Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Greenstone : From Paper to Digital Collection

1,840 views

Published on

Greenstone : From Paper to Digital Collection

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Greenstone : From Paper to Digital Collection

 1. 1. Greenstone From Paper to Digital Collection โครงการ STKS สัญจรร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 มกราคม 2552 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stks.or.th [email_address]
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services ) ‏ </li></ul><ul><li>สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช ./NSTDA) ‏ </li></ul><ul><li>ประวัติการทำงาน </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักวิชาการ , เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ , วิทยากร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รักษาการหัวหน้างานบริหารวิชาการ </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Greenstone <ul><li>Digital Library software </li></ul><ul><li>สร้างคลังเอกสารดิจิทัลหลากหลายฟอร์แมต และรูปแบบ </li></ul><ul><li>นำเสนอได้ทั้ง </li></ul><ul><ul><li>Online </li></ul></ul><ul><ul><li>Offline </li></ul></ul><ul><ul><li>CD-ROM </li></ul></ul>
 4. 4. พิจารณาเรื่องต่อไปนี้หรือยัง <ul><li>จุดประสงค์ </li></ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ขนาดของโครงการ </li></ul><ul><li>จำนวนเอกสาร </li></ul><ul><ul><li>กี่หน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>กี่รูป </li></ul></ul><ul><ul><li>กี่ไฟล์ </li></ul></ul><ul><li>ขนาดของเอกสาร </li></ul><ul><li>สื่อดิจิทัลหรือไม่ </li></ul><ul><li>ลิขสิทธิ์ของเอกสาร </li></ul><ul><li>อนุญาตให้เรียกชมได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>อนุญาตให้ทำงานร่วมกันได้หรือไม่ </li></ul>
 5. 5. พิจารณาเรื่องต่อไปนี้หรือยัง <ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>ขนาดของระบบ </li></ul><ul><li>ความจุของ ฮาร์ดดิสก์ </li></ul><ul><li>ทีมงาน </li></ul><ul><li>ความรู้พื้นฐาน </li></ul>
 6. 6. Digital Library Model Plan & Analyst Prepare Develop Publish Evaluate Feedback
 7. 7. กระบวนการ <ul><li>เลือกเอกสาร หรือสื่อ </li></ul><ul><li>จัดหมวดหมู่สื่อ </li></ul><ul><li>แปลงให้อยู่ในรูปของสื่อดิจิทัล </li></ul><ul><ul><li>Original Format </li></ul></ul><ul><ul><li>Convert </li></ul></ul><ul><ul><li>Scan/Photo </li></ul></ul>
 8. 8. กระบวนการ <ul><li>กำหนดวิธีการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ </li></ul><ul><ul><li>Public domain </li></ul></ul><ul><ul><li>Copyright </li></ul></ul><ul><ul><li>Creative Commons </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer Technique </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Watermark </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Secure PDF </li></ul></ul></ul><ul><li>วิเคราะห์ / กำหนด Metadata </li></ul><ul><li>นำเข้า Greenstone </li></ul>
 9. 9. ติดตั้ง GreenStone Double Click ที่โปรแกรมแล้วอย่าใจร้อนน่ะครับ โปรแกรมจะทำงานช้ามาก รอสักพักใหญ่ๆ จะปรากฏ
 10. 11. เลือกโฟลเดอร์ตามที่สร้างไว้
 11. 12. เลือก Local Library
 12. 13. กำหนด Password
 13. 14. สำรวจห้องสมุดดิจิทัล <ul><li>เปิด Greenstone Digital Library </li></ul><ul><ul><li>Start, Program, Greenstone Digital Library Software v2.74 ( 2.8) , Greenstone Digital Library </li></ul></ul>
 14. 16. การนำเข้าเอกสาร <ul><li>เปิด Greenstone Librarian Interfaced </li></ul><ul><ul><li>Start, Program, Greenstone Digital Library Software v2.74 ( 2.8) , Greenstone Librarian Interface </li></ul></ul><ul><li>คลิกเลือกคำสั่ง File, Preferences </li></ul><ul><li>เลือกแท็บ General </li></ul><ul><li>กำหนดฟอนต์เป็น MS Sans Serif, BOLD, 12 </li></ul>
 15. 17. หน้าต่างโปรแกรม
 16. 18. Word Collection <ul><li>สร้าง Collection ใหม่ </li></ul><ul><ul><li>File, New </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ระบุ Title และ Description </li></ul></ul></ul><ul><li>นำเข้าเอกสาร Word ต้นฉบับ </li></ul><ul><ul><li>เอกสารในไดร์ฟ C:, D: หรือ E: เลือกจาก Local Filespace </li></ul></ul><ul><ul><li>เอกสารใน My Document หรือ Desktop เลือกจาก Home Folder </li></ul></ul>
 17. 19. Word Collection
 18. 20. Word Collection <ul><li>Collection นี้จะแสดงผลกี่รายการ เพราะ </li></ul>
 19. 21. สร้าง Collection
 20. 22. Word Collection <ul><li>Title ของรายการ มาจาก </li></ul><ul><li>Filename ของรายการ มาจาก </li></ul>
 21. 23. รู้จักกับ Metadata <ul><li>Metadata ที่มาพร้อมกับ Application เรียกว่า Objective Metadata </li></ul><ul><ul><li>การระบุใน Word --> File, Properties… </li></ul></ul><ul><ul><li>โอนไปยัง Application อื่นอัตโนมัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความสำคัญมาก ลดความซ้ำซ้อน </li></ul></ul><ul><ul><li>น้อยคนที่จะระบุ </li></ul></ul><ul><ul><li>ควรมีนโยบายที่ชัดเจน </li></ul></ul>
 22. 24. รู้จักกับ Metadata <ul><li>Greenstone รองรับ Objective Metadata โดย Extract จากแฟ้มเอกสารและนำมาเติมใน ex.Metadata ของ Greenstone </li></ul><ul><li>หากมีสมบูรณ์ เอกสารนั้นๆ พร้อมใช้งาน และสืบค้น </li></ul>
 23. 25. รู้จักกับ Metadata <ul><li>Subjective Metadata คือ Metadata ที่ผู้ใช้หรือบรรณารักษ์ต้องลงรายการเอง เพื่อเพิ่มความสามารถการสืบค้น </li></ul><ul><li>มักจะทำกันมาก </li></ul><ul><li>เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ </li></ul><ul><li>สื่อดิจิทัลทั่วไปมักจะใช้ชุด DC – Dublin Core </li></ul>
 24. 26. ข้อมูลประกอบการสืบค้น
 25. 27. รู้จักกับ Metadata <ul><li>โลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะ Metadata </li></ul><ul><li>ผู้พัฒนา Digital Library ควรศึกษา Metadata และเลือกใช้ Metadata ให้เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลนั้นๆ </li></ul><ul><ul><li>สื่อการเรียนการสอน LOM </li></ul></ul><ul><ul><li>ภาพถ่ายดิจิทัล EXIF & IPTC </li></ul></ul><ul><li>Greenstone รองรับทุก Metadata ทั้งที่มีและจะมีในอนาคต </li></ul>
 26. 28. Greenstone กับการเรียนการสอน <ul><li>จากจุดเด่นของ Greenstone ทำให้เป็นเครื่องมือสาขาบรรณารักษ์ และสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหัวข้อ “ Metadata” </li></ul><ul><ul><li>ทำงานได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่ต้องใช้ Server </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนแฟ้มเอกสารทุกรูปแบบ </li></ul></ul><ul><ul><li>รองรับ Metadata หลากหลาย </li></ul></ul><ul><ul><li>เห็นภาพการทำงานของ Metadata ชัดเจน </li></ul></ul>
 27. 29. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม <ul><li>http://stks.or.th/ </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/elearning </li></ul><ul><li>http://stks.or.th/wiki </li></ul><ul><li>http://www.greenstone.org </li></ul>

×