Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introduction to e-Learning บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ NECTEC [email_address] http://elearning.nectec.or.th
การเรียนรู้รูปแบบใหม่ <ul><li>สังคมดิจิทัล </li></ul><ul><li>สังคมแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ตลอดชีวิต <...
การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Learning) <ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสาร </li></ul><...
Online Learning Online Learning is the marriage of education and technology.
Online Learning
รูปแบบของ Online Learning <ul><li>WBI, WBL, WBT </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul><ul><li>ศึกษาเว็บไซต์ </li></ul><u...
กรณีศึกษา <ul><li>ระบบสมาชิก </li></ul><ul><li>รูปแบบเนื้อหา </li></ul><ul><li>ช่องทางการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ระบบการ...
Web - Based Training ( WBT ) <ul><li>Web-Based Learning (WBL) </li></ul><ul><li>Web-Based Instruction (WBI) </li></ul><u...
WBI/WBT/WBL ครูผู้สอน สร้างหลักสูตร / เนื้อหา FTP นักเรียน ผู้เรียน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รูปแบบต่างๆ Web & Content Server
e-Learning <ul><li>Electronics Learning </li></ul><ul><li>ความหมายของ e-Learning อิงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul...
นิยาม e-Learning อิง  ICT <ul><li>ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก  WBI (Web Based Instruction) </li></ul><ul><li>เพิ่มเติม...
e-Learning
e-Learning System Framework Learning Management System Learning Content Management System Learning Tools
LMS – Learning Management System <ul><li>ระบบการจัดการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน  e- L earning </li></ul><u...
LMS – Learning Management System <ul><li>ลดทรัพยากรในการพัฒนา ( Development ) และบริหาร ( Management ) เว็บไซต์ ไม่ว่า...
 
Progress Report
Student Management Class Status  Study  Pass  Drop
Student History
 
 
 
 
 
 
 
 
Learning Content Management System <ul><li>ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาวิชา </li></ul><ul><li>ลดทรัพยากรในการพัฒ...
Learning Content Management System <ul><li>ใช้ในการบริหารจัดการส่วนการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>บริหารจัดกา...
Learning Content Management System <ul><li>ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน User Interface </li></ul><ul><li>ระบบจัดการบริหารข้อมูล...
http://www.school.net.th/library/create-web/
กรณีศึกษา <ul><li>ศึกษาฟังก์ชัน LCMS ของ LearnSquare </li></ul>
HTML Editor
HTML Editor (Cont.)
Content Construction
Sample Content Page
Adobe Acrobat Style
Text Document Style
Flash Animation Style
Test Page
File Management
Import / Export Content
 
LMS/LCMS Yes No Creates test questions Yes Yes Tracks results Yes Yes Manages system Learning content Learner performan...
Learning Tools <ul><li>เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><ul><li>มีระบบระบุตัวบุคคล </li></ul></ul><ul><ul><li>มี...
Web board
Chat room
Private Messages
ประเภทและการใช้งานการสื่อสาร ใช้โปรแกรมร่วมกันด้วยซอฟต์แวร์ช่วย เช่น NetMeeting หรือการถ่ายโอนไฟล์ การใช้ข้อมูลร่วมกันทั...
ประเภทและการใช้งานการสื่อสาร ใช้บรรยายให้ผู้เรียนกับที่อยู่หน้าเครื่อง เสมือนว่ากำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ ใช้ติด...
Open Source e-Learning System <ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคืออะไร </li></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติ...
Open Source e-Learning System <ul><li>เนคเทค ร่วมกับฝ่ายก่อสร้างพลังงานความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนา Open ...
Required <ul><li>Apache </li></ul><ul><li>MySQL </li></ul><ul><li>PHP </li></ul><ul><li>AppServe </li></ul><ul><li>Windows...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduction to e-Learning

1,770 views

Published on

Introduction to e-Learning

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Introduction to e-Learning

 1. 1. Introduction to e-Learning บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ NECTEC [email_address] http://elearning.nectec.or.th
 2. 2. การเรียนรู้รูปแบบใหม่ <ul><li>สังคมดิจิทัล </li></ul><ul><li>สังคมแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ตลอดชีวิต </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง </li></ul>การเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ การเรียนรู้แบบส่วนบุคคล
 3. 3. การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individual Learning) <ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสาร </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเครือข่าย </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต </li></ul>Online Learning
 4. 4. Online Learning Online Learning is the marriage of education and technology.
 5. 5. Online Learning
 6. 6. รูปแบบของ Online Learning <ul><li>WBI, WBL, WBT </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul><ul><li>ศึกษาเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>www . nectec . or . th / courseware </li></ul><ul><li>elearning . nectec . or . th / princess - it </li></ul><ul><li>www . thaiwbi . com </li></ul><ul><li>http :// www . chulaonline . com / </li></ul>หาความเหมือน ความแตกต่าง ของแต่ละเว็บไซต์
 7. 7. กรณีศึกษา <ul><li>ระบบสมาชิก </li></ul><ul><li>รูปแบบเนื้อหา </li></ul><ul><li>ช่องทางการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ระบบการเรียน </li></ul>
 8. 8. Web - Based Training ( WBT ) <ul><li>Web-Based Learning (WBL) </li></ul><ul><li>Web-Based Instruction (WBI) </li></ul><ul><li>The training delivered using TCP / IP and HTTP protocols, the protocols that define the World Wide Web . </li></ul><ul><ul><li>delivered in real time (synchronous), or it may be delayed (asynchronous). </li></ul></ul>
 9. 9. WBI/WBT/WBL ครูผู้สอน สร้างหลักสูตร / เนื้อหา FTP นักเรียน ผู้เรียน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รูปแบบต่างๆ Web & Content Server
 10. 10. e-Learning <ul><li>Electronics Learning </li></ul><ul><li>ความหมายของ e-Learning อิงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><li>ความนิยมของ e-Learning เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสามารถของอินเทอร์เน็ต </li></ul><ul><li>การเข้าถึงด้วยความเร็วสูง จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิด การเติบโตในการใช้ e-Learning </li></ul>
 11. 11. นิยาม e-Learning อิง ICT <ul><li>ระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก WBI (Web Based Instruction) </li></ul><ul><li>เพิ่มเติมระบบจัดการ / บริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ (Course/Learning Management System: CMS/LMS) เข้ามาเพื่อให้สามารถบริหารเนื้อหาและติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน </li></ul><ul><li>นำเสนอได้ทั้งระบบ Online และ Offline </li></ul><ul><li>นำเสนอได้ทั้งระบบ Synchronous และ Asynchronous </li></ul>
 12. 12. e-Learning
 13. 13. e-Learning System Framework Learning Management System Learning Content Management System Learning Tools
 14. 14. LMS – Learning Management System <ul><li>ระบบการจัดการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน e- L earning </li></ul><ul><li>สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ </li></ul><ul><ul><li>ตรวจสอบการเข้าเรียน , ชื่อผู้ที่เข้าเรียน , ความก้าวหน้าในการเรียน , บทที่เรียน , เวลาที่เรียน , ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน , การสมัครเรียน , การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น , การถามตอบ , ระบบประเมินผล , ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า , เอกสารอ้างอิง และระบบติว ระบบพี่เลี้ยง </li></ul></ul>
 15. 15. LMS – Learning Management System <ul><li>ลดทรัพยากรในการพัฒนา ( Development ) และบริหาร ( Management ) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ </li></ul><ul><li>มักจะนำเอา ภาษาสคริปต์ ( Script languages ) ต่างๆ มาใช้ เพื่อให้วิธีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP ซึ่งมักต้องใช้ควบคู่กันกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ( เช่น Apache ) และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ( เช่น MySQL ) </li></ul>
 16. 17. Progress Report
 17. 18. Student Management Class Status  Study  Pass  Drop
 18. 19. Student History
 19. 28. Learning Content Management System <ul><li>ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน และเนื้อหาวิชา </li></ul><ul><li>ลดทรัพยากรในการพัฒนา ( Development ) และบริหาร ( Management ) เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ </li></ul><ul><li>มักจะนำเอา ภาษาสคริปต์ ( Script languages ) ต่างๆ มาใช้ เพื่อให้วิธีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP ซึ่งมักต้องใช้ควบคู่กันกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ( เช่น Apache ) และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ( เช่น MySQL ) </li></ul>
 20. 29. Learning Content Management System <ul><li>ใช้ในการบริหารจัดการส่วนการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>บริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว </li></ul><ul><li>เน้นการจัดการระบบผ่านเว็บ ( Web interface ) </li></ul><ul><ul><li>เช่น การนำเสนอบทความ ( Articles ) , เว็บไดเรคทอรี ( Web directory ) , เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ( News ) , หัวข้อข่าว ( Headline ) , ถาม / ตอบปัญหา ( FAQs ) , ห้องสนทนา ( Chat ) , กระดานข่าว ( Forums ) , การจัดการไฟล์ในส่วนดาวน์โหลด ( Downloads ) , แบบสอบถาม ( Polls ) , ข้อมูลสถิติต่างๆ ( Statistics ) </li></ul></ul>
 21. 30. Learning Content Management System <ul><li>ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน User Interface </li></ul><ul><li>ระบบจัดการบริหารข้อมูล </li></ul><ul><li>ระบบปรับปรุงแก้ไขข้อมูล </li></ul>
 22. 31. http://www.school.net.th/library/create-web/
 23. 32. กรณีศึกษา <ul><li>ศึกษาฟังก์ชัน LCMS ของ LearnSquare </li></ul>
 24. 33. HTML Editor
 25. 34. HTML Editor (Cont.)
 26. 35. Content Construction
 27. 36. Sample Content Page
 28. 37. Adobe Acrobat Style
 29. 38. Text Document Style
 30. 39. Flash Animation Style
 31. 40. Test Page
 32. 41. File Management
 33. 42. Import / Export Content
 34. 44. LMS/LCMS Yes No Creates test questions Yes Yes Tracks results Yes Yes Manages system Learning content Learner performance Provides primary management of Content developers; learners who need personalized content All learners; organization Who benefits? LCMS LMS
 35. 45. Learning Tools <ul><li>เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><ul><li>มีระบบระบุตัวบุคคล </li></ul></ul><ul><ul><li>มีระบบรักษาความปลอดภัย </li></ul></ul>
 36. 46. Web board
 37. 47. Chat room
 38. 48. Private Messages
 39. 49. ประเภทและการใช้งานการสื่อสาร ใช้โปรแกรมร่วมกันด้วยซอฟต์แวร์ช่วย เช่น NetMeeting หรือการถ่ายโอนไฟล์ การใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งโปรแกรม และไฟล์ข้อมูล Share Data ใช้สนทนา ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ในห้องเรียนหรือชั่วโมงเรียนนั้นๆ เสมือนว่ากำลังคุยกันอยู่ในห้องเรียนจริงๆ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน ( Three Way ) โดยการสนทนาแบบ Real Time มีทั้ง Text Chat และ Voice Chat Chat ใช้กำหนดประเด็นหรือกระทู้ ตามที่อาจารย์กำหนด หรือตามแต่นักเรียนจะกำหนด เพื่อช่วยกันอภิปรายตอบประเด็นหรือกระทู้นั้น ทั้งอาจารย์และผู้เรียน ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน ( Three Way ) Webboard ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน ใช้ส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ( Two Way ) E-mail ลักษณะการใช้งาน ความหมาย ประเภท
 40. 50. ประเภทและการใช้งานการสื่อสาร ใช้บรรยายให้ผู้เรียนกับที่อยู่หน้าเครื่อง เสมือนว่ากำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน ( Three Way ) แบบ Real Time โดยที่ผู้เรียนและอาจารย์ สามารถเห็นหน้ากันได้ โดยผ่านทางกล้องโทรทัศน์ที่ติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองฝ่าย Conference บันทึกข้อมูลการเรียนและรายละเอียดที่จำเป็นต่างๆ ใช้บันทึกข้อมูลการเรียน Memo/Note ใช้ส่งงานตามที่อาจารย์กำหนด เช่น ให้เขียนรายงาน โดยที่อาจารย์สามารถเปิดดู Electronic Home Work ของนักเรียนและเขียนบันทึกเพื่อตรวจงานและให้คะแนนได้ แต่นักเรียนด้วยกันจะเปิดดูไม่ได้ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ เป็นเสมือนสมุดประจำตัวนักเรียน โดยที่นักเรียนไม่ต้องถือสมุดการบ้านจริงๆ เป็นสมุดการบ้านที่ติดตัวตลอดเวลา Electronic Home Work ลักษณะการใช้งาน ความหมาย ประเภท
 41. 51. Open Source e-Learning System <ul><li>ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคืออะไร </li></ul><ul><ul><li>ซอฟต์แวร์เป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ควรมีเสรีภาพในการ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำซ้ำ ( copy ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ศึกษา ( study ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แก้ไขปรับปรุง ( modify ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>แจกจ่ายต่อ ( distribute ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>เน้นการตรวจสอบ , แก้ไข , ร่วมพัฒนา </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือ </li></ul></ul>
 42. 52. Open Source e-Learning System <ul><li>เนคเทค ร่วมกับฝ่ายก่อสร้างพลังงานความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัฒนา Open Source e-Learning System </li></ul><ul><li>พัฒนาโดย </li></ul><ul><ul><li>PHP </li></ul></ul><ul><ul><li>MySQL </li></ul></ul><ul><li>ติดต่อได้ที่งาน RDI3 – NECTEC </li></ul><ul><ul><li>www.learnsquare.com </li></ul></ul>
 43. 53. Required <ul><li>Apache </li></ul><ul><li>MySQL </li></ul><ul><li>PHP </li></ul><ul><li>AppServe </li></ul><ul><li>Windows 2000 </li></ul><ul><li>Windows XP Professional + Service Pack 1 </li></ul><ul><li>Linux </li></ul><ul><li>IE 6.0 </li></ul>

×