Nstda 55 final

952 views

Published on

Nstda 55 final

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
293
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nstda 55 final

 1. 1. โครงการเพิมพูนขีดความสามารถและเติมพลังในการทางานสาหรับผู้บริหารระดับกลาง ่(Middle Management Refreshment Program: MMRP) ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เหลียวหลังแลหน้ า สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ยงยุทธ ยุทธวงศ์ สวทช.
 2. 2. พัฒนาการที่สาคัญก่ อนการตั้ง สวทช. การจัดตั้งสภาวิจยแห่งชาติ ั  พรบ. สภาวิจยแห่ งชาติ ๒๕๙๙ และ ๒๕๐๒ ั  ส่ วนราชการ ดาเนินงานด้านนโยบายและสนับสนุน การจัดตั้งสถาบันวิจยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ั  พรบ. สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์ ประยุกต์แห่ งประเทศไทย ๒๕๐๖ ต่อมาตีความ ั เป็ นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนชื่อเป็ น สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ั แห่งประเทศไทย (๒๕๒๒) ดาเนินงานด้านการทาวิจย ั การจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน ๒๕๒๒ ั  ผลจากการสัมมนาร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิ ดล สานักข่าวสารอเมริ กน (ยูซิส) และสภาวิจยแห่งชาติ (๒๕๑๙) ั  หน้าที่ดานนโยบาย สนับสนุนและดาเนิ นการให้มีการวิจยและพัฒนา ้ ั
 3. 3. สั มมนาการวางนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ทีสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ่ครั้งแรก 9-10 กุมภาพันธ์ 2519• Michael J. Moravcsik (UOregon) เป็ นผูนาการสัมมนา ้• สรุ ปว่าประเทศยังขาดองค์กรหลักสาหรับทาหน้าที่วางนโยบายและแผนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครั้งทีสอง 15-17 กรกฎาคม 2519 ่• มติให้จดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ ัเทคโนโลยี
 4. 4. • คณะอนุกรรมการมี ดร ชุบ กาญจนประกร เป็ นประธานดร สง่า สรรพศรี เป็ นรองประธาน กรรมการรวมทั้งสิ้ น 20 ท่าน รวมทั้งดร อมร จันทรสมบูรณ์ ดร พรชัย มาตังคสมบัติ ดร สิ รินทร์ พิบูลนิยม ดรยงยุทธ ยุทธวงศ์ และดร ทวี หอมชงเป็ นเลขานุการ• เสนอให้จดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกาหนดนโยบาย ัและดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการประสานงาน• รัฐบาล พล อ. เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้นาข้อเสนอมาผนวกกับข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมให้จดตั้งกระทรวงพลังงาน และจัดตั้งกระทรวงวิทยา ัศาตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้นในปี 2522 ศ. ดร. สง่ า สรรพศรี เลขาธิการสภาวิจัย ต่ อมาเป็ นปลัดและรัฐมนตรี วท.
 5. 5. Dr Choi Hyung-Sup, former Minister of Science and Technology, Korea,Consultant to Ministry of Science, Technology and Energy, Thailand (1981-2)Choi HyungSup and Yongyuth Yuthavong, 2 reports onImproved Planning and Delivery Capabilities in the MOSTEFirst report recommends enactment of1. Law for Advancement of Science and Technology2. Law for Promotion of Industrial Technology3. Law for Promotion of Technology Transfer4. Act of Assistance of Designated Research and Development Organizations5. Law for Promotion of R&D on Important Export Products6. Law for National Technical Qualification7. Law for National Scientific and Technological Information CentreSecond report gives details on essential features of the laws andbudget requirement• National Science and Technology Council chaired by the PrimeMinister• Total budget of $9.2 m ($4.0 m from Thai government), inc $ 53,000for feasibility study for Law 4 implementation.
 6. 6. • Dr Choi led the task force organised by NESDB in 1981.• The team included Haris Sutabutr, Kamchad Mongkolkul, KrissanapongKirtikara, Kosol Petchsuwan, Somchob Chaivej and Yongyuth Yuthavong.•The framework gave input to the 5th National Economic and SocialDevelopment Plan (1982-7).• It recommended • Mechanism for science policy development, including investment of about 25 billion baht • Manpower development. • Industrial technology development, including formation of a research complex (Science Park concept) • Energy and mineral resource development • International technical cooperation development • Creation of science and technology climate.
 7. 7. Milestones for NSTDA 1982 Thailand bids for the site of International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), a UNIDO project. 1983 Thailand (Salaya site) selected as the site (together with Belgium) by Selection Committee, but India and Italy were chosen instead. 1983 National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (NCGEB, now BIOTEC) established, with Dr Malee Suwanna-adth as Director. 1985 Science and Technology for Development Project (STDB) established as the last US AID Program, with condition for Thai government continuing the Program by law. 1986 National Electronics and Computer Technology Centre (NECTEC) and National Centre for Metal and Materials Technology Centre (MTEC) established. 1991 National Science and Technology Development Agency (NSTDA) established by law, incorporating the national centres and STDB.
 8. 8. International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) ICGEB concept, Belgrade, 1982 ICGEB establishment meeting, Madrid, 1983
 9. 9. Criteria:• Human resources• Cutting edge advantage andlocal character• International cooperation• Integration with culture andenvironmentKey problems identified:• Biotechnology andbioscience• Metallurgy and materialsscience• Electronics and informationtechnology• Development andconservation of land and waterresources
 10. 10. Science 227, 1007-1011 (1985): จุดเริ่ มต้นของโครงการไทย-สหรัฐ(Science and Technology Development Board) ซึ่งต่อมารวมกับโครงการศูนย์แห่งชาติ เป็ น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 11. 11. จากซ้าย ยงยุทธ ยุทธวงศ์ (รอง ผศช.) สมิทธิ์ คาเพิ่มพูล (ผูวาการวว.) สมดี เจริ ญกุล (รอง ปกท.) มาลี สุวรรณอัตถ์ (ผศช.) เล็ก นานา (รมว ้่วทพ.) สง่า สรรพศรี (ปกท. วทพ.) เกษม สนิทวงศ์ (รอง ปกท.) เจริ ญ วัชรรังสี (อธิบดี วศ.)) สันทัด โรจนสุสทร ญาดา มุกดาพิทกษ์ ั
 12. 12. STDB Team: จากซ้ายคนที่สอง Rose Bannigan ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศ.อินทรี ย ์ จันทรสถิตย์ USAID Thai Director ศ. สง่า สรรพศรี ศ. ณัฐ ภมรประวัติ
 13. 13. ดร. พิจิตต รัตตกุล รมช. วทพ. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์พนธุวศวกรรมฯ และ STDB ั ิ
 14. 14. ผ้ อื่นทีมีบทบาทสาคัญในการจัดตั้งและดาเนินงานศูนย์ แห่ งชาติ และ ู ่สวทช. ในยคแรกเริ่ ม ุ• ดร เสนาะ อูนากูล อดีตเลขาธิการสศช. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แห่งชาติในการพิจารณาของ ครม.• Dr Ernest J. Briskey, Science and TechnologyDirector, USAID Thailand เริ่ มโครงการ STDB• ดร สิ ปปนนท์ เกตุทต อดีต รมว. อุตสาหกรรมและกรรมการ กวทช. เสนอแนะ ันโยบาย และมีบทบาทในการสรรหาผูบริ หารระดับสูง ้• ดร กอปร กฤตยากีรณ อดีต รมช. วทพ. (ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกล รมว.) มีบทบาทใน ูการกากับ สวทช. และนาเสนอบทบาทต่อ ครม. พณฯ อานันท์ ปันยารชุน
 15. 15. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 1995 เทคโนโลยีแห่งชาติ (2534) โครงการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา/STDB (2528) ศูนย์พนธุวศวกรรมและ ั ิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วัสดุแห่งชาติ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2526) (2529) (2529)
 16. 16. นโยบาย • มุ่ง ว และ ท ในสาขาที่เป็ น “กุญแจ” สาหรับอนาคต • ทั้งสนับสนุนและดาเนินการเท่าๆกัน • ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างการวิจย พัฒนา การปรับปรุ งเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากร ั • ให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงไตรภาคี • มุ่งในการเผยแพร่ สู่ชนบทด้วยประเด็นหลักของแผน • สนับสนุนภาคเอกชนอย่างเป็ นระบบ (เทคโนโลยี การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และคน) • ยังคงให้ความสาคัญกับการสนับสนุนภาครัฐ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร/ปรับปรุ งเป้ าหมายทางเทคโนโลยีIt is an autonomous organization and therefore has freedom and flexibility inoperation with the mandate defined by the Act, and has a special relationship withMOSTE. The relationship is reciprocal in that while NSTDA obtains budget from thegovernment ….
 17. 17. NSTDA opens to the world: Scientific American supplement 1992
 18. 18. อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชฎาภิเษก ที่ทาการแรกของ สวทช. อาคารมหานครยิปซัม ถนนศรี อยุธยา ที่ทาการที่สองของ สวทช.
 19. 19. Yothee Building and First In-house Lab, 1996
 20. 20. S&T for Good Relationship with Neighbouring Countries, UN Centre, Aug. 1994Technomart, Sirikit ConventionCentre, Apr. 1995
 21. 21. กาเนิดอุทยานวิทยาศาสตร์ : การลงนามความร่ วมมือระหว่าง สวทช. (เกษม สนิทวงศ์ณ อยุธยา ปลัด วท.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดี) และ AsianInstitute of Technology (AM North, President) 2535
 22. 22. หกทศวรรษของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 2501-2510 (ทศวรรษที่หนึ่ง) – บรรยากาศวิชาการเริ่ มแจ่มใส 2511-2520 (ทศวรรษที่สอง) – การวิจยเริ่ มต้น ั 2521-2530 (ทศวรรษที่สาม) – ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ/ เริ่ มมีระบบสนับสนุน วท.ที่สมจริ ง ( ศช. ศว. ศอ. STDB) 2530-2539 (ทศวรรษที่สี่) – ตั้ง สวทช. สกว. สวรส./ หา “ความหมาย”ของการวิจย ั 2540-2549 (ทศวรรษที่ห้า) – ใช้ วท. สร้างความสามารถใน การแข่งขันและระบบนวัตกรรมของประเทศ.....
 23. 23. ทศวรรษที่หก(2551-2560):วท. ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจโลกที่เสื่ อมโทรมกระทบกระเทือนเศรษฐกิจไทย การแข่งขันในตลาดท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผนผวน ั การสนับสนุนวท.ในช่วงที่งบประมาณจากัด การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นตัวกระตุนเศรษฐกิจ ้ การเมืองไทยจะยังไม่ลงตัวไปอีกหลายปี การไร้ความปรองดองในสังคม การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีช่วยสร้างความสมานฉันท์ สิ่ งแวดล้อมและภัยพิบติ ั  โลกร้อน น้ าท่วม น้ าแล้ง น้ าเสี ย ฯลฯ  Green innovation
 24. 24. ฉันจึงมาหาความหมาย...อดีต อนาคต ปัจจุบัน
 25. 25. บทบาทของ สวทช. ด้ าน วท.ในสั งคม สังคม ประชาชน สวทช. รัฐ เอกชน
 26. 26. ประเด็นหลักในอนาคตของ วท. ในสั งคมไทย: บทบาทของ สวทช. ปัญญา วท. เพื่อความรู ้ ความเข้าใจและ ความสามารถ ทรัพย์ สมบัติ นาผลของ วท.ไปใช้ให้ สวทช. เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล นา วท. ไปช่วยให้เกิด ความเป็ นธรรม ความสงบสุ ข ความ ปรองดองสมานฉันท์และความเจริ ญก้าวหน้า ของสังคม

×