สรปข้ อมลเบืองต้ น                           ุ  ู -           สํ ารวจการมีการใช้ เท...
่          สําหรับผูใช้โทรศัพท์มือถือ ในระหวางปี 2548-2554              ้             ...
แผนภมิ 6 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปที4ใช้ อนเทอร์ เน็ต      ู                 -     ิ   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ICT Usage Survey, Thailand 2554

2,158 views

Published on

สรุปข้อมูลเบื้องต้นสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
230
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT Usage Survey, Thailand 2554

 1. 1. สรปข้ อมลเบืองต้ น ุ ู - สํ ารวจการมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื4 อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ แผนภมิ 1 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปที4ใช้ คอมพิวเตอร์ ู - ่การสื อสารในครัวเรื อน สํานักงานสถิติแหงชาติได้จัดทําเป็ น อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์ มือถือ พ.ศ. 2548-2554ครั& งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั& งแต่ พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา ได้ท ํา ร้ อยละ 80 ่การสํ ารวจตอเนื องเป็ นประจําทุ กปี เพื อให้ ทราบจํานวน 70 66.4 61.8 56.8ประชากรที ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์มือถือ 60 47.3 52.8 50พฤติ ก รรมของการใช้ และจํานวนครั วเรื อนที มี อุ ปกรณ์ 40 36.7 41.6 29.3 30.9 32.0 26.8 28.2 ่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เชน โทรศัพท์พ&ืนฐาน 30 24.5 25.9 18.2 20.1 22.4 23.7 20 14.2 15.5 ่เครื องคอมพิวเตอร์ เครื องโทรสาร และการเชือมตออินเทอร์ เน็ต 10 12.0ในครัวเรื อน ตลอดจนเรื องทีต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแล 0 ปีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เป็ นต้น 2548 2549 2550 2552 2552 2553 2554 การสํารวจใช้วิธี สัมภาษณ์ หัวหน้าครั วเรื อน และ อินเทอร์ เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ่สมาชิ กในครั วเรื อนที มี อายุ 6 ปี ขึ& นไป จากครั วเรื อนตัวอยาง แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทั& งสิ&น 79,560 ครัวเรื อน ผลการสํารวจสรุ ปได้ดงนี& ั ของประชาชนมีสัดสวนเพิมขึ& นอยางตอเนื อง แตยังมีช่องวาง ่ ่ ่ ่ ่1. การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์ มอถือ ื ในการใช้ระหวางผูทีอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ่ ้ ่ ่ กลาวคือในระหวางปี 2548 - 2554 ผูใช้คอมพิวเตอร์ ทีอยูใน ้ ่ ในปี 2554 มีจานวนประชากรอายุ 6 ปี ขึ& นไปทั& งสิ& น ํ ั ่ เขตเทศบาล มีสดสวนเพิมขึ& นจากร้อยละ 35.5 เป็ นร้อยละ 44.3ประมาณ 62.4 ล้า นคน ในจํา นวนนี& มี ผู ้ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ สวนผู ้ใช้คอมพิ วเตอร์ ที อยู่ นอกเขตเทศบาล เพิ มขึ& นจาก ่19.9 ล้านคน หรื อร้อยละ 32.0 ผูใช้อินเทอร์ เน็ต 14.8 ล้านคน ้ ร้อยละ19.7 เป็ นร้อยละ 25.5 ในขณะที ผูใช้อินเทอร์ เน็ตที อยู่ ้หรื อร้อยละ 23.7 และผูใช้โทรศัพท์มือถือ 41.4 ล้านคน หรื อ ้ ่ ในเขตเทศบาลมี สั ดสวนเพิ มขึ& นจากร้ อยละ 21.2 เป็ น ่ร้ อ ยละ 66.4 เมื อเปรี ยบเที ย บระหวางเขตการปกครอง ร้ อยละ 36.0 สวนผู ้ใช้อิ นเทอร์ เน็ ตที อยู่ นอกเขตเทศบาล ่ ่ในเขตเทศบาลมี สั ดสวนผู ้ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ ร้ อ ยละ 44.3 เพิมขึ& นจากร้อยละ 8.0 เป็ นร้อยละ 17.2ผูใช้อิ นเทอร์ เน็ ต ร้ อยละ 36.0 และผูใช้โทรศัพท์มื อถื อ ้ ้ร้อยละ 74.8 ในขณะที นอกเขตเทศบาลมีผูใช้คอมพิวเตอร์ ้ แผนภมิ 2 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปทีใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต ู - 4 จําแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2548-2554ร้ อยละ 25.5 ผู ้ใช้อิ นเทอร์ เน็ ต ร้ อ ยละ 17.2 และผู ้ใ ช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 62.0 ร้ อยละ 60 เมื อพิ จารณาแนวโน้ ม การใช้ ค อมพิ วเตอร์ 42.0 43.4 44.3อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของประชาชนอายุ 6 ปี ขึ& นไป 40 35.5 36.3 36.9 39.2 35.1 36.0 32.8 ่ ่ ้ในระหวางปี 2548 - 2554 พบวาผูใช้คอมพิวเตอร์ มีสัดสวน ่ 21.2 23.4 24.8 29.0 25.5 20 23.6 25.2 22.3 23.3เพิมขึ& นจาก ร้อยละ 24.5 (จํานวน 14.5 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 32.0 19.7 21.3 13.4 14.5 16.5 17.2 10.2 11.4 8.0(จํานวน 19.9 ล้านคน) ผูใช้อินเทอร์เน็ตเพิมขึ& นจากร้อยละ 12.0 ้ 0 ปี(จํานวน 7.1 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 23.7 (จํานวน 14.8 ล้านคน) 2548 2549 2550 2552 2552 2553 2554และผูใช้โทรศัพท์มือถือ เพิมขึ& นจาก ร้อยละ 36.7 (จํานวน ้ ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ในเขตเทศบาล ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ในเขตเทศบาล ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ นอกเขตเทศบาล ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต นอกเขตเทศบาล21.7 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 66.4 (จํานวน 41.4 ล้านคน)
 2. 2. ่ สําหรับผูใช้โทรศัพท์มือถือ ในระหวางปี 2548-2554 ้ ในขณะที การใช้โทรศัพท์ มื อถื อ กรุ งเทพมหานครพบวาสัดสวนของผูใช้โทรศัพท์มือถื อที อยู่ในเขตเทศบาล ่ ่ ้ ่ ่ ั มี สั ดสวนของผู ้ใช้ มากที สุ ดเชนเดี ยวกน คื อ ร้ อยละ 79.6 รองลงมา ภาคกลาง ร้ อยละ 70.8 ภาคเหนื อ ร้ อยละ 66.1 ่มีสัดสวนเพิมขึ& นจากร้อยละ 51.7 เป็ นร้อยละ 74.8 ในขณะที ภาคใต้ ร้ อยละ 62.6 และตําสุดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือผู ้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที อยู่ น อกเขตเทศบาล เพิ ม ขึ& น จาก ร้อยละ 61.0ร้อยละ 30.2 เป็ นร้อยละ 62.0 2. ลักษณะและพฤติกรรมการใช้ อนเทอร์ เน็ต ิ แผนภมิ 3 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปทีใช้ โทรศัพท์ มอถือ ู - 4 ื เมือเปรี ยบเทียบการใช้อินเทอร์ เน็ตระหว่างเพศชาย จําแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2548-2554 ่ ่ และเพศหญิง พบวา สัดสวนการใช้อินเทอร์ เน็ตของเพศหญิง ร้ อยละ ่ ่ สูงกวาเพศชายเล็กน้อย โดยในระหวางปี 2548-2554 สัดสวน ่ 100 การใช้อิ นเทอร์ เน็ ต ของเพศชายเพิ มขึ& นจากร้ อยละ 11.8 80 72.2 74.8 68.9 56.0 61.1 65.7 57.0 62.0 ่ เป็ นร้อยละ 23.5 สวนเพศหญิงเพิมขึ& นจากร้อยละ 12.2 เป็ น 60 51.7 51.5 47.1 40 35.2 41.0 ร้อยละ 23.9 30.2 20 แผนภมิ 5 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปที4ใช้ อนเทอร์ เน็ต ู - ิ 0 ปี จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2548 - 2554 2548 2549 2550 2552 2552 2553 2554 ร้ อยละ 30 ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 25 23.9 21.9 22.8 23.5 19.8 20.4 20 17.9 18.5 เมื อพิ จารณาสั ดส่ วนข องผู ้ ใ ช้ ค อมพิ วเตอร์ 15 13.9 14.6 15.2 15.9 11.8 12.2อิ นเทอร์ เน็ ต และโทรศั พท์ มื อถื อเป็ นรายภาค พบวา ่ 10 ่ ้ในปี 2554 กรุ งเทพมหานครมี สัดสวนผูใช้คอมพิวเตอร์ 5มากที สุ ดคือ ร้อยละ 48.2 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 32.2 0 ปีภาคเหนื อ ร้อยละ 30.6 ภาคใต้ ร้อยละ 30.0 และตําสุ ด 2548 2549 2550 2552 2552 2553 2554 ่ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ร้อ ยละ 28.4 สวน การใช้ ชาย หญิงอินเทอร์เน็ต กรุ งเทพมหานครมีผูใช้มากทีสุ ดคือร้อยละ 40.6 ้รองลงมาคือภาคกลาง และภาคเหนื อ ร้อยละ 23.1 ภาคใต้ เมือพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มอายุต่าง ๆร้อยละ 21.0 และตําสุดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ร้อยละ 20.3 พบวาในปี 2554 กลุ่ ม อายุ 15-24 ปี มี สั ด สวนการใช้ ่ ่ แผนภมิ 4 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปที4ใช้ คอมพิวเตอร์ ู - อินเทอร์ เน็ตสู งสุ ด ร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์ มือถือ จําแนกตามภาค ร้อยละ 38.3 กลุมอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 26.6 กลุ่มอายุ 35-49 ปี ่ ร้ อยละ ่ ร้อยละ 14.3 และตําสุดในกลุมอายุ 50 ปี ขึ& นไป ร้อยละ 5.5 100 80 79.6 66.4 70.8 66.1 61.0 62.6 60 48.2 40.6 40 32.0 32.2 30.6 28.4 30.0 23.7 23.1 23.1 20.3 21.0 20 0 ภาค ทัวประเทศ 4 กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก ใต้ เฉียงเหนือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต โทรศัพท์มือถือ
 3. 3. แผนภมิ 6 ร้ อยละของประชากรอายุ 6 ปี ขึนไปที4ใช้ อนเทอร์ เน็ต ู - ิ ่ สําหรั บการเชื อมตออิ นเทอร์ เน็ ตของครั วเรื อน จําแนกตามกล่ มอายุ พ.ศ. 2548 - 2554 ุ ่ ่ พบวา ในปี 2554 มีการเชื อมตออิ นเทอร์ เน็ ตด้วยประเภท ร้ อยละ Fixed broadband มากที สุ ด ร้อยละ 55.6 รองลงมาประเภท 80 Narrowband แบบ Analogue modem, ISDN ร้อยละ 18.8 60 50.0 51.9 6-14 ปี และแบบไร้สายเคลือนที โทรศัพท์มือถือ 2G, 2.5G (เชน ่ 47.3 39.7 44.6 38.3 15-24 ปี ่ GSM, CDMA, GPRS) ร้อยละ 13.3 สวนประเภท Broadband 40 36.5 35.9 31.3 29.0 26.6 25-34 ปี ่ แบบไร้ สายเคลื อนที โทรศัพท์มือถื อ 3G (เชน WCDMA, 23.6 24.6 35-49 ปี 20 15.5 19.3 15.9 19.3 21.5 13.6 14.3 EV-DO) มีเพียงร้อยละ 5.5 12.4 11.9 50 ปี ขึ-นไป 15.2 8.4 10.3 7.1 11.8 8.0 2.5 2.9 3.4 4.0 4.2 5.5 ตาราง 2 ร้ อยละของครั ว เรื อนที4 เชื4 อมต่ ออิน เทอร์ เน็ ต จําแนกตาม 2.0 0 ปี ประเภทของอินเทอร์ เน็ต และภาค 2548 2549 2550 2552 2552 2553 2554 ประเภทของอินเทอร์ เน็ต จํานวน Narrowband Broadband ครัวเรื อน Analogue แบบไร้สาย Fixed แบบไร้สาย ไม่ ่ สําหรับสถานที ใช้อินเทอร์ เน็ตพบวาในปี 2554 ทีเชือมต่อ modem, เคลือนที broadband1 เคลือนที แน่ ใจ ่ ่สวนใหญใช้ในสถานศึกษา ร้อยละ 49.4 รองลงมาคือ บ้าน ภาค อินเทอร์ เน็ต ISDN โทรศัพท์มือ / โทรศัพท์ (พัน ถือ 2G, 2.5G มือถือ 3G (เช่นร้อยละ 42.7 และที ทํางานร้อยละ 30.8 สวนกจกรรมที ใช้่ ิ ครัวเรื อน) (เช่น GSM, WCDMA, ่ ่สวนใหญใช้ในการค้นหาข้อมูลทัวไป/สิ นค้าหรื อบริ การ CDMA, GPRS) EV-DO) ่ ่ร้อยละ 82.2 รองลงมาคือ ขาวสาร/อาน นสพ. แม็กกาซี น ทั4วราช 2,650.9 18.8 13.3 55.6 5.5 6.8 อาณาจักร ่อืนๆ และเลนเกมส์ ดาวน์โหลดเกมส์ ร้อยละ 54.9 สําหรับ กรุ งเทพ 717.8 19.2 6.0 61.2 5.5 8.1 ่ ่ความถี ในการใช้อิ นเทอร์ เน็ ตพบวา มากกวาครึ งหนึ งของ มหานครผู ้ใ ช้ อิ นเทอร์ เน็ ตใช้ ค่ อนข้ างบอย (1-4 วันใน 1 สั ปดาห์ ) ่ กลาง 717.2 16.4 15.2 56.8 5.7 5.9ร้ อยละ 59.9 รองลงมาใช้เป็ นประจํา (5-7 วันใน 1 สั ปดาห์ ) เหนื อ 472.6 13.1 13.3 66.1 3.7 3.8 ตะวันออกร้อยละ 26.4 เฉี ยงเหนื อ 465.4 27.8 19.2 41.2 4.8 7.03. การมีอปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื4อสารในครัวเรือน ุ ใต้ 277.9 19.2 17.5 44.2 8.8 10.4 ่ ่ ในระหวางปี 2550 - 2554 พบวาครัวเรื อนที มี หมายเหตุ : 1/ Fixed broadband ได้ แ ก่ DSL (SDSL, ADSL, VDSL, Cable modem, Leased line, ดาวเทียม, เคเบิลใยแก้ วนําแสง, Fixed wireless, WiMAX.)โทรศัพท์พ&ืนฐานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 23.4 เป็ นร้อยละ 18.6 ครัวเรื อนที มีเครื องโทรสารเพิมขึ& นเล็กน้อย 4. ข้ อคิดเห็น ต่ อการควบคมดแลเทคโนโลยีส ารสนเทศ ุ ู และการสื4 อสารจากร้อยละ 1.4 เป็ นร้อยละ 1.6 ครัวเรื อนทีมีเครื องคอมพิวเตอร์เพิมขึ& นจากร้อยละ 17.5 เป็ นร้อยละ 24.7 สําหรับครัวเรื อน ข้อ คิ ด เห็ นที ครั วเรื อนต้องการให้ภ าครั ฐ เข้ามา ่ ่ที มี ก ารเชื อมตออิ น เทอร์ เน็ ต มี สั ด สวนเพิ ม ขึ& น จาก ควบคุมดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ได้แก่ร้อยละ 7.6 เป็ นร้อยละ 13.4 ต้องการให้ควบคุ มเว็บไซต์ทีลามกอนาจาร ควบคุ มราคา/ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ควบคุมราคา/อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ตาราง 1 ร้ อยละของครั วเรื อนที4มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื4 อสาร พ.ศ. 2548 - 2554 ้ ี ั มี บทลงโทษที เด็ ดขาดสําหรั บผูก ระทําผิ ดเกยวกบระบบ ครัวเรือน ร้ อยละของครัวเรือนทีมอปกรณ์ เทคโนโลยี 4 ีุ คอมพิวเตอร์ ควบคุมผูให้บริ การร้านอินเทอร์ เน็ต/เกมออนไลน์ ้ ทั-งสิ-น สารสนเทศและการสื4 อสาร ่ ่ และการเผยแพรข้อความ เสี ยง ภาพ ตัดตอ ดัดแปลงภาพที ทําให้ ปี (พัน โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต ผูอืนเสี ยชือเสี ยง ้ ครัวเรือน) พืนฐาน -2550 18,188.0 23.4 1.4 17.5 7.62551 18,279.8 22.6 1.8 19.6 8.62552 19,060.2 21.4 1.5 20.3 9.52553 19,644.9 20.9 1.7 22.8 11.42554 19,786.4 18.6 1.6 24.7 13.4

×