Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emerging Technology Trends for Library Services

732 views

Published on

ทิศทางเทคโนโลยีอุบัตใหม่กับการบริการสารสนเทศ

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Emerging Technology Trends for Library Services

  1. 1. ทิศทางของเทคโนโลยีอุบติใหม่ ั บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์ ฝ่ ายบริ การความรู ้ทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2. 2. ทิศทางของเทคโนโลยีอบัตใหม่ โดย Gartner ุ ิ
  3. 3. ปัจจัยขับเคลือน ่ Internet
  4. 4. การบริการสารสนเทศด้ วยเทคโนโลยีอบัตใหม่ ุ ิ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บริการ กระบวนการทางาน ความรู้ ความสามารถ ความพร้ อมของบุคลากร โครงสร้ างพืนฐาน ้
  5. 5. Web Analytics เครื่องมือ ผู้ใช้ ??? พฤติกรรมการอ่ าน ILS Report พฤติกรรมเข้ าใช้ งาน การวิเคราะห์ ประมวลผล พฤติกรรม ICT Database & Online Report การปรับปรุง การบริการ
  6. 6. www.thailibrary.in.th facebook.com/boonlert.aroonpiboon

×