Image editing-with-photoscape

1,297 views

Published on

จัดการงานกราฟิกง่ายๆ ด้วย PhotoScape

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Image editing-with-photoscape

  1. 1. จัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape PhotoScape ซอฟตแวรที่ชวยใหการบริหารจัดการภาพ ไมวาจะเปนการเปดแฟมภาพ นําเสนอตกแตงภาพ สรางสไลด สังพิมพภาพเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว PhotoScape เปนซอฟตแวรในกลุมฟรีแวร ่(Freeware) ที่ดาวนโหลดมาใชงานไดฟรี (โดยไมใชเพื่อหวังผลกําไร) สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตhttp://www.photoscape.org ไฟลโปรแกรมที่ดาวนโหลดมีระบบการติดตั้งสะดวก ไมซับซอน PhtotoScapeจึงเปนอีกหนึ่งซอฟตแวรที่คอมพิวเตอรทุกเครื่องควรติดตั้ง PhotoScape ประกอบดวยความสามารถหลากหลาย ดังนี้ • Viewer สามารถแสดงแฟมภาพไดทั้งโฟลเดอร รวมถึงความสามารถแสดงผลแบบ slideshow • Editor ที่มีเครื่องมือปรับขนาด ปรับแสง สี ความคมชัด การใสกรอบภาพ การปอน กลองขอความ การแตงภาพดวย Effect ตางๆ การตัดภาพ • การทํางานแบบ Batch ชวยใหสามารถทํางานกับภาพไดพรอมๆ กันหลายภาพ รวมถึง การเปลี่ยนชื่อแฟมภาพ • การนําเสนอภาพแบบ Page โดยการรวมภาพหลายภาพไวรวมกันบนหนาเอกสารหนา เดียวกัน • การสรางภาพใหมโดยการนําภาพหลายๆ ภาพมาประกอบรวมกัน • การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ Animated GIF • การสั่งพิมพภาพ • การตัดภาพใหเปนสวนยอยๆ (Splitter) • การจับจอภาพ (Screen Capture) • ความสามารถในการแปลงแฟมภาพฟอรแมต Raw เปนฟอรแมต JPG เอกสารชุดนี้ขอแนะนําการใชงาน PhotoScape โดยยกเปนกรณีตัวอยาง คําสั่งที่เหลือคงไมยากที่ผูใชจะทดลองดวยตนเองครับจัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape หนา 1
  2. 2. เริ่มตนกับ PhotoScape เมื่อติดตั้ง PhotoScape แลวจะปรากฏไอคอนโปรแกรมบน Desktop และเมนู Start ซึ่งเมื่อคลิกเลือกไอคอนโปรแกรมจะเขาสูจอภาพการทํางาน ดังนี้ รูปที่ 1: จอภาพโปรแกรม PhotoScape จากนั้นคลิกเลือกแท็บ “แสดงภาพ” เลือกไดรฟและโฟลเดอรที่ตองการ จะปรากฏภาพในโฟลเดอร รูปที่ 2: จอภาพแสดงภาพทีเ่ ลือก สามารถดับเบิลคลิกที่ภาพเพื่อแสดงภาพเต็มจอ และใชปุม <Esc> เพื่อกลับสูโหมดการทํางานปกติจัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape หนา 2
  3. 3. การแกไขภาพ การแกไขภาพทําไดโดยคลิกเลือกแท็บ “แกไขภาพ” เลือกไดรฟและโฟลเดอรที่เก็บภาพ จะปรากฏจอภาพ ดังนี้ รูปที่ 3: จอภาพโหมดแกไขภาพ เมื่อตองการแกไขภาพใดๆ ใชเมาสลากภาพจากตัวอยางภาพดานซายมาวางบนพื้นที่แกไขภาพ รูปที่ 4: การเลือกภาพเพื่อแกไข เมื่อมีการเลือกภาพมาวางในพื้นที่แกไขภาพแลว เครื่องมือแกไข/จัดการภาพ Active พรอมใหใชงาน โดยประกอบดวยชุดเครื่องมือ ดังนี้ รูปที่ 5: เครืองมือจัดการ/แกไขภาพ ่จัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape หนา 3
  4. 4. การใสกรอบใหกับภาพ PhtotoScape เตรียมกรอบภาพหลากหลายรูปแบบใหเลือกใชงาน ซึ่งสามารถใสกรอบภาพไดงายๆ เพียงเลือกภาพเพื่อเขาสูโหมดแกไข จากนั้นคลิกเลือกกลุมเครื่องมือ หนาหลัก เลือกกรอบที่ตองการ รูปที่ 6: ตัวอยางการใสกรอบภาพแบบ Note 01การปรับขนาดของภาพ โดยมากภาพจากกลองถายภาพดิจิทัลหรืออุปกรณตางๆ มักจะมีขนาดโต การปรับขนาดภาพทําไดโดยการคลิกเลือกจากรายการ “ยอ/ขยาย” รูปที่ 7: การเลือกขนาดของภาพจัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape หนา 4
  5. 5. การใสขอความ/คําอธิบายใหกับภาพ จุดเดนที่นาสนใจของ PhotoScape คือการดึงนําขอมูลจาก EXIF Metadata ที่ฝงมากับภาพถายดิจิทัลมาแสดงผล เชน โมเดล รุนของกลองถายภาพดิจิทล วันที่ถายภาพ ขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพ ัรวมถึงการใสขอความโดยผูใช ตัวอยางการระบุโมเดลและรุนของกลองถายภาพดิจิทัลกํากับภาพ ทําไดโดยคลิกเลือกแท็บ “เพิ่มวัตถุ” คลิกปุมเครื่องมือ Text รูปที่ 8: เครื่องมือพิมพขอความ ปรากฏกลองการพิมพขอความ พิมพขอความที่ตองการ เลือกแบบตัวอักษร สําหรับโมเดลและรุนของกลองถายภาพ ใหคลิกปุม EXIF จากนันเลือกรายการ “กลอง” และรายการ “รุน” จะปรากฏชุดคําสั่ง ดัง ้ตัวอยาง รูปที่ 9: การใสขอความกํากับภาพจัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape หนา 5
  6. 6. คลิกปุม OK แลวเลื่อนตําแหนงกลองขอความ/ขนาดใหเหมาะสม รูปที่ 10: ภาพที่เพิมขอความแลว ่การบันทึกภาพ ภาพที่ปรับแกไขแลว สามารถคลิกปุม “บันทึก” เพื่อจัดเก็บไดตามที่ตองการ รูปที่ 11: การบันทึกภาพจัดการงานกราฟกงายๆ ดวย PhotoScape หนา 6

×