Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Library Branding with ICT

3,069 views

Published on

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ การสร้าง Branding ของห้องสมุด

Published in: Technology

Library Branding with ICT

 1. 1. บุญเลิศ อรุณพิบลย์ ู
 2. 2. ั ิ ื่หวหน ้างาน งานพัฒนาและบรการสอสาระดจทัล ิ ิฝ่ายบรการความรู ้ทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ิ ิ ์สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ประวตการทํางาน ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ั ิ ิ ์2536 – 2551 เจ ้าหน ้าทีระบบคอมพิวเตอร์ ่ วิทยากร ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เนคเทค รักษาการหวหน ้างานสนับสนุนทางเทคนค ั ิ รักษาการหวหน ้างานวชาการ ั ิ ั ่ื รักษาการหวหน ้างานพัฒนาสอสาระดิจทัล ิ นักวชาการ ิ
 3. 3.  อาจารย์พเศษสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ิ  ิ ผู ้ทรงคุณวุฒปรับปรุงหลักสูตรศลปศาสตร ิ และสารสนเทศศาสตร์ ึ บณฑต สารสนเทศศกษา มช., ม.บูรพา ั ิ ี ◦ ม.บูรพา, ม.เชยงใหม่, ม.หอการค ้าไทย  ผู ้ทรงคุณวุฒวพากษ์หลักสูตร ิ ิ วิทยากร “เทคโนโลยี” สาขาวิชา ึ ระดับอุดมศกษา โปรแกรมวิชาสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มรภ. ◦ มศว., ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น , กําแพงเพชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู ้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการประจํา ิ ทีปรึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ่ สํานักหอสมุด ม.บูรพา, สํานักวทยบรการ ิ ิ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษร และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ. ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ิ ฉะเชงเทรา / มรภ.หมูบ ้านจอมบึง ราชบุรี ่  ื กรรมการดําเนินโครงการหนังสอเก่าชาว ทีปรึกษาศูนย์การเรียนรู ้ศาสตราจารย์ ่ ิ ิ สยาม ศูนย์มานุษยวิทยาสรนธร (องค์การ คุณหญิงแม ้นมาส ชวลิต มหาชน) ทีปรึกษาการพัฒนาระบบห ้องสมุดอัตโนมัต ิ ่ วช.
 4. 4.  ิ การสร ้างตราสนค ้า (Brand) ให ้เป็นทรู ้จัก และนยม ่ี ิ ชมชอบ ไว ้วางใจ ในกลุมเป้ าหมาย ่ ิ ตราสนค ้า (Brand) คอ ื ◦ เครืองหมายทีแสดงความเป็ นเจ ้าของ ่ ่ ื่ ่ ่ ◦ สอทีชวยให ้ทุกคนรู ้ว่า “คุณคือใคร” และ “คุณนํ าเสนออะไร” ◦ สามารถนํ าออกมาในรูปของ  ช่ อ ื  คําเฉพาะ – Tagline / Slogan  รปแบบ ู  ั สญลักษณ์
 5. 5.  ิ่ ่ ึ ิ่ ่ ทุกสงทีกระทบถึงความรู ้สก สงทีคาดหวังไว ้ของ ้ ่ิ ผู ้ใชบริการ เมือได ้ยินคําว่า “ห ้องสมุด” และสงท ่ี ่ ้ ึ ห ้องสมุดต ้องการให ้ผู ้ใชรู ้สกถึง Stimson, N. F. (2007). Library change as a branding opportunity: Connect, reflect, research, discover. Retrieved Septem ber 20, 2009, from http://www.ala.org/ ala/mgrps/divs/acrl/publications/ crlnews/2007/dec/brandingopp.cfm
 6. 6.  ื่ ิ สอในการนํ าเสนอสนค ้าและบริการให ้ผู ้บริโภค ่ ◦ เครืองมือสร ้างสวนแบ่งทางการตลาด ่ ่ื ่ื ั สอเชอมสายสมพันธระหวางผลตภณฑและผู ้บรโภคด ้วย ์ ่ ิ ั ์ ิ คณคาทผู ้บรโภคให ้ความไว ้วางใจ จงรักภกด ี และ ุ ่ ่ี ิ ั ึ คาดหวังได ้ทังด ้านอรรถประโยชน์ อารมณ์ และความรู ้สก ้ ่ ◦ เครืองมือสร ้างสวนแบ่งทางอารมณ์และจิตใจ ่ สอทีชวยลดระยะเวลาในการตัดสนใจเลือกซอ เลือกใช ้ ื่ ่ ่ ิ ื้ บริการจากตัวเลือกทีมอยูในตลาดอย่างมากมาย ่ ี ่
 7. 7.  ี Logo, สประจําองค์กร Website, Blog, Web 2.0 tools Search Engine Optimization Templates : Presentation, eMail, Newsletter
 8. 8. ฟอรแมตของแฟ้มภาพ Logo ์ JPG GIF GIF – transparent PNG PNG – transparent
 9. 9. http://www.ifla.org/en/taxonomy/term/653
 10. 10. ีสประจําสถาบัน ี สประจําสถาบัน ี สประจําสถาบัน ี ่ สมวงดอกรัก ี ี สเขยวใบไม ้ ี สเหลอง ื
 11. 11.  ี ่ สมวงดอกรัก CMYK RGB Web Code
 12. 12. Blue 100C 60 M 0Y 6KRed 0C 91M 87Y 0KYellow 0C 0M 100Y 0K
 13. 13.  Website Blog Social Networking Social Media ความแตกต่างของเนือหา้ กลุมเป้ าหมาย ่ ผู ้ดูแล แนวปฏิบต ิ ั
 14. 14. TIS-620Windows-874 UTF-8
 15. 15.  eBook หรอ e-Book หรอ Ebook หรอ E-Book …. ื ื ื Internet อินเทอร์เน็ ต อนเตอรเน็ต อินเตอร์เนท ิ ์ Web เว็บ เวป เวบ Site ไซต์ ไซท์
 16. 16.  ึ ตรวจวัดความรู ้สกของกลุมเป้ าหมายกับแบรนด์ทสร ้างขึน ่ ี่ ้ เป็ นประจํา ้ ึ ั ั ิ ่ ◦ อยาใชความรู ้สกของตนเป็นตวตดสนวา “คนอืนคิดอย่างไร” ่ ่ Web Analytics ◦ Truehits, Google Statistics Facebook Fanpage-Statistics Google Results Google Alert
 17. 17.  www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon boonlerta@gmail.com

×