Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Economy Plan of Thailand

168 views

Published on

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย: อนาคตและเป้าหมายของประเทศ โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 สิงหาคม 2559

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital Economy Plan of Thailand

 1. 1. การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย: อนาคตและเปาหมายของประเทศ โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 สิงหาคม 2559
 2. 2.  เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม-ดิจิทัลไทยแลนด  การขับเคลื่อนแผนฯ ในระยะเรงดวนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง • ยกระดับและขยายโครงขายพื้นฐานเพื่อการเขาถึงที่ทั่วถึงและเทาเทียม • สรางศักยภาพใหกับชุมชนทั่วประเทศ • เสริมทักษะและโอกาสในการเรียนรูของประชาชน • สงเสริมภาคธุรกิจใหเขมแข็งดวยเทคโนโลยีและขอมูล • ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล  การเตรียมความพรอมของประเทศสูดิจิทัลไทยแลนด • ขับเคลื่อนอยางบูรณาการทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ • ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบใหรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล • เตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐเขาสูยุคดิจิทัล 2
 3. 3. เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม 3 1
 4. 4. เทคโนโลยีที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล 4 Mobile Internet & Broadband Internet Automation Internet of Things 100% ของแอพพลิเคชั่นจะอยู่ บนมือถือภายในปี 2017 อุปกรณ์กว่า 75 พันล้านเครื่องจะ เชื่อมต่อกันภายในปี 2020 90% ของข้อมูลในโลกถูก สร้างขึ้นเพียงแค่ 2 ปีที่ผ่านมา Source: Shaun Ray of AWS Amazon Connecting People Creating Innovation Accelerating Pace
 5. 5. บริบทความทาทายในการพัฒนาประเทศไทย 5 กาวขามกับดักรายไดปานกลาง พัฒนาขีดความสามารถของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ปรับตัวและฉกฉวยโอกาส จากเวทีการคาและการ ลงทุนระดับโลก แกปญหาความเหลื่อมล้ํา ของสังคม บริหารจัดการ สังคมผูสูงอายุ แกปญหา คอรัปชั่น พัฒนาศักยภาพคนในประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถชวยในการจัดการปญหาเหลานี้ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 6. 6. 6 Big Data และ Analytics – ทรัพยากรแหลงใหมของโลก Big Data of Healthcare Data ขอมูลสุขภาพ (personal health and wellness) ขอมูลโรงพยาบาล (hospital) ขอมูล public health ขอมูล personal health กับ IoT Image: http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/flood-big-data
 7. 7. Sensors in smart phones • Microphones • Cameras • Video • Ambient Light sensor • Moisture sensor • Temperature sensor • Blood vessel reader 7 Data Data Data Data Data Data • GPS/GNSS • Accelerometers • Gyroscope • Compass • Very precise clock • Fingerprint reader Source: Dr.Thaweesak Koanantakool
 8. 8. 8 Source: http://digitalhealthpost.com/wp-content/uploads/2014/08/infographic_dh.jpg
 9. 9. คาใชจายในการถอดรหัสพันธุกรรมที่ลดลงเร็วมาก 9 อีกไมเกินสามป บริการถอดรหัสพันธุกรรมใหแกบุคคลทั่วไป จะมีราคาไมเกิน 1000 เหรียญสหรัฐ
 10. 10. 10 เชื่อมโยงระบบการให้บริการเวช ระเบียนอิเล็คโทรนิคของโรงพยาบาลในเครือทั่ว ประเทศ (Single Patient Electronic Medical Record: EMR) ตนแบบ Smarter Healthcare ในประเทศไทย ใชประโยชนจากขอมูลตางๆ ในองคกรไดอยาง ถูกตองแมนยําในแบบเรียลไทม เพื่อสรางความ แตกตางใหกับการบริการสุขภาพทั่วๆ ไป ลูกคาและผูปวยจะไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพราะ โรงพยาบาลสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจรางกายของลูกคาแตละรายมาวิเคราะหสถิติ ที่บงชี้โรคที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปจจุบัน เชน ประวัติการปวย ประวัติการปวยของคนในครอบครัว เปนตน เพื่อคาดการณแนวโนมสุขภาพของผูปวยพรอมทั้งวางแผนการรักษาและดูแลสุขภาพที่ เหมาะกับแตละคนไดตั้งแตการปองกัน การรักษาและดูแลฟนฟูหลังการรักษา Source: http://www.pawoot.com/4-trends-change-world
 11. 11. 11 ใชซูเปอรคอมพิวเตอร IBM Watson ชวยวิเคราะหโรคมะเร็ง ใช IBM Watson for Oncology เพื่อชวยใหแพทยวางแผนการรักษา อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับผูปวยมะเร็ง โดยการอางอิงจากขอมูล ประวัติผูปวยแตละราย รวมถึงหลักฐานทางการแพทย เอกสารทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญทางการแพทย โดยไอบีเอ็มวัตสันจะทําหนาที่วิเคราะหขอมูล จํานวนมหาศาล และนําเสนอขอสรุปเปนแนวทางตางๆ อยางสอดคลองกับ ผูปวยแตละราย ซึ่งรวมถึงทางเลือกในการรักษาที่อางอิงตามหลักปฏิบัติของ เครือขายมะเร็งครบวงจรแหงชาติ (National Comprehensive Cancer Network: NCCN) Source: https://www.bumrungrad.com/th/horizon-cancer-treatment-center- chemotherapy-bangkok-thailand/supportive-technology/ibm-watson
 12. 12. 12
 13. 13. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ดิจิทัลไทยแลนด 13 2
 14. 14. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ดิจิทัลนําไปสู... 14 วิธีการคิดใหม - กระบวนการเรียนรูใหม – กระบวนการทํางานใหม - โมเดลธุรกิจใหม - วิถีชีวิตใหม ประเทศไทย 1.0 สังคมเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0 สังคมอุตสาหกรรมเบา ประเทศไทย 3.0 สังคมอุตสาหกรรมหนัก ประเทศไทย 4.0
 15. 15. ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใช ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพใน การพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุน มนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน ปฏิรูปประเทศไทยสู ดิจิทัลไทยแลนด วิสัยทัศน 15
 16. 16. ภูมิทัศนดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ป 16 ระยะที่ ๑ Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ ๒ Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมใน เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะที่ ๓ Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยกาวสูการเปนดิจิทัลไทยแลนด ที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลได อยางเต็มศักยภาพ ระยะที่ ๔ Global Digital Leadership ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน ๑ ป ๖ เดือน ๕ ป ๑๐ ป ๑๐ - ๒๐ ป
 17. 17. ๑. เพิ่มขีดความสามารถในการ แขงขัน กาวทันเวทีโลก ขีดความสามารถในการแขงขันของ ประเทศใน World Competitiveness Scoreboard อยูในกลุมประเทศที่มีการ พัฒนาสูงสุด ๑๕ อันดับแรก อุตสาหกรรมดิจิทัลมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูการ เปนประเทศที่มีรายไดสูง โดยสัดสวนมูลคาอุตสาหกรรมดิจิทัลตอ GDP เพิ่มขึ้น เปนรอยละ ๒๕ ๒. สรางโอกาสและความเทา เทียมทางสังคม ประชาชนทุกคนตองสามารถเขาถึง อินเทอรเน็ตความเร็วสูงอันถือเปน สาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง ประชาชนทุกคน มีความรู ความ เขาใจ ความตระหนัก และทักษะ ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด ประโยชนและสรางสรรค (Digital Literacy) ๓. พัฒนาทุนมนุษย สูยุคดิจิทัล ๔.ปฏิรูปภาครัฐ อันดับการพัฒนาดานรัฐบาลดิจิทัล ในการ จัดลําดับของ UN e-Government rankings อยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนา สูงสุด ๕๐ อันดับแรก ดิจิทัลไทยแลนด อันดับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศในดัชนี ICT Development Index (IDI) อยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนา สูงสุด ๔๐ อันดับแรก เปาหมาย ๑๐ ป 17 ลดความเหลื่อมล้ํา Digital Divide พลิกโฉมประเทศไทย Digital Transformation สรางคน สรางงาน Smart People & High Value Job เขาถึงขอมูล/บริการภาครัฐ Open Government
 18. 18. ยุทธศาสตร 18 ๑.พัฒนาโครงสราง พื้นฐานดิจิทัล ประสิทธิภาพสูง ให ครอบคลุมทั่วประเทศ เขาถึง พรอมใช จายได ๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ สรางธุรกิจ เพิ่มมูลคา ๓. สรางสังคมคุณภาพ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สรางการมีสวนรวม การใชประโยชนอยางทั่วถึง และ เทาเทียม ๕. พัฒนา กําลังคนใหพรอม เขาสูยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล สรางคน สรางงาน สรางความเขมแข็งจาก ภายใน ๔. ปรับเปลี่ยน ภาครัฐสูการเปนรัฐบาล ดิจิทัล โปรงใส อํานวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว ๖. สรางความเชื่อมั่นในการ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย แนวทางประชารัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร ขยายโครงขายโทรคมนาคมที่ทันสมัย กาวทันเวทีโลก ดวยดิจิทัล สรางโอกาส สรางความเทาเทียมยกระดับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู รัฐบาลดิจิทัล สรางคนไทย 4.0 + ดิจิทัล สรางระบบนิเวศ ดิจิทัลยั่งยืน เปนที่ ยอมรับในระดับสากล
 19. 19. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมใน Healthcare Industry 19 3
 20. 20. โครงการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล เพื่อการบริการดานสาธารณสุข เปนการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาสนับสนุนการ บริการระบบสุขภาพสวน บุคคลใหกับประชาชนและ บุคลากรทางการแพทย เพื่อใหเกิดประโยชนดาน การใหบริการดานสุขภาพ และเพิ่มการเขาถึง เทคโนโลยีดิจิทัลในภาค ประชาชน 20
 21. 21. ขอบเขตการขยายผลระยะที่ 3 1. ขยายจังหวัดนํารอง จํานวน 4 จังหวัด ไดแก • จังหวัดภูเก็ต • จังหวัดเพชรบูรณ • จังหวัดรอยเอ็ด • จังหวัดกาญจนบุรี 2. นํารองการใชงานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล (Personal Health Record: PHR) ของแตละจังหวัดนํารอง 4 จังหวัด 3. อบรมการใชงานระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสสวนบุคคล 21
 22. 22. ขอบคุณ 47 www.digitalthailand.in.th/

×