Flood nstda-bt-22112554

697 views

Published on

หัวข้อว่า สรุปสถานการณ์น้ำท่วมและแผนฟื้นฟู ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flood nstda-bt-22112554

 1. 1. งานบริ หารอาคารสถานที่ ศช.
 2. 2. 12-16 ต.ค. 2554 เตรียมความพร้อม (กั้นกระสอบทราย)
 3. 3. 12-16 ต.ค. 2554 เตรียมความพร้อม (กั้นกระสอบทราย)
 4. 4. 12-16 ต.ค. 2554 เตรียมความพร้อม (กั้นกระสอบทราย)
 5. 5. 17 - 21 ตุลาคม 2554  ได้รับมอบหมายให้เฝ้าคันดินรอบอุทยานฯ ตลอด 24 ชม. โดยแบ่งพื้นที่ความ รับผิดชอบกันในแต่ละศูนย์
 6. 6. 21 ตุลาคม 2554  บ่าย 3 โมง น้้าเริ่มทะลักคันดินกั้นน้้าของ AIT ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณหลังโรงเผา ขยะ Science Park ในต้าแหน่ง S3
 7. 7. 21 - 22 ตุลาคม 2554  เวลาประมาณ 5 ทุ่มวันที่ 21 น้้าเริ่มทะลักเข้าพื้นที่ Science Park โดยเข้าจาก 2 ทางหลัก คือ  ผ่านระหว่างบ้านวิทย์ฯ-INC2 ไปถนนหน้าอาคาร Greenhouse, Substation  ผ่านจากอาคาร INC-2 เข้าลานจอดรถ และส่วนหนึ่ง ผ่าน Garden of Innovation สู่ ถนนหน้าเสาธง  00.30 น. ทหารกั้นกระสอบทรายหน้าทางเข้า Science Park เพื่อชะลอไม่ให้ ทะลักเข้าสู่ ม. ธรรมศาสตร์  04.10 น. ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก Substation ภายในอุทยานฯ ทั้งหมด
 8. 8. 23 ตุลาคม 2554 ขนน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลจ้านวน 30 ถัง รวม 6,000 ลิตร และเบนซิน4 ถัง รวม 800 ลิตร เพื่อส้ารองส้าหรับเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้้า
 9. 9. 25 ตุลาคม 2554 ประสานงานอาคาร CC และรื้อสายไฟฟ้า THW ขนาด 185 sq.mm. จ้านวน 4 เส้นเส้นละประมาณ 100 เมตร ของ บริษัท TUV SUD จากรางเดินสายไฟที่อาคาร CC มาติดตั้ง (ชั่วคราว) เพื่อรับไฟจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าของอาคาร NECTEC 21.00 น. เดินเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าอาคาร NECTEC เพื่อจ่าย ไฟให้กับอาคาร BIOTEC ใช้เวลาทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
 10. 10. 26 ตุลาคม 2554เดินสายไฟฟ้า (ชั่วคราว) เพื่อต่อรับไฟจากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าของอาคาร MTECและจ่ายไฟให้กับอาคาร BIOTEC ในเวลา 23.45 น. โดยก้าหนดการเปิด-ปิดเครื่องสลับกับเครื่องของอาคาร NECTEC ทุก 4 ชั่วโมง
 11. 11. 28 ตุลาคม 2554  ขนกระสอบทรายกั้นหม้อแปลงควบคุมภายใน Substation เพื่อสูบน้้าเตรียม ทดสอบระบบไฟควบคุมภายใน Substation  ขนย้าย Battery Backup จ้านวน 60 ลูก ภายใน Substation เพื่อเตรียมชาร์จ ไฟให้กับชุดควบคุมภายใน Substation
 12. 12. 1 พฤศจิกายน 2554  11.00-18.30 น. ใช้เรือลากโป๊ะขนถ่าย Liquid Nitrogen จากรถขนส่งบริเวณ ทางเข้า ธรรมศาสตร์-AIT เข้าอาคาร BIOTEC และ MTEC จ้านวน 2 เที่ยว รวม น้้าหนักประมาณ 700 kg.
 13. 13. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ อาคาร BIOTEC (26 ต.ค.2554)
 14. 14. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ อาคาร BIOTEC (24 - 28 ต.ค.2554)
 15. 15. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ สวทช. (24 - 25 ต.ค.2554)
 16. 16. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ สวทช. (2พ.ย.2554)
 17. 17. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ สวทช. (2พ.ย.2554)
 18. 18. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ สวทช. (2พ.ย.2554)
 19. 19. สภาพน้้าท่วมในพื้นที่ สวทช. (2พ.ย.2554)
 20. 20. สถานการณ์หน้าอาคาร BIOTEC (วันที่ 20 พ.ย.2554)
 21. 21. สถานการณ์ลานจอดรถหลังอาคาร BIOTEC (วันที่ 20 พ.ย.2554)
 22. 22. สถานการณ์หน้าเสาธงชาติอาคาร สก., NECTEC , MTEC (วันที่ 20 พ.ย.2554)
 23. 23. สถานการณ์หน้า Substation, Greenhouse (วันที่ 20 พ.ย.2554)
 24. 24. สถานการณ์พื้นที่อาคาร Greenhouse
 25. 25. การจ่ายกระแสไฟฟาแรงสูง ้ ตัดระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งอุทยาน วันที่ 22 ตุลาคม 2554 วันที่ 30 ตุลาคม 2554 จ่ายไฟฟ้ากลับเข้าสู่อาคาร BIOTEC วันที่ 7 พฤศจิกายน2554จ่ายไฟฟ้ากลับเข้าสู่อาคาร BIOTEC PILOT PLANT นัดตรวจสอบระบบแรงต่้าอาคาร GREENHOUSE ก่อนจ่ายไฟให้ตัวอาคาร ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
 26. 26. ปริมาณพลังงานไฟฟ้า/ค่าไฟเดือนตุลาคม 2554 ปริมาณพลังงานไฟฟ้า 298,320 หน่วย เทียบเดือนเดียวกันปี 2553 ลดลง 42.96% ค่าไฟฟ้าประมาณ 994,419.16 บาท เทียบเดือนเดียวกันปี 2553 ลดลง 40.08% ปี 2554 หน่วย ่ั กิโลว ัตต์ชวโมง ปี 2553 ปี 2552 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
 27. 27. การเดินเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองอาคาร BIOTEC น้้าได้เข้าท่วมภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและพื้นที่รอบนอกเมื่อวันที่21 ตุลาคม 2554 เวลาประมาณ 12.00 น. ซึ่งระดับน้้าสูงท่วมพื้นสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อยอุทยานฯ ท้าให้ต้องตัดระบบไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่อุทยานฯ ทั้งหมดในเวลา 04.10 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2554 โดยเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองอาคารBIOTEC ได้ท้างานทันทีเมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับ ซึ่งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองท้างานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมง มีการหยุดพักเครื่องเป็นเวลา 2ชั่วโมง สรุปรวมระยะเวลาในการเดินเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้ารองตั้งแต่วันที่ 22-25ตุลาคม 2554 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 4 วัน 8 ชั่วโมง 10 นาที เวลาการเดินเครื่องสะสม86.47 ชั่วโมง จ่ายโหลดเฉลี่ย 196 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 20 รวมน้้ามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 4,180 ลิตร คิดอัตราการกินน้้ามันเฉลี่ย 48 ลิตร/ชั่วโมง หรือร้อยละ 17
 28. 28. สรุปชั่วโมงการท้างานเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า/เชือเพลิง ้ อาคาร การทางานสะสม (ชั่วโมง) ปริมาณนามัน (ลิตร) อัตราการใช้นามัน (ลิตร/ชม.) BIOTEC 86.47 4,180 48.34 BIOTEC Pilot 220 1,980 9.00 NECTEC 39.32 1,670 42.48 MTEC 37.42 1,511 40.38 ลิตร ื้ ปริมาณเชอเพลิงสาหร ับเครืองกาเนิดไฟฟา ่ ้ ปี 2554 ปี 2553 5,000 ปี 2552 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2554
 29. 29. ความเสียหายเบืองต้นด้านงานระบบ ้BIOTEC1. เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ณ.อาคาร BIOTEC ช้ารุด2. เมนบอร์ดระบบโทรศัพท์ภายใน PABX ไหม้วัสดุที่จัดซื้อเพิ่มเติมส้าหรับต่อใช้ไฟฟ้าจากอาคาร NECTEC และ MTEC1. สายไฟฟ้า THW ขนาด 185 sq.mm. จ้านวน 4 เส้น ความยาวรวมประมาณ 400 เมตร ของบริษัท TUV SUB เอกชนผู้เช่าพื้นที่อาคาร CC2. สายไฟฟ้า THW แกนอลูมิเนียมขนาด 185 sq.mm. จ้านวน 4 เส้น ความยาว รวมประมาณ 600 เมตร (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
 30. 30. ความเสียหายเบืองต้นด้านงานระบบ ้ GREENHOUSE 1. น้้าประปาส้าหรับบ่อโรงเรือน Greenhouse เน่า (ล้างทาความสะอาดบ่อ ใหม่ทั้งหมด) 2. ปั๊มน้้าโรงเรือน, เครื่องปรับอากาศจมน้้าบางส่วน (รอตรวจสอบอีกครั้ง)  Pilot Plant, Storage, BETAGRO (ยังไม่พบความเสียหาย)  ระบบโทรศัพท์สายนอก TOT มีแผนเปิดชุมสายที่ นิคมฯนวนคร วันที่ 22 พ.ย.54
 31. 31. ความเสียหายเบืองต้นด้านภูมิทัศน์ ้BIOTEC1. พืนหญ้าและไม้ประดับบริเวณหน้าอาคาร
 32. 32. ความเสียหายเบืองต้นด้านภูมิทัศน์ ้Greenhouse1. รั้วไม้ประดับหน้าอาคาร2. พื้นหญ้าเสียหายทั้งหมดPilot Plant, Storage1. พื้นหญ้าและไม้ประดับรอบอาคาร
 33. 33. แผนฟื้นฟูงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พฤศจิกายน 2554 ธ ันวาคม 2554ลาด ับ รายการ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ่ 1 ซอมแซมเครืองกาเนิดไฟฟา ่ ้ 1.1 จ ัดทา PR,PO ่ 1.2 บริษ ัทฯดาเนินการซอมแซม 1.3 ทดสอบการทางาน 2 ั เปลียน Main Board โทรศพท์ภายใน ่ 2.1 บริษ ัทฯเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ PABX 2.2 บริษ ัทเสนอราคา 2.3 จ ัดทา PR,PO 2.4 บริษ ัทเข้าดาเนินการแก้ไข 3 ปั๊มนาโรงเรือน Greenhouse ้ 3.1 ้ ตรวจสอบเบืองต้น 3.2 ตรวจสอบการทางาน(หล ังจ่ายไฟฟา) ้ 3.3 ่ ี ซอมแซมกรณีทเกิดความเสยหาย ่ี 4 เรืองอืน ๆ ่ ่ 4.1 การทาความสะอาด - อาคาร BIOTEC - อาคาร Storage - อาคาร BIOTEC Pilot Plant - อาคาร Greenhouse ั้ 4.2 ย้าย Autoclave ลงชนใต้ดน ิ 4.3 ย้ายเครืองมือวิทย์ฯ กล ับห้องB02 ่

×