ซอฟตแวรทางเลอกเพอจดการทรพยากรสารสนเทศ        บญเลศ อรณพบลย  ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย  ส!าน"กงานพ"ฒน...
หองสมดกลาง สวทช.สานกงานพฒนาว"ทยาศาสตรและเทคโนโลย&แหงชาต"   National Science and Technology      Development Agency
OSS & Freeware ของ STKS• อย%บนฐานของ Open Source Software & Freeware• สอดร"บก"บขอก!าหนด/มาตรฐาน• ผ%านการวเคราะหเปรยบเทยบใ...
http://cmsmatrix.org
http://trends.google.com
OSS & Freeware ครอบคลมทกกลมงาน• การใชงานส%วนบคคล, ส!าน"กงาน• การเรยนการสอน• การจ"ดการทร"พยากรสารสนเทศ หองสมด• สถตวจ"ย• การ...
STKS สญจร           OSS/Freeware for Library                Joomla                ...
OSS & Freeware ภาคธรก"จ         PTT ICT Solutions            เลJอกใช        Koha พ"ฒนาระบบหองสม...
OSS & Freeware ใกลตวเรา• Office suits   • OpenOffice.org• Zip/Unzip     • Izarc, 7-zip• PDF        • PDF Cre...
OSS & Freeware เพอการศIกษา•  CamStudio•  FreeMind•  OpenOffice.org•  Audacity•  PDF Creator•  GIMP•  NVU•  Flash e...
OSS & Freeware กบระบบใหญๆ• Web Development    • Joomla, Drupal, Wordpress• Collaboration tools  • Wiki – Dokuwiki, med...
ประหยดงบประมาณระบบใหญ    เชนระบบหองสมดดวย OSS• ระบบหองสมด  – การจ"ดเก^บรายการหน"งสJอ (Catalog)  – การบรการสJบคนหน"งสJ...
หองสมดอตโนมต" OpenBiblio• ภาพหนาเว^บ openbiblio สภาการศ[กษา
หองสมดอตโนมต"แบบบPรณาการ KOHA
Koha Report
Knowledge Repository
Knowledge Sharing - Blog
Knowledge Collaboration : Wiki
e-Learning : LearnSquare
แนวทางการดาเน"นการ• จ"ดซJKอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ทYถกกฎหมาย• ส!ารวจล"กษณะงานของหน%วยงาน  – งานทYสามารถใช OSS & ...
เอกสารเผยแพร
แหลงขอมPลเพ"มเต"ม•  http://stks.or.th/wiki•  http://stks.or.th/blog•  http://stks.or.th/•  http://slideshare.net/boonl...
20110126 oss-freeware-stks
20110126 oss-freeware-stks
20110126 oss-freeware-stks
20110126 oss-freeware-stks
20110126 oss-freeware-stks
20110126 oss-freeware-stks
20110126 oss-freeware-stks
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20110126 oss-freeware-stks

2,401 views

Published on

ซอฟต์แวร์ืทางเลือกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
976
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110126 oss-freeware-stks

 1. 1. ซอฟตแวรทางเลอกเพอจดการทรพยากรสารสนเทศ บญเลศ อรณพบลย ฝายบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย ส!าน"กงานพ"ฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแห%งชาต http://stks.or.th boonlert@nstda.or.th http://facebook.com/boonlert.aroonpiboon
 2. 2. หองสมดกลาง สวทช.สานกงานพฒนาว"ทยาศาสตรและเทคโนโลย&แหงชาต" National Science and Technology Development Agency
 3. 3. OSS & Freeware ของ STKS• อย%บนฐานของ Open Source Software & Freeware• สอดร"บก"บขอก!าหนด/มาตรฐาน• ผ%านการวเคราะหเปรยบเทยบใหเหมาะสมก"บ ว"ฒนธรรม และโครงสรางพJKนฐานOSS ไม%ไดมเฉพาะ Linux & OpenOffice.org
 4. 4. http://cmsmatrix.org
 5. 5. http://trends.google.com
 6. 6. OSS & Freeware ครอบคลมทกกลมงาน• การใชงานส%วนบคคล, ส!าน"กงาน• การเรยนการสอน• การจ"ดการทร"พยากรสารสนเทศ หองสมด• สถตวจ"ย• การจ"ดการความร• ระบบอ"ตโนม"ตต%างๆ• เครJอข%ายส"งคมออนไลน - Social Networking
 7. 7. STKS สญจร OSS/Freeware for Library Joomla Koha โครงการส"มมนา e-Libary ถ%ายทอด/ส%งเสรมความร Digital Library โอเพนซอรสและฟรแวร e-Book เพJYอการเรยนการสอน References by Zotero และการจ"ดการทร"พยากร Web 2.0 & Social Networking สารสนเทศ และเทคโนโลยใหม% KM ร%วมก"บหองสมดและภาควชา สถาบ"นอดมศ[กษา มาตรฐานสJYอดจท"ล ทผ%านมา ไดจ"ดกจกรรมร%วมก"บ Y ภาควชาบรรณาร"กษ ม.เชยงใหม% ภาควชาสารสนเทศศ[กษา ม.บรพา ส!าน"กหอสมด ม.มหดล ภาควชาสารสนเทศ ม.ขอนแก%น มหาวทยาล"ยวล"ยล"กษณ ส!าน"กหอสมด ม.เชยงใหม% ส!าน"กวทยบรการฯ มรภ.นครปฐม สถาบ"นมะเร^งแห%งชาต
 8. 8. OSS & Freeware ภาคธรก"จ PTT ICT Solutions เลJอกใช Koha พ"ฒนาระบบหองสมด LearnSquare พ"ฒนา e-Learning และมการอบรมความรบรรณาร"กษ
 9. 9. OSS & Freeware ใกลตวเรา• Office suits • OpenOffice.org• Zip/Unzip • Izarc, 7-zip• PDF • PDF Creator• Graphics Editor • XnView, GIMP• Dictionary • LexiTron• Text Editor • NotePad ++• MindMap • FreeMind, Freeplane• Web browser • Firefox• Mail Client • Thunderbird• FTP • FileZilla, WinSCP
 10. 10. OSS & Freeware เพอการศIกษา• CamStudio• FreeMind• OpenOffice.org• Audacity• PDF Creator• GIMP• NVU• Flash e-Book• Scratch• LearnSquare• Moodle• Zotero, JabRef
 11. 11. OSS & Freeware กบระบบใหญๆ• Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress• Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki• Server (Simulated) • AppServ, Server2Go• Digital Library • Greenstone, Drupal• Automated Library • Koha, OpenBiblio• Digital Repository • DSpace, Eprints• Online Journal • Open Journal System
 12. 12. ประหยดงบประมาณระบบใหญ เชนระบบหองสมดดวย OSS• ระบบหองสมด – การจ"ดเก^บรายการหน"งสJอ (Catalog) – การบรการสJบคนหน"งสJอ (OPAC) – การจ"ดการสมาชก• ซอฟตแวร OSS ในกล%ม ILS – Integrated Library System – Koha – OpenBiblio – Senayan – PHPMyLibrary
 13. 13. หองสมดอตโนมต" OpenBiblio• ภาพหนาเว^บ openbiblio สภาการศ[กษา
 14. 14. หองสมดอตโนมต"แบบบPรณาการ KOHA
 15. 15. Koha Report
 16. 16. Knowledge Repository
 17. 17. Knowledge Sharing - Blog
 18. 18. Knowledge Collaboration : Wiki
 19. 19. e-Learning : LearnSquare
 20. 20. แนวทางการดาเน"นการ• จ"ดซJKอคอมพวเตอรพรอม Microsoft Windows ทYถกกฎหมาย• ส!ารวจล"กษณะงานของหน%วยงาน – งานทYสามารถใช OSS & Freeware – งานทYย"งจ!าเป~นตองใชซอฟตแวรลขสทธ•• การต"Kงหน%วยงานสน"บสนน/ระบบสน"บสนนฐานความร และเทคนค• ความร%วมมJอในรปแบบเครJอข%ายความร%วมมJอ – พ"ฒนาปร"บปรง – ก!าหนดทศทาง – ส%งเสรมการใชงาน• การก!าหนดมาตรฐาน/ขอก!าหนดท"Kงในส%วนระบบและสJYอดจท"ล
 21. 21. เอกสารเผยแพร
 22. 22. แหลงขอมPลเพ"มเต"ม• http://stks.or.th/wiki• http://stks.or.th/blog• http://stks.or.th/• http://slideshare.net/boonlert

×