Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C7ke toan ban hang

744 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

C7ke toan ban hang

 1. 1. Ch­¬ng 7: KÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n hµng vµ kÕt qña kinh doanhBiªn so¹n: Ths. NguyÔn Vò ViÖt NCS. §oµn Ngäc L­u Ths. TrÇn V¨n Hîi Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 1
 2. 2. Néi dung nghiªn cøu Thêi l­îng ph©n bæ- PhÇn lý thuyÕt: 18 tiÕt- PhÇn bµi tËp: 6 tiÕt Tµi liÖu tham kh¶o:- Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh – Häc viÖn Tµi chÝnh (ch­¬ng 7); Bµi tËp m«n kÕ to¸n tµi chÝnh.- HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1141/ C§KT, ngµy Q§/ 1/ 1995 vµ söa ®æi bæ sung QuyÕt ®Þnh 167/ 1/ 2000/C§KT, ngµy 20/ 2000 cña Bé Tµi 10/ chÝnh.- ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 14 – Doanh thu vµ thu nhËp kh¸, ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 149/ 2001/Q§-BTC, ngµy 31/ 2001. 12/- Th«ng t­ 89/ 2002/ TT-BTC, ngµy 9/ 2002 cña Bé Tµi chÝnh. 10/- C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn kÕ tn¸n doanh thu vµ thu nhËp kh¸c. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 2
 3. 3. Néi dung nghiªn cøu7.1 NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh.7.2 KÕ to¸n thµnh phÈm, hµng ho¸ vµ gi¸ vèn hµng b¸n.7.3 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu.7.4 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.7.5 KÕ to¸n chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.7.6 KÕ to¸n chi phÝ vµ thu nhËp kh¸c.7.7 KÕ to¸n kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 3
 4. 4. 7.1 NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n hµng vµ kÕt qña kinh doanh Kh¸i qu¸t vÒ chu tr×nh kinh doanh vµ chu kú b¸n hµng Kh¸i niÖm, yªu cÇu qu¶n lý b¸n hµng NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n hµng vµ kÕt qu¶ kinh doanh Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 4
 5. 5.  Kh¸i qu¸t vÒ chu trinh kinh doanh vµ chu kú b¸n hµng - Chu trinh kinh doanh - Chu kú b¸n hµng Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 5
 6. 6. Chu kú kinh doanh Chu kú kÕ TiÒn l­ Chi phÝ to¸n ¬ng Qu¶n lýTiÒn Hµng tån kho Tµi s¶n cè ®Þnh Doanh thu Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 6
 7. 7. C¸ c ho¹t ®éng chñ yÕu trong chu kú b¸ n hµngKh¸ch hµng TiÒn Hµng hãa Thu tiÒn §¬n ®Æt hµng §iÒu chØnh Th«ng tin hµng b¸ n tr¶ l¹i Qu¶n lý vµ X lý §¬n ö L gi÷ ­u ® t hµng Æ th«ng tin vÒ kh¸ ch hµng Doanh thu P thu h¶i VAT Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 7
 8. 8.  Kh¸i niÖm, yªu cÇu qñan lý b¸n hµng - Kh¸i niÖm B¸n hµng lµ viÖc chuyÓn quyÒn së h­u san phÈm, hµng hãa g¾ n víi phÇn lín lîi Ých hoÆc rñi ro cho kh¸ch hµng ®ång thêi ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Qu¸ trinh b¸n hµng lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ trinh san xuÊt - kinh doanh, nã cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®©y lµ qu¸ trinh nµy chuyÓn hãa vèn tõ hinh th¸i hiÖn vËt sang hinh th¸i gi¸ trÞ "tiÒn tÖ“ hoÆc phai thu gióp cho c¸c doanh nghiÖp thu håi vèn ®Ó tiÕp tôc qu¸ trinh san xuÊt kinh doanh tiÕp theo. - Yªu cÇu qu¶n lý b¸n hµng Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 8
 9. 9.  NhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm, b¸n hµng vµ kÕt qña kinh doanh1) Phan ¸nh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c tinh hinh hiÖn cã vµsù biÕn ®éng cña tõng lo¹i thµnh phÈm, hµng hãa theo chØ tiªu sè l­îng,chÊt l­îng, chñng lo¹i vµ gi¸ trÞ.2) Phan ¸nh vµ ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c khoan doanhthu, c¸c khoan giam trõ doanh thu vµ chi phÝ cña tõng ho¹t ®éng trongdoanh nghiÖp. ®ång thêi theo dâi vµ ®«n ®èc c¸c khoan phai thu cña kh¸chhµng.3) Phan ¸nh vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qua cña tõng ho¹t ®éng, gi¸m s¸ttinh hinh thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ tinh hinh ph©n phèi kÕt quac¸c ho¹t ®éng.4) Cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n phôc vô cho viÖc lËp B¸o c¸o tµi chÝnhvµ ®Þnh kú ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ liªn quan ®Õn qu¸ trinh b¸nhµng, x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qua. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 9
 10. 10. 7.2 KÕ to¸n thµnh phÈm vµ gi¸ vèn hµng b¸n (liªn hÖ Ch­¬ng 3 – KÕ to¸n hµng ho¸) Kh¸i niÖm thµnh phÈm (hµng ho¸) C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thµnh phÈm KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 10
 11. 11.  Kh¸I niÖm thµnh phÈm, hµng ho¸ - Thµnh phÈm lµ nh­ng san phÈm ®· kÕt thóc giai ®o¹n cuèi cïng cña quy trinh c«ng nghÖ san xuÊt ra san phÈm ®ã, ®· qua kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh, ®­îc nhËp kho hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. VÝ dô: T¹i C«ng ty Sîi thi sîi ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt, ®­îc nhËp kho hoÆc b¸n trªn thÞ tr­êng gäi lµ thµnh phÈm. - Hµng ho¸(®· nghiªn cøu ch­¬ng 3) C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thµnh phÈm -®èi víi thµnh phÈm nhËp kho: +ZttÕ nhËp kho do sx=ZttÕ do bé phËn tÝnh Z tÝnh trong kú +ZttÕ tp ®· b¸n bÞ tra l¹i nhËp =ZttÕ cña TP ®ã khi xuÊt kho +ZttÕ TP thuª ngoµi chÕ biÕn hoµn thµnh= ZttÕ xuÊt kho thuª chÕ biÕn+chi phÝ chÕ biÕn+chi phÝ vËn chuyÓn 11 bèc dì (nÕu hîp ®ång quy ®Þnh bªn thuª phai chÞu)
 12. 12. -®èi víi thµnh phÈm xuÊt kho: 1) Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh T­¬ng tù nh­ ph­ ¬ng ph¸p tÝnh gi¸ 2) Ph­¬ng ph¸p binh qu©n gi¸ quyÒn(ca ky) thùc tÕ vËt liÖu, 3) Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc ccdc xuÊt kho 4) Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc+ Theo ph­¬ng ph¸p binh qu©n gia quyÒn: Gi¸ thµnh thµnh phÈm xuÊt kho= Sè l­îng thµnh phÈm xuÊt kho (x) Gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ ®¬n vÞ binh qu©n.+ Gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ ®¬n vÞ binh qu©n: Ztt TP tån kho ®Çu kú + Ztt TP nhËp trong kú= --------------------------------------------------------------------------------------- Sè l­îng thµnh phÈm + Sè l­îng thµnh phÈm tån kho ®Çu ky nhËp kho trong kú 12
 13. 13. VÝ dô: Trong th¸ng 9/ t¹i DNSX thµnh phÈm A, cã tµi liÖu sau (®/ N v 1.000®).- Tån kho ngµy 1/ N: SL: 100 TPA;Tæng Z sx thùc tÕ: 10.000 9/- NhËp kho trong th¸ng 9/ Sè l­îng: 10.000 TPA; Tæng Zsx thùc tÕ: N. 9.585.000- XuÊt trong th¸ng 9.000 TPA, x¸c ®Þnh tæng Z sx thùc tÕ xuÊt kho.Giai:+ Z san xuÊt thùc tÕ ®¬n vÞ binh qu©n=(10.000 + 9.585.000)/ (100 + 10.000) = 950+ Tæng gi¸ thµnh thµnh phÈm xuÊt kho=950 x 9000=8.550.000+ ® víi c¸ c lao vô, dÞ vô hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ ch hµng, thi ®­îc èi ch phan ¸nh theo gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ cña lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 13
 14. 14. ®¸nh gi¸ hµng ho¸:-Hµng ho¸ nhËp kho (T­¬ng tù vËt t­-Ch­¬ng 3)-Hµng ho¸ xuÊt kho (Ch­¬ng 3) 14
 15. 15.  KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm  Chøng tõ kÕ to¸ n: Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó phan ¸nh sù biÕn ®éng vµ sè liÖu cã cña thµnh phÈm bao gåm: - PhiÕu nhËp kho (mÉu 01-VT) - PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02-VT) - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu 03-VT-3LL) - ThÎ kho (mÉu 06-VT) - Biªn ban kiÓm kª vËt t­ - san phÈm hµng hãa (mÉu 08-VT)  K to¸ n chi tiÕt thµnh phÈ Õ m Tïy theo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu quan lÝ cña doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong ba ph­¬ng ph¸p sau (Ch­¬ng 3) - Ph­¬ng ph¸p ghi thÎ (sæ) song song. - Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. - Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 15
 16. 16.  KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm KÕt cÊu TK 155 – Thµnh phÈm+ TrÞ gi¸ thùc tÕ cña thµnh + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈmphÈm nhËp kho do... xuÊt kho.+ TrÞ gi¸ thùc tÕ cña thµnh + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈmphÈm thõa ph¸t hiÖn khi thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª.kiÓm kª. + KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña+ KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu kúcña thµnh phÈm tån kho cuèi (theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnhkú (theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª kú).®Þnh kú).Sè d­ nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ cñathµnh phÈm tån kho Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 16
 17. 17. Trinh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu 1. Doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KKTXTK 154 TK 632 (1a)-SX hoµn thµnh vµ xuÊt kho b¸n th¼ng TK 155 (2a)-XuÊt kho (1b)-NhËp kho b¸n trùc tiÕp TP TK 157 (1c)-XuÊt x­ëng trùc (2c)-KÕt chuyÓn tiÕp göi b¸n, göi ®¹i lý khi hÇng ®· b¸n (2b)-XuÊt göi TK 3381 b¸n; göi ®¹i lý 641,222(811) (3)quang c¸o, gãp vèn (5a)-KK thõa LD... TK 1381 (5b)-KK thiÕu (4)-NhËp kho hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i (kÓ ca hµng Copyright Bé m«n KTDN -b¸n tõ kú tr­íc) ®· Khoa kÕ to¸n - HVTC 17
 18. 18. 2. Doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KK®KTK 155, 157,… TK 632 TK 911 K/c Tån ®k K/C Hµng xuÊt b¸n TK 631 Gi¸ thµnh SP SX hoµn thµnh KÕt chuyÓn tån cuèi kú Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 18
 19. 19.  KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n Ph­¬ng ph¸ p x¸ c ® nh gi¸ vèn hµng b¸ n Þ 1. X c ® nh trÞgi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊ ® b¸ n: ¸ Þ t Ó ®èi víi DNSX: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n hoÆc thµnh phÈm hoµn thµnh kh«ng nhËp kho ®­a b¸n ngay chÝnh lµ gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm xuÊt kho hoÆc gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ cña thµnh phÈm hoµn thµnh (ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®· nªu ë phÇn ®¸nh gi¸ thµnh phÈm). ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n bao gåm: trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n vµ chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n. Trong ® : ã - TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng xuÊt kho ®Ó b¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng tån kho (nªu trªn). - Chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho sè hµng ®· b¸n: Do chi phÝ mua hµng liªn quan ®Õn nhiÒu chñng lo¹i hµng hãa, liªn quan ®Õn khèi l­îng hµng hãa trong kú vµ hµng hãa ®Çu kú, cho nªn cÇn ph©n bæ chi phÝ mua hµng cho hµng ®· b¸n trong ki vµ hµng tån cuèi kú. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 19
 20. 20. Tiªu chuÈn ph©n bæ chi phÝ mua hµng ®­îc lùa chän lµ:+ Sè l­îng.+ Träng l­îng.+ TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng hãa. C«ng thøc: (®· nghiªn cøu ch­¬ng 3-Trang 10) L ý: “Hµng hãa tån cuèi kú “bao gåm hµng hãa tån trong kho; hµng ­u hãa ®· mua nh­ng cßn ®ang ®i trªn ®­êng vµ hµng hãa göi ®i b¸n nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 20
 21. 21. 2. X c ® nh trÞgi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ® b¸ n: ¸ Þ · TrÞ gi¸ vèn ttÕ cña Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN = hµng xuÊt ®· b¸n + kÕt chuyÓn hoac ph©n bæ3. C¸ c ph­¬ng thøc b¸ n hµng: 3a/Ph­¬ng thøc göi hµng: + Göi hµng cho ng­êi mua nh­ng ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu (chuÈn mùc 14) + Göi hµng cho ®¹i lý 3b/Ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp:(®ñ ®iÒu kiÖn ghi nhËn doanh thu) + B¸n hµng thu tiÒn ngay + B¸n hµng tra chËm (cho ngõ¬i mua nî nh­ng kh«ng tÝnh l·i) + B¸n hµng tra chËm, tra gãp cã tÝnh l·i tra chËm, tra gãp + B¸n hµng ®æi hµng + Tra l­¬ng, th­ëng cho CNV bµng sp, hµng ho¸ + Lµm quµ biÕu, quµ t¹ng + Dïng sp chuyÓn thµnh TSC® phôc vô ho¹t ®éng sxkd 21
 22. 22. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n cña tõng ph­¬ng thøc b¸n hµng 1. K to¸ n gi¸ vèn hµng xuÊ b¸ n theo ph­¬ng thøc göi hµng Õ t •Néi dung: •Trinh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu. a) ®èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn b) ®èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. + ®èi víi DNSX : + ®èi víi DNTM: (T­¬ng tù, xem s¬ ®å slide18, 19 chØ nghiÖp vô liªn quan ®Õn TK 157) •TK sö dông (TK 157) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 22
 23. 23. Trinh tù kÕ to¸n gi¸ vèn hµng göi hµng1. Doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KKTXTK 154 TK 632 TK 155,156 TK 157 111,112,331... (2b)-KÕt chuyÓn 133 khi hÇng ®· b¸n (2a)-XuÊt göi b¸n; göi ®¹i lý (1b)Mua chuyÓn th¼ ng göi b¸n (1a)-XuÊt x­ëng trùc tiÕp göi b¸n, göi ®¹i lý Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 23
 24. 24. VÝ dô: T¹i doanh nghiÖp san xuÊt chuyªn sx mét lo¹i san phÈm A, kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, tÝnh trÞ gi¸ vèn hµng tån kho theo ph­ ¬ng ph¸p binh qu©n gia quyÒn. Trong th¸ng 9/ cã tµi liÖu sau: (®¬n vÞ N 1000®).1. Sè d­ ngµy 1/ N cña TK 155 lµ 800.000 9/2. Tæng hîp SPA nhËp kho trong th¸ng 9/ sè l­îng: 1000 sp, Tæng gi¸ gi¸ thµnh N, s©n xuÊt thùc tÕ lµ 2.700.000.3. Theo kÕt qua kiÓm kªChØ tiªu Ngµy 1/ N 9/ Ngµy 30/ N 9/- SP A tån kho 400 300- SP A göi b¸n - 50Yªu cÇu: TÝnh to¸n x¸c ®Þnh GV hµng b¸n vµ ®Þnh khoan kÕ to¸n th¸ng 9/ N.• BIẾT RẰNG 50 SP GỬI BÁN THUỘC THỢP XUẤT KHO TRONG THÁNG NÀY Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 24
 25. 25. Giai:+ Z sxtt ®¬n vÞ binh qu©n cña SP A =800.000+2.700.000/ 400+1.000 =2.500 + Z sxtt cña SP A tån kho cuèi kú=300x2.500=750.000  + Z sxtt cña SP A göi b¸n ch­a thanh to¸n cuèi kú= 50x2.500=125.000 + Z sxtt cña cña SP A ®· x¸c ®Þnh tiªu thô trong kú=800.000+2.700.000-750.000- 125.000= 2.625.000.+ ®Þnh khoan kÕ to¸n1) §Çu th¸ng kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña TP tån kho ®Çu kiNî TK 632: 800.000/ TK 155: 800.000 Cã2) Phan ¸nh gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ Thµnh phÈm nhËp kho:Nî TK 632: 2.700.000/ TK 631: 2.700.000 Cã3) Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ cña SP A tån kho cuèi th¸ng: Nî TK 155: 750.000/ TK 632: 750.000 Cã4) Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi b¸n ch­a ®­îc tiªu thô: Nî TK 157: 125.000/ TK 632: 125.000 Cã5) Cuèi th¸ng, kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt quaNî TK 911: 2.625.000/ TK 632: 2.625.000 Cã Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 25
 26. 26. 2. K to¸ n gi¸ vèn hµng xuÊ b¸ n theo ph­¬ng Õ t thøc b¸ n hµng trùc tiÕp.• Néi dung:• TK sö dông (TK 632) (Ch­¬ng 7- trang 16 + KÕt cÊu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. + KÕt cÊu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú.• Tr×nh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu. a) ®èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn b) ®èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. (T­¬ng tù, xem slide 18, 19- chØ nghiÖp vô liªn quan trùc tiÕp ®Õn TK 632)./ . Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 26
 27. 27. TK 632(KKTX)+ Gi¸ vèn thùc tÕ cña san phÈm - hµng hãa xuÊt ®· b¸n, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú. +Hoµn nhËp sè chªnh lÖch dù+Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng v­ît trªn møc phßng giam gi¸ hµng tån kho binh th­êng vµ chi phÝ san xuÊt chung cè ®Þnh kh«ng cuèi n¨m tr­íc lín h¬n møc ph©n bæ kh«ng ®­îc tÝnh vµo gi¸ trÞ hµng tån kho mµ cÇn lËp cuèi n¨m nay. phai tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú.+C¸c khoan hao hôt, mÊt m¸t cña hµng tån kho sau khi trõ +KÕt chuyÓn gi¸ vèn thùc tÕ cña phÇn båi th­êng do tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n g©y ra. san phÈm - hµng hãa, dÞch+Chi phÝ x©y dùng, tù chÕ tµi san cè ®Þnh trªn møc binh vô ®· tiªu thô trong kú ®Ó th­êng kh«ng ®­îc tÝnh vµo NGTSC® x©y dùng, tù chÕ x¸c ®Þnh kÕt qua. hoµn thµnh.+Chªnh lÖch gi­a møc dù phßng giam gi¸ hµng tån kho phai +Gi¸ vèn thùc tÕ cña TP-HH ®· lËp cuèi nam nay lín h¬n khoan ®· lËp dù phßng cuèi b¸n bÞ ng­êi mua tra l¹i nam tr­íc. +KÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ+Sè khÊu hao B®s®t­ trÝch trong kú kinh doanh B®S®t­ trong kú+Chi phÝ liªn quan ®Õn cho thuª B®S®t­ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qua.+Chi phÝ söa ch­a n©ng cÊp, cai t¹o B®S®t­ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh vµo NG B®S®t­ +GTCL vµ c¸c chi phÝ b¸n, thanh lý B®S®t­ trong kú 27
 28. 28. Trinh tù kÕ to¸n gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n trùc tiÕp 1. Doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KKTXTK 154 TK 632 (1a)-SX hoµn thµnh vµ xuÊt kho b¸n th¼ng TK 155,156 (2a)-XuÊt kho (1b)-NhËp kho b¸n trùc tiÕp TP 111,112,331... (1c) 641,222(811) 133 (3)quang c¸o, gãp vèn LD... 3381 TK 1381 (5a)-KK thõa (5b)-KK thiÕu (4)-NhËp kho hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i (kÓ ca hµng ®· b¸n tõ kú tr­íc) 28
 29. 29. 7.3 KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng & c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 29
 30. 30.  KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng  Kh¸i niÖm doanh thu vµ c¸c lo¹i doanh thu  Nguyªn t¾ c X§ doanh thu vµ mét sè quy ®Þnh h¹ch to¸n DT  Chøng tõ kÕ to¸n vµ tµi kho¶n ph¶i ¸nh doanh thu  Tr×nh tõ kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô doanh thu b¸n hµng Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 30
 31. 31.  K i niÖm - ® kiÖn ghi nhË DT: h¸ iÒu n+ Doanh thu lµ tæng c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­ îc trong ky h¹ch to¸n, ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng SXKD th«ng th­êng cña doanh nghiÖp gãp phÇn lµm tang vèn chñ së h­ u. (c/ 14-trang1 m+ Doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ hîp lÝ cña c¸c khoan ®· thu hoÆc sÏ thu ®­îc sau khi trõ ®i c¸c khoan chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, giam gi¸ hµng b¸n vµ gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tra l¹i.+ C¸c lo¹i doanh thu: Doanh thu tïy theo tõng lo¹i hinh SXKD vµ bao gåm: - Doanh thu b¸n hµng - Doanh thu cung cÊp dÞch vô - Doanh thu tõ tiÒn l·i, tiÒn ban quyÒn, cæ tøc vµ lîi tøc ®­îc chia +Ngoµi ra cßn c¸c khoan thu nhËp kh¸c. 31
 32. 32.  Nguyªn t¾ c x¸c ®Þnh doanh thu: 1) Doanh thu chØ ®­îc ghi nhËn khi tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn ghi nhËn cho doanh thu b¸n hµng, doanh thu cung cÊp dÞch vô, doanh thu tiÒn l·i, tiÒn ban quyÒn, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia ®­îc quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc "Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c”, nÕu kh«ng tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn thi kh«ng h¹ch to¸n vµo doanh thu. 2) Doanh thu vµ chi phÝ liªn quan ®Õn cïng mét giao dÞch phai ®­îc ghi nhËn ®ång thêi theo nguyªn t¾ c phï hîp vµ theo nam tµi chÝnh. 32
 33. 33. 3) Tr­êng hîp hµng hãa hoÆc dÞch vô trao ®æi lÊy hµnghãa hoÆc dÞch vô t­¬ng tù vÒ ban chÊt thi kh«ng ®­îc ghinhËn lµ doanh thu.4) Phai theo dâi chi tiÕt tõng lo¹i doanh thu, doanh thutõng mÆt hµng ngµnh hµng, tõng san phÈm,... theo dâichi tiÕt tõng khoan giam trõ doanh thu, ®Ó x¸c ®Þnhdoanh thu thuÇn cña tõng lo¹i doanh thu, chi tiÕt tõngmÆt hµng, tõng san phÈm... ®Ó phôc vô cho cung cÊpth«ng tin kÕ to¸n ®Ó quan trÞ doanh nghiÖp vµ lËp B¸o c¸otµi chÝnh. 33
 34. 34.  Nguyªn t¾c x¸ c ® nh DT ® víi m sè tr­êng hîp cô thÓ: Þ èi ét - Doanh thu tra gãp = doanh thu b¸n mét lÇn kh«ng bao gåm l·i tra chËm. -Doanh thu hµng trao ®æi = gi¸ b¸n t¹i thêi ®iÓm trao ®æi -Doanh thu ho¹t ®éng nhËn tr­íc = Tæng tiÒn nhËn tr­íc/sè kú nhËn tr­íc. -Doanh thu ®¹i lý = hoa hång ®­îc h­ëng. -Doanh thu gia c«ng = gi¸ gia c«ng. -Doanh thu san phÈm giao kho¸n lµ sè tiÒn phai thu ghi trªn hîp ®ång. -Doanh thu tÝn dông = l·i cho vay ®Õn h¹n phai thu. -Doanh thu bao hiÓm = phÝ bao hiÓm. -Doanh thu c«ng trinh x©y l¾ p nhiÒu nam = gi¸ trÞ øng víi khèi l­îng hoµn thµnh trong nam ®­îc ng­êi giao thÇu chÊp nhËn thanh to¸n. 34
 35. 35.  Chøng tõ kÕ to¸ n vµ tµi khoan phan ¸ nh:+ Chøng tõ kÕ toµn ®­îc sö dông ®Ó kÕ to¸n doanh thu vµ c¸c khoan giam trÞ doanh thu b¸n hµng bao gåm: - Hãa ®¬n GTGT (mÉu 01-GTKT) - Hãa ®¬n b¸n hµng (mÉu 02 - GTTT) - Bang thanh to¸n hµng ®¹i lÝ, kÝ göi (mÉu 14-BH) - ThÎ quÇy hµng (mÉu 15-BH) - C¸c chøng tõ thanh to¸n (phiÕu thu, sÐc chuyÓn khoan, sÐc thanh to¸n, ñy nhiÖm thu, giÊy b¸o cã NH, bang sao kª cña NH...) - Tê khai thuÕ GTGT (mÉu 07A/GTGT) - Chøng tõ kÕ to¸n liªn quan kh¸c nh­ phiÕu nhËp kho hµng tra l¹i... Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 35
 36. 36. + ®Ó kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, kÕ to¸n sö dông TK: - TK 511 - DTBH vµ cung cÊp dÞch vô - TK 512 - Doanh thu néi bé - TK 3331 - ThuÕ GTGT phai nép - TK 3387 - Doanh thu ch­a thùc hiÖn vµ c¸c TK liªn quan kh¸c(TK111,112,131, 632,...) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 36
 37. 37. + KÕt cÊu vµ néi dung phan ¸nh cña TK 511-Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp d/ vô: TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô _ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ xuÊt - Doanh thu b¸n san khÈu vµ thuÕ GTGT tÝnh theo ph­¬ng ph¸p phÈm, hµng hãa vµ trùc tiÕp phai nép tÝnh trªn doanh thu b¸n cung cÊp dÞch vô, hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong kú. DTB®S cña doanh _C¸c khoan ghi giam Doanh thu b¸n hµng vµ nghiÖp thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô(giam gi¸ hµng b¸n, DT trong kú h¹ch to¸n. hµng ®· bÞ tra l¹i vµ chiÕt khÊu th­¬ng Tµi khoan 511, kh«ng m¹i ). cã sè d­ _ KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng vµ ccÊp dÞch vô thuÇn, Dthu B®S sang tµi khoan B 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qua kinh doanh. + TK511 cã 5 TKcÊ II: p - TK 5111 - Doanh thu b¸n hµng hãa - TK 5112 - Doanh thu b¸n thµnh phÈm - TK 5113 - Doanh thu cung cÊp DV - TK 5114 - Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ - TK 5117 – DThu B®S®t­ 37
 38. 38.  KÕt cÊu vµ néi dung phan ¸nh cña TK 512 – Doanh thu néi bé Tµi khoan nµy dïng ®Ó phan ¸nh doanh thu cña sè san phÈm, hµng hãa, dÞch vô, lao vô tiªu thô trong néi bé gi­a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty (Kh«ng thuéc m« hinh Tæng c«ng ty), ... h¹ch to¸n toµn ngµnh. + TK512 bao gåm 3 TKcÊ 2: p - TK 5121 - Doanh thu b¸n hµng hãa - TK 5122 - Doanh thu b¸n thµnh phÈm - TK 5123 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô - KÕt cÊu vµ néi dung phan ¸nh cña TK 512 còng t­¬ng tù nh­ TK 511. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 38
 39. 39.  KÕt cÊu vµ néi dung phan ¸nh cña TK 3331 – ThuÕ GTGT phaI nép (TK 33311-®Çu ra). TK nµy ¸p dông chung cho ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­ ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. TK 3331 – ThuÕ VAT ®Çu ra +Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ + Sè thuÕ GTGT ®Çu ra phai nép cña hµng +Sè thuÕ GTGT ®­îc giam trõ vµo sè hãa, dÞch vô ®· tiªu thô thuÕ GTGT ph©i nép. + Sè thuÕ GTGT ®Çu ra phai nép cña hµng + Sè thuÕ GTGT cña hµng ®· b¸n bÞ hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, biÕu tra l¹i. tÆng, sö dông néi bé. +Sè thuÕ GTGT ®· nép vµo ng©n s¸ch +Sè thuÕ GTGT phai nép cña doanh thu ho¹t nhµ n­íc ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c. + Sè thuÕ GTGT phai nép cña hµng hãa nhËp khÈu . - Sè d­ cã: Sè thuÕ GTGT cßn phai nép. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 39
 40. 40. TK 3387 - Doanh thu ch­a thùc hiÖn- Néi dung: Doanh thu ch­a thùc hiÖn bao gåm:+ Sè tiÒn nhËn tr­íc nhiÒu nam vÒ cho thuª tµi san (cho thuªho¹t ®éng); cho thuª B®s®t­+ Khoan chªnh lÖch gi­a b¸n hµng tra chËm, tra gãp theo camkÕt víi gi¸ b¸n tra ngay.+ Khoan l·i nhËn tr­íc khi cho vay vèn hoÆc mua c¸c c«ng cô nî(tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu...).+ Chªnh lÖch gi¸ b¸n lín h¬n GTCL cña TSC® b¸n råi thuª l¹itheo ph­¬ng thøc thuª tµi chÝnh+ Chªnh lÖch gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC® b¸n råi thuªl¹i theo ph­¬ng thøc thuª ho¹t ®éng+ PhÇn thu nhËp kh¸c ho·n l¹i khi gãp vèn liªn doanh thµnh lËpc¬ së ®ång kiÓm so¸t cã gi¸ trÞ vèn gãp ®­îc ®¸nh gi¸ lín h¬n gi¸trÞ thùc tÕ vËt t­, san phÈm hµng ho¸ hoÆc GTCL cña TSC®gãp vèn 40
 41. 41.  KÕt cÊu vµ néi dung phan ¸nh cña TK 3387-Doanh thu ch­a thùc hiÖn TK 3387 – DT ch­a thùc hiÖnKÕt chuyÓn "Doanh thu ch­a thùc Doanh thu ch­a thùc hiÖnhiÖn" sang TK 511 “ Doanh thu b¸n thùc tÕ ph¸t sinh.hµng vµ cung cÊp dÞch vô”, hoÆcTK 515 “ Doanh thu ho¹t ®éng tµichÝnh” (tiÒn l·i, tiÒn ban quyÒn, cætøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia). Sè d ­: Doanh thu ch­a thùc hiÖn cuèi kú kÕ to¸n. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 41
 42. 42. Chó thÝch nghiÖp vô s¬ ®å kÕ to¸n DT 1) Doanh thu tiÒn ngay2) DT b¸n hµng tra chËm kh«ng cã l·i3a) DT ®æi hµng theo gi¸ b¸n3b) VËt t­, hµng ho¸ nhËp kho4) B¸n hµng qua ®¹i lý, khi ®¹i lý t/ to¸n5a) DT b¸n hµng tra gãp, tra chËm cã l·i5b) ®Þnh kú thu tiÒn tra gãp5c) ®ång thêi kÕt chuyÓn DT tiÒn l·i phï hîp6a) CkhÊu th­¬ng m¹i, giam gi¸ hµng b¸n, DT hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i céng (+) c¸c khoan VAT t­¬ng øng lµm giam kháan phai thu6b) KÕt chuyÓn giam trõ DT6c) Gi¸ vèn hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i nhËp kho7) KÕt chuyÓn gi¸ vèn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qña8)ThuÕ giam trõ vµo DT9) KÕt chuyÓn DTT10) Ng­êi mua thanh to¸n tiÒn hµng11)ChiÕt khÊu thanh to¸n cho ng­êi mua ®­îc h­ëng 43
 43. 43. Mét sè chó ý vÒ kÕ to¸n DThu: Tr­êng hîp b¸n hµng qua c¸c ®¹i lý, ký göi hµng 1/NghiÖp vô (4)- KÕ to¸n b¸n hµng qua ®¹i lý hµng cho c¸c ®¹i lý 1) T¹i bªn giao hµng (chñ hµng): Khi xuÊt giao hoÆc ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ký göi thi sè hµng nµy vÉn thuéc quyÒn së h­u cña doanh nghiÖp (chñ hµng) cho ®Õn khi tiªu thô. Khi sè hµng b¸n ®­îc, chñ hµng sÏ tra cho c¸c ®¹i lÝ mét khoan hoa hång tÝnh theo tØ lÖ phÇn tram (%) trªn gi¸ b¸n (ho¹c gi¸ thanh to¸n) cña sè hµng ®· b¸n ®­îc. Khoan hoa hång nµy h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng. - NÕu c¸c ®¹i lý, thanh to¸n tiÒn cho doanh nghiÖp sau khi trõ tiÒn hoa hång ®­îc h­ëng, can cø vµo c¸c chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 641 : (TiÒn hoa hång cho ®¹i lÝ) Nî TK 133: theo ho¸ ®¬n cña ®¹i lý ph¸t hµnh(nÕu cã VAT) Nî TK 111, 112 :Sè tiÒn thùc thu Nî TK 131 Sè tiÒn cßn phai thu Cã TK 511 : ( Gi¸ b¸n ch­a thuÕ) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra 44
 44. 44. - NÕu c¸c ®¹i lý, bªn nhËn b¸n hµng ký göi thanh to¸n toµn bé sè tiÒn cña sè hµng ®· b¸n theo gi¸ qui ®Þnh cho bªn chñ hµng can cø chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112 : (Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n) Cã TK 511 : (Gi¸ b¸n ch­a thuÕ) Cã TK 3331 : (ThuÕ GTGT ®Çu ra)- Sau ®ã bªn chñ hµng tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hoa hång tra cho c¸c ®¹i lý, bªn nhËn b¸n hµng kÝ göi, can cø vµo chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi Nî TK 641 : ( TiÒn hoa hång ®¹i lý) Cã TK 111, 112 : ( TiÒn hoa hång ®¹i lý)- Phan ¸nh trÞ gi¸ vèn cña hµng göi b¸n ®¹i lý, ký göi ®· ®­îc b¸n hµng, kÕ to¸n ghi sæ : Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157 - Hµng göi ®i b¸n Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 45
 45. 45. 2) T¹i c¸c ®¹i lý hoÆc ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ký göi (bªn nhËn hµng)T¹i c¸c ®¹i lý, ®¬n vÞ nhËn hµng kÝ göi phai b¸n hµng ®óng gi¸ vµ h­ëng hoa hång do bªn chñ hµng thanh to¸n. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ phÇn hoa hång ®­îc h­ëng, vÒ h¹ch to¸n nh­ sau.a) Khi nhËn hµng ®Ó b¸n ®¹i lý, ký göi, thi sè hµng nµy kh«ng thuéc quyÒn së h­u cña ®¬n vÞ, can cø vµo gi¸ trÞ ghi trªn "PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý" do bªn giao hµng lËp, kÕ to¸n ghi sæ: - Nî TK 003 - Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göib) Khi b¸n ®­îc hµng nhËn b¸n hé, ký göi - Ghi cã TK 003 - Hµng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi - Can cø vµo hãa ®¬n GTGT (nÕu cã) vµ chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112 : ( Tæng sè tiÒn thanh to¸n) Cã TK 3388 : ( Tæng sè tiÒn thanh to¸n)c) Khi thanh to¸n víi bªn giao hµng, can cø vµo "B©ng thanh to¸n hµng ®¹i lý, ký göi" vµ chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi sæ. Nî TK 3388: ( Tæng sè tiÒn thanh to¸n) Cã TK 511: ( Hoa hång ®­îc h­ëng)/ TK 111, 112 ( Sè tiÒn thùc tra cho Cã chñ hµng sau khi trõ tiÒn hoa hång ®­îc h­ëng) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 46
 46. 46. VÝ dô: C«ng ty THC vµ ®¹i lý MC lµ c¸c doanh nghiÖp nép thuÕGTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ kÕ to¸n hµng tån kho theo p/ pKKTX, trong th¸ng 10/ cã c¸c tµi liÖu sau (®¬n vÞ 1000®). N 1) Tæng hîp c¸c "PhiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý" trong th¸ngxuÊt 10.000 TPA, gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ ®¬n vÞ xuÊt kho lµ1.000/ 1TPA, ®Ó giao cho ®¹i lÝ MC. 2) C«ng ty THC yªu cÇu ®¹i lý MC b¸n ®óng gi¸ qui ®Þnh cña c«ngty, gi¸ b¸n ch­a thuª lµ 1.800/ 1TP, thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%, hoahång mµ ®¬n vÞ ®¹i lý MC ®­îc h­ëng tÝnh 5% trªn tæng gi¸ b¸n, thuÕGTGT tÝnh theo sè hoa hång ®­îc h­ëng lµ 10%. 3) Cuèi th¸ng, theo "Bang thanh to¸n hµng ®¹i lÝ, kÝ göi" cña ®¬nvÞ ®¹i lÝ MC ®· b¸n ®­îc 6000 san phÈm A vµ ®· nép tra tiÒn mÆtcho C«ng ty THC lµ 11.226.600 (phiÕu thu kÌm theo), sau khi ®· trõkhoan hoa hång ®­îc h­ëng. Yªu cÇu: LËp ®Þnh khoan kÕ to¸n th¸ng 10/ cña C«ng ty THC vµ N®¹i lý MC Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 47
 47. 47. Giai vÝ dô:: * T¹i ®¹i lÝ MC (bªn nhËn ®¹i lý) 1) Khi nhËn hµng b¸n ®¹i lý, dùa vµo phiÕu xuÊt kho hµng göi b¸n ®¹i lý, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 003: 10.000 x 1.000 = 10.000.000 2a) Phan ¸nh 6000 san phÈm A b¸n ®­îc trong th¸ng 10/ theo gi¸ N b¸n cã thuÕ lµ 1.800 x 110% = 1980. Nî TK 111, 112: 6000 x 1.980 = 11.880.000 Cã TK 3388: 6000 x 1.980 = 11.880.000 2b) ®ång thêi: Cã TK 003: 6000 x 1000 = 6.000.000 3) Khi thanh to¸n tiÒn mÆt tra cho C«ng ty THC sau khi ®· tratiÒn hoa hång ®­îc h­ëng. Hoa hång ®­îc h­ëng = 11.880.000 x 5% =594.000 Nî TK 3388: 11.880.000 Cã TK 511: 594.000 Cã TK 33311: 59.400 48 Cã TK 111: 11.226.600
 48. 48. * T¹i C«ng ty THC (bªn giao hµng) 1) Phan ¸nh trÞ gi¸ vèn cña 10.000 thµnh phÈm A göi b¸n ®¹i lÝMC: Nî TK 157 (Chi tiÕt §LMC): 10.000.000 Cã TK 155 (TPA): 10.000.000 2) Khi nhËn tiÒn thanh to¸n cña ®¹i lÝ MC trong th¸ng b¸n ®­îc 6000 thµnh phÈm A. 2a) Can cø vµo “Bang thanh to¸n hµng ®¹i lý, ký göi”, phiÕu thu, ho¸ ®¬n GTGT bªn ®¹i lý ph¸t hµnh vÒ hoa hång ®­îc h­ëng ®Ó tÝnh DTBH vµ hoa hång thanh to¸n cho ®¹i lÝ MC. Nî TK 641: 594.000 Nî TK 133: 59.400 Nî TK 111: 11.226.600 Cã TK 511: 10.800.000 Cã TK 3331: 1.080.000 2b) ®ång thêi phan ¸nh trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm A ®· b¸n ®­ 49îc:
 49. 49. Chó ý 2:- Doanh thu cña ho¹t ®éng cho thuª tµi san thu tiÒn tr­íc trong nhiÒu nam thi doanh thu cung cÊp dÞch vô ghi nhËn cña nam tµi chÝnh lµ sè tiÒn cho thuª ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lÊy toµn bé sè tiÒn thu ®­îc chia cho sè nam cho thuª tµi san.a) ®èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tra tr­íc cho ho¹t ®éng cho thuª tµi san nhiÒu nam, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112 : ( Tæng sè tiÒn nhËn tr­íc) Cã TK 3387 : (Theo gi¸ ch­a thuÕ GTGT) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra- ®ång thêi tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu cña kú kÕ to¸n nµy, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 3387 - Doanh thu ch­a thùc hiÖn Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô- Sang c¸c kú kÕ to¸n tiÕp theo còng tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu cung cÊp dÞch vô, ghi sæ kÕ to¸n nh­ bót to¸n trªn.- Tr­êng hîp, hîp ®ång thuª tµi san kh«ng thùc hiÖn ®­îc, phai hoµn tra tiÒn cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 3387 - Doanh thu ch­a thùc hiÖn (gi¸ ch­a thuÕ) Nî TK 531 - (tr­êng hîp ®Çu kú ®· ghi nhËn dthu theo gi¸ ch­a thuÕ) Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra Cã TK 111, 112 : (Tæng sè tiÒn tra l¹i) 50
 50. 50. S¬ ®å KÕ to¸n doanh thu ch­a thùc hiÖn (1b) ®ång TK 111,112TK 531 TK 511 TK 3387 thêi kÕt (1) Khi nhËn 3b chuyÓn Dthu tr­íc tiÒn cho kú nµy thuª TK 33311 (3) Khi ®¬n vÞ thuª thanh lý tr­íc h¹n 51
 51. 51. Chó ý 3: Tr­êng hîp tra l­¬ng cho c«ng nh©n b»ng thµnh phÈm, hµng hãa, thi sè thµnh phÈm, hµng hãa nµy còng ®­îc coi lµ b¸n hµng, kÕ to¸n ghi sæ vµo TK 512:a) ®èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ Nî TK 334 : (Tæng gi¸ cã thuÕ GTGT) Cã TK 512 - Doanh thu néi bé (gi¸ ch­a thuÕ) Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu rab) ®èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Nî TK 334 : ( Tæng gi¸ cã thuÕ)/ Cã TK 512 : ( Tæng gi¸ cã thuÕ) 52
 52. 52. Chó ý 4:S¬ ®å slide 44 lµ ®èi víi DN kÕ to¸n VAT khÊu trõ, nÕu kh«ng¸p dông VAT khÊu trõ thi c¸c nghiÖp vô 1,2,3,4,5 phan ¸nh doanhthu bao gåm ca thuÕ VAT ®Çu ra, khi ®ã nghiÖp vô thuÕ VATphai nép ®­îc coi lµ mét khoan giam trõ doanh thu vµ kÕ to¸nnh­ nghiÖp vô 6 53
 53. 53. Chó ý 5: Tr­êng hîp doanh nghiÖp sö dông san phÈm cña minh san xuÊt ra ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng san xuÊt kinh doanh, héi chî, triÓn l·m hoÆc biÕu tÆng. (t/ 120-t10 t­a) Phan ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cã thÓ tÝnh theo gi¸ thµnh san xuÊt hoÆc gi¸ vèn hµng hãa, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 627, 642, 641 : ( Dïng cho ho¹t ®éng san xuÊt, héi chî triÓn l·m) Nî TK 211: (NÕu dïng lµm TSC®) Cã TK 512 :( Theo gi¸ thµnh san xuÊt, gi¸ vèn) ®ång thêi Phan ¸nh gi¸ thµnh san xuÊt trong gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®­îc x¸c nhËn doanh thu, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 632 Theo gi¸ thµnh san xuÊt thùc tÕ hoÆc gi¸ vèn: Cã TK 155, 156 ho¹c Cã TK 154 Tr­êng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n tr­íc h¹n (theo hîp ®ång hoÆc cam kÕt thanh to¸n) nÕu ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thanh to¸n, ®©y lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp giam trõ vµo sè tiÒn phai thu cña kh¸ch hµng, h¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh.Can cø vµo chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112 :(Sè tiÒn thùc thu ®· trõ chiÕt khÊu thanh to¸n) Nî TK 635: (ChiÕt khÊu thanh to¸n) Cã TK 131: (Tæng sè tiÒn phai thu)./ . 54
 54. 54.  KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng  ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i  Gi¶m gi¸ hµng b¸n  Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i  ThuÕ c¸c lo¹i Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 55
 55. 55.  KÕ to¸n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i • Néi dung • Tµi khoan sö dông: TK 521 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i • KÕt cÊu B nî: Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· chÊp nhËn thanh ªn to¸n cho kh¸ch hµng. B cã: KÕt chuyÓn toµn bé sè chiÕt khÊu th­¬ng ªn m¹i sang TK "Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô" ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña kú h¹ch to¸n. kh«ng cã sè d­ cuèi kú. TK 521 cã 3 tµi khoan cÊp 2: - TK 5211 - ChiÕt khÊu hµng hãa - TK 5212 - ChiÕt khÊu thµnh phÈm - TK 5213 - ChiÕt khÊu dÞch vô 56
 56. 56. & - Giam gi¸ hµng b¸n* N i d ung : Giam gi¸ hµng b¸n lµ khoan tiÒn doanh nghiÖp (bªn é b¸n) giam trõ cho bªn mua hµng trong tr­êng hîp ®Æc biÖt vi lý do hµng b¸n bÞ kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng qui c¸ch, hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n ... ®· ghi trong hîp ®ång.* Tµi khoan sö dông: TK532 - Giam gi¸ hµng b¸ nBªn nî: C¸c khoan giam gi¸ ®· chÊp thuËn cho ng­êi mua hµngBªn c ã : KÕt chuyÓn toµn bé sè tiÒn giam gi¸ hµng b¸n sang TK 511 ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇnKh« ng c ã s è d ­ c uè i kú.Chó ý : ChØ phan ¸nh vµo TK 532 c¸c khoan giam trõ do viÖc chÊp thuËn giam gi¸ ngoµi hãa ®¬n, tøc lµ sau khi ®· ph¸t hµnh hãa ®¬n b¸n hµng. Kh«ng phan ¸nh vµo TK 532 sè giam gi¸ ®· ®­îc trõ vµo tæng gi¸ b¸n ghi trªn hãa ®¬n. 57
 57. 57. &- Doanh thu hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i• Néi dung: Doanh thu hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i lµ doanh thu tÝnh theo sè san phÈm, hµng hãa doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh tiªu thô, ®· ghi nhËn doanh thu nh­ng bÞ kh¸ch hµng tra l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®· cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ hoÆc theo chÝnh s¸ch bao hµnh, nh­: hµng kÐm phÈm chÊt, sai qui c¸ch, chñng lo¹i...• TK sö dông: TK 531 - Hµng b¸n bÞ tra l¹iTK nµy phan ¸nh doanh thu cña sè thµnh phÈm, hµng hãa ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tra l¹i do lçi cña doanh nghiÖp.Bªn nî: Doanh thu cña hµng ®· b¸n bÞ tra l¹i ®· tra l¹i tiÒn cho ng­êi mua hµng; hoÆc trõ vµo khoan nî phai thu. 58
 58. 58.  KÕ to¸n thuÕ GTGT nép theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu phai nép. ThuÕ GTGT, thuÕ TT®B, thuÕ XK lµ khoan thuÕ gi¸n thu, c¸c khoan thuÕ nµy tÝnh cho c¸c ®èi t­îng tiªu dïng hµng hãa, dÞch vô phai chÞu, c¸c c¬ së san xuÊt, kinh doanh chØ lµ ®¬n vÞ thu nép thuÕ thay cho ng­êi tiªu dïng hµng hãa, dÞch vô ®ã. KÕ to¸n GTGT nép theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp* Néi dung: ThuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu, ®­îc tÝnh trªn khoan gi¸ trÞ tang thªm cña hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh san xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng.ThuÕ GTGT phai nép cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo mét trong 2 ph­¬ng ph¸p: khÊu trõ thuÕ hoÆc tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng:* Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ:Sè thuÕ GTGT phai nép=ThuÕ GTGT ®Çu ra-ThuÕ GTGT ®Çu vµoTrong ®ã:ThuÕ GTGT ®Çu ra=Gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa dÞch vô b¸n ra x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT (%)- ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Σ sè thuÕ GTGT ®· thanh to¸n ®­îc ghi trªn hãa ®¬n GTGT mua hµng hãa, dÞch vô hoÆc hµng hãa, dÞch vô nhËp khÈu.* Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia tangSè thuÕ GTGT phai nép=Gi¸ trÞ gia tang cña hµng hãa dÞch vô x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT (%) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 59
 59. 59. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia tangSè thuÕ GTGT phai nép=Gi¸ trÞ gia tang cña hµng hãa dÞch vô x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT (%)Trong ® : GTGT b»ng gi¸ thanh to¸n cña hµng hãa dÞch vô b¸n ra trõ gi¸ thanh ã to¸n cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo t­¬ng øng.Ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT ®­îc ¸p dông trong ph¹m vi rÊt h¹n hÑp. ®ã lµ:- C¸ nh©n san xuÊt, kinh doanh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng theo luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam, ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, hãa ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.-C¸c hé gia ®inh vµ c¸ nh©n kinh doanh cã møc doanh thu vµ møc thu nhËp thÊp.- C¸c c¬ së kinh doanh mua b¸n vµng, b¹c, ®¸ quÝ.* Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu:1) Cuèi kú, kÕ to¸n can cø sè thuÕ GTGT phai nép ®Ó ghi sæ: Nî TK 511, 515, 711: Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra2) Khi nép thuÕ GTGT vµo NSNN, kÕ to¸n ghi sæ Nî TK 3331 Cã TK 111, 112 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 60
 60. 60.  KÕ to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu a) ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt:- ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®­îc ®¸nh vµo doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp san xuÊt mét sè mÆt hµng ®Æc biÕt mµ nhµ n­íc kh«ng khuyÕn khÝch san xuÊt, cÇn h¹n chÕ møc tiªu thô vi kh«ng phôc vô thiÕt thùc cho nhu cÇu ®êi sèng nh©n d©n nh­ : r­îu, bia, thuèc l¸, vµng m·, bµi l¸...(C¸c ®èi t­ îng nép thuÕ TT®biÖt cßn phai nép thuÕ GTGT)- ®èi t­îng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ tÊt ca c¸c tæ chøc, c¸ nh©n san xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa vµ kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.- Can cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa , dÞch vô chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. Trong ®ã:- Gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa san xuÊt trong n­íc lµ gi¸ do c¬ së san xuÊt b¸n ra t¹i n¬i san xuÊt ch­a cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: ThuÕ TT® phai nép = Gi¸ b¸ n ® cã thuÕ TT® x ThuÕ suÊ (%)/ thuÕ T · B t (1+ suÊ %) t- Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu + thuÕ nhËp khÈu:- ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt phai nép=Sè l­îng hµng nhËp khÈu x Gi¸ tÝnh thuÕ ®¬n vÞ x ThuÕ suÊt (%)- b) ThuÕ xuÊt khÈu: Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 61
 61. 61. b) ThuÕ xuÊt khÈu:- ®èi t­îng chÞu thuÕ xuÊt khÈu: TÊt ca hµng hãa, dÞch vô mua b¸n, trao ®æi víi n­íc ngoµi khi xuÊt khÈu ra khái biªn giíi n­íc ViÖt Nam.- ®èi t­îng nép thuÕ xuÊt khÈu: TÊt ca c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trùc tiÕp xuÊt khÈu hoÆc ñy th¸c xuÊt khÈu.- ThuÕ xuÊt khÈu phai nép do Hai quan tÝnh trªn c¬ së trÞ gi¸ b¸n t¹i cöa khÈu ghi trong hîp ®ång cña l« hµng xuÊt (th­êng lµ gi¸ FOB) vµ thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu cña mÆt hµng xuÊt vµ ®­îc qui ®æi vÒ tiÒn ®ång ViÖt Nam theo tØ gi¸ giao dÞch binh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn NH do NH Nhµ n­íc c«ng bèt¹i thêi ®iÓm xuÊt nhËp khÈu.- KÕ to¸n sö dông TK 3332 "ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt", TK 3333 "ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu" ®Ó phan ¸nh c¸c khoan thuÕ TT®B, thuÕ xuÊt khÈu phai nép vµ tinh hinh nép thuÕ. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 62
 62. 62. *Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu:1) Khi b¸n san phÈm, hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, hoÆc thuÕ xuÊt khÈu th× doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ thanh to¸n bao gåm ca thuÕ TT®B, thuÕ xuÊt khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô2) Phan ¸nh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, hoÆc thuÕ xuÊt khÈu phai nép. Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 3332 - ThuÕ TT®B Cã TK 3333 - ThuÕ xuÊt nhËp khÈu3) Khi nép thuÕ, can cø vµo chøng tõ thanh to¸n, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 3332 - ThuÕ TT®B Nî TK 3333 - ThuÕ xuÊt nhËp khÈu Cã TK 111, 112 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 63
 63. 63. 7.4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ quan lý doanh nghiÖp Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 64
 64. 64.  KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng  Néi dung: Chi phÝ b¸n hµng lµ toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ trinh b¸n san phÈm, hµng hãa vµ cung cÊp dÞch vô. 1) Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng: 2) Chi phÝ vËt liÖu, bao bi 3) Chi phÝ dông cô ®å dïng: 4) Chi phÝ khÊu hao TSC®: 5) Chi phÝ bao hµnh san phÈm: 6) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Lµ c¸c khoan chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho kh©u tiªu thô san phÈm, hµng hãa vµ dÞch vô nh­: chi phÝ thuª tµi san, thuª kho, thuª bÕn b·i, thuª bèc dì vËn chuyÓn, tiÒn hoa hång ®¹i lý v.v.. 7) Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ c¸c khoan chi phÝ b»ng tiÒn ph¸t sinh trong kh©u tiªu thô san phÈm, hµng hãa vµ cung cÊp dÞch vô ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn; nh­: chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi nghÞ kh¸ch hµng, chi phÝ qu©ng c¸o giíi thiÖu san phÈm, hµng hãa... Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 65
 65. 65. • Quy ® nh h¹ch to¸ n theo nguyªn t¸ c phï hîp: Þ Trong kÕ to¸n tµi chÝnh, phôc vô yªu cÇu cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n, CPBH thùc tÕ ph¸t sinh trong kú ®­îc ph©n lo¹i vµ tËp hîp theo 7 yÕu tè chi phÝ ®· nªu trªn. Cuèi kú, CPBH cÇn ®­îc ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qua kinh doanh. ViÖc ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nµy tïy vµo tõng lo¹i hinh doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm SXKD.- ®èi víi doanh nghiÖp san xuÊt: Tr­êng hîp chu kú SXKD dµi, trong kú kh«ng cã sp tiªu thô thi cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ b¸n hµng sang theo dâi ë “Chi phÝ chê kÕt chuyÓn”.- ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, dÞch vô: Tr­êng hîp cã dù tr­ hµng hãa biÕn ®éng gi­a c¸c kú thi phai ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng cho hµng tån cuèi kú, tøc lµ chuyÓn mét phÇn CPBH thµnh “Chi phÝ chê kÕt chuyÓn” vµ phÇn CPBH cßn l¹i ph©n bæ cho hµng ®· ®­îc b¸n trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qua. Chi phÝ b¸n hµng ph©n bæ cho hµng b¸n ra ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (ch­¬ng7-T 37 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 66
 66. 66.  Tµi khoan kÕ to¸n sö dông: * KÕt cÊu TK641: B nî: TËp hîp CPBH thùc tÕ ph¸t sinh trong kú ªn B cã: +C¸c khoan ghi giam CPBH ªn Cuèi kú, ph©n bè vµ kÕt chuyÓn CPBH ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qua kinh doanh hoÆc chuyÓn thµnh chi phÝ chê kÕt chuyÓn.* TK641 kh«ng cã sè d­ cuèi kú.- TK 641 ®­îc më chi tiÕt 7 TK cÊp II: TK 6411 - Chi phÝ nh©n viªn TK 6412 - Chi phÝ vËt liÖu TK 6413 - Chi phÝ dông cô, ®å dïng TK 6414 - Chi phÝ KHTSC® TK 6415 - Chi phÝ bao hµnh TK 6417 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6418 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 67
 67. 67. Trinh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô CPBH chñ yÕu TK 334,338,335,… TK 641 TK 911 TÝnhTL vµ c¸c khoan KÕt chuyÓn CP trÝch theo Lg QLBH ®Ó x®kq TK 242, 152, 153… TK 1422 TK 142 K/c CP K/c CPChê TK 214,.. chê kÕt K/C ®Ó chuyÓn x®kq TrÝch KH TSCD TK154 TK335 Ph©n bæ cho Bé phËn BH hµng ®· b¸n vµ ®éc lËp Chi phÝ hµng cßn l¹i cuèi kh«ng KT bao hµnh kú riªng TK 111,112... C¸c chi phÝ kh¸c PS trong kú b»ng tiÒn, 68 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 68. 68.  Tr­êng hîp CP bao hµnh SP, cã bé phËn BH riªng, kh«ng h¹ch to¸n riªng: TK 111, 152,.. TK 621 TK 154 TK 6415 (1) (4) (8) TK 334,338 TK 622 TK 335 (5) (2) (7) (1)TK 214,111,331,.. TK 627 (6) (3) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 69
 69. 69.  Tr­êng hîp CP bao hµnh SP, cã bé phËn BH riªng, cã h¹ch to¸n riªng: TK 111, 152,.. TK 621 TK 154 TK 632 TK 911 (1) (4) (8b) (9a) TK 334,338 TK 622 (9b) (5) (2) TK 512 TK 111,112 (8a)TK 214,111,331,.. TK 627 (6) TK 3331 TK 136 (3) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 70
 70. 70.  KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  Néi dung: Chi phÝ quan lý doanh nghiÖp lµ toµn bé chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng quan lý kinh doanh, quan lý hµnh chÝnh vµ quan lý ®iÒu hµnh chung toµn doanh nghiÖp. Chi phÝ quan lý doanh nghiÖp chia ra c¸c khoan chi phÝ sau: 1) Chi phÝ nh©n viªn quan lý: 2) Chi phÝ vËt liÖu quan lý: 3) Chi phÝ ®å dïng van phßng: 4) Chi phÝ khÊu hao TSC®: 5) ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ: 6) Chi phÝ dù phßng: 7) Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 8) Chi phÝ bµng tiÒn kh¸c 71
 71. 71.  Tµi khoan kÕ to¸ n sö dông* - TK 642 cã8 tµi khoan cÊp II: TK 6421 - Chi phÝ nh©n viªn quan lý TK 6422 - Chi phÝ vËt liÖu quan lý TK 6423 - Chi phÝ ®å dïng van phßng TK 6424 - Chi phÝ KHTSC® TK 6425 - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ TK 6426 - Chi phÝ dù phßng TK 6427 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6428 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 72
 72. 72. Trinh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô CPQLDN chñ yÕu TK 334,338,335,… TK 642 TK 911 TÝnh trÝch TL vµ c¸c KÕt chuyÓn CP khoan trÝch theo Lg QLDN ®Ó x®kq TK152, 153… TK 1422 TK 142,242 Ph©n bæ CP, K/c CP K/c CP ®Ó xuÊt kho chê K/C x®kq CCDC, TK 214 VT,… TrÝch KH TSCD TK139 TrÝch TK131,138 lËp Ph©n bæ cho hµng Xèa ®· b¸n vµ hµng cßn nî DPPT khã ®åi l¹i cuèi kú Xo¸ nî nÕu ch­a lËp DP tr­íc ®ã Hoµn TK139TK 111,112,331,… nhËp C¸c chi phÝ kh¸c PS DPPT trong kú b»ng tiÒn, khã ®ßi c«ng nî. 73 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 73. 73. 7.5. KÕ to¸n chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµI chÝnh Néi dung chi phÝ, doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Tµi khoan kÕ to¸n sö dông Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 74
 74. 74.  Néi dung chi phÝ vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh­ng chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng vÒ vèn, c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô mang tÝnh chÊt tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, bao gåm:- C¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh ( ®Çu t­ c«ng cô tµi chÝnh, ®Çu t­ vµo c«ng ty con, gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt nh­: Chªnh lÖch gãp vèn thµnh lËp CSKD ®kso¸t, chi phÝ ®Ó n¾ m gi­, thanh lý chuyÓn nh­îng, lç trong ®Çu t­ tµi chÝnh...)- Chi phÝ cho vay vèn.- Chi phÝ mua b¸n ngo¹i tÖ.- Chi phÝ l·i vay vèn kinh doanh, khoan chiÕt khÊu thanh to¸n khi b¸n san phÈm, hµng ho¸, cung cÊp lao vô, dÞch vô.- Chªnh lÖch lç khi mua b¸n ngo¹i tÖ, khoan lç CLTG ngo¹i tÖ.- TrÝch lËp dù phßng giam gi¸ ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾ n h¹n, dµi h¹n.- Chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh . 75
 75. 75.  Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc kinh doanh vÒ vèn trong kú kÕ to¸n, bao gåm:- TiÒn l·i: l·i tiÒn göi, l·i cho vay vèn, thu l·i b¸n hµng tra chËm, b¸n hµng tra gãp, l·i ®Çu t­ tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu,…- Cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia.- L·i tõ ho¹t ®éng ®Çu t­ mua b¸n c«ng cô tµi chÝnh (chøng kho¸n...)ng¾ n h¹n, dµi h¹n.(TK 121, 128)- Chªnh lÖch l·i do mua b¸n ngo¹i tÖ, khoan l·i CLTG ngo¹i tÖ.- ChiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng do mua vËt t­, hµng ho¸, dÞch vô, TSC®.- Thu nhËp kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh. 76
 76. 76. Trinh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô CP vµ DT H® TCTK 121,228,111… TK 635 TK 515 (5) 111,112 (1) TK 911 (121,228,223,221) TK 228,221,222,223 121,228,222,223,221 (6) (2) TK 3387 111.. TK 142,242 (7) (3) 129,229 TK 111,112;131,331TK 111,112,331,… (8) 10b 10a (4) 413 9 331 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 77
 77. 77. Trinh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu Dthu, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh(1) Lç do b¸n chøng kho¸n, tr¸i phiÕu, cæ phiÕu lµ c«ng cô tµi chÝnh, lç chuyÓn nh­îng c¸c khoan ®Çu t­..(2) Lç do chuyÓn nh­îng c¸c khoan ®Çu t­ tµi chÝnh(3) Sè ph©n bæ dÇn vµo cphÝ tµi chÝnh(4) Chªnh lÖch tû gi¸ trong kú vµ c¸c cp tµi chÝnh kh¸c...(5) L·i do b¸n chøng kho¸n, tr¸I phiÕu, cæ phiÕu,chuyÓn nh­îng c¸c khoan ®Çu t­..(6) L·i ®­îc chia tiÕp tôc ®Çu t­(7) Doanh thu nhËn tr­íc ®­îc ph©n bæ cho kú nµy.(8) ChiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng; L·I chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸I ph¸t sinh trong kú(9) Chªnh lÖch tû gi¸ thuÇn khi ®¸nh gi¸ l¹i c¸c khoan môc tiÒn tÖ cuèi nam(10a;10b) TrÝch lËp, hoÆc hoµn nhËp chªnh lÖch dù phßng Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 78
 78. 78. 7.6. KÕ to¸n c¸c kho¶n chi phÝ vµ thu nhËp kh¸c Néi dung c¸c khoan chi phÝ vµ thu nhËp kh¸c Tµi khoan kÕ to¸n sö dông Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 79
 79. 79.  Néi dung c¸c khoan chi phÝ, thu nhËp kh¸c• Chi phÝ kh¸c lµ c¸c khoan chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng ngoµi ho¹t ®éng san xuÊt kinh doanh t¹o ra doanh thu cña doanh nghiÖp. ®©y lµ nh­ng khoan lç do c¸c sù kiÖn hay c¸c nghiÖp vô riªng biÖt víi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp g©y ra, còng cã thÓ lµ nh­ng khoan chi phÝ bÞ bá sãt, bá quªn tõ nam tr­ íc.• Chi phÝ kh¸c gåm: - Chi phÝ thanh lý, nh­îng b¸n TSC® (C4) - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC® thanh lý, nh­îng b¸n.(C4) - GTCL hoÆc Gb¸n TSC® b¸n ®Ó thuª l¹i theo thuª TC hoÆc thuª ho¹t ®éng (Ch­¬ng 4) - C¸c khoan tiÒn bÞ ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. - Khoan bÞ ph¹t thuÕ, truy nép thuÕ. - C¸c khoan chi phÝ do ghi nhÇm, bá sãt khi ghi sæ kÕ to¸n. - C¸c khoan chi phÝ kh¸c. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 80
 80. 80. • Thu nhËp kh¸c lµ c¸c khoan thu nhËp kh«ng phai lµ doanh thu cña doanh nghiÖp. ®©y lµ c¸c khoan thu nhËp ®­îc t¹o ra tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng cña doanh nghiÖp .• Thu nhËp kh¸c gåm:- Thu nhËp tõ nh­îng b¸n, thanh lý TSC®.- TiÒn thu ®­îc ph¹t do kh¸ch hµng, ®¬n vÞ kh¸c vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ.- Thu c¸c khoan nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ.- C¸c khoan thuÕ ®­îc nhµ n­íc miÔn, giam trõ thuÕ- C¸c khoan nî phai tra kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc chñ.- C¸c khoan tiÒn th­ëng cña kh¸ch hµng liªn quan ®Õn tiªu thô hµng ho¸ san phÈm dÞch vô kh«ng tÝnh trong doanh thu (nÕu cã).- Thu nhËp quµ biÕu, quµ tÆng b»ng tiÒn, hiÖn vËt cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc tÆng doanh nghiÖp.- C¸c khoan thu nhËp kinh doanh cña nam tr­íc bÞ bá sãt hay quªn ghi sæ kÕ to¸n nay ph¸t hiÖn ra……-         -      Gi¸ trÞ cßn l¹i hoÆc gi¸ b¸n hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña TSC® b¸n ®Ó thuª l¹i theo ph­¬ng thøc thuª tµi chÝnh hoÆc thuª ho¹t ®éng (xem chi tiÕt ch­¬ng 4)-         81
 81. 81.  Tµi khoan kÕ to¸n sö dôngKÕ to¸n chi phÝ, thu nhËp kh¸c sö dông c¸c tµi khoan chñ yÕu sau:- Tµi khoan 811- Chi phÝ kh¸c: Tµi khoan nµy ®­îc dïng ®Ó phan ¸nh c¸c khoan chi phÝ kh¸c cña doanh nghiÖp.Bªn nî: Phan ¸nh c¸c khoan chi phÝ kh¸c thùc tÕ ph¸t sinhBªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qua .Kh«ng cã sè d­ cuèi kú.- Tµi khoan 711- Thu nhËp kh¸c: Tµi khoan nµy dïng ®Ó phan ¸nh c¸c khoan thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp.Bªn nî: + Sè thuÕ GTGT phai nép vÒ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp (nÕu cã) + KÕt chuyÓn c¸c khoan thu nhËp kh¸c ®Ó x¸c ®inh kÕt quaBªn cã: C¸c khoan thu nhËp kh¸c ph¸t sinh thùc tÕ.Kh«ng cã sè d­ cuèi kú. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 82
 82. 82.  Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n Phan ¸nh c¸c khoan chi phÝ kh¸c Trang 58-60- Phan ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thanh lý, nh­îng b¸n TSC§, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c Nî TK 133- ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 152,153,….- Phan ¸nh gi¸ trÞ cßn l¹i ccña TSC® thanh lý, nh­îng b¸n, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) Nî TK 214- Hao mßn TSC§ (PhÇn gi¸ trÞ hao mßn) Cã TK 211- TSC®HH ( Nguyªn gi¸) Cã TK 213- TSC®VH (Nguyªn gi¸)- Phan ¸nh c¸c khoan tiÒn bÞ ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, bÞ ph¹t, truy nép thuÕ, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c Cã TK 111- TiÒn mÆt Cã TK 112- TGNH/ Cã TK 333- ThuÕ vµ c¸c khoan phai nép nhµ n­íc/ Cã TK 338- C¸c khoan phai tra, phai nép kh¸c…… Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 83
 83. 83.  H¹ch to¸n c¸c khoan thu nhËp kh¸c- Phan ¸nh sè thu vÒ thanh lý, nh­îng b¸n TSC®, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112, 152, 153, 131,…/ TK 711- Thu nhËp kh¸c Cã Cã TK 3331- ThuÕ GTGT phai nép (TÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ nÕu cã)- Phan ¸nh c¸c khoan tiÒn thu ®­îc ph¹t, ®­îc båi th­êng do c¸c ®¬n vÞ kh¸c vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112 (nÕu thu tiÒn)/ TK 1388- phai thu kh¸c (nÕu ch­ Nî a thu tiÒn) Nî TK 338, 344 (nÕu trõ vµo khoan tiÒn nhËn ký quü, ký c­îc) …. Cã TK 711- Thu nhËp kh¸c- Phan ¸nh c¸c khoan thu ®­îc tõ c¸c khoan nî phai thu khã ®ßi tr­íc ®©y ®· xö lý xo¸ sæ, kÕ to¸n ghi sæ: Nî TK 111, 112,…/ Cã TK 711- Thu nhËp kh¸c ®ång thêi ghi ®¬n: Cã TK 004- Nî khã ®ßi ®· xö lý. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 84
 84. 84. 7.7. KÕ to¸n x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh Néi dung kÕ to¸n kÕt qua kinh doanh vµ PP KQKD Tµi khoan kÕ to¸n sö dông Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 85
 85. 85.  Néi dung kÕt qua ho¹t ®éng kinh doanh vµ PP KQKD KÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh lµ lµ kÕt qua cuèi cïng cña c¸c ho¹t®éng SXKD th«ng th­êng vµ ho¹t ®éng kh¸c cña DN trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh biÓu hiÖn b»ng sè tiÒn l·i hay lç.C¸ ch x¸ c ® nh Þ+ KÕt qña H®XSKDSPHHDV= Doanh thu thuÇn - gi¸ vèn SP-HH, dÞch vô ®· b¸n – chi phÝ b¸n hµng - chi phÝ QLDN+ KÕt qña H®TC= Thu nhËp TC thuÇn- Chi phÝ tµi chÝnh+ KÕt qña ho¹t ®éng kh¸c= Thu nhËp thuÇn kh¸c - chi phÝ kh¸c 86
 86. 86.  Theo chÕ ®é tµi chÝnh, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp th­êng ®­îc ph©n phèi sö dông theo thø tù nh­ sau:- Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho nhµ n­íc.- Bï ®¾ p c¸c khoan lç tõ nam tr­íc, c¸c khoan chi phÝ kh«ng ®­îc tÝnh vµo chi phÝ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ (Trõ vµo phÇn ®Ó l¹i cho DN sau khi phai nép thuÕ cho N/ n­íc)- TrÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh.- Chia cæ tøc, chia l·i cho c¸c bªn gãp vèn- Trong c¸c doanh nghiÖp, viÖc ph©n phèi lîi nhuËn ®­îc tiÕn hµnh theo 2 b­íc: B­íc 1- T¹m ph©n phèi: ®Þnh kú tiÕn hµnh ph©n phèi theo kÕ ho¹ch B­íc 2- Ph©n phèi chÝnh thøc: khi b¸o c¸o quyÕt to¸n nam ®­ îc phª duyÖt. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 87
 87. 87.  TµI khoan kÕ to¸n sö dông TK sö dông: 911, 421 vµ c¸c tµi khoan liªn quan kh¸c Yªu cÇu h¹ch to¸n• Doanh thu vµ chi phÝ trong kú phai ®am bao - Nguyªn t¾ c phï hîp - Nguyªn t¾ c träng yÕu - Nguyªn t¾ c thËn träng - ®óng niªn ®é kÕ to¸n. Trinh tù x¸ c ® nh kÕt qña kinh doanh: Þ - TËp hîp chi phÝ b¸n hµng - TËp hîp chi phÝ QLDN - X¸c ®Þnh, kÕt chuyÓn doanh thu, c¸c khoan giam trõ DT - X¸c ®Þnh, kÕt chuyÓn gi¸ vèn. - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng - KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN - TËp hîp, kÕt chuyÓn c¸c khoan chi phÝ , thu nhËp kh¸c - X¸c ®Þnh lç, l·i trong kú. 88
 88. 88.  TµI kháan kÕ to¸n sö dông TK 911 – X® kÕt qña KD - TrÞ gi¸ vèn cña san phÈm, hµng ho¸ - Doanh thu thuÇn vÒ b¸n xuÊt b¸n, dÞch vô ®· cung cÊp, hµng vµ cung cÊp dÞch vô ®· tiªu thô. - Doanh thu thuÇn ho¹t ®éng - Chi phÝ tµi chÝnh trong kú tµi chÝnh trong kú - Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN - Thu nhËp thuÇn kh¸c trong tÝnh cho hµng tiªu thô trong kú - Chi phÝ kh¸c trong kú kú- KÕt chuyÓn sè l·i tõ ho¹t ®éng kinh - KÕt chuyÓn sè lç tõ ho¹t doanh trong kú ®éng kinh doanh trong kú Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 89
 89. 89. TK 421 – Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi- Sè lç tõ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú - Sè l·i tõ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú- Ph©n phèi tiÒn l·i - Sè l·i ®­îc cÊp d­íi nép, sè lç ®­îc cÊp trªn cÊp bï - Xö lý c¸c khoan lç tõ ho¹t ®éng kinh doanh Sè d­ bªn Nî: Phan ¸nh kháan Sè d­ bªn Cã: Phan ¸nh khoan l·i tõ lç ch­a xö lý ho¹t ®éng kinh doanh ch­a ph©n phèi. Tµi kháan 421 cã 2 tµi kháan cÊp 2: - TK 4211- Lîi nhuËn nam tr­íc - TK 4212- Lîi nhuËn nam nay Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 90
 90. 90.  Trinh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n lîi nhuËn TK 632 TK 911 TK 511,512 (1) (4) TK 641,642,1422 TK 515 (2) (5) TK 635,811,… (3) TK 711 (6) TK 421,… (7a) (7b) Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 91
 91. 91. Trinh tù kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn TK 111,112 TK 3334 TK 421 (2b) (2a)-Phai nép thuÕ TNDN TK 911 TK 338 (3b (3a)-Chia LN cho c¸c ) ®¬n vÞ ®Çu t­ TK 414, 415,431 (5)- TrÝch lËp c¸c quü (1a)KÕt chuyÓn (4)CÊp bï lç, cÊp quü cho cÊp d­ l·i íi TK 336 (1b)-LçChó ý: Khi nhËn quyÕt to¸n cho nam tr­íc, kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô phai nép thªmthuÕ, phai chia thªm LN, ®­îc trÝch thªm c¸c quü t­¬ng tù (2a, 3a, 4, 5) nh­ngkÕ to¸n chi tiÕt trªn tµi kháan 4211. Tr­êng hîp thuÕ TNDN ®· nép nam tr­íc lính¬n sè phai nép theo quyÕt to¸n thi cã 2 c¸ch giai quyÕt: 1/®­îc Nhµ n­íc hoµn tra l¹i thuÕ! 2/®­îc tÝnh vµo sè thuÕ ®· nép cho nam nay 92
 92. 92. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh(1) Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n(2) KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ quan lý doanh nghiÖp .(3) KÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh(3) KÕt chuÓn chi phÝ kh¸c(4) KÕt chuyÓn d/ thuÇn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thu(5) KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ho¹t ®éng tµi chÝnh(6) KÕt chuyÓn thu nhËp thuÇn kh¸c(7a) L·i(7b) Lç 93 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC

×