Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN   ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên             LỜI CẢM ƠN   Đầu tiên,...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL                     - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên           ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL                - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan n...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL                - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên                ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL                - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.15   Thiết kế màn hìn...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên               MỞ ĐẦU   Hiện na...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên   - Hạn chế về địa điểm – chưa thực sự có đ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên            • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênChương 1. Phân tích1.1 Mô tả bài toán1.1.1 Hi...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiêntự học, học với người hướng dẫn và học với bạn....
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.ets.org/toefl bao gồm các thông tin n...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.testmagic.com/toeflFigure 1.2 TestMa...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.learn4good.com/languages/spec_engli...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.4 website Learn4good0112077-Lê Khánh Trí ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.english-test.net/toefl/index.htmlT...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.6 website wwwenglish-testnet0112077-Lê Khá...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.computerbasedtest.comTrang web này ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.free-toefl.com/Figure 1.8 website F...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên0112077-Lê Khánh Trí       21/155   01121...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.englishtown.comDù không hỗ trợ họ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.1.2 Nhận xét- Sau khi khảo sát sơ lược các t...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênHệ thống bài học - lessonsHệ thống bài học này...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênHệ thống cũng ghi nhận các thông tin cá nhân v...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.2 Yêu cầu hệ thống1.2.1 Yêu cầu chức năng1.3....
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên- Ở section 3: mỗi câu hỏi đều thuộc một đoạn ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênYêu cầu nghiệp vụĐối với người quản lý, quản tr...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.2.2. Yêu cầu phi chức năng1.3.2.1.     ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Các hành vi chỉnh sửa sai lệch nội dung, làm mấ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệmFigure 1.10...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên* Cấp 3+ Ô xử lý 1.1Figure 1.12 DFD quản lý bài họ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.3.2 Quản lý câu hỏi1.3.2.1.  Cấp 2Figure 1.14 DF...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCấp 3+ Ô xử lý 2.1Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.16 DFD quản lý câu hỏi cấp 3- ô xử lý 2.2...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 2.3Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.4 Quản lý diễn đàn1.3.2.1.  Cấp 2Figure 1.18 DFD...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên* Cấp 3+ Ô xử lý 3.1Figure 1.19 DFD quản lý diễn đ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 3.3Figure 1.21 – DFD quản lý diễn đàn cấ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 3.5Figure 1.23 DFD quản lý diễn đàn cấp 3...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.4 Phân tích dữ liệu1.4.1 Mô hình thực thể kết hợp...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênChương 2. Thiết kế hệ thống2.1 Thiết kế dữ liệuMô h...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.1.1 Sơ đồ logic dữ liệuFigure 2.2 Mô hình quan h...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.1.2 Danh sách các bảngSTT      Tên bảng ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.1.3 Mô tả bảng    Xem phụ lục2.1.4 Ràng b...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :PROFIL...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiênvà thi TOEFL           Tờ:Các loại t...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênXây dựng website hỗ trợ   Tờ:       ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Ứng dụng:           Mô tả ràng buộc...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Hệ thống thông tin website   Hiện tại:[] ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênThuật Toán:∀l∈LESSONS thì l.QUESTIONMAX <= ℑco...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiênhỗ trợ học và thi TOEFL     Tương lai[]Ứng...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênRàng buộc 15Hệ thống thông tin:       MÔ ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênThuật Toán:∀o∈ANSWERSEC2 thì o.STARTPOS = ℑlen(...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên học và thi TOEFL Các loại thực thể/mối kết hợ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênRàng buộc 20 Hệ thống thông tin:       M...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênThuật Toán:∀d1∈MEMBERS, ¬ ∃ d2∈MEMBERS: d1.USER...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế2.2.1 Quản lý ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.4 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.2.2 Quản lý câu hỏiFigure 2.5 DFD thiết kế quản...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.2.3 Quản lý diễn đàn+ Ô xử lý 3.1 Quản lý b...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL          - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 3.2 Quản lý bài viết trả lờiFigure...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.3  Thiết kế giao diện2.3.1 Sơ đồ màn hìnhFigure...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.3.2 Danh sách các màn hìnhSTT      Tên...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên                   3  13 ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTùy vào từng màn hình hay ngôn ngữ hiển thị mà c...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Mô tả hoạt độngNgười dùng nhập tên đăng nhập...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên        + Các thành phần của màn hình ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên        + Các thành phần của màn hình  ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiêncó sẵn được liệt kê từ những bài đã học đến bài...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên     2  Combobox      Chọn lựa phần hay...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL       - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1Figure 2....
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênGiống như màn hình luyện tập nhưng mỗi lần chỉ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL           - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênMàn hình chỉ dùng cho quản trị viên chỉnh ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài   Nhóm...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên       Chương 3. Cài đặt và triển khai 3...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 3.2 Màn hình bài học0112077-Lê Khánh Trí  ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên            Chương 4. Tổng kếtVới ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL      - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTÀI LIỆU THAM KHẢO1) Fritz Onion, Essential ASP.NET...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5. PHẦN PHỤ LỤC5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênNguồn đến :Kho dữ liệu :Bài học – LessonsCâu hỏ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênHệ thống thông tin:     Mô hình quan niệm...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL           - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDiễn giải :QUA TRINH HOC là một dòng dữ li...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDiễn giải:Hỗ trợ người dùng chọn bài học, làm...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL         - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên(3) Xoá bài học(4) Lưu bài họcMô tả kho dữ liệ...
Website hỗ trợ học và thi TOEFL        - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênNGAY_CAP_NHAT_CUOITIEU_DEDUONG_DAN_NOI_DUNGKhối ...
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl  nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]

458 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đHtn.xây dựng website hỗ trợ học và thi toefl nguyễn thị diễm tiên[bookbooming.com]

 1. 1. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LÊ KHÁNH TRÍ - 0112077 LÊ TRẦN THÙY TRANG - 0112119 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC VÀ THI TOEFL KHÓA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. NGUYỄN THỊ DIỄM TIÊN NIÊN KHÓA 2001 - 20050112077-Lê Khánh Trí 1/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 2. 2. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Côkhoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tận tìnhgiảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và đã khích lệ,hỗ trợ mọi mặt cho chúng em trong suốt bốn năm đại học chuẩn bị hành trangvào đời. Đặc biệt, chúng em xin cảm ơn Cô Nguyễn Thị Diễm Tiên, người luônsẵn sàng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng em trong suốt quátrình thực hiện luận văn này. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè đã và đang luôn động viên, chia sẻ,giúp đỡ chúng tôi tận tình trong suốt thời gian học tập cũng như thực hiệnluận văn. Cuối cùng, chúng con kính gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể giađình. Cảm ơn Cha, Mẹ đã khó nhọc sinh thành và giáo dưỡng chúng con.Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, khích lệ, động viên và tạo mọi điềukiện tốt nhất cho chúng con trong suốt thời gian qua để chúng con có đượcthành quả như ngày hôm nay. TP HCM, tháng 7 năm 2005 Nhóm thực hiện Lê Khánh Trí Lê Trần Thùy Trang0112077-Lê Khánh Trí 2/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 3. 3. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỤC LỤCMỤC LỤC ..................................................................................................................11. Phân tích..................................................................................................................51.1 Mô tả bài toán .......................................................................................... 101.1.1 Hiện trạng.............................................................................................. 101.1.2 Nhận xét ................................................................................................ 23Hệ thống bài học - lessons ............................................................................. 24Hệ thống các bài luyện tập – practice tests..................................................... 24Hệ thống bài thi thử - tests .............................................................................. 241.2 Yêu cầu hệ thống ...................................................................................... 261.2.1 Yêu cầu chức năng................................................................................. 261.2.2. Yêu cầu phi chức năng.......................................................................... 291.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệm .................................................. 311.3.1 Quản lý bài học ...................................................................................... 311.3.2 Quản lý câu hỏi ..................................................................................... 331.4 Phân tích dữ liệu ...................................................................................... 421.4.1Mô hình thực thể kết hợp ........................................................................ 422. Thiết kế hệ thống ..................................................................................................432.1 Thiết kế dữ liệu ........................................................................................ 432.1.1 Sơ đồ logic dữ liệu ................................................................................ 442.1.2 Danh sách các bảng............................................................................... 452.1.3 Mô tả bảng ............................................................................... 462.1.4 Ràng buộc toàn vẹn............................................................................... 46Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợp ................................................... 50Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính ................................................................ 53Ràng buộc toàn vẹn liên bộ............................................................................. 55Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu/ khoá ngoại (tiêu biểu 1 đại diện)................ 582.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế .............................................................. 592.2.1 Quản lý bài học ...................................................................................... 592.2.2 Quản lý câu hỏi ..................................................................................... 612.2.3 Quản lý diễn đàn .................................................................................... 642.3 Thiết kế giao diện .............................................................................. 682.3.1 Sơ đồ màn hình ...................................................................................... 682.3.2 Danh sách các màn hình ........................................................................ 692.3.4 Mô tả màn hình ..................................................................................... 703. Cài đặt và triển khai ..............................................................................................813.1 Công cụ và môi trường phát triển hệ thống .............................................. 813.2 Các màn hình chính ................................................................................. 814. Tổng kết ................................................................................................................83TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................840112077-Lê Khánh Trí 3/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 4. 4. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm ........................................................... 85 Mô tả thực thể ................................................................................. 119 Mô tả mối kết hợp ........................................................................... 136 Bảng tổng kết khối lượng ................................................................ 140 Danh sách các thuộc tính................................................................. 141 Mô tả bảng dữ liệu mức logic ......................................................... 1460112077-Lê Khánh Trí 4/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 5. 5. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỤC LỤC HÌNH1. Phân tích ................................................................................................. 7Figure 1.1 ETS website ..................................................................................... 12Figure 1.2 TestMagic website ............................................................................ 13Figure 1.3 website 4Test.com ............................................................................. 14Figure 1.4 website Learn4good .......................................................................... 15Figure 1.6 website wwwenglish-testnet............................................................. 18Figure 1.7 website computerbasedtest.com ......................................................... 19Figure 1.8 website Free-Toefl ............................................................................ 20Figure 1.9 website englishtown.com ................................................................... 22Figure 1.10 DFD quan niệm ............................................................................... 31Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học .............................................................. 31Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.1 ........................................... 32Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2 ........................................... 32Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 2............................................................... 33Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.1 ........................................... 34Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.3 ........................................... 36Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 2 ............................................................. 37Figure 1.19 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.1 ........................................ 38Figure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.2 ......................................... 39Figure 1.21 – DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.3 ...................................... 40Figure 1.22 DFD quản lý diễn đàn cấp 3- ô xử lý 3.4 .......................................... 40Figure 1.23 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.5 ....................................... 41Figure 1.24 Mô hình quan niệm dữ liệu ER (đầy đủ thuộc tính) ........................... 422. Thiết kế hệ thống ............................................................................. 43Figure 2.2 Mô hình quan hệ - sơ đồ logic ............................................................ 44Figure 2.3 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.1 ......................................... 59Figure 2.4 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.2 ......................................... 60Figure 2.5 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.1 ......................................... 61Figure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.2 ......................................... 62Figure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.3 ......................................... 63Figure 2.8 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.1........................................ 64Figure 2.9 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.2........................................ 65Figure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.3 ...................................... 66Figure 2.11 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.4 ...................................... 66Figure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.5 ...................................... 67Figure 2.13: Sơ đồ các màn hình ........................................................................ 68Figure 2.14 Cấu trúc màn hình chương trình ....................................................... 710112077-Lê Khánh Trí 5/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 6. 6. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.15 Thiết kế màn hình đăng nhập ......................................................... 72Figure 2.16 Nội dung màn hình đăng kí ............................................................ 73Figure 2.17 Nội dung màn hình Học ôn ............................................................ 75Figure 2.18 Nội dung màn hình chuẩn bị luyện tập............................................. 76Figure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1 ....................................................... 77Figure 2.20 Nội dung màn hình luyện tập 2 ....................................................... 77Figure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài ............................................................ 803. Cài đặt và triển khai ....................................................................... 81Figure 3.1 Màn hình chính ................................................................................. 81Figure 3.2 Màn hình bài học .............................................................................. 820112077-Lê Khánh Trí 6/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 7. 7. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên MỞ ĐẦU Hiện nay, nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫnvăn hoá xã hội. Trình độ dân trí ngày càng được chú trọng nâng cao. Hội nhậpthế giới cũng trở thành nhu cầu tất yếu. Nhu cầu trang bị tốt một ngoại ngữ đểcó thể trao đổi, tiếp thu các tinh hoa từ các nền văn hóa độc đáo, các tiến bộkhoa học kỹ thuật… càng tăng lên gấp bội và rộng khắp. Ngoại ngữ làphương tiện, là cầu nối không thể thiếu để có thể hòa nhập và phát triển. Ngàycàng có nhiều người theo học Anh ngữ không chỉ bởi nó là một trong nhữngngôn ngữ quốc tế nhất và khá dễ học mà còn để đáp ứng các yêu cầu tuyểnsinh, tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, để có khả năng nắm bắt nhiều cơhội tốt, đạt được một tương lai tươi sáng hơn... Để đánh giá trình độ Anh ngữcủa mình sau một thời gian theo học, chúng ta có thể tham gia các kỳ kiểm trauy tín trong nước và quốc tế như chứng chỉ quốc gia A, B, C, IELTS,TOEFL… Để đáp ứng nhu cầu học nhanh và học chất lượng cao ngày càng giatăng của nhân dân trong nước, hàng trăm hàng ngàn trung tâm Anh văn chấtlượng cao đã hình thành và phát triển trong nước. Tuy nhiên, dù vậy, nhu cầuhọc của nhân dân vẫn thực sự chưa được đáp ứng đầy đủ vì nhiều lí do: - Bị động về nhiều mặt: thời gian, địa điểm, tốc độ học … - Hạn chế, bó buộc về thời gian (vài tiết mỗi tuần), về thời khoá biểu cố định – nhiều người quá bận rộn khó có thể sắp xếp thời gian để học Anh văn một cách thực sự hiệu quả - một cách nhanh chóng,0112077-Lê Khánh Trí 7/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 8. 8. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên - Hạn chế về địa điểm – chưa thực sự có đủ điều kiện để mọi người có thể học Anh văn hiệu quả mà tiện lợi, gần nhà, ít tốn chi phí, thời gian, công sức đi lại – đặc biệt là những người dân ở tỉnh nhỏ … Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, kho tàng kiến thức nhânloại cũng ngày càng khổng lồ hơn. Đã có một số trang web hỗ trợ học Anhvăn nói chung và học thi TOEFL nói riêng nhưng chưa thực sự tiện ích chonhân dân ta vì vô cùng hiếm những trang web hỗ trợ học thi TOEFL miễn phíbằng giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng cho những người chưa thànhthạo Internet và những người có vốn tiếng Anh còn khiêm tốn. Vì vậy, đề tàichúng em hôm nay mong muốn xây dựng một trang web hỗ trợ học tiếng Anhnói chung và học thi TOEFL nói riêng có thể đáp ứng những nhu cầu trên củangười dùng, để có thể học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và thuậntiện hơn.0112077-Lê Khánh Trí 8/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 9. 9. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên • BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm các phần sau: - Mở đầu: phần này giới thiệu chung về đề tài, ý nghĩa, đối tượng, yêu cầu của đề tài. - Chương 1: Phân tích: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sẽ xây dựng, các nhiệm vụ mà hệ thống sẽ thực hiện, và các giải pháp liên quan cũng như giới thiệu tổng quan về công cụ và môi trường phát triển ứng dụng. Nội dung chính của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng thực tế để phân tích hiện trạng, đề ra mục tiêu và cách thức hoạt động của hệ thống. Chương này bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình phân tích hệ thống như: phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, các mô hình phân tích DFD, tựa Merise, các mô hình lớp và lưu trữ dữ liệu, sơ đồ hoạt động… - Chương 2 Thiết kế: Bao gồm các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế hệ thống như: thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế chức năng, thiết kế giao diện. - Chương 3: Cài đặt và triển khai. Trình bày các vấn đề liên quan đến cài đặt và triển khai hệ thống như: lựa chọn môi trường cài đặt, các công nghệ mới được sử dụng, các bước cài đặt chính và việc triển khai hệ thống trên môi trường Windows. - Chương 4: Tổng kết. Trình bày tóm tắt các kết quả đạt được, tổng kết ưu – khuyết điểm của hệ thống và đề xuất các hướng giải quyết, hướng mở rộng, phát triến trong tương lai.0112077-Lê Khánh Trí 9/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 10. 10. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênChương 1. Phân tích1.1 Mô tả bài toán1.1.1 Hiện trạngNgày nay, Internet và website đã không còn là những thuật ngữ tin học quá xa lạvới chúng ta. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ hiện nay, Internet đã chứng tỏ nó đangdần trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Với Internet, conngười càng có nhiều cơ hội để phát triển về mọi mặt. Nhiều hoạt động sống của conngười đã, đang và sẽ ngày càng gắn liền với Internet. Internet cung cấp cho bạn cơhội giao thương, gặp gỡ các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài một cáchthuận lợi. Internet mang những thông tin quảng bá, khuyến mãi đến người sử dụngvô cùng nhanh chóng. Internet giúp bạn tiếp tục điều hành các công việc và giữ liênlạc mật thiết với những người bạn quan tâm khi khoảng cách là một trở ngại lớn…Hằng ngày, Internet không chỉ mang đến cho chúng ta những thông tin nóng bỏngnhất, những lợi ích kinh doanh tốt nhất, những hình thức giải trí mới lạ, đa dạng,phong phú mà nó còn cung cấp cho chúng ta một cách thức học tập nâng cao trìnhđộ nói chung và học ngoại ngữ nói riêng rất tiện lợi, thú vị, độc đáo với nhữngwebsite sinh động, đặc sắc với các biểu mẫu, đồ họa, âm thanh, ảnh động… Nhận thức được tầm quan trọng của Internet đối với vấn đề nâng cao dân trí, chínhphủ ta đã sớm chủ trương đưa Net vào trường và các địa phương cũng đang nỗ lựcđể chủ trương này thực sự hữu ích. Như đánh giá của nhiều người, việc xây dựngcác trang web hỗ trợ học tập trên Internet quả là một giải pháp hấp dẫn và thiếtthực, có nhiều ưu điểm riêng vượt trội so với cách giáo dục truyền thống theotrường lớp: không hạn chế sỉ số lớp, không gò bó theo thời gian biểu cố định; khôngtốn chi phí, công sức đi lại. Bên cạnh đó, website lại dễ thay đổi, cập nhật thông tin,cải thiện giao diện, nội dung … để nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả của chươngtrình.Website giáo dục luôn hướng đến mục đích cuối cùng là hỗ trợ tối đa cho ngườidùng với sự tích hợp, thừa kế những ưu điểm của 3 phương pháp học truyền thống:0112077-Lê Khánh Trí 10/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 11. 11. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiêntự học, học với người hướng dẫn và học với bạn. Website giáo dục là một ngườithầy, người bạn tận tâm hiếm có – có thể xuất hiện bên bạn bất kỳ lúc nào bạn cần –trong lúc khẩn cấp bất kể sớm khuya. Website giáo dục là người thầy, người bạnthú vị cung cấp cho bạn những kinh nghiệm quý báu, những bài học đầy hình ảnh,âm thanh, màu sắc sinh động … Trong một tương lai không xa, loại hình giáo dụcnày sẽ phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong nền giáo dục hiện đại.Hiện nay trên Internet đã có khá nhiều trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung vàhọc TOEFL nói riêng, phổ biến là các trang:0112077-Lê Khánh Trí 11/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 12. 12. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.ets.org/toefl bao gồm các thông tin nóng về TOEFL và tranghttp://toeflpractice.ets.org chứa các mẫu bài luyện tập về listening, reading,speaking trong TOEFL – không chú trọng lắm về ngữ pháp. Mô hình thi thử củatrang web rất đáng quan tâm.Figure 1.1 ETS website0112077-Lê Khánh Trí 12/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 13. 13. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.testmagic.com/toeflFigure 1.2 TestMagic websiteTrang web chứa khá nhiều liên kết hữu ích về các vấn đề liên quan đến TOEFL: cácbài học ngữ pháp, các kinh nghiệm nghe, các bài luyện tập… Tuy nhiên, websitekhông hỗ trợ luyện nghe.0112077-Lê Khánh Trí 13/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 14. 14. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=57Trang web cho phép người dùng luyện tập tổng hợp 3 phần - có thể tuỳ chọn bỏbớt các phần không muốn. Ngoài ra, trang web còn có một số link khác.Figure 1.3 website 4Test.com0112077-Lê Khánh Trí 14/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 15. 15. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.learn4good.com/languages/spec_english_toefl.htmFigure 1.4 website Learn4goodĐiểm hay của trang web là có chuyên mục lớn phục vụ việc học Anh văn tổng quátbên cạnh chuyên mục nhỏ dành cho TOEFL. Trong chuyên mục TOEFL, trang webchú trọng các bài luyện tập về Ngữ pháp và Từ vựng, không hỗ trợ luyện nghe.0112077-Lê Khánh Trí 15/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 16. 16. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.4 website Learn4good0112077-Lê Khánh Trí 16/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 17. 17. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.english-test.net/toefl/index.htmlTrang web bao gồm một chuyên mục tổng quát về các bài luyện tập ngữ pháp vàcác chuyên mục riêng về các kỳ thi tiêu biểu như TOEFL, TOEIC, GMAT… Điểmđặc trưng của trang web này là trong chuyên mục của kỳ thi, trang web cung cấpcác bài luyện tập phong phú về từ vựng cho kỳ thi đó.Figure 1.6 website wwwenglish-testnet0112077-Lê Khánh Trí 17/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 18. 18. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.6 website wwwenglish-testnet0112077-Lê Khánh Trí 18/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 19. 19. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.computerbasedtest.comTrang web này còn đang trong thời kỳ xây dựng. Tuy nhiên, nó cũng đã có khánhiều tip hay, cung cấp các kinh nghiệm hữu ích cho các sĩ tử TOEFL.Figure 1.7 website computerbasedtest.com0112077-Lê Khánh Trí 19/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 20. 20. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.free-toefl.com/Figure 1.8 website Free-ToeflTrang web này cung cấp đầy đủ ba hình thức luyện tập quen thuộc của TOEFL baogồm listening, structure và reading. Để thực hiện các bài luyện tập này, bạn phảiđăng kí thành viên (miễn phí).0112077-Lê Khánh Trí 20/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 21. 21. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên0112077-Lê Khánh Trí 21/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 22. 22. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ http://www.englishtown.comDù không hỗ trợ học thi TOEFL nhưng có lẽ đây là trang web duy nhất có giao diệntiếng Việt hỗ trợ học tiếng Anh trực tuyến. Tuy nhiên, để sử dụng được các chứcnăng của website, bạn phải mua thẻ elearning.Figure 1.9 website englishtown.com0112077-Lê Khánh Trí 22/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 23. 23. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.1.2 Nhận xét- Sau khi khảo sát sơ lược các trang web hỗ trợ học Toefl trên, ta có thể thấy cókhông ít những trang web hỗ trợ học tiếng Anh nói chung và học Toefl nói riêng.- Mỗi website đều có những đặc trưng riêng, ưu khuyết riêng, đáp ứng được cáchkhía cạnh khác nhau trong nhu cầu của nhiều loại người dùng.- Tuy vậy, số lượng website hỗ trợ học và thi TOEFL thực sự tiện ích cho nhân dânta còn rất khiêm tốn. Hầu như không có website giao diện tiếng Việt miễn phí phụcvụ cho những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh hoặc Internet.- Khá ít trang web hỗ trợ luyện tập đầy đủ các phần thi TOEFL.- Hầu hết các trang web đều cung cấp các mẫu luyện tập cố định, không linh độngvề số câu hỏi… Các câu hỏi và câu trả lời cố định, dễ dẫn đến tình trạng trả lời theotrí nhớ khi luyện tập nhiều lần.- Cơ sở dữ liệu bài học chưa thực sự đầy đủ và tổng quát….Trước nhu cầu học Anh văn ngày càng tăng cao của nhân dân ta và triển vọng pháttriển của loại hình website giáo dục, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài xâydựng một website hỗ trợ học và thi TOEFL.Để có thể học và thi TOEFL đạt kết quả tốt, người dùng cần nắm chắc kiến thức vềnhiều vấn đề trong tiếng Anh nói chung và trong TOEFL nói riêng và đặc biệt là kỹthuật làm bài thi TOEFL. Trong bước đầu xây dựng website, chúng em quan tâmchủ yếu đến 3 phần chính sau:• Hệ thống bài học - lesson• Hệ thống các bài luyện tập – practice test• Hệ thống bài thi thử - test0112077-Lê Khánh Trí 23/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 24. 24. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênHệ thống bài học - lessonsHệ thống bài học này bao gồm các bài học thuộc nhiều mảng trong tiếng Anh nóichung và TOEFL nói riêng : từ ngữ pháp cơ bản của TOEFL đến ngữ pháp nângcao, các kỹ thuật và kinh nghiệm thi của những người đi trước... Hệ thống bài họcnày nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng cũng như nâng cao vô cùng cần thiếtđể có thể thực hiện được các bài thi TOEFL dễ dàng và đạt kết quả cao.Hệ thống các bài luyện tập – practice testsHệ thống các bài luyện tập được xây dựng trên thuật toán random đơn giản: lấyngẫu nhiên một số câu hỏi từ cơ sở dữ liệu: nhằm tạo một tài nguyên vô tận các bàiluyện tập đa dạng. phong phú, hạn chế trùng lắp, nhàm chán. Các bài luyện tập nàycó thể được tổ chức, phục vụ tối đa theo nhu cầu của người dùng.Hệ thống bài thi thử - testsMột yếu tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến kết quả thi TOEFL là thời gian. Đểgiúp các thí sinh tương lai chuẩn bị tâm lý và điều chỉnh tốc độ làm bài để đạt kếtquả cao trong kỳ thi, website còn cung cấp các bài thi thử. Hệ thống các bài thi thửđược xây dựng trên thuật toán random hai lớp:- Lấy ngẫu nhiên một số câu hỏi từ cơ sở dữ liệu như các bài luyện tập.- Đảo thứ tự các câu trả lời của câu hỏi nhằm hạn chế việc chọn đáp án theo trínhớ - không phải theo kiến thức thực sự. Một câu hỏi có 4 câu trả lời được đề nghị=> khi đảo thứ tự các câu trả lời ta sẽ được một tổ hợp 24 câu hỏi khác nhau.Thuật toán random hai lớp này nhằm mục đích đưa ra kết quả thi thử của ngườidùng được đánh giá gần chính xác nhất dựa trên năng lực thực sự của người dùng.Qua đó, hệ thống có thể đưa ra những đề nghị hữu ích giúp người dùng củng cốnhững vấn đề có thể dẫn đến kết quả không như ý trong kỳ thi.0112077-Lê Khánh Trí 24/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 25. 25. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênHệ thống cũng ghi nhận các thông tin cá nhân và các thông tin liên quan đến quátrình học tập của người dùng như điểm số các bài thi thử, các vấn đề ưu khuyết củangười dùng… để luôn đưa ra các thống kê và các đề nghị thực sự hữu ích, hỗ trợ tốiđa cho người dùng để hoàn thiện vốn tiếng Anh nói chung và để đạt kết quả tốttrong kỳ thi TOEFL nói riêng. Ngoài ra, các thống kê này cũng góp phần giúpnhóm thực hiện có các định hướng, mục tiêu để phát triển, hoàn thiện website đểwebsite ngày càng hữu ích hơn, hỗ trợ tốt hơn cho quá trình học Anh văn nói chungvà học thi TOEFL nói riêng của người dùng, để website thực sự trở thành người bạncủa mọi nhà, người bạn của những ai mới bắt đầu học Anh văn và của những ai yêuthích Anh văn.Một thành phần góp phần không nhỏ trong thành công của website phải kể đến làdiễn đàn. Diễn đàn là một sân chơi, là nơi các thành viên của website có cơ hội tròchuyện, kết bạn, cùng nhau chia sẻ, nghiên cứu, thảo luận những quan tâm, thắcmắc về các vấn đề liên quan đến TOEFL. Diễn đàn là nơi gắn kết mọi người vớinhau và là nơi gắn kết mọi người với website.0112077-Lê Khánh Trí 25/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 26. 26. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.2 Yêu cầu hệ thống1.2.1 Yêu cầu chức năng1.3.2.1. Yêu cầu lưu trữ Thông tin người dùng và quá trình học tậpWebsite cần lưu trữ một số thông tin người dùng để giúp người dùng theo dõi quátrình học tập của mình và các thông tin của người quản lý, người quản trị. Cácthông tin chính cần lưu trữ bao gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Quyền, Ngày sinh,Điểm thi cao nhất, Điểm thi mới nhất, các bài học đã học, điểm đã đạt của bài… Thông tin bài họcĐây là phần dữ liệu không thể thiếu của website. Thông tin bài học cần lưu trữ baogồm nội dung của các bài học, thể loại bài học (ngữ pháp cơ bản, ngữ pháp nângcao, kỹ thuật nghe, đọc, …), tiêu đề, ngày cập nhật… Thông tin câu hỏi và câu trả lờiĐây cũng là dữ liệu chính của website. Câu hỏi được sử dụng trong website gồm 3loại chính: câu hỏi thuộc phần nghe (section 1), câu hỏi thuộc phần ngữ pháp(section 2), câu hỏi thuộc phần đọc hiểu (section 3). Ba loại câu hỏi này có điểmchung là đều có 4 câu trả lời được đề nghị và chỉ có một câu trả lời đúng. Tuynhiên, mỗi loại câu hỏi đều có những đặc trưng riêng.- Ở section 1: mỗi câu hỏi đều thuộc một đoạn nghe duy nhất. Đoạn nghe có thểđược chia làm 2 loại: loại đoạn nghe chỉ có một câu hỏi và loại đoạn nghe có nhiềucâu hỏi. Loại đoạn nghe có nhiều câu hỏi có thể là một đoạn đối thoại hoặc là mộtđoạn bài nói chuyện. Thông tin về đoạn nghe cũng được lưu trữ, bao gồm: đườngdẫn của file âm thanh, số câu hỏi, loại đoạn nghe và script …- Ở section 2: câu hỏi có thể được chia thành 2 loại: loại chọn một câu trả lời đúngđể điền vào chỗ trống và loại chọn câu sai trong các câu được gạch dưới. Websitecũng lưu thông tin chủ điểm ngữ pháp của câu hỏi để phục vụ nhu cầu thống kêhoặc đưa ra bài luyện tập về chủ điểm ngữ pháp nào đó.0112077-Lê Khánh Trí 26/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 27. 27. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên- Ở section 3: mỗi câu hỏi đều thuộc một đoạn đọc hiểu duy nhất. Thông thường,một đoạn đọc hiểu có thể có 9-10 câu hỏi. Thông tin cần lưu của một đoạn đọc hiểubao gồm: nội dung đoạn và số câu hỏi của đoạn. Thông tin cần lưu của câu hỏi bao gồm: nội dung câu hỏi, câu giải thích cho câutrả lời đúng, mức độ dễ khó, chủ đề câu hỏi và mã đoạn nghe / đoạn đọc hiểu… Thông tin cần lưu cho câu trả lời bao gồm: nội dung câu trả lời, số thứ tự trongcâu hỏi, có phải là câu trả lời được chọn không,… Thông tin diễn đàn: bao gồm loại diễn đàn, tên diễn đàn, ngày mở, ngườimở… Thông tin chủ đề trong diễn đàn: tên chủ đề, nội dung, người mở, ngày mở… Thông tin bài gửi trả lời cho chủ đề trên diễn đàn : nội dung, người gửi, ngàygửi… Thông tin tham số khác của hệ thống: tên tham số, giá trị tham số.1.3.2.1.0112077-Lê Khánh Trí 27/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 28. 28. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênYêu cầu nghiệp vụĐối với người quản lý, quản trị website: Quản lý, kiểm soát thông tin người dùng của website và thông tin quá trìnhhọc tập các thành viên. Quản lý quyền hạn của người dùng website: phân – cấp quyền, chỉnh hoặchuỷ quyền... Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu bài học và cơ sở dữ liệu các câu hỏi củawebsite… Quản lý, kiểm soát các thông tin trên diễn đàn. Quản lý, điều chỉnh các thông số khác trên website.Đối với thành viên của website: Quản lý, kiểm soát thông tin cá nhân và thông tin quá trình học tập của mình. Tham gia các bài học ngữ pháp, kỹ thuật làm bài thi, các kinh nghiệm làmbài, các chuyên đề nâng cao … Tham gia các bài kiểm tra của từng chủ đề… Tham gia các bài luyện tập cho kỳ thi TOEFL với các câu hỏi đa dạng, íttrùng lặp nhằm nâng cao, củng cố kỹ năng làm bài thực sự của người dùng. Ngườidùng cũng có thể điều chỉnh số câu hỏi các phần luyện tập theo ý thích… Tham gia dạng bài thi TOEFL với hình thức tính thời gian nghiêm túc nhằmkiểm tra lại thực lực của mình, những ưu điểm cần củng cố phát huy và nhữngkhuyết điểm cần khắc phục; đồng thời cũng là cơ hội luyện tâm lý và tốc độ làm bàithi TOEFL. Tham gia thảo luận trên diễn đàn về các vấn đề liên quan đến tiếng Anh nóichung và TOEFL nói riêng.0112077-Lê Khánh Trí 28/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 29. 29. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.2.2. Yêu cầu phi chức năng1.3.2.1. Tính tiến hoáHệ thống hiện hành phải cho phép người dùng và người quản lý, quản trị thay đổimột số thông số, cấu hình theo ý muốn. Bên cạnh đó, kiến trúc của website cũngcho phép dễ mở rộng, nâng cấp các chức năng.1.3.2.1. Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đẹpViệc thiết kế sao cho giao diện thân thiện, đẹp, dễ sử dụng với người dùng khá quantrọng. Đối tượng đầu tiên sử dụng website không phải là những chuyên viên tin họcmà là những người yêu thích học Anh văn, những người mới làm quen với Anh vănhay mới làm quen với Internet. Vì vậy, người dùng sẽ nhanh chóng nắm được cáchsử dụng một cách dễ dàng nếu giao diện website thân thiện, dễ sử dụng. Bên cạnhđó, một giao diện thân thiện, đẹp, dễ sử dụng cũng tạo cảm hứng học tập tốt hơncho người dùng. Ngoài ra, việc trình bày trang web bởi hai thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng Việt cũngđóng vai trò quan trọng không kém. Giao diện tiếng Việt rất hữu ích cho đối tượngmới làm quen với tiếng Anh hay Internet. Giao diện tiếng Anh có thể xem như mộtbước đệm, tiếp tục giúp người dùng sau khi quen với cách hoạt động của website,người dùng sẽ tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn, tự nhiên hơn và đặc biệt có thể dễdàng sử dụng, tham khảo các website nước ngoài hỗ trợ học tiếng Anh nói chung vàhọc TOEFL nói riêng nhằm đạt đến mục đích cuối cùng là sử dụng tiếng Anh thậttốt, thật tự nhiên.1.3.2.1. Tính an toànThông tin trên website chỉ được chỉnh sửa bởi những người có thẩm quyền.Các thông tin cá nhân cũng như thông tin bài viết trên diễn đàn của thành viên chỉđược chỉnh sửa bởi chính thành viên đó. Chỉ có những người quản lý, quản trị có trách nhiệm và quyền hạn mới có thểkiểm soát, quản lý, cập nhật các thông tin trên website.0112077-Lê Khánh Trí 29/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 30. 30. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Các hành vi chỉnh sửa sai lệch nội dung, làm mất tính đúng đắn của thông tin, xâmphạm quyền hạn của người khác cần phải được ngăn chặn.1.3.2.1. Tính tương thíchTương thích tốt trên các trình duyệt như Internet Explorer, Netscape, Opera,Mozilla…0112077-Lê Khánh Trí 30/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 31. 31. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.3 Mô hình dòng dữ liệu (DFD) quan niệmFigure 1.10 DFD quan niệm1.3.1 Quản lý bài học1.3.2.1. Cấp 2Figure 1.11 DFD cấp 2 quản lý bài học0112077-Lê Khánh Trí 31/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 32. 32. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên* Cấp 3+ Ô xử lý 1.1Figure 1.12 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.1+ Ô xử lý 1.2Figure 1.13 DFD quản lý bài học cấp 3 – ô xử lý 1.2Sưu liệu: xem phụ lục0112077-Lê Khánh Trí 32/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 33. 33. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.3.2 Quản lý câu hỏi1.3.2.1. Cấp 2Figure 1.14 DFD quản lý câu hỏi cấp 20112077-Lê Khánh Trí 33/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 34. 34. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCấp 3+ Ô xử lý 2.1Figure 1.15 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.1+ Ô xử lý 2.20112077-Lê Khánh Trí 34/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 35. 35. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.16 DFD quản lý câu hỏi cấp 3- ô xử lý 2.20112077-Lê Khánh Trí 35/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 36. 36. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 2.3Figure 1.17 DFD quản lý câu hỏi cấp 3 – ô xử lý 2.3Sưu liệu: xem phụ lục0112077-Lê Khánh Trí 36/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 37. 37. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.4 Quản lý diễn đàn1.3.2.1. Cấp 2Figure 1.18 DFD quản lý diễn đàn cấp 20112077-Lê Khánh Trí 37/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 38. 38. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên* Cấp 3+ Ô xử lý 3.1Figure 1.19 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.1+ Ô xử lý 3.20112077-Lê Khánh Trí 38/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 39. 39. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 1.20 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.20112077-Lê Khánh Trí 39/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 40. 40. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 3.3Figure 1.21 – DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.3+ Ô xử lý 3.4Figure 1.22 DFD quản lý diễn đàn cấp 3- ô xử lý 3.40112077-Lê Khánh Trí 40/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 41. 41. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 3.5Figure 1.23 DFD quản lý diễn đàn cấp 3 – ô xử lý 3.51.3.2.1. Sưu liệu xem phụ lục0112077-Lê Khánh Trí 41/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 42. 42. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên1.4 Phân tích dữ liệu1.4.1 Mô hình thực thể kết hợpFigure 1.24 Mô hình quan niệm dữ liệu ER (đầy đủ thuộc tính)1.4.1. Sưu liệu: xem phụ lục0112077-Lê Khánh Trí 42/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 43. 43. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênChương 2. Thiết kế hệ thống2.1 Thiết kế dữ liệuMô hình ER mức quan niệm (tóm tắt)Figure 2.1 Mô hình ER (tóm tắt)0112077-Lê Khánh Trí 43/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 44. 44. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.1.1 Sơ đồ logic dữ liệuFigure 2.2 Mô hình quan hệ - sơ đồ logic0112077-Lê Khánh Trí 44/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 45. 45. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.1.2 Danh sách các bảngSTT Tên bảng Mô tả Mô tả (Phụ lục trang) 1 FORUMS Danh sách diễn đàn 2 FORUMCATEGORIES Danh sách chuyên mục diễn đàn 3 FORUMTOPICS Danh sách chủ đề diễn đàn 4 REPLIES Danh sách bài viết trả lời 5 MEMBERS Danh sách thành viên 6 ANSWERSEC1 Các câu chọn cho câu hỏi Section1 7 ANSWERSEC2 Các câu chọn cho câu hỏi Section2 8 ANSWERSEC3 Các câu chọn cho câu hỏi Section3 9 SECTION1 Danh sách các câu hỏi có audio 10 SECTION2 Danh sách câu hỏi thường 11 SECTION3 Danh sách câu hỏi có đoạn đọc 12 TALKS Danh sách các đoạn nghe audio 13 PARAGRAPHS Danh sách các đoạn đọc 14 RECORDS Danh sách các bài đã học và điểm 15 LESSONS Danh sách bài học 16 LESSONCATEGORIES Danh sách chuyên mục bài học 17 SAMPLES Danh sách đề thi mẫu 18 SAMPLEQUES Chi tiết đề thi mẫu0112077-Lê Khánh Trí 45/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 46. 46. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.1.3 Mô tả bảng Xem phụ lục2.1.4 Ràng buộc toàn vẹnA. Ràng buộc toàn vẹn miền giá trịRàng buộc 1Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :MEMBERSMô tả:Ngày sinh phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tạiThuật Toán:CHECK(MEMBERS.BIRTH<NGAY_HIEN_TAI)Ràng buộc 2Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFL0112077-Lê Khánh Trí 46/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 47. 47. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :PROFILESMô tả:Ngày lên website mới nhất phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tạiThuật Toán:CHECK(PROFILES.LASTCOME<=NGAY_HIEN_TAI)Ràng buộc 3Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập:và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :PROFILESMô tả:Ngày đăng kí thành viên phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tạiThuật Toán:CHECK(PROFILES.ADDDATE<=NGAY_HIEN_TAI)Ràng buộc 4Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website hỗ Hiện tại:[]trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học vẹn Người lập:0112077-Lê Khánh Trí 47/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 48. 48. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiênvà thi TOEFL Tờ:Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan :SAMPLES m, LESSONS m, FORUMTOPICS m, REPLIES mMô tả:Ngày cập nhật phải trước hoặc bằng hiện tạiThuật Toán:CHECK(m.ADDEDDATE<= NGAY_HIEN_TAI)Ràng buộc 5Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập:và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :MEMBERSMô tả:Quyền đăng nhập chỉ có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3Thuật Toán:CHECK (MEMBERS.UGRANT in (1,2,3))Ràng buộc 6Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: 0112077-Lê Khánh Trí 48/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 49. 49. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênXây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :SECTION1 m, SECTION2 m SECTION3 m TALKS mMô tả:Thuộc tính part trong các bảng chỉ có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3Thuật Toán:CHECK(m.PART in (1,2,3))Ràng buộc 7Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :SAMPLES m, LESSONS mMô tả:Thuộc tính sec trong các bảng chỉ có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3Thuật Toán:CHECK(m.SEC in (1,2,3))Ràng buộc 8 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] 0112077-Lê Khánh Trí 49/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 50. 50. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học và thi TOEFL Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : ANSWERSEC1 m, ANSWERSEC2 m, ANSWERSEC3 m Mô tả: Optionid trong các bảng chỉ có thể thuộc đoạn từ 0-3 Thuật Toán: CHECK(m.OPTIONID in (0,1,2,3)Ràng buộc 9 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: 20/6/2005 Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập: và thi TOEFL - Lê Khánh Trí Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : ANSWERSEC1 m, ANSWERSEC2 m, ANSWERSEC3 m Mô tả: Mỗi câu chọn chỉ có thể mang giá trị câu chọn đúng hoặc sai Thuật Toán: CHECK(m.SELECTED in (0,1))B. Ràng buộc toàn vẹn về thuộc tính tổng hợpRàng buộc 10 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:0112077-Lê Khánh Trí 50/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 51. 51. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: 20/6/2005 Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập: và thi TOEFL - Lê Khánh Trí Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : LESSONS Mô tả: Số câu hỏi tối đa phải nhỏ hơn hoặc bằng số câu hỏi của bài học đó trong cơ sở dữ liệu Thuật Toán: CHECK(LESSONS.QUESTIONMAX >=LESSONS.QUESTIONMIN)Ràng buộc 11Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập:và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :LESSONS, QUESTIONSMô tả:Số câu hỏi tối thiểu phải nhỏ hơn hoặc bằng số câu hỏi của bài học đó trong cơ sở dữliệu 0112077-Lê Khánh Trí 51/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 52. 52. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênThuật Toán:∀l∈LESSONS thì l.QUESTIONMAX <= ℑcount(*) σ (TOPIC =l.LESSONID)(QUESTIONS)Ràng buộc 12Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :PARAGRAPHS, SECTION3Mô tả:Số câu hỏi của đoạn nghe phải bằng tổng số câu hỏi của đoạn nghe trongSection1Thuật Toán:∀p∈PARAGRAPHS thì p.NUMBERITEM = ℑcount(*) σ (PARAGRAPHID=p.PARAGRAPHID)(SECTION3)Ràng buộc 13Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] 0112077-Lê Khánh Trí 52/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 53. 53. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiênhỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập:và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :TALKS, SECTION1Mô tả:Số câu hỏi của đoạn đọc phải bằng tổng số câu hỏi của đoạn đọc trong Section3Thuật Toán:∀t∈TALKS thì t.NUMBERITEM = ℑcount(*) σ (TALKID=t.TALKID)(SECTION1)C. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tínhRàng buộc 14Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :LESSONSMô tả:Số câu hỏi tối đa phải lớn hơn hoặc bằng số câu hỏi tối thiểuThuật Toán:CHECK(QUESTIONMAX >=QUESTIONMIN)0112077-Lê Khánh Trí 53/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 54. 54. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênRàng buộc 15Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :MEMBERSMô tả:Điểm mới nhất phải nhỏ hơn hoặc bằng điểm cao nhấtThuật Toán:CHECK(LASTSCORE<=HIGHSCORE)Ràng buộc 16Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học vẹn Người lập:và thi TOEFL Tờ:Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan :ANSWERSEC2, SECTION2Mô tả:Vị trí bắt đầu câu chọn trong câu hỏi phải nhỏ hơn chiều dài câu hỏi0112077-Lê Khánh Trí 54/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 55. 55. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênThuật Toán:∀o∈ANSWERSEC2 thì o.STARTPOS = ℑlen(QCONTEND) σ(QUESTIONID= o.QUESTIONID)(SECTION2)D. Ràng buộc toàn vẹn liên bộRàng buộc 17Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập:và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :TALKSMô tả:Đường dẫn đến tập tin audio là duy nhấtThuật Toán:∀d1∈TALKS, ¬ ∃ d2∈TALKS: d1.PATHAUDIO =d2.PATHAUDIORàng buộc 18 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:0112077-Lê Khánh Trí 55/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 56. 56. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên học và thi TOEFL Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : PARAGRAPHS Mô tả: Đường dẫn đến tập tin đoạn đọc là duy nhất Thuật Toán: ∀d1∈PARAGRAPHS, ¬ ∃ d2∈PARAGRAPHS: d1.PATH =d2.PATHRàng buộc 19 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ học Tờ: Người lập: và thi TOEFL Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : TALKS Mô tả: Đường dẫn đến tập tin script là duy nhất Thuật Toán: ∀d1∈TALKS, ¬ ∃ d2∈TALKS: d1.PATHSCRIPT =d2.PATHSCRIPT0112077-Lê Khánh Trí 56/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 57. 57. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênRàng buộc 20 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học và thi TOEFL Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : LESSONS Mô tả: Đường dẫn đến tập tin bài học là duy nhất Thuật Toán: ∀d1∈LESSONS, ¬ ∃ d2∈LESSONS: d1.PATH =d2.PATHRàng buộc 21Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang:Hệ thống thông tin website Hiện tại:[]hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập:học và thi TOEFLCác loại thực thể/mối kết hợp liên quan :MEMBERSMô tả:Tên đăng nhập là duy nhất0112077-Lê Khánh Trí 57/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 58. 58. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênThuật Toán:∀d1∈MEMBERS, ¬ ∃ d2∈MEMBERS: d1.USERNAME =d2.USERNAMEE. Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu/ khoá ngoại (tiêu biểu 1 đại diện)Ràng buộc 22 Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH DỮ LIỆU Trang: Hệ thống thông tin website Hiện tại:[] hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[] Ứng dụng: Mô tả ràng buộc toàn vẹn Ngày lập: Xây dựng website hỗ trợ Tờ: Người lập: học và thi TOEFL Các loại thực thể/mối kết hợp liên quan : TALKS, SECTION1 Mô tả: Mỗi câu hỏi Section1 phải thuộc một đoạn nghe hợp lệ Thuật Toán: ∀d1∈SECTION1, ∃ d2∈TALKS: d1.TALKID =d2.TALKID0112077-Lê Khánh Trí 58/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 59. 59. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức thiết kế2.2.1 Quản lý bài họcFigure 2.3 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.10112077-Lê Khánh Trí 59/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 60. 60. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.4 DFD thiết kế quản lý bài học – ô xử lý 1.20112077-Lê Khánh Trí 60/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 61. 61. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.2.2 Quản lý câu hỏiFigure 2.5 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.10112077-Lê Khánh Trí 61/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 62. 62. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.6 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.20112077-Lê Khánh Trí 62/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 63. 63. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.7 DFD thiết kế quản lý câu hỏi – ô xử lý 2.30112077-Lê Khánh Trí 63/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 64. 64. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.2.3 Quản lý diễn đàn+ Ô xử lý 3.1 Quản lý bài viết chủ đềFigure 2.8 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.10112077-Lê Khánh Trí 64/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 65. 65. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Ô xử lý 3.2 Quản lý bài viết trả lờiFigure 2.9 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.20112077-Lê Khánh Trí 65/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 66. 66. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.10 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.3Figure 2.11 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.40112077-Lê Khánh Trí 66/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 67. 67. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.12 DFD thiết kế quản lý diễn đàn – ô xử lý 3.50112077-Lê Khánh Trí 67/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 68. 68. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.3 Thiết kế giao diện2.3.1 Sơ đồ màn hìnhFigure 2.13: Sơ đồ các màn hình0112077-Lê Khánh Trí 68/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 69. 69. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên2.3.2 Danh sách các màn hìnhSTT Tên màn hình Chức năng 1 Màn hình chính - Trang Giới thiệu về trang web các chức năng chính chủ 2 Màn hình đăng nhập Màn hình cho phép đăng nhập vào hệ thống của trang web học và thi TOEFL 3 Màn hình Đăng kí Màn hình đăng kí để trở thành thành viên chính thức của hệ thống. 4 Màn hình đăng xuất Màn hình xóa cookies của thành viên sau khi đăng nhập muốn thoát khỏi hệ thống. 5 Màn hình điều chỉnh Để thành viên trong hệ thống có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân. thông tin cá nhân của mình. 6 Màn hình danh sách thành Xem danh sách các thành viên hiện có trong viên. hệ thông trang web 7 Màn hình quản lí câu hỏi Màn hình để quản trị có thể thêm, xóa sửa danh sách các câu hỏi có trong cơ sở dữ liệu theo 3 section 8 Màn hình học bài Màn hình dùng để cho các thành viên trong trang web có thể theo dõi các bài học có sẵn. 9 Màn hình chỉnh sửa và Màn hình để cho quản trị viên có thể thay đổi soạn bài học . nội dung bài học nếu muốn. 10 Màn hình lựa chọn 1 Để cho thành viên khi muốn luyện tập lựa chọn số câu và phần muốn luyện tập của Section 1 11 Màn hình lựa chọn 2 Để cho thành viên khi muốn luyện tập lựa chọn Part muốn luyện tập và số câu câu hỏi cho mỗi Part của Section 2 12 Màn hình lựa chọn 3 Để cho thành viên khi muốn luyện tập lựa chọn số đoạn văn muốn luyện tập của Section0112077-Lê Khánh Trí 69/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 70. 70. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 3 13 Màn hình luyện tập Dùng cho thành viên khi luyện tập, hiển thị câu hỏi cho người dùng trả lời sau đó sẽ đánh giá kết quả cho từng câu hỏi đó 14 Màn hình thi Màn hình tổ chức thi cho người dùng có nhu cầu cần thi TOEFL lần lượt theo từng Section và Part của mỗi Section. 15 Màn hình Thay đổi Tham Thay đổi các tham số dùng cho sự hoạt động số hệ thống của hệ thống. 16 Màn hình quản lí thành Chỉnh sửa quyền hạn của thành viên hay xóa viên thành viên ra khỏi hệ thống. 17 Màn hình diễn đàn Hiển thị các vấn đề đang được thảo luận trong diễn đàn. 18 Màn hình chuyên mục Các chuyên mục của một diễn đàn con. 19 Màn hình chủ đề diễn đàn Các chủ đề do thành viên trong trang web gửi trong một chuyên mục nhất định nào đó. 20 Màn hình bài viết Các bài viết của thành viên trong diễn đàn thảo luận về một chủ đề có sẵn.2.3.4 Mô tả màn hình Cấu trúc màn hình sử dụng trong trang web có 4 phần chính:- Logo, banner quảng cáo và Topmenu ở trên cùng + Top Menu bao gồm các thành phần: đăng kí, diễn đàn, thành viên, ngônngữ sử dụng trong trang web.- Phần bên trái là menu chính với các menu thành phần như: Trang chủ, bài học,thi thử, luyện tập, game…- Phần bên phải là các menu thống kê, đăng nhập, hay liên kết- Phần chính giữa là phần hiển thị những module có trong trang web.0112077-Lê Khánh Trí 70/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 71. 71. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTùy vào từng màn hình hay ngôn ngữ hiển thị mà các menu trên, trái, phải có thểthay đổi theo nội dung của của màn hình.Figure 2.14 Cấu trúc màn hình chương trình Màn hình chính giới thiệu về trang web. Màn hình chính là màn hình mà các người dùng nhìn thấy khi truy cập trangweb học và luyện thi Toefl. Màn hình chính là màn hình giới thiệu về trang web, lợi ích của học tiếng Anhvà thông tin về nhóm thực hiện. Màn hình đăng nhậpMàn hình đăng nhập là màn hình dùng để truy cập vào hệ thống theo các quyền hạnkhác nhau.Nếu thành công, người dùng sẽ đăng nhập và làm việc với hệ thống dưới quyềnhạn đã được phân công0112077-Lê Khánh Trí 71/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 72. 72. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên+ Mô tả hoạt độngNgười dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó chọn “Đăng nhập” hoặc“Đăng kí” + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox Hai textbox thuộc nhóm này dùng để nhập tên và mật khẩu đăng nhập 2 Button Hai button đăng nhập và đăng kí Lưu ý: Các nhóm được minh hoạ bằng các số được đánh trên màn hình. 1 2Figure 2.15 Thiết kế màn hình đăng nhập Màn hình đăng kí+ Cấu trúc:Màn hình chỉ có TopMenu mà không có menu phải hay menu trái.+ Mô tả hoạt độngKhi người dùng muốn trở thành thành viên của trang web, người dùng nhấn vàobutton “Đăng kí” trên top menu . Nếu đăng kí thành công người dùng sẽ trở làthành viên chính thức của trang web.0112077-Lê Khánh Trí 72/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 73. 73. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox1 Nhập các thông tin cá nhân 2 Validate Sumary Thông báo lỗi khi nhập các thông tin không đúng định dạng hay yêu cầu 3 ComboBox Ngày tháng năm sinh 4 TextBox2 Quy định bắt buộc của trang web. 5 Button Hai button đồng ý hay không đồng ý Lưu ý: Các nhóm được minh hoạ bằng các số được đánh trên màn hình.Figure 2.16 Nội dung màn hình đăng kí Màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng+ Cấu trúc giống như màn hình đăng kí.+ Mô tả hoạt động: Người dùng sau một thời gian sử dụng có thay đổi một số thông tin riêng tư nhưmật khẩu, địa chỉ mail, hay một số thông tin khác. Họ có thể chỉnh sửa các thông tinđó.0112077-Lê Khánh Trí 73/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 74. 74. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox1 Nhập các thông tin cá nhân 2 Validate Sumary Thông báo lỗi khi nhập các thông tin không đúng định dạng hay yêu cầu 3 ComboBox Ngày tháng năm sinh 4 Button Hai button lưu hay hủy bỏ việc thay đổi Màn hình học ôn tiếng Anh + Cấu trúc gồm có các phần trên trái giống như các màn hình khác nhưngphần bên phải là danh sách các bài học. + Mô tả hoạt động Nếu người dùng không có quyền vào trang bài học thì sẽ được thông báo. Khingười dùng có quyền được truy cập thì menu phải sẽ hiện thị danh sách các bài học0112077-Lê Khánh Trí 74/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 75. 75. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiêncó sẵn được liệt kê từ những bài đã học đến bài đã học của từng thành viên đangtruy cập diễn đàn. + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 Label Nội dung bài học 2 Data Grid Danh sách các bài học trong trang webFigure 2.17 Nội dung màn hình Học ôn Nhóm màn hình liên quan đến việc luyện tập+ Cấu trúc: Với mỗi phần luyện tập: Section1, Section2, Section3 sẽ có 2 màn hình: Màn hìnhlựa chọn hình thức ,số câu hỏi và màn hình luyện tập+ Mô tả hoạt động:Trước khi bắt đầu luyện tập thì người dùng sẽ được yêu cầu lựa chọn phần và sốcâu hỏi của mỗi phần . Sau đó thì thành viên đó có thể luyện tập theo phần mà mìnhđã lựa chọn. Người dùng có thể xem lại kết quả luyện tập của mình nếu muốn. + Thành phần của màn hình chuẩn bị luyện tâp Nhóm Loại Ý nghĩa 1 Label Giới thiệu cách thức luyện tập0112077-Lê Khánh Trí 75/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 76. 76. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên 2 Combobox Chọn lựa phần hay số lượng câu hỏi muốn luyện. 3 Button Nút bắt đầu luyện tậpFigure 2.18 Nội dung màn hình chuẩn bị luyện tập** Màn hình luyện tập Nhóm Loại Ý nghĩa 1 UserControl Hiển thị câu hỏi 2 Button Chọn lựa thứ tự câu hỏi để luyện tập 3 Button Xem kết quả hay kết thúc luyện tập0112077-Lê Khánh Trí 76/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 77. 77. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.19 Nội dung màn hình luyện tập 1Figure 2.20 Nội dung màn hình luyện tập 2 – xem kết quả Nhóm màn hình thực hiện việc thi thử.+ Cấu trúc:0112077-Lê Khánh Trí 77/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 78. 78. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênGiống như màn hình luyện tập nhưng mỗi lần chỉ hiển thị một câu hỏi.+ Mô tả hoạt độngĐối với Section1: Sau khi đoạn nghe được đọc lên người dùng sẽ có một khoảngthời gian để chọn lựa câu trả lời. Sau đó trang web sẽ tự động hiển thị câu hỏi tiếptheo.Đối với Section 2 và 3: Thời gian làm bài sẽ được hiển thị . Sau khi thời gian kếtthúc thì trang web sẽ tự động chuyển sang section khác hay kết thúc bài thi. + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 ImageButton Nút chọn câu tiếp theo hay kết thúc bài làm 2 Timer Hiển thị thời gian làm bài 3 UserControl Hiển thị câu hỏiFigure 2.21 Nội dung màn hình thi Màn hình soạn bài học và chỉnh sửa bài họcCấu trúc màn hình: Sử dụng công cụ FreeTextBox.dll – John Dyer 20030112077-Lê Khánh Trí 78/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 79. 79. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênMàn hình chỉ dùng cho quản trị viên chỉnh sửa thêm hay soạn bài học mới Nhóm Loại Ý nghĩa 1 FreeTextBox Chứa dữ liệu bài học 2 Button Lưu hoặc Hủy Màn hình thay đổi tham số của hệ thống+ Cấu trúc:Màn hình bao gồm danh sách các tham số mặc định của hệ thống như: quyền đăngnhập, thời gian làm bài thi, số câu hỏi cho mỗi đề thi, thời gian để làm một câuhỏi…..+ Mô tả hoạt độngKhi Quản trị viên thấy phương pháp hoạt động hiện tại của hệ thống không còn phùhợp và hệ thống cần có sự thay đổi về các tham số. Quản trị sẽ thay đổi chúng nếucần thiết và lưu lại. + Các thành phần của màn hình Nhóm Loại Ý nghĩa 1 TextBox Các tham số mặc định của hệ thống. 2 Button Button đồng ý hay hủy bỏ việc thay đổi.0112077-Lê Khánh Trí 79/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 80. 80. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 2.22 Nội dung màn hình soạn bài Nhóm các màn hình Quản lýĐây là nhóm các màn hình chịu sự quản lý của quản trị viên. Các thành viên bìnhthường và khách không thể truy cập đến trang này.Màn hình này gồm Top menu và menu Admin.1. Quản lý bài học2. Quản lý thành viên3. Quản lý diễn đàn0112077-Lê Khánh Trí 80/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 81. 81. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chương 3. Cài đặt và triển khai 3.1 Công cụ và môi trường phát triển hệ thốngXây dựng trang web hỗ trợ học và thi TOEFL Môi trường lập trình : Microsoft Visual Studio.NET Ngôn ngữ lập trình : ASP.NET với code-hind là Visual C#.NET Hệ quản trị cơ sở dữ liệu : Microsoft SQL Server 2000 Trong quá trình lập trình còn có sử dụng một số thư viện khác như :FreeTextBox.dll, msgBox, Buttons3.2 Các màn hình chínhFigure 3.1 Màn hình chính0112077-Lê Khánh Trí 81/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 82. 82. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênFigure 3.2 Màn hình bài học0112077-Lê Khánh Trí 82/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 83. 83. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên Chương 4. Tổng kếtVới thời gian hạn hẹp và kinh nghiệm còn quá ít ỏi, chúng em đã bước đầu xâydựng một nền tảng cơ bản cho việc phát triển một website thực sự hỗ trợ tốt nhấtcho người dùng trong việc học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung. Đểwebsite có thể thực sự hoạt động tốt, khâu chuẩn bị thu thập, phân loại dữ liệu chothật chu đáo hoàn chỉnh để phát huy thật sự hiệu quả của website là một điều tốiquan trọng và tốn không ít thời gian. Do đó, chúng em tin rằng trong tương laikhông xa, với sự chuẩn bị tốt về mặt dữ liệu, website sẽ hoạt động tốt hơn và sẽngày càng được hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Nhóm sinh viên thực hiện.0112077-Lê Khánh Trí 83/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 84. 84. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênTÀI LIỆU THAM KHẢO1) Fritz Onion, Essential ASP.NET with Examples in Visual Basic.NET,Addison Wesley, 20032) David Sceppa, Microsoft ADO.NET , Microsoft Press 20023) G. Andrew Duthie, Microsoft ASP Dot NET Programming With Visual CSharp Dot NET Version 2003 Step By Step, MS.Press, 20034) ASP.NET.Web.Developers.Guide, Syngress, 20025) Michael A.Pyle, M.A and Mary Ellen Munoz Page, MA - Test of Englishas a Foreign Language Preparation Guide 95-96, Cliff.6) Jolene Gear – Robert Gear – Lê Huy Lâm, Cambridge Prep for Toefl, FirstNews.0112077-Lê Khánh Trí 84/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 85. 85. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên5. PHẦN PHỤ LỤC5.1. Sưu liệu mô hình DFD quan niệm1.1 Quản lý bài học1.2.1 Mô tả dòng dữ liệuHệ thống thông tin: Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin website Hiện tại []hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả dòng dữ liệu : Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ BAI HOC Người lập:học và thi TOEFL Tờ : 1: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy TrangNguồn đi :Đầu cuối :Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý bài học)Kho dữ liệu :Bài học - LessonsÔ xử lý :Chọn bài học(1.1.1)Nhập bài học mới(1.2.1)Chỉnh sửa bài học(1.2.2)Xoá bài học (1.2.3)Lưu bài học (1.2.4)Học và ôn tập(1.1)Cập nhật bài học (1.2)0112077-Lê Khánh Trí 85/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 86. 86. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênNguồn đến :Kho dữ liệu :Bài học – LessonsCâu hỏi - QuestionsĐầu cuối :Người dùng (muốn học và ôn tập tiếng Anh)Quản trị - Quản lý (có chức năng cập nhật quản lý bài học)Ô xử lý :Chọn bài học(1.1.1)Làm bài luyện tập(1.1.3)Chỉnh sửa bài học(1.2.2)Xoá bài học (1.2.3)Lưu bài học (1.2.4)Học và ôn tập(1.1)Cập nhật bài học (1.2)Diễn giải :BAI HOC là một trong các dòng dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý.Nó là đầu vào cho các xử lý : Chọn bài học, Làm bài luyện tập, Xoá bài học, Lưubài học, Học và ôn tập, ….Cấu trúc dữ liệu:MA_BAI_HOCMA_CHUYEN_MUCNGAY_CAP_NHAT_CUOITIEU_DEDUONG_DAN_NOI_DUNG0112077-Lê Khánh Trí 86/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 87. 87. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênHệ thống thông tin: Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin website Hiện tại []hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả dòng dữ liệu : Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ QUATRINHHOC Người lập:học và thi TOEFL Tờ : 1: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy TrangNguồn đi :Đầu cuối :Người dùngKho dữ liệu :Quá trình học – RecordsÔ xử lý :Học và ôn tiếng Anh(1.1.2)Chấm điểm bài học(1.1.4)Quản lý học và ôn tập(1.1)Nguồn đến :Kho dữ liệu :Quá trình học – RecordsĐầu cuối :Người dùngÔ xử lý :Chọn bài học(1.1.1)Xem kết quả học(1.1.5)Quản lý học và ôn tập(1.1)0112077-Lê Khánh Trí 87/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 88. 88. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDiễn giải :QUA TRINH HOC là một dòng dữ liệu khá quan trọng, giúp theo dõi thống kêtiến độ học tập của thành viên để kịp thời nhắc nhở, góp ý cũng như cải thiệntốc độ tiến bộ của thành viên.Cấu trúc dữ liệu:MA_BAI _HOCMA_THANH_VIENDIEM_LUYEN_TAPMô tả ô xử lýHệ thống thông tin: Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin website Hiện tại []hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ô xử lý: Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ HOC VA ON TAP Người lập:học và thi TOEFL Tờ : 1: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy TrangÔ xử lý số: 1.1Dòng dữ liệu vào:Các thông tin chọn bài học và luyện tập (từ đầu cuối: Người dùng – Thànhviên)Các bài học (từ kho dữ liệu Bài học)Các bài học mới (từ ô xử lý 1.2 Cập nhật bài học)Dòng dữ liệu ra:Bài học (đến đầu cuối: Người dùng)Điểm rèn luyện (đến đầu cuối: Người dùng)Thông tin quá trình học (đến kho dữ liệu Quá trình học)0112077-Lê Khánh Trí 88/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 89. 89. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênDiễn giải:Hỗ trợ người dùng chọn bài học, làm bài luyện tập, theo dõi quá trình học tậpcủa mình để biết bài nào đã học, bài nào chưa học.Tóm tắt nội dung :(1) Chọn bài học.(2) Học và ôn tập tiếng Anh(3) Làm bài luyện tập(4) Chấm điểm, lưu và báo kết quả cho người dùngHệ thống thông tin: Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin website Hiện tại []hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả ô xử lý: Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ CAP NHAT BAI HOC Người lập:học và thi TOEFL Tờ : 1: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy TrangÔ xử lý số: 1.2Dòng dữ liệu vào:Các thông tin bài học mới ( từ đầu cuối: Quản trị - Quản lý)Danh sách bài học (từ kho dữ liệu Bài học)Dòng dữ liệu ra:Các bài học đã có (đến đầu cuối: Quản trị - Quản lý)Các bài học mới ( đến ô xử lý 1.1 Học và ôn tập)Diễn giải:Lập hội đồng coi thiTóm tắt nội dung :(1) Nhập bài học mới.(2) Tra cứu và chọn chỉnh sửa các bài học cần cập nhật.0112077-Lê Khánh Trí 89/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 90. 90. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm Tiên(3) Xoá bài học(4) Lưu bài họcMô tả kho dữ liệuHệ thống thông tin: Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin website Hiện tại []hỗ trợ học và thi TOEFL Tương lai[]Ứng dụng: Mô tả kho dữ liệu : Ngày lập:Xây dựng website hỗ trợ BAI HOC Người lập:học và thi TOEFL Tờ : 1: - Lê Khánh Trí - Lê Trần Thùy TrangDòng dữ liệu vào :Bài học mới hoặc đã cập nhật hoặc đã xoá (từ ô xử lý 1.2.4 Lưu bài học )Dòng dữ liệu ra :Bài học chưa chỉnh sửa (đến ô xử lý 1.2.2 Chỉnh sửa bài học)Bài học chưa xoá (đến ô xử lý 1.2.3 Xoá bài học)Danh sách bài học (đến ô xử lý 1.1.1 Chọn bài học)Bài muốn học – ôn (đến ô xử lý 1.1.2 Học ôn tiếng Anh)Diễn giải :BAI HOC là một trong các kho dữ liệu chính rất quan trọng của mô hình xử lý,cung cấp thông tin làm đầu vào cho các xử lý : Chọn bài học, Làm bài luyệntập, Xoá bài học, Lưu bài học, Học và ôn tập, ….Cấu trúc dữ liệu:MA_BAI_HOCMA_CHUYEN_MUC0112077-Lê Khánh Trí 90/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang
 91. 91. Website hỗ trợ học và thi TOEFL - GVHD: Nguyễn Thị Diễm TiênNGAY_CAP_NHAT_CUOITIEU_DEDUONG_DAN_NOI_DUNGKhối lượngHiện tại: 100 bài / nămTương lai: tăng 10% / nămThông tin thường truy xuất:MA_BAI_HOCTIEU_DEDUONG_DAN_NOI_DUNGHệ thống thông tin: Mô hình quan niệm xử lý Trang :Hệ thống thông tin Hiện tại []website hỗ trợ học Tương lai[]và thi TOEFLỨng dụng: Mô tả kho dữ liệu : Ngày lập:Xây dựng website hỗ QUATRINHHOC Người lập:trợ học và thi Tờ : 1: - Lê Khánh TríTOEFL - Lê Trần Thùy TrangDòng dữ liệu vào :Bài học đã học mới của thành viên (từ ô xử lý 1.1.2 Học – ôn tiếng Anh)Điểm mới hoặc đã cập nhật của thành viên (từ ô xử lý 1.1.4 Chấm điểm luyệntập và lưu )Dòng dữ liệu ra :Bài học đã học (đến ô xử lý 1.1.1 Chọn bài học)Diễn giải :0112077-Lê Khánh Trí 91/155 0112119-Lê Trần Thùy Trang

×