C8 kế toán tài chính

307 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C8 kế toán tài chính

 1. 1. Biªn so¹n: TS. Tr­¬ng ThÞ Thuû NCS. §oµn Ngäc L­u10/31/12 1
 2. 2. Néi dung nghiªn cøu  Thêi l­îng ph©n bæ: - PhÇn lý thuyÕt: 12 tiÕt - PhÇn bµi tËp: 6 tiÕt  Tµi liÖu tham kh¶o: - Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh – Häc viÖn Tµi chÝnh (ch­ ¬ng 8); Bµi tËp m«n kÕ to¸n tµi chÝnh. - HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1141/ C§KT, ngµy 1/ 1995 vµ söa ®æi Q§/ 1/ bæ sung QuyÕt ®Þnh 167/ 2000/ C§KT, ngµy 20/ 2000 10/ cña Bé Tµi chÝnh. - C¸c chuÈn mùc kÕ to¸n sè 15, sè 16 - Th«ng t­ sè 105/2003 cña Bé TµI chÝnh, ….10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 2
 3. 3. Néi dung nghiªn cøu8.1 NhiÖm vô kÕ to¸n NPT vµ NVCSH8.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n NPT8.3 KÕ to¸n NV CSH10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 3
 4. 4. 8.1 NhiÖm vô kÕ to¸n NPT vµ NVCSH TµI s¶n Nguån vèn (kÕt cÊu) (nguån h×nh thµnh) TµI s¶n TµI s¶n Nguån vèn dµI h¹n Nî ph¶I tr¶ ng¾ n h¹n chñ së h÷u10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 4
 5. 5. Nî ph¶i tr¶  Nî ph¶i tr¶ lµ c¸c kho¶n nî ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi hoÆc c¸ nh©n nh­: nî tiÒn vay, nî ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, nî ph¶i tr¶, ph¶i nép cho Nhµ n­íc, cho c«ng nh©n viªn, cho c¬ quan cÊp trªn vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c.  Theo tÝnh chÊt vµ thêi h¹n thanh to¸n, c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ®­îc chia thµnh: - Nî ng¾n h¹n - Nî dµi h¹n - Nî kh¸c  Yªu cÇu qu¶n lý10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 5
 6. 6. Nguån vèn chñ së h÷u  Nguån vèn chñ së h÷u: Lµ nguån h×nh thµnh nªn c¸c lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp do chñ doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t­ gãp vèn hoÆc h×nh thµnh tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gåm: Nguån vèn kinh doanh, nguån vèn ®Çu t­ XDCB, lîi nhuËn ch­a ph©n phèi, c¸c quü cña doanh nghiÖp vµ nguån kinh phÝ...  Yªu cÇu qu¶n lý10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 6
 7. 7. NhiÖm vô kÕ to¸n 1. Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî cho tõng ®èi t­îng. 2. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt, râ rµng t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng tõng lo¹i nguån vèn chñ së h÷u; theo nguån h×nh thµnh vµ tõng ®èi t­îng gãp vèn. 3. KiÓm tra vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, t×nh h×nh sö dông c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp theo ®óng chÕ ®é. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng sö dông phôc vô10/31/12 cÇu qu¶n lý. m«n KTDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 7 yªu Copyright Bé
 8. 8. 8.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n NPT Nî ng¾n h¹n:  Nî dµi h¹n:- Vay ng¾n h¹n - Vay dµi h¹n- Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ - Nî dµi h¹n- Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n. - Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN - NhËn ký quü, ký c­îc dµi- Ph¶i tr¶ CNV h¹n- Ph¶i tr¶ néi bé- Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch H§XD- C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 10/31/12 8
 9. 9. KÕ to¸n vay ng¾ n h¹n Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n TKSD: TK 311- Vay ng¾n h¹n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 9
 10. 10. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n Vay ng¾n h¹n lµ c¸c kho¶n tiÒn vay cã thêi h¹n tr¶ trong vßng mét n¨m. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: - Theo dâi chi tiÕt: tõng ®èi t­îng, tõng kho¶n,.. - Cuèi niªn ®é KT, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ c¸c kho¶n tiÒn vay lµ ngo¹i tÖ theo tû gi¸ thùc tÕ. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 311- Vay ng¾n h¹n -Thanh to¸n tr¶ c¸c kho¶n vay -C¸c kho¶n tiÒn vay ng¾n h¹n ng¾n h¹n - Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng do - Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ D­ Cã: C¸c kho¶n tiÒn10/31/12 10 hiÖn vay ng¾n h¹n
 11. 11. S¬ ®å: KÕ to¸n vay ng¾ n h¹n vÝ dô TK 311 – Vay ng¾ n h¹nTK 111, 112 TK 111, 112 (4) Tr¶ nî vay b»ng (1)Vay tiÒn vÒ nhËp quü, tiÒn mÆt, TGNH göi NH TK 152, 153, 156,TK 131, 311.. 627, 641, 642,.. (5)Tr¶ nî vay b»ng tiÒn (2) Vay mua vËt t­, thu cña kh¸ch hµng, hµng ho¸, dÞch vô.. b»ng tiÒn vay míi TK133 TK 413 ThuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu (6b)Chªnh lÖch tû gi¸ cã) gi¶m do ®¸nh gi¸ sè d­ TK 331,333,338, 315.. nî vay b»ng ngo¹i tÖ (3) Vay tr¶ c¸c cuèi kú (nÕu tû gi¸ hèi kho¶n nî ph¶i tr¶ ®o¸i cuèi kú gi¶m) TK 413 (6a)Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng do ®¸nh gi¸ nî vay b»ng ngo¹i tÖ cuèi kú 10/31/12 (nÕu tû gi¸ hèi ®o¸i cuèi 11 t¨ng) kú
 12. 12. KÕ to¸n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶  Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n  TKSD: TK 315 – Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 12
 13. 13. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶: c¸c kho¶n vay, nî cã thêi h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: - Theo dâi chi tiÕt - Cuèi niªn ®é KT, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ theo tû gi¸ thùc tÕ. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 315 – Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ C¸c kho¶n nî dµi h¹n C¸c kho¶n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ gi¶m ®Õn h¹n tr¶ t¨ng D­ Cã: C¸c kho¶n nî dµi h¹n hiÖn ®· ®Õn h¹n tr¶10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 13
 14. 14. S¬ ®å KÕ to¸n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ TK 315 – Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ TK 111, 112 TK 212, 138 (3)Tr¶ nî vay b»ng tiÒn (1)Sè nî ng¾n h¹n khi ®i mÆt, tiÒn göi ng©n hµng thuª TSC§ theo ph­¬ng thøc thuª TCTK 131, 311.. TK 341, 342 (4)Tr¶ nî vay b»ng tiÒn (2)Sè vay dµi h¹n, nî dµi thu cña kh¸ch hµng, b»ng h¹n ®Õn h¹n tr¶ tiÒn vay míi TK 413 TK 413 (5a)Chªnh lÖch tû gi¸ (5b) Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ nî dµi nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ h¹n ®Õn h¹n tr¶ b»ng ngo¹i b»ng ngo¹i tÖ cuèi kú tÖ cuèi kú T¹i sao ph¶i K c tõ vay, nî dµi h¹n sang nî dµi h¹n / ® h¹n tr¶? Thêi ® Õn iÓm nµo th× kÕt chuyÓn? 10/31/12 14
 15. 15. KÕ to¸n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n TKSD: Tk 331 – Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 15
 16. 16. S¬ ®å KÕ to¸n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 331 – Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n TK 515 TK 152, 153, 156, 611,.. (5) ChiÕt khÊu thanh to¸n ®­ îc h­ëng (1)Mua vËt t­, hµng ho¸ nhËp kho ch­a tr¶ tiÒn ng­êi b¸nTK 152, 153, 156, 211, 611,.. TK 133 (6)Gi¶m gi¸, hµng mua tr¶ l¹i ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i TK 133 TKK 211, 213 (2)Mua TSC§ ch­a tr¶ tiÒn ng­êi b¸n TK 241 TK 111, 112, 141, 311… (3) Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, ng­êi nhËn thÇu vÒ XDCB, söa (7)Thanh to¸n tr¶ tiÒn, øng tr­ ch÷a lín TSC§ íc tiÒn cho ng­êi b¸n TK 133 TK 131 (8) Bï trõ c¸c kho¶n TK 142, 242, 627.. ph¶i thu - ph¶i tr¶ (4) Mua vËt t­, hµng ho¸, dÞch TK 413 vô mua vÒ dïng ngay cho SXKD TK 413 (9b)C/L tû gi¸ gi¶m do ®¸nh gi¸ (9a)C/L tû gi¸ t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ b»ng ngo¹i tÖ CK l¹i sè d­ b»ng ngo¹i tÖ CK 10/31/12 16
 17. 17. KÕ to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN  Néi dung,nguyªn t¾ c h¹ch to¸n  TK sö dông  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 17
 18. 18. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n - Néi dung bao gåm: ThuÕ GTGT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ XNK, thuÕ thu nhËp DN, thuÕ tµi nguyªn, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ m«n bµi, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp,…. - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n, tÝnh ®óng, ®ñ, thanh to¸n kÞp thêi cho Nhµ n­íc. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 333- ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN - C¸c kho¶n thuÕ ®­îc khÊu trõ, ®­îc miÔn gi¶m trõ vµo sè ph¶i nép C¸c kho¶n thuÕ, phÝ ph¶i - C¸c kho¶n thuÕ, phÝ nép cho NN nép cho Nhµ n­íc D­ Cã: C¸c kho¶n thuÕ, D­ Cã: C¸c kho¶n thuÕ, phÝ ®· nép thõa cho NN phÝ cßn ph¶I nép cho NN10/31/12 18 TK333 cã 9 TKcÊ 2 p
 19. 19. S¬ ®å KÕ to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶I nép Nhµ n­íc TK 333 TK 131, 111,… TK111, 112, 131,.. (8) ThuÕ GTGT cña hµng b¸n tr¶ (1)ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶I l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n theo PP khÊu nép theo PP khÊu trõ trõ TK 511, 515, 711 TK 133 (2) ThuÕ GTGT trùc tiÕp, thuÕ (9) Sè thuÕ GTGT ph¶i nép TT§B, thuÕ XK ph¶i nép khÊu trõ víi sè thuÕ ®Çu vµo TK 133 (3)ThuÕ GTGT §­îc khÊu trõTK 111, 112, 311… hµng NKph¶i nép TK 156, 211.. (10) Nép c¸c kho¶n thuÕ, phÝ Kh«ng®­îc cho nhµ n­íc (4)ThuÕ NK, phÝ tr­ khÊu trõ íc b¹ ph¶i nép TK 421 TK 421 (5) ThuÕ TNDN ph¶i nép (11) ThuÕ TNDN ®­îc NN miÔn gi¶m trõ vµo sè ph¶i nép TK 627 (6) ThuÕ sö dông ®Êt NN, thuÕ TK 711 khai th¸c tµi nguyªn ph¶I nép (12) C¸c kho¶n thuÕ kh¸c ®­îc NN TK 642 miÔn gi¶m trõ vµo sè ph¶i nép (7)ThuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt, phÝ, lÖ phÝ ph¶I nép 10/31/12 19
 20. 20. KÕ to¸n ph¶i tr¶ CNV Néidung, nguyªn t¾c TKSD: TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n (Ch­¬ng5)10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 20
 21. 21. KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶  Néi dung, nguyªn t¾ c  TKSD: TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 21
 22. 22. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n - Néi dung : Chi phÝ ph¶I Tr¶ lµ c¸c kho¶n Chi phÝ thùc tÕ ch­a ph¸t sinh nh­ng ®· ®­îc ghi nhËn vµo CPSXKD trong kú nh­: trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, tiÒn l­¬ng nghØ phÐp CNSX, chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, chi phÝ l·I vay,… - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 335- Chi phÝ ph¶i tr¶ Chi phÝ ph¶i tr¶ TrÝch tr­íc chi phÝ ph¶i tr¶ P/S thùc tÕ vµo CPSXKD D­ Cã: Chi phÝ ®· trÝch tr­• TK3353- quü dù phßng trî cÊ m t viÖc p Ê íc ch­a p/s thùc tÕ lµm (TT 82/2003 - B TC) é10/31/12 22
 23. 23. S¬ ®å KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ TK 642 Tr­êng hîp quü kh«ng ®ñ, tÝnh vµo chiTK 111, 112, 152, 331, phÝ TK 335 – Chi phÝ ph¶I tr¶ 154, 241, 334,… (4)TrÝch lËp quü dù (5)Sö dông, chi tiªu quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm lµm TK 622, 627, 641, 642,.. (2)Chi phÝ ph¶i tr¶ ph¸t (1)§Þnh kú trÝch tr­íc chi sinh thùc tÕ phÝ ph¶i tr¶ tÝnh vµo CPSXKD (3) Cuèi n¨m (kÕt thóc kÕ ho¹ch trÝch tr­íc) ®iÒu chØnh Chó ý: Tr­êng hîp nµo cuèi n¨m ®iÒu chØnh, tr­ êng hîp nµo kh«ng ®iÒu chØnh? Nh­: -TrÝch tr­íc chi phÝ l·i vay - TrÝch 10/31/12 tr­íc chi phÝ b¶o hµnh SP, HH,… 23
 24. 24. KÕ to¸n ph¶i tr¶ néi bé (TK336) Néidung, nguyªn t¾c TKSD:TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 24
 25. 25. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n - Néi dung: lµ kho¶n ph¶I tr¶ ph¸t sinh gi÷a ®¬n vÞ chÝnh víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ng­îc l¹i, vµ gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc víi nhau. Nh­ c¸c kho¶n thanh to¸n vÒ c¸c quü DN, ph©n phèi lîi nhuËn, mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô, c¸c kho¶n thu hé, thanh to¸n hé,.. - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Theo dâi chi tiÕt ??? Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 336- Ph¶i tr¶ néi bé C¸c kho¶n ph¶i tr¶ C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé gi¶m néi bé t¨ng D­ nî: c¸c kho¶n ®· tr¶ lín D­ Cã: c¸c kho¶n cßn ph¶I h¬n sè ph¶i tr¶ néi bé tr¶ trong néi bé10/31/12 25
 26. 26. S¬ ®å: kÕ to¸n kho¶n ph¶I tr¶ néi bé TK 336 – Ph¶i tr¶ néi béTK 111, 112… TK 111, 112 (6) Thanh to¸n c¸c kho¶n (1) C¸c kho¶n thu hé c¸c ®¬n ph¶i tr¶ néi bé vÞ néi bé 152, 627, 635, 641, 642...TK 136 (1368) (2) Ph¶i tr¶ vÒ c¸c kho¶n ®· ®­îc chi hé, mua hµng ho¸, dÞch vô… (7)Bï trõ c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ néi bé 414, 415, 431.. (3)CÊp d­íi ph¶i nép cÊp trªn hoÆc cÊp trªn ph¶i cÊp cho cÊp d­íi vÒ c¸c quü TK 642 (4)Sè ®¬n vÞ cÊp d­íi ph¶i nép cÊp trªn ®Ó lËp quü qu¶n lý cÊp trªn TK 421 (5) Sè l·i cÊp d­íi ph¶i nép hoÆc cÊp trªn ph¶i cÊp bï lç cho cÊp d­íi 10/31/12 26
 27. 27. KÕ to¸n ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y ®ùng  Néi dung  TKSD: TK 337 – Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 27
 28. 28. Néi dung: (CMKT sè 15 vµ TT 105/2003) îp ång x©y dùng: Lµ hîp ®ång b»ng v¨n b¶n vÒ viÖc XD mét tµi s¶nH ®hoÆc tæ hîp tµi s¶n cã liªn quan chÆt chÏ hay phô thuéc lÉn nhau vÒmÆt thiÕt kÕ, c«ng nghÖ, chøc n¨ng hoÆc c¸c môc ®Ých sö dông c¬b¶n cña chóng- Doanh thu cña hîp ®ång X bao gåm D : + Doanh thu ban ®Çu ®­îc ghi nhËn trong hîp ®ång + C¸c kho¶n t¨ng gi¶m khi thùc hiÖn hîp ®ång, c¸c kho¶n tiÒn th­ëng,c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c nÕu c¸c kho¶n nµy cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æidoanh thu, vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy- Chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng gåm: + Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng hîp ®ång + Chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c hîp ®éngvµcã thÓ ph©n bæ cho tõng hîp ®ång cô thÓ + C¸c chi phÝ kh¸c cã thÓ thu l¹i tõ kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång nh­: chi phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ triÓn10/31/12kh¸ch hµng ph¶i tr¶ l¹i cho nhµ thÇu theo hîp 28 khai mµ ®ång.
 29. 29. Néi dung: - ViÖc ghi nhË doanh thu vµ chi phÝ cña hîp ® n ång X cã thÓ ® thùc D ­îc hiÖn theo 2 tr­êng hîp: (theo tt sè 105/2003- BTC) + Tr­êng hîp hîp ®ång XD quy ®Þnh nhµ thÇu®­îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch: DT vµ CP ®­îc ghi nhËn t­¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh mµ kh«ng phô thuéc vµo ho¸ ®¬n ®· ®­îc lËp hay ch­a. VÝ dô: + Tr­êng hîp hîp ®ång XD quy ®Þnh nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n theo gi¸ trÞ khèi l­îng thùc hiÖn: C¨n cø vµo ho¸ ®¬n (§­îc kh¸ch hµng x¸c nhËn) - P thu theo tiÕn ® kÕ ho¹ch H D lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng DT h¶i é §X luü kÕ cña H§XD ®· ®­îc ghi nhËn cho tíi thêi ®iÓm b¸o c¸o lín h¬n kho¶n tiÒn luü kÕ trªn ho¸ ®¬n thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång. - P tr¶ theo tiÕn ® kÕ ho¹ch H D lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng DT h¶i é §X luü kÕ cña H§XD ®· ®­îc ghi nhËn cho tíi thêi ®iÓm b¸o c¸o nhá h¬n kho¶n tiÒn luü kÕ trªn ho¸ ®¬n thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång.10/31/12 29
 30. 30. TµI kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 337- Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch H§XD Sè tiÒn ph¶i thu theo doanh Sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i thu ®· ghi nhËn t­¬ng øng víi tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch phÇn c«ng viÖc ®· hoµn H§XD thµnh cña H§XD dë dang D­ nî: Sè C/L DT ®· ghi nhËn D­ nî: Sè C/L DT ®· ghi nhËn nhá h¬n sè tiÒn kh¸ch hµng lín h¬n sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch Nguyªn t¾c h¹ch to¸ n: - TK nµy chØ ¸p dông trong tr­êng hîp H§XD ®­îcthanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch - C¨n cø ghi bªn Nî lµ chøng tõ x¸c ®inh DT t­¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh - C¨n cø ghi bªn Cã lµ ho¸ ®¬n ®­îc lËp trªn c¬ së thanh to¸n theo tiÕn ®é10/31/12 ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. kÕ ho¹ch 30
 31. 31. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kho¶n thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùngTK 511 TK 337 TK 131 TK 111, 112,.. Ph¶n ¸nh doanh P/a sè ph¶i thu theo tiÕn Kh¸ch hµng thu cña H§XD ®é kÕ ho¹ch (ho¸ ®¬n) thanh to¸n tiÒn TK 3331 ThuÕ GTGT ph¶I nép theo PPKT Trao ® i: - Tr­êng hîp thanh to¸ n theo gi¸ trÞkhèi l­îng thùc hiÖn cã ph¸ t æ sinh kho¶n thanh to¸ n trªn hay kh«ng? T¹i sao? - Tr­êng hîp nµo ph¸ t sinh kho¶n ph¶i thu, tr­êng hîp nµo p/ kho¶n ph¶i tr¶ s10/31/12 ® kÕ ho¹ch H D? theo tiÕn é §X 31
 32. 32. KT c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i népkh¸c Nguyªn t¾c TKSD: TK 338 – Ph¶i tr¶ PN kh¸c Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 32
 33. 33. S¬ ®å : kÕ to¸n tµi s¶n ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª TK 3381- TS thõa chê xö lý411, 642, 632, 711…. 111, 152, 153, 155,.. (1)TiÒn, vËt t­, thµnh phÈm, (3) Khi cã quyÕt ®Þnh hµng ho¸ ph¸t hiÖn thõa khi xö lý cña cÊp cã thÈm kiÓm kª chê xö lý quyÒn TK 466 Gi¸ trÞ NÕu lµ TSC§ cßn l¹i TK 211 dïng cho ho¹t ®éng (2)TSC§ sù nghiÖp, dù ¸n ph¸t hiÖn Nguyªn TK 214 thõa chê xö gi¸ TK 4313 lý Gi¸ trÞ NÕu lµ TSC§ hao mßn dïng cho ho¹t ®éng phóc lîi 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 33
 34. 34. KÕ to¸n vay dµi h¹n Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n TKSD: TK 341 - Vay dµi h¹n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 34
 35. 35. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n Vay dµi h¹n: c¸c kho¶n tiÒn vay cã thêi h¹n tr¶ trªn mét n¨m. Nguyªn t¾c h¹ch to¸ n: -Theo dâi chi tiÕt: tõng ®èi t­îng, tõng kho¶n,.. - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n kÕt chuyÓn c¸c kho¶n vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é sau sang nî ng¾n h¹n - Cuèi niªn ®é KT, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ c¸c kho¶n tiÒn vay lµ ngo¹i tÖ theo tû gi¸ thùc tÕ. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 341- Vay dµi h¹n - K/c sang nî ng¾n h¹n khi ®Õn h¹n tr¶ -C¸c kho¶n tiÒn ®i vay dµi h¹n -Thanh to¸n tr¶ c¸c kho¶n vay dµi h¹n - Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng do ®¸nh gi¸ tr­íc h¹n l¹i sè d­ ngo¹i tÖ - C/l tû gi¸ gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ D­ Cã: C¸c kho¶n tiÒn10/31/12 35 hiÖn vay dµi h¹n
 36. 36. S¬ ®å kÕ to¸n vay dµi h¹n TK 341 – Vay dµi h¹nTK 111, 112.. TK 315 TK 211, 213 (5)Tr¶ tiÒn vay (4) K/C khi (1) Vay dµi h¹n mua TSC§ ®Õn h¹n tr¶ TK 133 (6) Tr¶ tiÒn vay tr­íc h¹n tr¶ TK 241TK 111, 112, TK 241, 627 335, 242.. (2) Vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t­ XDCB (8a) L·i tiÒn vay nÕu ®­îc vèn ho¸ TK 111, 112, 331… TK 635 (3) Vay DH b»ng tiÒn, vay DH thanh (8b)L·i tiÒn vay nÕu to¸n cho ng­êi b¸n, nhËn thÇu kh«ng ®­îc vèn ho¸ TK 413 TK 413 (7b) C/L tû gi¸ gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i (7a) C/L tû gi¸ t¨ng do ®¸nh gi¸ nî vay DH b»ng ngo¹i tÖ CK l¹i nî vay DH b»ng ngo¹i tÖ CK 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 36
 37. 37. KÕ to¸n nî dµi h¹n  Néi dung, nguyªn t¾ c h¹ch to¸n  TKSD: TK 342 – Nî dµi h¹n  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Xem l¹i ch­¬ng 4 - PhÇn KT TSC§ thuª TC10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 37
 38. 38. KÕ to¸n tr¸i phiÕu ph¸t hµnh  Néi dung, nguyªn t¾ c h¹ch to¸n  TKSD: TK 343 – Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 38
 39. 39. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n (Th«ng t­ 105/2003- BTC) C¸c tr­êng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu:- Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ngang gi¸: gi¸ ph¸t hµnh b»ng mÖnh gi¸- Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu: gi¸ ph¸t hµnh nhá h¬n mÖnh gi¸- Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi: gi¸ ph¸t hµnh lín h¬n mÖnh gi¸ Nguyªn t¾ c:- Theo dâi chi tiÕt theo mÖnh gi¸, theo thêi h¹n ph¸t hµnh- ChiÕt khÊu vµ phô tréi TP ®­îc ghi nhËn ngay t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh- ChiÕt khÊu vµ phô tréi tr¸i phiÕu ®­îc ph©n bæ dÇn ®Ó tÝnh vµo haygi¶m trõ chi phÝ ®i vay tõng kú theo mét trong hai ph­¬ng ph¸p lµ ph­¬ngph¸p l·i suÊt thùc tÕ hoÆc ph­ong ph¸p ®­êng th¼ng- Ph¶i theo dâi chiÕt khÊu vµ phô tréi cho tõng lo¹i tr¸i phiÕu ph¸t hµnh vµt×nh h×nh ph©n bæ tõng kho¶n chiÕt khÊu, phô tréi khi x¸c ®Þnh chi phÝ®i vay tÝnh vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸ theo tõng kú10/31/12 39
 40. 40. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: TK 343- Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh - Thanh to¸n TP khi ®¸o h¹n -TrÞ gi¸ TP ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ trong kú - ChiÕt khÊu TP p/s trong kú -Ph©n bæ chiÕt khÊu TP trong - Ph©n bæ phô tréi TP trong kú kú -Phô tréi TP ph¸t sinh trong kú D­ cã: TrÞ gi¸ kho¶n nî vay do ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hiÖn cuèi kú TK343 cã 3 TKcÊ 2: p -TK 3431- MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu -TK 3432- ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu -TK 3433- Phô tréi tr¸i phiÕu10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 40
 41. 41. KÕ to¸n tr¸i phiÕu ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸TK 111, 112… TK 3431 TK 111, 112 (M (1)Ph¸t hµnh tr¸i (S tiÒn Önh è (6)Thanh to¸n khi ®¸o h¹n gi¸ ) phiÕu thùc thu) TK 635 TK 242 (627,241) (3a) Tr¶ (3b) §Þnh kú l·i tr­íc ph©n bæ l·i TP TK 335 (4b) Tr¶ l·i sau (4a) §Þnh kú tÝnh, trÝch tr­íc l·i tr¸i phiÕu (2) Tr¶ l·i ®Þnh kú TK 242 Chi phÝ ph¸t hµnh §Þnh kú ph©n bæ chi p/s lín phÝ ph¸t hµnh (5) Chi phÝ ph¸t hµnh TP10/31/12 41
 42. 42. KÕ to¸n tr¸i phiÕu ph¸t hµnh cã phô tréiTK 111, 112… TK 3431 (1)Ph¸t hµnh TK 111, 112 (MÖnh tr¸i phiÕu (S tiÒn è gi¸ ) thùc thu) (6)Thanh to¸n khi ®¸o h¹n (3a) TK 635 TK 635 Tr¶ l·I (627,241) (627,241) tr­ícTK 242 TK 3433 (3b) §Þnh kú ph©n bæ l·i TP (4b) §Þnh kú ph©n (1) Phô tréi TP bæ PT TP TK 335 (4c) Tr¶ l·i sau (4a) §Þnh kú tÝnh, trÝch tr­íc l·i tr¸i phiÕu (2) Tr¶ l·i ®Þnh kú TK 242 Chi phÝ ph¸t hµnh §Þnh kú ph©n bæ chi p/s lín phÝ ph¸t hµnh (5) Chi phÝ ph¸t hµnh TP10/31/12 42
 43. 43. KÕ to¸n tr¸i phiÕu ph¸t hµnh cã chiÕt khÊu vÝ dôTK 111, 112… TK 3431 TK 111, 112 (MÖnh (1)Ph¸t hµnh (S tiÒn è (6)Thanh to¸n khi ®¸o h¹n gi¸ ) tr¸i phiÕu thùc thu) TK 635 TK 3432 (627,241) (1) ChiÕt (4b) §Þnh kú (3a) khÊu ph©n bæ CK TP Tr¶ l·i TK 242 tr­íc (3b) §Þnh kú ph©n bæ l·i TP TK 335 (4c) Tr¶ l·i sau (4a) §Þnh kú tÝnh, trÝch tr­íc l·i tr¸i phiÕu (2) Tr¶ l·i ®Þnh kú TK 242 Chi phÝ ph¸t hµnh §Þnh kú ph©n bæ chi p/s lín phÝ ph¸t hµnh (5) Chi phÝ ph¸t hµnh TP10/31/12 43
 44. 44. KÕ to¸n nhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n TKSD: TK 344 – NhËn ký c­îc, ký quü dµi h¹n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 44
 45. 45. KÕ to¸n kho¶n nhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n TK 344 – NhËn ký quü, ký c­îc dµiTK 111, 112… h¹n TK 111, 112,.. (2)Thanh to¸n, tr¶ l¹i c¸c (1) C¸c kho¶n tiÒn nhËn ký kho¶n nhËn ký quü, ký quü, ký c­îc dµi h¹n c­îc dµI h¹nTK 131, 511.. (3)§­îc thanh to¸n tiÒn hµng, dÞch vô b»ng kho¶n nhËn ký quü,ký c­îc DH Trao ® i: Cã kho¶n nhË æ n cÇm cè (thÕ chÊ dµi h¹n p) TK 711 kh«ng? NÕu cã th× ghi sæ kÕ (4)§­îc ph¹t trõ vµo kho¶n to¸ n nh­ thÕ nµo? nhËn ký quü,ký c­îc DH 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 45
 46. 46. 8.3 KÕ to¸n NV CSHN i d ung N CSH é V Nguån vèn kinh KD  Thu nhËp ch­a ph©n phèi Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i  Quü khen th­ëng phóc lîi TS  NV ®Çu t­ XDCB Chªnh lÖch tû gi¸ hèi  Quü qu¶n lý cÊp trªn ®o¸i  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp  Nguån kinh phÝ ®· h×nh Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn thµnh TSC§ Quü dù phßng TC10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 46
 47. 47. KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n TKSD: TK 411 Nguån vèn kinh doanh Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 47
 48. 48. S¬ ®å kÕ to¸n nguån vèn kinh doanh TK 111, 112, 152, TK 111, 112 TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 153, 156, 211… (1) NhËn vèn ®­îc cÊp, vèn gãp (6) Tr¶ l¹i vèn b»ng tiÒn, vËt t­, HH, TSC§ cho NN, cÊpTK 152, 153, 155,... trªn, c¸c bªn gãp vèn, cho c¸c cæ TK 222 ®«ng,... (2) Nhµ n­íc, cÊp trªn cÊp quyÒn SD ®Êt, mÆt n­íc, mÆt biÓn gãp vèn LD víi ®¬n vÞ kh¸c TK 211, 213 TK 441, 414,.. (3) Ghi t¨ng nguån vèn khi mua s¾m XDCB TSC§ hoµn thµnh b»ng nguån TK 214 vèn XDCB hoÆc quü DN ®­a vµo sö dông cho H§SXKD TK 412 (4) ChuyÓn tõ quü ®Çu t­ ph¸t (7) Xö lý C/L gi¶m do ®¸nh triÓn thµnh nguån vèn kinh doanh gi¸ l¹i tµi s¶n (cã quyÕt ®Þnh TK 1361 ghi gi¶m nguån vèn) (5) CÊp d­íi ®­îc cÊp trªn, NN cÊp vèn trùc tiÕp hoÆc bæ tù bæ sung NVKD (cÊp trªn ghi) (8) Xö lý C/L t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (cã quyÕt ®Þnh t¨ng n/vèn) 10/31/12 48
 49. 49. KÕ to¸n C/ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n L Néi dung, nguyªn t¾c TKSD: TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 49
 50. 50. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi®o¸i  Néidung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n  TKSD: TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 50
 51. 51.  Néi dung:  Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng SXKD  Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh.  Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong giai ®o¹n §TXDCB tr­íc ho¹t ®éng SXKD  Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do chuyÓn ®æi B¸o c¸o tµi chÝnh10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 51
 52. 52. S¬ ®å kÕ to¸n mua vËt t­, hµng ho¸, dÞch vô, TSC§ ®Ó sxkd b»ng ngo¹i tÖTK 111, 112 TK 331 TK 152, 153, 156, 211, 611, 621, 627, 635, 641, 642,... Ghi theo (2) Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n (1)Sè ph¶i TrÞ gi¸ vËt t­, tû gi¸ tr¶ cho hµng ho¸, TK 635 ghi sæ, ng­êi TSC§, dÞch theo mét NÕu ph¸t sinh lç b¸n vô mua vµo trong c¸c C/L tû gi¸ hèi ®o¸i (ghi theo tû ph­¬ng (3) Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n gi¸ hèi ®o¸i ph¸p: TK 515 ngµy giao B×nh dÞch lµ tû gi¸ qu©n NÕu ph¸t sinh l·i C/L tû gi¸ hèi ®o¸i giao dÞch ttÕ gia hoÆc tû gi¸ quyÒn; NÕu ph¸t sinh l·i giao dÞch NhËp tr­ C/L tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n íc, xuÊt (4) NÕu mua tr¶ tiÒn ngay cho ng­êi b¸n liªn NH t¹i thêi tr­íc,... ®iÓm ngvô TK 635 kinh tÕ ph¸t Lç C/L tû gi¸ hèi sinh) ®o¸i 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 52
 53. 53. S¬ ®å kÕ to¸n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ (cña H® sxkd)TK 511, 515, 711… TK 131 TK 111, 112 Doanh thu TK 515 Ghi theo vµ thu (1)Sè ph¶i thu Sè l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ tû gi¸ ®o¸i ph¸t sinh ngµy (theo tû gi¸ giao hèi ®o¸i (2) Khi thu ngo¹i tÖ dÞch (tû ngµy giao gi¸ giao TK 635 dÞch lµ tû dÞch ttÕ gi¸ giao hoÆc tû Sè lç chªnh lÖch dÞch thùc gi¸ giao tû gi¸ tÕ hoÆc tû dÞch gi¸ giao bqu©n dÞch liªn NH bqu©n liªn t¹i thêi NH t¹i thêi ®iÓm ®iÓm (3) NÕu ng­êi mua tr¶ tiÒn ngay ngvô ktÕ nghiÖp vô ph¸t kinh tÕ ph¸t sinh) sinh) 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 53
 54. 54. S¬ ®å kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi mua, b¸n ngo¹i tÖ ( cña H®SXKD)TK 1111, 1121 TK 111, 1122 TK 1111, 1121 Khi mua Theo tû Khi b¸n ngo¹i tÖ ngo¹i tÖ gi¸ ghi sæ theo TK 635 Ghi mét theo trong c¸c Lç C/L tû gi¸ (Sè chªnh tû gi¸ ph­¬ng lÖch gi÷a tû gi¸ ghi sæ thùc > tû gi¸ thùc tÕ khi b¸n) ph¸p: tÕ B×nh khi qu©n b¸n gia Khi b¸n ngo¹i tÖ ngo¹i quyÒn; tÖ TK 515 nhËp tr­ íc, xuÊt L·i C/L tû gi¸ (Sè chªnh tr­íc,... lÖch gi÷a tû gi¸ ghi sæ < tû gi¸ thùc tÕ khi b¸n) 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 54
 55. 55. S¬ ®å kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh khi TT nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (cña ho¹t ®éng sxkd)TK 111, 1122 TK 311, 315, 331, 341… Ghi theo tû Khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ Theo gi¸ ghi sæ tû gi¸ TK 635 theo mét ghi trong c¸c NÕu ph¸t sinh lç C/L trªn ph­¬ng tû gi¸ hèi ®o¸i sæ ph¸p: B×nh kÕ qu©n gia to¸n quyÒn; Khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ (ghi nhËp tr­íc, nhËn xuÊt tr­íc TK 515 nî NÕu ph¸t sinh l·i C/L ph¶i tû gi¸ hèi ®o¸i tr¶) -S l·i C/ tû gi¸ : chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸ n cña c¸ c tµi kho¶n nî ph¶i tr¶ lín h¬n tû è L gi¸ ghi sæ kÕ to¸ n cña c¸ c tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn. - S lç C/ tû gi¸ : chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸ n cña c¸ c TK nî ph¶i tr¶ nhá h¬n tû gi¸ è L ghi sæ kÕ to¸ n cña c¸ c TKvèn b»ng tiÒn. 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 55
 56. 56. S¬ ®å kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (cña ho¹t ®éng sxkdTK 131, 136, 138... TK 111, 112 Khi thanh to¸n thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu Ghi theo tû Theo tû TK 635 gi¸ gi¸ ghi h®o¸i NÕu ph¸t sinh lç C/L ngµy trªn sæ tû gi¸ hèi ®o¸i giao kÕ to¸n dÞch (ghi nhËn Khi thanh to¸n thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu ttÕ t¹i nî ph¶i thêi TK 515 ®iÓm thu) thu håi NÕu ph¸t sinh l·i C/L tû gi¸ hèi ®o¸i c¸c kho¶n NPThu -S l·i C/ tû gi¸ : chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ® è L IÓm thu tiÒn lín h¬n tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸ n cña c¸ c tµi kho¶n nî ph¶i thu. - S lç C/ tû gi¸ : chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ t¹i thêi ® è L IÓm thu tiÒn nhá h¬n tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸ n cña c¸ c TKnî ph¶I thu. 10/31/12 56
 57. 57.  KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng ®Çu t­ XDCB (giai ®o¹n tr­íc ho¹t ®éng SXKD)Nguyªn t¾c: h¹ch to¸n vµo TK 4132- C/l tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n XDCB. §Õn khi DN ®I vµo ho¹t ®éng kinh doanh sÏ tÝnh dÇn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (nÕu l·i) hoÆc chi phÝ tµi chÝnh (nÕu lç) tèi ®a 5 n¨m.10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 57
 58. 58. S¬ ®å: kÕ to¸n mua vËt t­, hµng ho¸, dÞch vô, TSC§, thiÕt bÞ, khèi l­îng x©y l¾ p do bªn nhËn thÇu bµn giao b»ng ngo¹i tÖ (TiÕp) TK 152, 153,TK 111, 112 TK 331 211, 213, 241… (2a) Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n Ghi (1) Sè ph¶i TrÞ gi¸ vËt TK 4132 tr¶ cho theo tû t­, hµng gi¸ ghi Sè C/L tû gi¸ Sè C/L tû gi¸ ng­êi b¸n ho¸, dÞch ghi sæ cña ghi sæ cña sæ, TK111, 112> tû TK111, 112 < vô, TSC§ theo gi¸ ghi sæ nî tû gi¸ ghi sæ nî thiÕt bÞ mét mua vµo, trong khèi l­îng (2b) Khi tr¶ tiÒn cho ng­êi b¸n c¸c ph­ x©y dùng ¬ng l¾p ®Æt ph¸p: do bªn BQGQ; (3) NÕu mua tr¶ tiÒn ngay cho ng­êi b¸n nhËn thÇu NTXT,. bµn giao .. TK 4132 (ghi theo Sè chªnh lÖch gi÷a tû Sè chªnh lÖch gi÷a tû tû gi¸ hèi gi¸ ghi sæ cña TK111, gi¸ ghi sæ cña TK111, ®o¸i ngµy 112> tû gi¸ hèi ®o¸i 112 < tû gi¸ tû gi¸ hèi giao dÞch) ngµy giao dÞch ®o¸i ngµy giao dÞch 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 58
 59. 59. S¬ ®å kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ trong giai ®o¹n ®Çu t­ xdcb (TiÕp) TK 311, 315, 331,TK 111, 112 341, 342,... Ghi Khi thanh to¸n tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ theo tû gi¸ ghi TK 4132 Theo tû sæ theo mét Sè chªnh lÖch Sè chªnh lÖch gi¸ ghi trong gi÷a tû gi¸ ghi sæ gi÷a tû gi¸ ghi sæ trªn sæ c¸c ph­ cña TK 111, 112 cña TK 111, 112 > tû gi¸ ghi sæ nî > tû gi¸ ghi sæ nî kÕ to¸n ¬ng (ghi ph¸p: B×nh nhËn nî qu©n ph¶i tr¶) gia Khi thanh to¸n tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ quyÒn; NT- XT… 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 59
 60. 60.  KÕto¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 60
 61. 61. S¬ ®å kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m ®èi víi c¸c TK vèn b»ng tiÒn, t­¬ng ®­¬ng tiÒn vµ nî ph¶i thu cã gèc ngo¹i tÖ 1112, 1122, 113,413 (4131, 4132) 121, 131, 136, 138... Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng ®èi víi c¸c TK vèn b»ng tiÒn, t­ ¬ng ®­¬ng tiÒn vµ nî ph¶i thu cã gèc ngo¹i tÖ 311, 331, 315, 341, 342,... Chªnh lÖch tû gi¸ gi¶m ®èi víi c¸c TK nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ) Chªnh lÖch tû gi¸ t¨ng ®èi víi c¸c TK nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 61
 62. 62. Chó ý: 1. Cuèi n¨m tµi chÝnh, ®¶m b¶o ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn NH do Ng©n hµng Nhµ n­íc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh. 2. C¸c kho¶n môc b»ng tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cèi n¨m tµi chÝnh ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i lµ sè d­ ngo¹i tÖ cña c¸c TK vèn b»ng tiÒn (TK111, 112, 113), c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn (kú phiÕu, tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu chi tiÕt ph¶n ¸nh ë TK 121), c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 3. Doanh nghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng SXKD (TK 4131 – “Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh”) vµ cña ho¹t ®éng ®Çu t­ XDCB (giai ®o¹n tr­íc ho¹t ®éng SXKD) (TK 4132 – “Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t­ XDCB”). 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 62
 63. 63. S¬ ®å kÕ to¸n xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng sxkd TK 4131 – C/L tû gi¸ hèi ®o¸i ®/g l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh TK 635 TK 515 K/c l·i thuÇn vÒ chªnh lÖch K/c lç thuÇn vÒ chªnh tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh1. Chªnh lÖch tØ gi¸ hèi ®o¸i thuÇn do ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ cuèi n¨m ®­îc tÝnh ngay vµo doanh thu (nÕu l·i) hoÆc chi phÝ tµi chÝnh (nÕu lç) ngay trong n¨m tµi chÝnh2. DN kh«ng ®­îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ tøc trªn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ. 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 63
 64. 64. S¬ ®å kÕ to¸n xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t­ sxkd (Giai ®o¹n tr­íc ho¹t ®éng SXKD ch­a hoµn thµnh ®Çu t­) Khi hoµn thµnh ®Çu t­, bµn giao ®­a TSC§ vµo sö dông trong SXKD TK 4132 – Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n515 XDCB 242 635 3387 §Þnh K/c sè d­ Cã TK K/c sè d­ Nî TK §Þnh kú 4132 ®Ó ph©n 4132 ®Ó ph©n kú ph©n bæ dÇn sè l·i tû bæ dÇn sè lç tû ph©n bæ l·i gi¸ hèi ®o¸i cña gi¸ hèi ®o¸i cña bæ lç tû gi¸ giai ®o¹n ®Çu t­ giai ®o¹n ®Çu t­ tû gi¸ hèi ®o¸i XDCB XDCB hèi ®o¸i K/c toµn bé sè l·i tû gi¸ hèi ®o¸i K/c toµn bé sè lç tû gi¸ hèi ®o¸i (sè d­ Cã TK4132) cña giai ®o¹n (sè d­ Nî TK4132) cña giai ®o¹n ®Çu t­ XDCB vµo doanh thu ho¹t ®Çu t­ XDCB vµo chi phÝ tµi ®éng chÝnh tµi chÝnh 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 64
 65. 65. Chó ý:1. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t­ XDCB gåm: Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh vµ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh c¸c kh¶on môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ.2. Trong giai ®o¹n ®Çu t­ XDCB, toµn bé chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh (gåm 2 lo¹i: Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn thùc tÕ ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch tû gi¸ hãi ®o¸i d¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ) kh«ng ®­îc xö lý mµ ph¶n ¸nh trªn TK4132 vµ ®­îc ph¶n ¸nh luü kÕ riªng biÖt trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (kho¶n môc chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i).3. KÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t­ XDCB, toµn bé chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t­ XDCB ®­îc tÝnh ngay, hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc chi phÝ tµi chÝnh kÓ tõ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®­a vµo ho¹t ®éng.10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 65
 66. 66. KÕ to¸n lîi nhuËn ch­a ph©n phèi  Néi dung, nguyªn t¾c  TKSD: TK 421 – Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n (x e m l¹ i c h­¬ ng 7 )10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 66
 67. 67. KÕ to¸n c¸c quü cña DN Néi dung, nguyªn t¾c TKSD: TK 414, TK 415, TK 3353, TK 431, TK 451 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 67
 68. 68. S¬ ®å kÕ to¸n quü ®Çu t­ ph¸t triÓn TK 414 – Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn411, 441 111, 112, Bæ sung nguån vèn kinh Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn ®­îc 136 doanh cÊp, ®­îc nép, hoÆc ®­îc tµi vµ nguån vèn ®Çu t­ XDCB trî T¨ng nguån vèn kinh doanh khi TSC§ mua s¾m, XDCB hoµn thµnh bµn giao ®­a vµo TK 421 sö dông b»ng quü §TPT111, 112 TrÝch lËp quü tõ lîi nhuËn sau Sö dông quü chuyÓn cho thuÕ ®¬n vÞ kh¸c (DNNN) 336 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn ph¶i nép cÊp trªn hoÆc cÊp trªn ph¶i cÊp cho cÊp d­íi Dïng quü ®Ó bï d¾p kho¶n lç tõ 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC H§KD 68
 69. 69. S¬ ®å kÕ to¸n quü dù phßng tµi chÝnh 415 – Quü dù phßng tµi chÝnh111,112,152,156,.. Bï ®¾p phÇn cßn l¹i cña 111, 112, nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i vÒ 136 Quü dù phßng tµi chÝnh ®­ tµi îc s¶n x¶y ra trong SXKD (sau cÊp trªn cÊp, ®­îc cÊp d­íi khi trõ sè thu båi th­êng cña nép lªn, hoÆc ®­îc tµi trî c¸c tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt vµ cña tæ chøc b¶o 411 hiÓm) Bæ sung vèn kinh doanh (nÕu ®­îc phÐp) 336 421 Quü dù phßng tµi chÝnh TrÝch lËp quü tõ nép cÊp trªn hoÆc cÊp trªn lîi nhuËn sau ph¶i cÊp cho cÊp d­íi thuÕ Dïng quü ®Ó bï ®¾p kho¶n lç tõ 10/31/12 69 H§KD
 70. 70. KÕ to¸n quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm - TK 3353 -Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 3353 111,112 642 Khi chi tr¶ trî cÊp th«i Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, khi viÖc, mÊt viÖc lµm cho trÝch lËp quü dù phßng vÒ trî ng­êi lao ®éng cÊp mÊt viÖc lµm Khi chi trî cÊp th«i viÖc, mÊt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nh­ng quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm kh«ng ®ñ ®Ó chi th× phÇn chªnh lÖch thiÕu ghi vµo chi phÝ QLDNChó ý:Møc trÝch quü dù phßng vÒ trî cÊp mÊt viÖc lµm tõ 1% - 3% trªn quütiÒn l­¬ng lµm c¬ së ®ãng BHXH cña doanh nghiÖp. Møc trÝch cô thÓdo doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tuú vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanhnghiÖp hµng n¨m10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 70
 71. 71. S¬ ®å kÕ to¸n quü khen th­ëng 431– Quü khen th­ëng TK 33311 TK 334 111, 112, 136 ThuÕ Th­ëng b»ng TiÒn th­ëng Quü khen th­ëng GTGT s¶n phÈm, cuèi n¨m, ®Þnh ®­îc cÊp, ®­îc (nÕu hµng ho¸ cho kú ph¶i tr¶ cho nép, hoÆc ®­îc 512 cã) CNV CNV tµi trî111, 112 421 Th­ëng cho ®¬n vÞ, c¸ nh©n bªn TrÝch lËp quü tõ trong, ngoµi ®¬n vÞ lîi nhuËn sau Quü khen th­ëng ph¶i nép cÊp thuÕ 336 trªn, hoÆc ph¶i cÊp cho cÊp d­ íi10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 71
 72. 72. S¬ ®å kÕ to¸n quü phóc lîi 4312– Quü phóc lîi 334 TiÒn th­ëng cuèi n¨m, ®Þnh kú 111, 112, ph¶i tr¶ cho CNV 136 Quü phóc lîi ®­îc 241 211 4313 cÊp trªn cÊp, ®­îc111, 112, cÊp d­íi nép lªn, 331...Khi mua TSC§ mua s¾m, §ång thêi hoÆc ®­îc hç trî, s¾m (nÕu XDCB hoµn ghi t¨ng tµi trî ph¶i qua thµnh bµn giao ®­ quü phóc l¾p ®Æt,...) a vµo sö dông lîi ®· h×nh ®Çu t­ cho ho¹t ®éng thµnh XDCB b»ng phóc lîi TSC§ Chi söa ch÷a KÕt chuyÓn chi phÝ söa ch÷a lín quü phóc lîi TSC§ dïng cho ho¹t ®éng phóc lîi 421 lín TSC§ b»ng quü hoµn thµnh phóc lîi Chi chi c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, v¨n ho¸, phóc lîi TrÝch lËp quü tõ lîi cña ®¬n vÞ. Trî cÊp khã kh¨n cho ng­êi lao ®éng nhuËn sau thuÕ ®· nghØ h­u, mÊt sÐc gÆp khã kh¨n. §ãng gãp cho quü phóc lîi x· héi 336 Quü phóc lîi cÊp d­íi ph¶i nép cÊp trªn hoÆc cÊp trªn ph¶i cÊp cho cÊp d­íi 10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 72
 73. 73. KÕ to¸n NV ®Çu t­ XDCB  Néi dung, nguyªn t¾ c  TKSD: TK 441- NV ®Çu t­ XDCB  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 73
 74. 74. S¬ ®å kÕ to¸n nguån vèn ®Çu t­ xdcb TK 441 – Nguån vèn ®Çu t­ XDCBTK 2412 TK 111, 112 (6) Chi phÝ XDCB ®­îc (1) §­îc cÊp vèn ®Çu t­ duyÖt bá b»ng tiÒn TK 331TK 411 (2) §­îc cÊp vèn ®Çu t­ ®Ó øng tr­íc (7a)Khi c«ng t¸c XDCB, vµ thanh to¸n cho ng­êi b¸n, ng­êi mua s¾m TSC§ b»ng nhËn thÇu TK 152, 153 nguån vèn ®Çu t­ XDCB (3)§­îc cÊp vèn ®Çu t­ b»ng hoµn thµnh, bµn giao ®­a hiÖn vËt hoÆc mua vËt liÖu, vµo sö dông cho SXKD c«ng cô, dông cô, thiÕt bÞ nhËp kho TK 414, 421 (4) Bæ xung nguån vèn XDCB tõ TK 241 TK 211, 213 c¸c quü DN, tõ lîi nhuËn (7b)§ång TK 241 thêi ghi t¨ng (5)NhËn vèn ®Çu t­ chi trùc TSC§ tiÕp cho ®Çu t­ XDCB10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 74
 75. 75. S¬ ®å kÕ to¸n quü qu¶n lý cña ®¬n vÞ cÊp trªn111, 112, 153, 331, 334, 642 451 111, 112 338.. Chi phÝ qu¶n Cuèi kú, kÕt Thùc thu cña cÊp d­íi lý ph¸t sinh ë chuyÓn hoÆc ®Ó lËp quü qu¶n lý cña Tæng C«ng ty ph©n bæ chi phÝ Tæng C«ng ty qu¶n lý 136 Ph¶i thu phÝ qu¶n lý cña Khi thùc cÊp d­íi theo thu tiÒn chÕ ®é quy ®Þnh 911 Cuèi kú, ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý (®èi víi ho¹t ®éng 10/31/12 trùc tiÕp kinh 75 doanh ë Tæng
 76. 76. KÕ to¸n nguån kinh phÝ sùnghiÖp Nguyªn t¾c TKSD: TK 461 nguån kinh phÝ sù nghiÖp KÕt cÊu Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 76
 77. 77. KÕ to¸n nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Nguyªn t¾c TKSD: TK 466 nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ KÕt cÊu Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 77
 78. 78. S¬ ®å kÕ to¸n nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 466 – Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 111, 112, 214 241, 331, 211, 461... 213 Gi¸ trÞ Ph¶n ¸nh hao §­îc cÊp hoÆc ®Çu t­,211 hao mßn TSC§ mua mßn (hµng n¨m) s¾m TSC§ hoµn thµnh ®­ a vµo sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n Nguyª Khi nh­îng b¸n, b»ng kinh phÝ sù nghiÖp, n gi¸ thanh lý, ph¸t hiÖn dù ¸n 161 461 TSC§ thiÕu qua kiÓm kª... (ghi theo gi¸ trÞ cßn §ång thêi ghi t¨ng l¹i) nguån kinh phÝ ®· Khi quyÕt h×nh thµnh TSC§ khi to¸n ®­îc ®Çu t­, mua s¾m duyÖt TSC§ hoµn thµnh dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n10/31/12 Copyright B m K é «n TDN - Khoa kÕ to¸ n - HVTC 78

×