การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชนและแนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License               ...
1. การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน2. แนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site  License            ...
1. การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน 1.1 การร่วมกันบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปของภาคีหรือ   Consortium เช่น การ...
2. แนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License 2.1 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของ National Site   License มีป...
2.2 สาหรับการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของ  สัญญาอนุญาตระดับชาติ (National Site License) นั้น            ...
Korea Electronic Site License Initiative (KESLI)1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์  เพื่อสงวนรักษาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลิ...
1) ช่วยในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาการในวารสาร โดย  ป้องกันไม่ให้มีขีดจากัดในการเข้าถึงเนื้อหาของ  ข้อมูลวิชาการเหล่านั้น โดย...
2. การเริ่มดาเนินงาน  2.1 The National Digital Science Library (NDSL) ได้    ก่อตั้ง KESLI ขึ้นในปี ค.ศ. 1999     ...
2.4 ธันวาคม 1999 ระบบ KESLI ประกาศลงนามสัญญากับ  American Chemical Society, Blackwell Science และ  Kluwer Academic และ...
3. การบริหารจัดการ             NDSL                  กรรมการติดตามและกากับดูแล       ...
4. เกณฑ์การคัดเลือกสานักพิมพ์ กาหนดโดย NDAC  (National Database Archieve Center) 4.1  ราคา 4.2  ค่าบารุงรักษา 4.3  การ...
5. กลุ่มความร่วมมือย่อยตามสานักพิมพ์    (Sub-    (Sub-consortia by publishers)   KESLI สร้าง sub-consortia กับสาน...
KESLI – Kluwer Academic sub-consortia                  sub-   KESLI – Elsevier Science sub-consortia ...
6. รูปแบบของราคา (Pricing Models)  6.1 กลุ่ม A : การกาหนดราคาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็...
7. รูปแบบของระบบ KESLI   P1           U1   P2           U2   P3           U3   P4...
8. ระบบบริการ (Service features)            features)  ระบบบริการที่ใช้เป็นระบบที่มีรูปแบบ one-stop      ...
8.4 เป็นผลงานชินแรกของกลุ่มงานระบบสารสนเทศทาง          ้  บรรณานุกรมของเกาหลี ที่มีการแก้ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์  ...
ทีมา: “E-journals in Korea: The electronic site licence initiative,” by K. S. Chae, J. S. ่ า: “E-            ...
9. ฐานข้อมูล e-Gate    ส่วนสาคัญหลักของระบบบริการ คือ e-Gate database ซึง   ่รวบรวมข้อมูลเบืองต้นที่จาเป็นสาหรับระบบ...
9.3 licence data ต่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์  แต่ละชื่อเรื่อง              14,420,              ...
9.6 เนื้อหาใน e-Gate database มีดังนี้     1) วิทยาศาสตร์ประยุกต์     41 %     2) สังคมศาสตร์        ...
10. 10. ห้องสมุดที่ร่วมโครงการ (Participating   Libraries)    จากปี ค.ศ. 1999 มีห้องสมุดอุดมศึกษา ห้องสมุดวิจัย ห้อ...
11. 11. ผู้ใช้บริการ    จากการเก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2005 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา    11.    11.1 ปร...
12. 12. สถิติการใช้    สถิติจากเดือนมกราคม – มิถุนายน 2005ผู้ใช้ดาวโหลดข้อมูลบทความผ่านระบบ 491,454         ...
13. 13. แผนในอนาคตของ KESLI    KESLI มีความสาคัญต่อชุมชนนักวิชาการของเกาหลีมากเพราะสามารถเข้าถึงบทความวิชาการอิเล็กทรอ...
13.13.1 จะต้องมีที่สารองเก็บข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ13.13.2 มีแผนสารองระยะยาวสาหรับเก็บจดหมายเหตุใน   รูปแบบต่างๆ ของดิจ...
13.13.5 การเจรจาต่อรองกับสานักพิมพ์ มีความสาคัญต่อการ   ให้บริการบทความฉบับเต็มผ่านระบบออนไลน์จึงต้อง   ดาเนินการต่อไป...
13.13.7 ระบบมีความจาเป็นต้องพัฒนา Wireless digital library   (WDL) เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือสาร่   โดย...
บรรณานุกรมChae, K. S., Park, J. S., & Choi, H. N. (2006). E-journals in Korea: The     electronic site licence initiat...
บรรณานุกรม (ต่อ)International coalition of library consortia Korean electronic site license     initiative KESLI. (20...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onlinedatabase

1,790 views

Published on

การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน และแนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
893
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Onlinedatabase

 1. 1. การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชนและแนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License โดย อาจารย์สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ริ วรวั ผู้อานวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. 2. 1. การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน2. แนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License 2
 3. 3. 1. การใช้ Online Database ในมุมมองของภาคเอกชน 1.1 การร่วมกันบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปของภาคีหรือ Consortium เช่น การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ Synergy 1.2 การช่วยเหลือกันในรูปของ Inter-Library Loan Inter- 1.3 การให้ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์แก่กันและกัน ใน เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เอกชน 3
 4. 4. 2. แนวทางการบอกรับในลักษณะของ National Site License 2.1 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของ National Site License มีประโยชน์ตอการพัฒนากาลังคนของประเทศมาก ่ เพราะผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ในสถาบันการศึกษา ต่างๆ มีโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การ บอกรับฐานข้อมูล อาจคัดเลือกเฉพาะฐานข้อมูลที่สาคัญและ เหมาะสมสาหรับคนส่วนใหญ่ 4
 5. 5. 2.2 สาหรับการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของ สัญญาอนุญาตระดับชาติ (National Site License) นั้น License) ในประเทศไทยยังไม่มี ที่มีอยู่เป็นการบอกรับฐานข้อมูล ออนไลน์เฉพาะบางฐานข้อมูลและเฉพาะกลุ่มห้องสมุดยัง ไม่ได้เป็นระดับประเทศ2.3 ตัวอย่างการบอกรับฐานข้อมูลในลักษณะสัญญาอนุญาต ระดับชาติ (National Site License) ของประเทศเกาหลี คือ License) Korea Electronic Site License Initiative หรือ KESLI 5
 6. 6. Korea Electronic Site License Initiative (KESLI)1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เพื่อสงวนรักษาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ของสานักพิมพ์ในเกาหลี ให้สามารถใช้ข้อมูลจากวารสารได้ในระยะยาวนาน ดังนั้น The National DigitalScience Library จึงได้ก่อตั้ง KESLI ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 6
 7. 7. 1) ช่วยในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาการในวารสาร โดย ป้องกันไม่ให้มีขีดจากัดในการเข้าถึงเนื้อหาของ ข้อมูลวิชาการเหล่านั้น โดยเฉพาะวารสารที่มี ลิขสิทธิ์2) สงวนรักษาข้อมูลเนื้อหาในรูปดิจิทัลของวารสาร หาในรู อิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ได้ระยะยาวนาน 7
 8. 8. 2. การเริ่มดาเนินงาน 2.1 The National Digital Science Library (NDSL) ได้ ก่อตั้ง KESLI ขึ้นในปี ค.ศ. 1999 ค. 2.2 ตุลาคม 1999 ประชุม KESLI โดยมีบรรณารักษ์จาก ห้องสมุดต่างๆ และตัวแทนจากสานักพิมพ์ต่างๆ 2.3 พฤศจิกายน 1999 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ได้มอบให้ บริษัท Swets เป็นตัวแทน เพื่อดาเนินการเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์กับ สานักพิมพ์ต่างๆ 8
 9. 9. 2.4 ธันวาคม 1999 ระบบ KESLI ประกาศลงนามสัญญากับ American Chemical Society, Blackwell Science และ Kluwer Academic และด้วยความช่วยเหลือของ Swets มี การลงนามสัญญากับบริษัท Elsevier Science ซึ่งเป็น สานักพิมพ์ที่มีวารสารวิชาการมากที่สุด2.5 เปิดให้บริการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2001 9
 10. 10. 3. การบริหารจัดการ NDSL กรรมการติดตามและกากับดูแล ผู้จัดการ KESLIประสานสมาชิก เจรจากับสานักพิมพ์ สานักพิมพ์ ต่างๆห้องสมุดต่างๆ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 10
 11. 11. 4. เกณฑ์การคัดเลือกสานักพิมพ์ กาหนดโดย NDAC (National Database Archieve Center) 4.1 ราคา 4.2 ค่าบารุงรักษา 4.3 การใช้วารสาร 4.4 คุณภาพของวารสาร (SCI Impact factor) 4.5 จานวนวารสาร (ที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์นั้นๆ) ๆ) 11
 12. 12. 5. กลุ่มความร่วมมือย่อยตามสานักพิมพ์ (Sub- (Sub-consortia by publishers) KESLI สร้าง sub-consortia กับสานักพิมพ์ต่างๆ และ sub-ให้สมาชิกห้องสมุดต่างๆ สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มย่อยตามความต้องการของสถาบันนั้นๆ เช่น KESLI – Blackwell sub-consortia sub- KESLI – Springer sub-consortia sub- KESLI – American Chemical Society sub- sub- consortia 12
 13. 13. KESLI – Kluwer Academic sub-consortia sub- KESLI – Elsevier Science sub-consortia sub- จานวนกลุ่มย่อยเพิ่มขึ้นมาก จาก 6 แห่ง (หรือ 6สานักพิมพ์) ในปี ค.ศ. 2000 เป็น 89 sub-consortia ในปี ค. sub-ค.ศ. 2006 13
 14. 14. 6. รูปแบบของราคา (Pricing Models) 6.1 กลุ่ม A : การกาหนดราคาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตามจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (FTE) 6.2 กลุ่ม B : ราคาเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบจานวนของ ัห้องสมุดที่ร่วมกันจัดซื้อ 6.3 กลุ่ม C : ราคาเป็นยอดรวม (lum sum) ขึ้นอยู่กับรูปแบบของความร่วมมือ 6.4 กลุ่ม D : ราคาเดียวตลอดไม่ว่าจะเป็น A, B, หรือ Cหรืออื่นๆ เรียกว่า Flat fee 14
 15. 15. 7. รูปแบบของระบบ KESLI P1 U1 P2 U2 P3 U3 P4 Gateway U4 P5 KESLI U5 P6 U6P = Publisher U = UserInformation LibraryProvider members 15
 16. 16. 8. ระบบบริการ (Service features) features) ระบบบริการที่ใช้เป็นระบบที่มีรูปแบบ one-stop one-comprehensive gateway solution โดยมี features ต่างๆ ดังนี้ 8.1 เป็น web-based ทั้งหมด ระบบไม่ซบซ้อน ใช้ง่าย web- ั การบารุงรักษาทาง่าย 8.2 เป็น one-stop gateway ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม one- (full text) 8.3 การดาเนินงานทุกอย่างใช้ระบบอัตโนมัติ พยายามให้ ใช้ระบบ Manual น้อยที่สุด 16
 17. 17. 8.4 เป็นผลงานชินแรกของกลุ่มงานระบบสารสนเทศทาง ้ บรรณานุกรมของเกาหลี ที่มีการแก้ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ เชิงพาณิชย์ (e-commerce solution) (e-8.5 ระบบบริการอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อบทความอิเล็กทรอนิกส์ หรือบทความฉบับพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต และระบบจะ รักษาการปฏิบัติงานอย่างคงที่ โดยมีอุปกรณ์กลาง (middleware) ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานคงที่สม่าเสมอ ไม่ว่าจะมีผู้เข้าใช้ระบบมากแค่ไหน 17
 18. 18. ทีมา: “E-journals in Korea: The electronic site licence initiative,” by K. S. Chae, J. S. ่ า: “E- Chae, Park, and H. N. Choi, 2006, The Electronic Library, 24(3), pp. 322-334. Choi, 2006, 24( 322-334. สืบค้นจาก www.emeraldinsight.com/0264-0473.htm www.emeraldinsight.com/0264-0473. 18
 19. 19. 9. ฐานข้อมูล e-Gate ส่วนสาคัญหลักของระบบบริการ คือ e-Gate database ซึง ่รวบรวมข้อมูลเบืองต้นที่จาเป็นสาหรับระบบ one-stop gateway ้ one-comprehensive services ที่จะนาผู้ใช้ไปยังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญ ซึ่งในฐานข้อมูล e-Gate จะมีข้อมูลดังนี้ (จากการสารวจข้อมูล 30 มิถุนายน 2005) 2005) 9.1 รายการบรรณานุกรมของบทความ 28,773, 28,773,340 9.2 รายการบรรณานุกรมของวารสาร 217, 217,974 19
 20. 20. 9.3 licence data ต่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ละชื่อเรื่อง 14,420, 14,420,8829.4 ข้อมูล เล่มที/่ ฉบับที่ ของวารสาร 4,821,577 821,9.5 ข้อมูลของสมาชิก KESLI 14,915, 14,915,278 จาก 360 members; เช่น e-full text links: 14,177, 14,177,236 ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 26, 26,365 20
 21. 21. 9.6 เนื้อหาใน e-Gate database มีดังนี้ 1) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 41 % 2) สังคมศาสตร์ 28 % 3) ธรรมชาติวิทยา 17 % 4) มนุษยศาสตร์ 14% 14% 21
 22. 22. 10. 10. ห้องสมุดที่ร่วมโครงการ (Participating Libraries) จากปี ค.ศ. 1999 มีห้องสมุดอุดมศึกษา ห้องสมุดวิจัย ห้องสมุด ค.แพทย์ ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ จานวน 70 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ถึงปี ค.ศ. 2010 (มีนาคม) มีห้องสมุดร่วมในโครงการ ดังนี้ ค. าคม) ห้องสมุดอุดมศึกษา 174 แห่ง ห้องสมุดวิจัย 67 แห่ง ห้องสมุดบริษัท 56 แห่ง ห้องสมุดแพทย์ 31 แห่ง ห้องสมุดประชาชน 27 แห่ง รวม 355 แห่ง 22
 23. 23. 11. 11. ผู้ใช้บริการ จากการเก็บข้อมูลเดือนมิถุนายน 2005 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 11. 11.1 ปริญญาเอก 13 % (9,138 คน) คน) 11. 11.2 ปริญญาโท 28 % (19,514 คน) 19, คน) 11. 11.3 ปริญญาตรี 21 % (14,449 คน) 14, คน) 11. 11.4 นักวิจัย 17 % (11,399 คน) 11, คน) 11. 11.5 ศาสตราจารย์ 13 % (9,092 คน) คน) 11. 11.6 อื่นๆ 6% (3,897 คน) คน) 11. 11.7 บรรณารักษ์ 2% (1,324 คน) คน) 23
 24. 24. 12. 12. สถิติการใช้ สถิติจากเดือนมกราคม – มิถุนายน 2005ผู้ใช้ดาวโหลดข้อมูลบทความผ่านระบบ 491,454 491,บทความ และการดาวโหลดเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ประมาณ20 % ต่อเดือน 24
 25. 25. 13. 13. แผนในอนาคตของ KESLI KESLI มีความสาคัญต่อชุมชนนักวิชาการของเกาหลีมากเพราะสามารถเข้าถึงบทความวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้โดยผ่าน National Site License แต่อย่างไรก็ตาม consortiumKESLI e-journal อาจจะไม่ได้ตออายุการเป็นสมาชิกก็ได้ โอกาสที่ e- ่จะได้ใช้บทความดังกล่าวก็อาจจะไม่ได้ใช้ เพราะ KESLI ไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาเพียงแต่ได้รับสัญญาอนุญาตจากสานักพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนันแผนที่จะต้องดาเนินการต่อไปคือ ้ 25
 26. 26. 13.13.1 จะต้องมีที่สารองเก็บข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ13.13.2 มีแผนสารองระยะยาวสาหรับเก็บจดหมายเหตุใน รูปแบบต่างๆ ของดิจิทัล13.13.3 ให้ผู้ใช้ในประเทศเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่และทุกเวลา (any place and anytime access)13.13.4 เพิ่มคุณค่าให้แก่การบริการ (value-added service) (value- 26
 27. 27. 13.13.5 การเจรจาต่อรองกับสานักพิมพ์ มีความสาคัญต่อการ ให้บริการบทความฉบับเต็มผ่านระบบออนไลน์จึงต้อง ดาเนินการต่อไป13.13.6 การทาแผนงบประมาณและแผนกาลังคนสาหรับ ดาเนินงานเชิงรุกของ KESLI 27
 28. 28. 13.13.7 ระบบมีความจาเป็นต้องพัฒนา Wireless digital library (WDL) เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือสาร่ โดยเฉพาะ การให้บริการของห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือ บริษัทโทรศัพท์มือถือบริษัทหนึ่งในเกาหลีจะช่วยดาเนินการ พัฒนาเรื่องนี้ให้เป็นจริง ในอนาคตโทรศัพท์มือถือจะถูกนา มาใช้สาหรับการให้บริการของห้องสมุด ใช้สาหรับบันทึก ข้อมูล ID นักศึกษาเข้าห้องสมุด การยืม-คืนหนังสือ การ สารองหนังสือ การยืมต่อหนังสือ การสารองที่นั่งในห้องสมุด โดยการใช้เทคโนโลยี 3D barcode 28
 29. 29. บรรณานุกรมChae, K. S., Park, J. S., & Choi, H. N. (2006). E-journals in Korea: The electronic site licence initiative. The Electronic Library, 24(3), 322- 334. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/0264-0473.htmChoi, H. N. (2002). The electronic site licence initiative in Korea (KESLI) (Takagi, K., Trans.). Journal of Information Processing and Management, 44(11), 779-789. Retrieved from http://sciencelinks.jp/ j-east/article/200204/000020020402A0147847.phpChoi, H. N., & Park, E. G. (2007). Preserving perpetual access to electronic journals: A Korean consortial approach. Available online 12 April 2007. 29
 30. 30. บรรณานุกรม (ต่อ)International coalition of library consortia Korean electronic site license initiative KESLI. (2010). Retrieved from http://www.kesli.or.krPark, E. G., & Choi, H. N. (2006). At the sharp end Korean electronic site license initiative: Archiving of electronic journals. Online Information Review, 30(6), 731-736. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/1468-4527.htmรังสิมา เพชรเม็ดใหญ่. (2554). ภาคีห้องสมุดเพื่อการบริหารจัดการ National site license. สืบค้นจาก http://www.stks.or.th/th/bibliometrics/11- bibliometrics/331--national-site-license.html ************************* 30

×