ไขด้วย Markup Language ◦ Wiki Markup ◦ HTML วิกิไม่ใช่ เน้นความเร็ว “สารานุกรม” ◦ ให้ความสาคัญของเนื้อหา ◦ ไม่สนใจการตกแต่ง ทางานร่วมกัน บันทึกเนื้อหาพร้อมประวัติการสร้าง/แก้ไข เรียกคืน/เปรียบเทียบเนื้อหาได้
 5. 5.  http://wikimatrix.org
 6. 6.  ดาวน์โหลดต้นฉบับโปรแกรม MediaWiki Unzip แล้วคัดลอกไปไว้ที่ C:AppServwww เปลี่ยนชื่อ โฟลเดอร์
 7. 7.  http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร์ http://127.0.0.1/mediawiki
 8. 8.  Wiki name: ชื่อเว็บ ... สื่อความหมายถึง ภาพรวมของเว็บ ยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษร Contact e-mail: ระบุอีเมลของผู้ดูแลเว็บ Language: เลือกระบบภาษาในการติดต่อ Copyright/license: เลือกสัญญาอนุญาตของการ เผยแพร่เนื้อหา-สื่อในเว็บวิกิ Admin username: User name ของผู้ดูแลระบบ Password: รหัสผ่าน
 9. 9.  Wiki name: Contact e-mail: Language: Copyright/license: Admin username: Password:
 10. 10. ตัวเลือกสาคัญ
 11. 11. Installation successful! Move the config/LocalSettings.phpfile to the parent directory,then follow this link to your wiki.
 12. 12.  http://127.0.0.1/ชื่อโฟลเดอร์ http://127.0.0.1/mediawiki
 13. 13. สร้างบัญชีใหม่สร้างบัญชีใหม่
 14. 14. คลิกทีชื่อสมาชิกคลิกทีชื่อสมาชิก ่่
 15. 15. คลิก “สร้าง”คลิก “สร้าง”
 16. 16.  เน้นการพิมพ์ ไม่เน้นตกแต่ง แบ่งเนื้อหาเป็นตอน โดยหัวเรื่องแต่ละตอนใช้ Heading 1 – 6 ควบคุม ใช้รหัสคาสั่ง Wiki Markup หรือคลิกปุ่มเครื่องมือ
 17. 17. คลิก “บันทึก”คลิก “บันทึก”
 18. 18.  การสร้างหัวข้อและหัวข้อย่อยใช้ Wiki Markup ที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับ กากับหน้าและหลังข้อความ โดยให้เริ่มจากหัวเรื่องลาดับที่ 2 ใช้เครื่องหมายเท่ากับ 2 ตัวกากับหน้าและ หลัง การลดลาดับของหัวข้อ ให้เพิมจานวนเครื่องหมายเท่ากับ ทีละ 1 เช่น ่ หัวเรื่องลาดับที่ 1 ถูกใช้กับโปรแกรมในการแสดง Page name
 19. 19.  ตัวหนา ใช้เครื่องหมาย „ จานวน 3 ตัวกากับหน้า/หลัง ตัวเอน ใช้เครื่องหมาย „ จานวน 2 ตัวกากับหน้า/หลัง
 20. 20.  MediaWiki ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการควบคุมจากปุ่ม Enter เพื่อสร้างบรรทัดว่างระหว่างพารากราฟ ถ้าต้องการตัดคาเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถใช้คาสั่ง HTML คือ <br/> เพื่อควบคุมได้
 21. 21.  http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพเดีย:สอนการใช้งาน ี http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพเดีย:ความช่วยเหลือ ี
 22. 22. url หรือ [url คาอธิบาย][http://www.nstda.or.th เว็บไซต์ สวทช.]
 23. 23.  โดยปกติ MediaWiki จะไม่อนุญาตให้นาเข้าแฟ้ม เอกสารดิจิทัลใดๆ เข้าสู่ระบบ การนาเข้าแฟ้มเอกสารดิจิทัล จะต้องปรับแต่งระบบก่อน โดย ◦ ผู้ดูแลระบบแก้ไขแฟ้ม LocalSettings.php ◦ หาตัวแปร $wgEnableUploads ◦ ปรับแก้ไขค่าของตัวแปร $wgEnableUploads เป็น true ◦ เพิ่มฟอร์แมตของแฟ้มเอกสารสารดิจิทัลที่ต้องการให้โปรแกรม รองรับการนาเข้า โดยเพิ่มตัวแปรและค่าของตัวแปรดังนี้  $wgFileExtensions = array(png, gif, jpg, jpeg, doc, xls, mpp, pdf, ppt, tiff, bmp, docx, xlsx, pptx, ps); ◦ บันทึกและ Refresh หน้าเว็บ
 24. 24.  แฟ้มเอกสารดิจิทัล ◦ ชื่อแฟ้มเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือผสมตัวเลข นาเข้าด้วยคาสั่ง “อัปโหลด” จากกลุ่ม “เครื่องมือเพิ่ม”
 25. 25.  กลับไปแก้ไขหน้าเอกสารที่ต้องการ ใช้คาสั่ง [[สื่อ:ชือ-ส่วนขยายของแฟ้มเอกสารดิจิทัล]] ่ [[สื่อ:ชื่อ-ส่วนขยายของแฟ้มเอกสารดิจิทัล|คาอธิบาย]] เช่น [[สื่อ:20050627-ms-producer.pdf]][[สื่อ:20050627-ms-producer.pdf|คู่มือการพัฒนาสื่อ]]
 26. 26.  เลือกคาสั่ง “หน้าพิเศษ” เลือก “รายชื่อไฟล์” 1 2
 27. 27.  การลบแฟ้มเอกสารดิจิทัล จะต้องทาโดย Admin
 28. 28.  เตรียมแฟ้มภาพ .jpg, .gif, .png ◦ ชื่อแฟ้มภาพจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือผสมตัวเลข นาเข้าแฟ้มภาพเข้าสู่ระบบ ◦ เครื่องมือเพิ่ม, อัปโหลด จาชื่อแฟ้มภาพที่นาเข้า (คัดลอกชื่อ)
 29. 29.  สร้าง/แก้ไขหน้าเอกสารที่ต้องการ คลิกเมาส์ ณ ตาแหน่งที่ต้องการวางภาพ พิมพ์คาสั่ง [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ]] เช่น [[ไฟล์:Stks04.jpg]]
 30. 30.  [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ|ตาแหน่งของภาพ]] ◦ ตาแหน่งของภาพระบุได้เป็น left, right, center [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ|ค่าความกว้างpx]] [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ|link=…..]] [[ไฟล์:ชื่อแฟ้มภาพ|ค่าความกว้างpx|ตาแหน่ง ภาพ|link=…]]
 31. 31.  พิมพ์ชื่อหน้าที่ต้องการในช่องสืบค้น แล้วกดปุ่ม Enter ถ้าระบบไม่พบหน้าที่ระบุ จะแสดงข้อความให้สร้างหน้าตามชื่อที่ ระบุ 2 1
 32. 32.  ปรากฏจอภาพสร้างเนื้อหาใหม่ตามชื่อที่ระบุ
 33. 33.  วิกิเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่ง ดังนั้นองค์ประกอบสาคัญของเว็บก็ คือการทาลิงก์ไปยังหน้าเอกสารต่างๆ การทาลิงก์หน้าเนื้อหาของวิกิ ใช้คาสั่ง [[ชื่อหน้าเนื้อหา]] หรือ [[ชื่อหน้าเนื้อหา|คาอธิบาย]] ◦ กรณีที่หน้าเนื้อหานั้นๆ ไม่มีในระบบ จะเป็นการสร้างหน้าเนื้อหา ใหม่
 34. 34.  เนื่องจากระบบรองรับการทางานแบบร่วมมือ ทาให้ผู้ใช้ คนล่าสุดอาจจะไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นมีการทางานใดมา ก่อนบ้าง วิกิ ช่วยเหลือได้โดยคลิกคาสั่ง “ปรับปรุงล่าสุด” วิกิจะแสดงรายการการปรับปรุงเนือหาในวิกิ ดังนี้ ้
 35. 35. ลาดับที่ ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง ลายมือชื่อ1 สุนทร นิสากร อาจารย์ 32 นิยม รักดี อาจารย์ 3{|!ลาดับที!!ชื่อ!!นามสกุล!!ตาแหน่ง!!ลายมือชือ ่ ่|-|1||สุนทร||นิศากร||อาจารย์ 3|||-|2||นิยม||รักดี||อาจารย์ 3|||}
 36. 36.  จากคาสั่งที่ได้แนะนา พบว่าคาสั่งของวิกิค่อนข้างจะ ซับซ้อนสาหรับผู้ใช้มอใหม่ และหลายๆ ท่าน ื การแก้ไขที่น่าทาได้แก่การเพิ่มความสามารถ WYSIWYG Editor เพื่อให้มีปุ่มเครื่องมือช่วยสร้าง/ จัดแต่งข้อความ เนื้อหาในวิกิ โปรแกรมเสริมของวิกิ เรียกว่า Extension สามารถดาว์ โหลดได้ที่ http://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix/AllExtensions รายละเอียดการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเสริมของวิกิ จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไป ควรศึกษา รายละเอียดจากเว็บไซต์โดยตรง
 37. 37. บรรณานุกรม ขอขอบคุณhttp://th.wikipedia.org http://thailibrary.in.thhttp://www.mediawiki.org http://stks.or.th

×