Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I I N T              V.E.C                 a ch : 82-84 Calmette, P.202...
PH N 1: MARKETING QUA M NG (E-MARKETING)1.1.   NH NGHĨA E-MARKETINGMarketing qua m ng (hay còn ư c g i là e-marketing, I...
-   ăng ký   a ch website v i các danh b website như www.dmoz.org,    www.google.com, www.vietnamwebsites.net… vì ...
lên www.toiyeudulich.com v i tên mi n (ví d ) www.toiyeudulich.com/cafeABC/.    Như v y b n không t n kém nhi u cho web...
-  Tính chuyên nghi p: tính chuyên nghi p ư c th hi n qua nhi u cách, ví d như n u    b n g i email marketing thì nh t...
GI I THI U V.E.CV.E.C là công ty chuyên nghi p v Thương m i i n t và e-marketing v i s m nh mang l inh ng gi i pháp Thương...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marketing e marketing- marketing qua mang

397 views

Published on

http://bookbooming.com/
Tại sao lại là sách ?
Bản thân chúng tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ những câu chuyện về những nhà sáng lập IBM, Sony, Samsung, Hyundai..Nó làm chúng tôi hừng hực khí thế, sôi sục một ước mơ xây dựng những công ty vĩ đại có thể thay đổi đất nước Việt Nam này và vươn ra toàn cầu. Ước mơ một nền văn hóa, một tinh thần chiến đấu, đoàn kết của người Nhật....một sự cách tân, một giấc mơ Mỹ. VÀ BOOKBOOMING SINH RA ĐỂ MANG LẠI GIẤC MƠ ĐÓ CHO CÁC BẠN.
NHỮNG NGƯỜI NÀO KHÔNG ĐỌC SÁCH LÀ HỌ ĐÃ LÃNG PHÍ MỘT NỬA CUỘC ĐỜI MÌNH

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketing e marketing- marketing qua mang

 1. 1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I I N T V.E.C a ch : 82-84 Calmette, P.202, Qu n 1, Tp.HCM Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063 Email: info@vecvn.com www.vecvn.com, www.vnmarketplace.net, www.toiyeudulich.com S TAY KI N TH C THƯƠNG M I I N T MARKETING QUA M NG Biên so n b i: Công ty TM T V.E.C www.vecvn.com M CL CL i ngPh n 1: Marketing qua m ng (e-marketing) 1.1. nh nghĩa marketing qua m ng 1.2. T i sao c n marketing qua m ng?Ph n 2: Phương pháp e-marketing 2.1. e-Marketing website 2.2. e-Marketing s n ph m xu t kh u 2.3. e-Marketing s n ph m, d ch v cho ngư i tiêu dùng trong nư c 2.4. Các chi n lư c e-marketing 2.5. Nh ng i u c n nh 2.6. M t s a ch website v e-marketing L I NGMarketing là m t khâu thi t y u và tiêu t n nhi u ngân sách trong m t công ty, tuy nhiên, nócũng mang l i r t nhi u hi u qu cho công ty n u như ư c th c hi n úng n. Kinh doanhqua m ng cũng th , cũng òi h i marketing qua m ng t t. Quy n sách i n t (e-book) này sgi i thích các v n v e-marketing m t cách rõ ràng, ơn gi n, d hi u cho c gi .Quy n sách i n t này ư c biên so n b i Chuyên viên Thương m i i n t c a Công tyThương m i i n t V.E.C (www.vecvn.com) - chuyên cung c p các Gi i pháp Thương m i i n t cho Doanh nghi p (k thu t, marketing, th trư ng...). Quý c gi có th s d ng l inh ng thông tin này nhưng c n ghi chú ngu n “Công ty V.E.C – www.vecvn.com”. Trân tr ng, V.E.C Co., Ltd.S tay Ki n th c Thưng m i i n t - Marketing qua m ngBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 1
 2. 2. PH N 1: MARKETING QUA M NG (E-MARKETING)1.1. NH NGHĨA E-MARKETINGMarketing qua m ng (hay còn ư c g i là e-marketing, Internet marketing) là vi c th c hi ncác ho t ng qu ng bá m t thông i p n v i nhóm i tư ng qu ng bá d a trên các côngc email, Internet, WWW.Thông qua email, doanh nghi p có th g i thông i p qu ng bá n các nhóm i tư ngqu ng bá. Tuy nhiên, làm vi c này, doanh nghi p ph i có trong tay danh sách email g i.Thông qua WWW, doanh nghi p có th xây d ng website trưng bày y thông tin r isau ó t p trung qu ng bá a ch website này cho th t nhi u ngư i bi t n (quan tr ng nh tlà th t nhi u ngư i trong nhóm i tư ng mà doanh nghi p mu n chuy n t i thông i pqu ng bá n h ) vào xem nh ng n i dung trưng bày trên website c a doanh nghi p. Ho cthông qua website c a các ơn v khác, doanh nghi p cũng có th ăng t i nh ng m u rao v t,c n mua - c n bán... nh m tìm ki m i tư ng quan tâm. Cũng thông qua WWW, doanhnghi p có th tìm ki m thông tin v các i tác ti m năng ch ng liên h chào hàng.1.2. T I SAO C N E-MARKETING?Doanh nghi p nào cũng c n ph i chú tr ng marketing. Thương m i i n t cũng th . B n cóbi t hi n nay (tính n th i i m u năm 2005) trên m ng Internet có hơn 40 tri u websitev i hơn 8 t trang web. N u m t ngư i m i ngày tìm ki m ra và xem 10 website m i thì ph im t 4 tri u ngày (12.000 năm) m i c qua h t s website có trên th gi i, ó là chưa k ư ctính m i tháng có 1.000.000 website m i ra i, và dĩ nhiên, s website “ch t” trong thángv n không ít.Theo th ng kê, hơn 80% ngư i duy t web tìm ra các website thông qua vi c tìm ki m trên cácb tìm ki m, ph bi n nh t là www.google.com, www.yahoo.com và www.msn.com. Vì th , marketing website c a b n, i u quan tr ng là website c a b n ph i ư c li t kê th h ngTop 30 c a k t qu tìm ki m c a các b tìm ki m chính (như google, yahoo…) v i m t s tkhóa ch n trư c. Th c hi n i u này không d và h u như t t c các ngư i ch c a cácwebsite u c g ng t ư c i u này. B n có th nh d ch v marketing và t i ưu hóawebsite (website optimization) giúp b n t ư c i u này.Ngoài ra, b n ph i tìm cách cho a ch website c a b n ư c gi i thi u càng nhi u trênm ng càng t t, thông qua vi c ăng rao v t, li t kê trên các danh b website và trao i linkv i các website khác. PH N 2: PHƯƠNG PHÁP E-MARKETING2.1 E-MARKETING WEBSITE marketing cho website, b n c n áp d ng c 2 hình th c: marketing truy n th ng (như in a ch trên các tài li u sales…) và marketing qua m ng (hay chính là e-marketing). e-marketing cho website c a b n, b n ph i làm các vi c sau: - ăng ký a ch website, t khóa, lĩnh v c c a website v i m t vài b tìm ki m chính như www.google.com (t i www.google.com/addurl.html), www.yahoo.com… Lưu ý, nhi u d ch v h a s giúp b n ăng ký a ch website v i hàng nghìn, ch c nghìn b tìm ki m, song th c ch t i u này không c n thi t, vì ngư i xem ch t p trung tìm ki m website b ng m t vài b tìm ki m n i ti ng nh t mà thôi.S tay Ki n th c Thưng m i i n t - Marketing qua m ngBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 2
 3. 3. - ăng ký a ch website v i các danh b website như www.dmoz.org, www.google.com, www.vietnamwebsites.net… vì s ngư i tìm ki m website thông qua các danh b này cũng nhi u. ây có th là cách tìm ki m website thông d ng th 2, ng sau cách dùng b tìm ki m. - Trao i link v i các website khác, càng nhi u càng t t. - N u có ngân sách, b n nên cho t banner qu ng bá website trên các website khác n i ti ng hơn, nơi có ông i tư ng b n mu n gi i thi u website c a mình. Lưu ý, ví d b n mu n t banner qu ng cáo trên website A, b n nên xem xét i tư ng ngư i xem ch y u c a website A có ph i là i tư ng b n mu n m i vào xem website c a b n hay không. - ăng rao v t gi i thi u website c a b n trên các website rao v t khác, ho c gi i thi u website c a b n trong các di n àn nơi t p trung nhi u i tư ng b n tìm ki m.Nh ng cách trên là nh ng cách ch y u qu ng bá website. Làm t t các i u trên, ch c ch nwebsite c a b n không “v ng v ”. Chúc b n thành công!2.2. E-MARKETING S N PH M XU T KH UN u b n có s n ph m, c bi t là s n ph m xu t kh u, và b n ang r t mong mu n qu ng bás n ph m c a mình ra th trư ng qu c t , thì ph n hư ng d n này là dành cho b n! qu ng bá s n ph m c a mình ra th trư ng qu c t , b n c n làm các vi c sau: - Có m t nơi trưng bày s n ph m trên m ng Internet: có th là website, nhưng n u ch là website, b n ph i m t nhi u công s c qu ng bá website trên th trư ng qu c t - vi c này r t khó và òi h i nhi u công s c, chi phí… M t cách khác là b n có th xây d ng e-catalogue trên các sàn giao d ch qu c t , i n hình là www.vnmarketplace.net (xem e-catalogue www.vnmarketplace.net/ec/minhhai ho c www.minhlong.vnmarketplace.net) như th b n ã t n d ng ư c lư ng khách vào xem c a các sàn giao d ch này. - Ngoài ra, b n cũng ph i ch u khó ăng t i thông tin gi i thi u mình, hàng hóa c a mình (tuy nhiên, không ăng ư c nhi u hàng hóa n u không tr phí thông qua th tín d ng) trên các sàn giao d ch qu c t như www.alibaba.com, www.ec21.com, www.indiamart.com… Và cũng trên các sàn giao d ch này, b n nên c ph n Trade Leads (Tìm mua – Tìm bán) xem có ai mu n mua m t hàng mình ang s n xu t không? - M t cách n a là b n t gi i thi u mình v i các nhà nh p kh u qu c t thông qua vi c mua danh sách a ch liên h c a các nhà nh p kh u trên th gi i v ngành hàng c a mình, t ó b n s email/fax cho h nh ng thông i p t gi i thi u v mình, v hàng hóa c a mình, nh m thu hút s chú ý c a h . V.E.C có cung c p danh sách các nhà nh p kh u các ngành hàng trên toàn th gi i cho DNVN.2.3. E-MARKETING S N PH M, D CH V CHO NGƯ I TIÊU DÙNG TRONGNƯ CN u mu n e-marketing s n ph m, d ch v cho ngư i tiêu dùng trong nư c, b n có th th chi n các bi n pháp sau: - ăng rao v t trên các website rao v t như: www.webraovat.com, www.raovat.net, http://vnexpress.net/User/Rao-vat/, www.toitim.com, www.azraovat.com, www.e- raovat.com, www.webmuaban.com... - Có ít nh t m t trang web trên m ng gi i thi u v hình nh, thông tin s n ph m, d ch v mu n gi i thi u. N u không c n xây d ng website, b n có th thương lư ng t o m t trang web gi i thi u v mình và “g i” nó trên các website khác có liên quan. Ví d n u b n có m t quán cafe h p d n và mu n gi i thi u v i m i ngư i, có th b n không c n làm m t website v quán cafe này, b n có th ngh “g i” 01 trang webS tay Ki n th c Thưng m i i n t - Marketing qua m ngBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 3
 4. 4. lên www.toiyeudulich.com v i tên mi n (ví d ) www.toiyeudulich.com/cafeABC/. Như v y b n không t n kém nhi u cho website và không ph i quan tâm n vi c marketing website c a mình, vì ã có s n s lư ng ngư i xem ông úc c a website www.toiyeudulich.com. - G i email gi i thi u n m i ngư i - Các bi n pháp e-marketing website khác ( ã nói ph n 2.1.)2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP E-MARKETINGPh n này gi i thi u n quý c gi m t s chi n lư c e-marketing ph bi n, thông d ng như: - Email marketing: g i email n các i tư ng khách hàng, tuy nhiên, nên tránh làm phi n ngư i nh n b ng cách g i liên t c và không cho h ch c năng t ch i nh n (spam) - Trao i link v i các website khác (trao i thư ng là mi n phí) - Tr ti n ư c t banner ho c link trên các website khác - T i ưu hóa website ư c li t kê trên Top 10, Top 20, Top 30… c a các k t qu tìm ki m c a b tìm ki m (ch y u là www.google.com, www.yahoo.com) v i m t s t khóa ã ch n. - Cung c p nh ng thông tin, ch c năng b ích thu hút ngư i c và gi h quay l i c thư ng xuyên - ăng ký li t kê trong càng nhi u danh b website (website directory) càng t tTi p theo là m t s các marketing qua m ng (e-marketing) ư c xem là hay, hi u qu : - Chi n lư c lan truy n (virus marketing): t c t n d ng ngư i xem marketing cho nh ng ngư i khác. Ví d Yahoo, Hotmail cho m i ngư i dùng email mi n phí, nhưng trong thông i p email, h t ng kèm theo m t câu qu ng cáo cu i email. N u b n dùng Yahoo và g i email cho m t ngư i khác chưa dùng email, h s t nhiên bi t n Yahoo. Hình th c g i e-card cũng thu c lo i này. Khi b n g i m t e-card t www.123greetings.com n m t ngư i b n, ngư i này cũng nh ó mà bi t ư c website www.123greetings.com này. - Cho nh ng ch c năng ti n ích mà ch nh ng thành viên c a website m i dùng ư c v i nhau: ví d Yahoo Instant Message (Yahoo Chat) ch cho phép nh ng ngư i có ăng ký ID v i Yahoo m i có th chat v i nhau, t ó, nh ng ai mu n s d ng ti n ich YIM u ph i ăng ký tài kho n v i Yahoo. - Quy n l i cho ngư i gi i thi u: m t s website khác tr ti n cho nh ng ai gi i thi u ngư i m i vào website c a mình, ho c s cho quy n l i theo d ng marketing a c p (multi-level marketing) t c là ngư i gi i thi u s hư ng quy n l i theo % nh ng gì mà ngư i ư c gi i thi u ki m ư c. Hình th c gi ng như “bán hàng a c p” mà dư lu n ang quan tâm VN. Th c ch t hình th c marketing a c p không x u, nhưng nh ng k x u, làm ăn gian d i ã bi n tư ng mô hình này. - Tr ti n cho click: m t s website có chính sách hoa h ng cho ngư i gi i thi u, t c là các website khác có th li t kê link n website ng ý tr ti n này nh n ư c ti n m i khi gi i thi u ư c ngư i click sang. Tóm t t, ví d website A có chính sách tr ti n cho click n, website B ăng link n A trên website c a mình, khi ngư i xem ang website B và click lên link này i n website A thì A s tr cho B m t kho n ti n nh . ây cũng là cách các website B ăng link c a A trên website c a mình.2.5. NH NG I U C N NH KHI TH C HI N E-MARKETINGKhi th c hi n e-marketing, b n c n nh m t s nguyên t c sau: - N i dung thông i p: n i dung thông i p ph i ư c trau chu t v câu ch , hình nh sao cho thu hút ngư i c, g i tính tò mò c a ngư i c, và cung c p y thông tin hư ng d n ngư i c bi t mình ph i làm gì sau ó.S tay Ki n th c Thưng m i i n t - Marketing qua m ngBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 4
 5. 5. - Tính chuyên nghi p: tính chuyên nghi p ư c th hi n qua nhi u cách, ví d như n u b n g i email marketing thì nh t thi t ph i có ch c năng t ch i nh n ti p dành cho ngư i không quan tâm, n u có ngư i quan tâm email h i thông tin thì b n ph i tr l i nhanh nh t có th , cung c p câu tr l i tr n v n, rõ ràng nh t… - T n su t: t n su t marketing qua m ng tùy thu c vào t ng hành ng c th , nói tóm t t, n u g i email marketing thì không nên g i “d y” quá (t c th i gian gi a 2 l n g i ng n quá, ch 1-2 ngày), còn các vi c ăng rao v t, tìm ki m i tác, ăng ký li t kê trên danh b website, trao i link… thì ph i làm r t thư ng xuyên m i tu n 2 - 3 l n. - Chi phí: có nh ng cách e-marketing t n r t nhi u ti n như t banner (song, hi u qu chưa ch c là t t trong trư ng h p s ngư i vào xem website ó không b n tâm n banner c a b n), cũng có nh ng cách e-marketing òi h i s kiên trì, công s c, k thu t và th i gian là ch y u. Cho nên, không ph i chi nhi u ti n là marketing hi u qu . - Hi u qu : khi b n có chi n d ch e-marketing b ng m t hình th c nào, b n nên theo dõi k t qu . Marketing qua m ng r t d th y k t qu ngay sau ó. B n ph i theo dõi nghiên c u ghi nh n k t qu c a t ng hành ng marketing có chi n lư c marketing sâu sát hơn, hi u qu hơn.Có m t s i u quan tr ng b n ph i lưu ý khi th c hi n e-marketing, b i vì n u b n sơ ým c sai l m thì công s c e-marketing b n b ra xem như “công dã tràng”. - B n ng bao gi g i thông i p marketing qua email n ngư i khác khi n i dung, thi t k c a thông i p chưa ư c p, n tư ng, chuyên nghi p, nh t là khi còn l i chính t , l i ng pháp… - B n ph i cho ngư i nh n email quy n l a ch n có nh n ti p hay không, không nên làm ngư i nh n “ghét cay ghét ng” công ty c a b n khi h b t n công “bom thư” b i b n. - B n ph i cân nh c k nên u tư chi phí cho e-marketing như th nào hi u qu cao nh t (ví d t banner website nào) - Và vi c e-marketing là vi c c n làm thư ng xuyên, b n ph i trang b cho mình ki n th c v Internet, ti ng Anh, và m t s k năng marketing qua m ng. B n có th h c các k năng này qua vi c c các bài vi t hư ng d n ti ng Anh và Vi t trên các website (ti ng Anh thì nhi u hơn, phong phú hơn, chuyên sâu hơn).2.5. GI I THI U M T S WEBSITE V E-MARKETINGN u b n mu n nghiên c u th c hi n e-marketing t t, m t vài a ch website bên dư i có thgiúp b n:• www.vnmarketplace.net: b n có th t banner, xây d ng e-catalogue trên website này n u b n mu n xúc ti n xu t kh u hàng hóa• www.vecvn.com: cung c p d ch v tư v n, th c hi n e-marketing theo nhu c u, th c t c a doanh nghi p b n• www.toiyeudulich.com: là nơi thích h p cho vi c qu ng cáo nh ng d ch v , s n ph m có liên quan n du l ch, gi i trí, m th c, mua s m n v i gi i tr Sài Gòn• http://www.internetmarketinginfo.com/promote.html: cung c p các bài vi t v các cách th c e-marketing cho b n, nhưng b ng ti ng Anh• http://www.akamarketing.com/internet-marketing-articles.html: tương t như trên, b n có th nâng cao ki n th c c a mình v e-marketing sau khi ch u khó c nhi u bài vi t v lĩnh v c này• http://www.powerhomebiz.com/ECommerce/internetmarketing.htm• http://onlinebusiness.about.com/od/marketing/Chúc b n thành công!S tay Ki n th c Thưng m i i n t - Marketing qua m ngBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 5
 6. 6. GI I THI U V.E.CV.E.C là công ty chuyên nghi p v Thương m i i n t và e-marketing v i s m nh mang l inh ng gi i pháp Thương m i i n t và e-marketing hi u qu nh t cho DNVN, c bi t là DNv a và nh t n d ng e-marketing xúc ti n xu t kh u và các DN s n xu t, d ch v trongnư c t n d ng m ng Internet marketing, tương tác v i ngư i tiêu dùng Vi t Nam.N u b n là DN s n xu t hàng xu t kh u, hãy vào xem website Xúc ti n xu t kh u c a V.E.Ct i www.vnmarketplace.net và hãy tham gia xây d ng e-catalogue gi i thi u hàng hóa c a b ncho các nhà nh p kh u trên th gi i bi t n.N u b n là DN s n xu t hay d ch v hư ng n khách hàng là ngư i tiêu dùng trong nư c,hãy V.E.C mang l i cho b n nh ng gi i pháp marketing qua m ng m t cách hi u qu nh t.Tham gia li t kê hay qu ng cáo trên website www.toiyeudulich.com là m t cách hi u qu vàkinh t kích c u khách hàng và mang khách hàng n cho b n!N u b n mu n tìm hi u nhi u hơn v Marketing qua m ng Thương m i i n t cũng nhưxem V.E.C có th h tr b n như th nào, hãy vào xem www.vecvn.com. Trân tr ng c m ơn b n ã c quy n S tay Ki n th c Thương m i i n t này!R t hân h nh ư c nh n s óng góp ý ki n c a các b n cũng như gi i áp m i th c m c c a các b n v lĩnh v c này! V.E.C Tháng 01 năm 2005. Ghi chú: b n có quy n s d ng l i thông tin trong quy n e-book này v i i u ki n ghi rõ ngu n “Công ty V.E.C, www.vecvn.com”S tay Ki n th c Thưng m i i n t - Marketing qua m ngBiên so n b i Công ty TM T V.E.C (www.vecvn.com) 6

×