Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing tận dụng thương mại điện tử để tăng doanh số

http://bookbooming.com/
Tại sao lại là sách ?
Bản thân chúng tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ những câu chuyện về những nhà sáng lập IBM, Sony, Samsung, Hyundai..Nó làm chúng tôi hừng hực khí thế, sôi sục một ước mơ xây dựng những công ty vĩ đại có thể thay đổi đất nước Việt Nam này và vươn ra toàn cầu. Ước mơ một nền văn hóa, một tinh thần chiến đấu, đoàn kết của người Nhật....một sự cách tân, một giấc mơ Mỹ. VÀ BOOKBOOMING SINH RA ĐỂ MANG LẠI GIẤC MƠ ĐÓ CHO CÁC BẠN.
NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG ĐỌC SÁCH LÀ HỌ ĐÃ LÃNG PHÍ MỘT NỬA CUỘC ĐỜI MÌNH

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Marketing tận dụng thương mại điện tử để tăng doanh số

  1. 1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I I N T V.E.C a ch : 82-84 Calmette, P.202, Qu n 1, Tp.HCM Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063 Email: info@vecvn.com www.vecvn.com, www.vnmarketplace.net, www.toiyeudulich.com S TAY KI N TH C THƯƠNG M I I N T DOANH NGHI P S N XU T HÀNG XU T KH UT N D NG THƯƠNG M I I N T TĂNG DOANH S Biên so n b i: Công ty TM T V.E.C www.vecvn.com M CL CL i ngPh n 1: Hi n di n trên m ng 1.1. Website 1.2. e-cataloguePh n 2: T gi i thi u mình 2.1. Email marketing 2.2. Gi i thi u mình và tìm i tác trên các Sàn giao d ch qu c t 2.3. Trao i link 2.4. Qu ng cáo trên m ng 2.5. Các cách khácPh n 3: Khách hàng t tìm n 2.1. Li t kê trên B tìm ki m 2.2. Li t kê trên Danh b websiteS tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh sBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 1
  2. 2. L I NG i v i doanh nghi p s n xu t hàng hóa xu t kh u, Thương m i i n t là công c h u hi ugiúp doanh nghi p vươn ra th trư ng qu c t m t cách kinh t nh t, hi u qu nh t. Vì thm nh c a Thương m i i n t so v i thương m i truy n th ng là không biên gi i, t c .V y, doanh nghi p s n xu t hàng hóa xu t kh u mu n tìm ki m m r ng th trư ng qu c tc n làm gì t n d ng th m nh c a Thương m i i n t cho doanh nghi p có th ng iVi t Nam và ti p c n khách hàng ti m năng trên toàn th gi i? Quy n sách này cho quý cgi câu tr l i câu h i trên.Quy n sách i n t (e-book) này do Chuyên viên Thương m i i n t c a Công ty Thươngm i i n t V.E.C (www.vecvn.com) biên so n, nh m ph c v nhu c u r t cao c a ông odoanh nhân quan tâm n vi c t n d ng Thương m i i n t m r ng th trư ng qu c t .Quý c gi có th chia s ki n th c trong quy n sách này v i b t kỳ nh ng ai quan tâm. Trân tr ng, V.E.C Co., Ltd. www.vecvn.com PH N 1: HI N DI N TRÊN M NGMu n t n d ng Thương m i i n t tìm ki m khách hàng qu c t , doanh nghi p nh t thi tph i có m t s hi n di n trên m ng, có th xem là show-room trên m ng, nh ng ai quan tâm n doanh nghi p và hàng hóa u có th d dàng truy c p y thông tin.1.1. WEBSITEDoanh nghi p r t nên có website c a mình. Trong th i i thông tin hi n nay, m t doanhnghi p mu n làm ăn v i khách hàng qu c t mà không có website thì ch c ch n không t o ư c n tư ng v tính chuyên nghi p, quy mô... v i khách hàng ti m năng. N u khách hàngti m năng nh ng qu c gia xa xôi mu n tìm hi u thông tin v doanh nghi p, v s n ph mc a doanh nghi p, mà doanh nghi p không có website trưng bày nh ng thông tin ó m t cách y nh t, thì khách hàng ti m năng này ph i làm sao tìm hi u?Quý c gi n u mu n hi u rõ v website, xây d ng như th nào, doanh nghi p c n làm gìchu n b cho vi c xây d ng website... xin vui lòng download quy n sách i n t v tàiWebsite này t i www.vecvn.com.1.2. E-CATALOGUEN u doanh nghi p không mu n xây d ng website vì có quá ít thông tin mu n trưng bày,doanh nghi p còn m t kh năng hi n di n trên m ng, ó là xây d ng m t catalogue i n t (e-catalogue) trên m t sàn giao d ch qu c t nào ó.N u doanh nghi p ã có website nhưng website không ư c marketing t t, ít ngư i vào xem,thì gi i pháp e-catalogue này cũng r t h u d ng cho doanh nghi p.S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh sBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 2
  3. 3. www.vnmarketplace.net là m t sàn giao d ch chuyên gi i thi u, trưng bày hàng hóa xu t kh uVi t Nam ra th gi i, do công ty Thương m i i n t V.E.C (www.vecvn.com) xây d ng.Quý doanh nghi p có th ăng ký xây d ng m t e-catalogue trên www.vnmarketplace.net v icác quy n l i sau: - tên mi n www.vnmarketplace.net/tendoanhnghiep - email tendoanhnghiep@vnmarketplace.net - trưng bày t 01 n hàng trăm món hàng - ư c hư ng lư ng khách (là doanh nhân Vi t Nam và qu c t ) s n có c a website này - ch c năng liên l c gi a ngư i mua và ngư i bán - ...Bên dư i là m t vài e-catalogue hi n có trên www.vnmarketplace.net quý c gi thamkh o: - www.minhlong.vnmarketplace.net - www.vnmarketplace.net/ec/minhhai/ - www.vnmarketplace.net/sg/Chi phí có ư c m t e-catalogue như th ph thu c vào s lư ng m t hàng trưng bày, dao ng t trên dư i m t tri u ng phí xây d ng và duy trì m i năm. PH N 2: T GI I THI U MÌNHSau khi doanh nghi p ã hi n di n trên m ng, vi c ph i làm k ti p và làm thư ng xuyên là t gi i thi u mình v i các i tư ng khách hàng m i nơi trên th gi i.2.1 EMAIL MARKETINGVi c ph bi n nh t là g i email mang thông i p mu n gi i thi u. Tuy nhiên, câu h i t ra làdoanh nghi p làm sao bi t ph i g i n a ch email nào?Danh nghi p nên b ng nhi u cách ph i tìm ư c a ch email c a nh ng i tư ng kháchhàng, có th tìm b ng cách tìm ki m thu nh t t ng email thông qua các b tìm ki m nhưwww.google.com, www.yahoo.com, hay các danh b website, v.v... Song cách này th c sm t r t nhi u th i gian, và không mang l i hi u qu , vì thông thư ng ngư i bán thư ng cho a ch email c a mình “tho i mái” trên Internet, song, ngư i mua l i r t dè d t khi cho a chemail ph bi n trên Internet vì s b nh n thư rác (spam).V.E.C có cung c p danh sách nh ng nhà nh p kh u các ngành ngh theo yêu c u c a ngư imua. Quý c gi có th download nh ng danh sách m u (mi n phí) t iwww.vnmarketplace.net ho c www.vecvn.com. Nh ng danh sách m u này ch cung c p m ts lư ng gi i h n các nhà nh p kh u, doanh nghi p c n mua s lư ng nhi u hơn vui lòng liênh V.E.C theo a ch u quy n sách này.Vi c g i email này còn kèm theo m t vài y u t quan tr ng như: thi t k email cho chuyênnghi p, súc tích, h p d n; không g i email thư ng xuyên vì s gây b c mình cho ngư i nh n;cho ngư i nh n quy n t ch i nh n... V.E.C có th tư v n, thi t k email g i i, g i, cungc p danh sách email... cho doanh nghi p có nhu c u.S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh sBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 3
  4. 4. 2.2. GI I THI U MÌNH VÀ TÌM I TÁC TRÊN CÁC SÀN GIAO D CH QU C TTrên th gi i hi n nay có r t nhi u sàn giao d ch qu c t , tương t nhưwww.vnmarketplace.net nói trên. Quý doanh nghi p nên tham gia gi i thi u mình và ch ng liên h v i ngư i ang tìm mua nh ng m t hàng mà doanh nghi p ang mu n bán.làm vi c này, òi h i doanh nghi p ph i bi t kha khá ti ng Anh có th s d ng nh ng côngc gi i thi u thông tin, liên l c v i ngư i mua... c a các website này.Trong khuôn kh quy n e-book này, chúng tôi không gi i thi u c n k cách th c gi i thi uthông tin, liên l c v i ngư i mua... Quý c gi nào c n h tr , vui lòng liên l c và n vănphòng V.E.C, chúng tôi s t n tình ch d n và cung c p thêm tài li u chi ti t.Dư i ây là m t s a ch website c a các sàn giao d ch n i ti ng: - www.alibaba.com - www.ec21.com - www.ecplaza.net - www.asiatrade.com - www.asiannet.com - www.indiamart.comVi c làm này c n ư c th c hi n thư ng xuyên.2.3. TRAO I LINK nhi u ngư i bi t n mình ( a ch website c a mình) hơn, doanh nghi p c n ph i thamgia trao i link (liên k t web) v i các website khác, t c là “anh gi i thi u tôi, tôi gi i thi uanh”. làm vi c này, doanh nghi p c n có ngư i thư ng xuyên tìm ki m các website ngangt m (n u website kia quá n i ti ng hơn website c a doanh nghi p thì h s t ch i trao ilink, ho c doanh nghi p ph i tr ti n ư c li t kê trên website kia), ngh trao i link.Lưu ý: nên tìm nh ng website có i tư ng ngư i xem trùng v i i tư ng khách hàng c adoanh nghi p tăng hi u qu .2.4. QU NG CÁO TRÊN M NGDoanh nghi p có th ph i u tư ti n b c ư c t banner (thư ng là nh ng hình ch nh tcó hình nh b t m t, ư c t hai c t d c theo trang web, xem www.vnmarketplace.net)trên các website ông ngư i xem, thu hút s chú ý c a h , khi h click vào banner c adoanh nghi p, h s ư c d n n website c a doanh nghi p, ho c m t m u thông tin qu ngcáo c a doanh nghi p.2.5. CÁC CÁCH KHÁCDoanh nghi p có th ăng rao v t trên các website cho phép ăng rao v t, có th t i ưu hóawebsite c a mình ư c li t kê Top 10 trong k t qu tìm ki m c a các b tìm ki m (Google,Yahoo!...) v i t khóa (keyword) ch n trư c. Ví d : doanh nghi p s n xu t cà phê xu t kh uch n t khóa là instant coffee khi ai ó gõ t này vào Google/Yahoo thì website c a doanhnghi p s ư c li t kê trong 10 k t qu u tiên ư c tìm th y.Nh ng cách như th , doanh nghi p thư ng không có kh năng t th c hi n, mà ph i nh m t ơn v chuyên v marketing qua m ng th c hi n. V.E.C có th giúp ho c tư v n cho doanhnghi p th c hi n hi u qu nh ng vi c nói trên.S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh sBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 4
  5. 5. PH N 3: KHÁCH HÀNG T TÌM N Doanh nghi p ch u khó t gi i thi u mình v i các i tư ng khách hàng, tuy nhiên, v n có cách cho nh ng ai quan tâm có th t tìm th y website c a doanh nghi p.3.1 LI T KÊ TRÊN B TÌM KI M ây chính là ph n ã nói trong m c 2.5. trên. Ví d : khi b n gõ t Thương m i i n t vàoph n tìm ki m c a www.google.com, b n s th y k t qu tr v có kho ng hơn 150.000 trangweb liên quan n c m t này. Nhưng thông thư ng b n s không th có kiên nh n và th igian xem h t 100 k t qu u tiên, do ó, website c a b n ư c li t kê trong 10 hay 20 k tqu u tiên là vi c r t quan tr ng.N u doanh nghi p mu n ư c như th , vui lòng liên h V.E.C chúng tôi nghiên c u h tr .3.2. LI T KÊ TRÊN DANH B WEBSITENgoài các b tìm ki m thì ngư i tìm thông tin còn hay dùng các danh b website nhưwww.dmoz.org, www.google.com, www.websitevietnam.net... tìm ki m các website cónh ng n i dung h quan tâm.Do ó, doanh nghi p nên thư ng xuyên ăng ký a ch website c a mình v i th t nhi u danhb website này. N u quý c gi chưa bi t cách làm, có th liên l c và ghé qua văn phòngV.E.C ư c tư v n và cung c p tài li u hư ng d n mi n phí. GI I THI U V.E.CV.E.C là công ty chuyên nghi p v Thương m i i n t và e-marketing v i s m nh mang l inh ng gi i pháp Thương m i i n t và e-marketing hi u qu nh t cho DNVN, c bi t là DNv a và nh t n d ng e-marketing xúc ti n xu t kh u và các DN s n xu t, d ch v trongnư c t n d ng m ng Internet marketing, tương tác v i ngư i tiêu dùng Vi t Nam. Trân tr ng c m ơn b n ã c quy n S tay Ki n th c Thương m i i n t này!R t hân h nh ư c nh n s óng góp ý ki n c a các b n cũng như gi i áp m i th c m c c a các b n v lĩnh v c này! V.E.C Tháng 01 năm 2005. Ghi chú: b n có quy n s d ng l i thông tin trong quy n e-book này v i i u ki n ghi rõ ngu n “Công ty V.E.C, www.vecvn.com”S tay Ki n th c TM T - Doanh nghi p SX hàng XK t n d ng TM T tăng doanh sBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 5

×