Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tiết 7-11: Chương 2. Quản lí hành chính công về kinh tế     (Lí thuyết: 4 tiết, thảo luận: 1 tiết, tự nghiên cứu: 12 ...
Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµ®iÒu chØnh cña Nhµ níc tíi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®îc thùc hiÖnt...
2- B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong x· héithùc thi theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc;   3- §¹t ®îc c¸c ...
C¬ chÕ kinh tÕ lµ ph¬ng thøc tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña tæng thÓc¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ sù t¬ng t¸c gi÷a chóng trong qu¸ tr...
kh«ng nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãiriªng vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung.   Tríc §¹i héi ...
Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng     Qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh          vÒ kinh tÕ         ë c¸c ®¬n vÞ kin...
Ph¹m   Toµn bé nÒn kinh tÕ quèc  Doanh nghiÖp  vi  d©n   Sù ph©n biÖt ®óng ®¾n gi÷a qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒkinh...
Doanh nghiÖp ®îc tù chñ vµ ®¨ng kÝ kinh doanh c¸c ngµnh nghÒmµ ph¸p luËt kh«ng cÊm hoÆc kh«ng ®ßi hái kinh doanh cã ®iÒuki...
2. C«ng ti cæ phÇn:   Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæphÇn;   Cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ n...
Hîp ®ång, giao dÞch vµ quan hÖ kh¸c gi÷a c«ng ti mÑ vµ con®Òu ph¶i ®îc thiÕt lËp vµ thùc hiÖn ®éc lËp, b×nh ®¼ng theo ®iÒu...
a) VÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh (4 vÊn ®Ò):  - §¸nh gi¸ l¹i theo ®Þnh k× hoÆc theo yªu cÇu hiÖp héi doanhnghiÖp c¸c ®iÒu kiÖn...
a) ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc vµ Uû bannh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cung cÊpth«ng tin...
chøc quèc tÕ trong qu¸ tr×nh tham gia vµo sù trao ®æi vµ ph©nc«ng lao ®éng quèc tÕ.   Trong xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn ki...
3- Xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp trong qu¶n lÝhµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i, chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶nlÝ...
- CÊp vµ thu håi giÊy phÐp ®Çu t,   - Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chuÈn bÞ vµ x©y dùng c¸cch¬ng tr×nh dù ¸n ODA......
Theo §iÒu 3, LuËt §Çu t - N¨m 2005:    * §Çu t lµ viÖc nhµ ®Çu t bá vèn b»ng c¸c lo¹i tµi s¶n h÷u h×nhhoÆc v« h×nh ®Ó ...
3) §Çu t ra níc ngoµi lµ viÖc nhµ ®Çu t ®a vèn b»ng tiÒn vµ c¸ctµi s¶n hîp ph¸p kh¸c tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi ®Ó tiÕn hµnh...
* Thø ba, c¨n cø vµo qui m« vµ tÝnh chÊt cña dù ¸n ®Çu t, c¸cdù ¸n ®Çu t ®îc chia thµnh 3 nhãm lµ: dù ¸n nhãm A, dù ¸n nhã...
hai trăm ha trở lên, trừ đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiênnhiên; đất rừng sản xuất từ một nghìn ha trở lên.3. D...
5. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi ®Çu tvµo c¸c lÜnh vùc, ®Þa bµn u ®·i ®Çu t.           Ngh...
N«ng, §¾c L¾c, L©m §ång, Sãc Tr¨ng, HËu Giang, B¹c Liªu, CµMau.   §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn KT-XH khã kh¨n: tÝnh ®Õn c¸c huyÖ...
2- X¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t b¶o ®¶m sù c©n®èi gi÷a ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh....
2- Ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m, qui chuÈn x©y dùng, quitr×nh thiÕt kÕ x©y dùng, c¸c qui ®Þnh qu¶n lÝ chÊt lîng c«ngt...
1- Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ huy ®éng c¸c nguånvèn ®Çu t, qu¶n lÝ vèn ®Çu t ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ banhµnh...
cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn thùc hiÖn ®îc c¸c c¬ héi ®Çu t cãhiÖu qu¶.   - B¶o l·nh vay, b¶o l·nh thanh to¸n, b¶o l·nh ...
Điều 71. Nội dung, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư       1. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư (1...
phép thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng m...
9. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trongquá trình hình thành, triển khai và thực hi...
1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật,chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy đ...
2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra,thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án ...
a) Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhậnđầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai ...
về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy bannhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp Thủ...
33
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C2 qlhcc kt (bg)

384 views

Published on

 • Be the first to comment

C2 qlhcc kt (bg)

 1. 1. Tiết 7-11: Chương 2. Quản lí hành chính công về kinh tế (Lí thuyết: 4 tiết, thảo luận: 1 tiết, tự nghiên cứu: 12 tiết) Tự học: 12 tiết - Tập bài giảng “Quản lí hành chính công” của Học viện Tài chính,Hà Nội – 2006: Chương 2, Trang 43-70. - “Tài liệu bồi dưỡng về quản lí hành chính nhà nước” (Chươngtrình chuyên viên), Học viện Hành chính Quốc gia, Năm 2004, Phần III-Chuyên đề 16- Quản lí nhà nước về kinh tế, trang 5-113. - “Những vấn đề chung về hành chính Nhà nước” (Chương trìnhchuyên viên chính), Học viện Hành chính Quốc gia, Năm 2004, Phần 3,Chuyên đề 18. Tiết 7: 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinhtÕ 2.1.1. Kh¸i niÖm qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ C¸c quan hÖ kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong x· héi khi tham giavµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ (5): 1- Quan hÖ vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt, 2- Quan hÖ ph©n phèi kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ, 3- Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi nhau, 4- Quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi ngêi lao ®éng, 5- Quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi nhµ níc... Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕxuÊt ph¸t tõ (2): 1- Chøc n¨ng qu¶n lÝ kinh tÕ - x· héi cña Nhµ níc 2- Nh÷ng khuyÕt tËt trong ho¹t ®éng kinh tÕ cña nÒn kinh tÕthÞ trêng. 1
 2. 2. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµ®iÒu chØnh cña Nhµ níc tíi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®îc thùc hiÖnth«ng qua c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc b»ng quyÒn lùc c«ng,nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch, chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕmµ Nhµ níc ®· ®Þnh trong tõng thêi k×. Chñ thÓ qu¶n lÝ lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc (ChÝnhphñ, c¸c Bé, ngµnh, UBND c¸c cÊp...) (3): 1- ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lÝ toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinhtÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2- C¸c Bé, ngµnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éngkinh tÕ theo ngµnh, lÜnh vùc trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ. 3- C¸c cÊp chÝnh quyÒn ë ®Þa ph¬ng thùc hiÖn chøc n¨ngqu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra trªn ®Þa bµn theo ®Þa giíihµnh chÝnh. §èi tîng vµ ph¹m vi qu¶n lÝ: C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñthÓ trong x· héi, nh (3 lo¹i): 1- C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp, 2- C¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c tæ chøc x· héi, 3- C¸c hé gia ®×nh, c¸c tÇng líp d©n c... diÔn ra trªn ph¹m vitoµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ®èi ngo¹i. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ ®îc thùc hiÖn dùa vµoquyÒn lùc c«ng - quyÒn lùc nhµ níc. Nã thÓ hiÖn ý chÝ cña Nhµ níctrong tæ chøc vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh vµ ph¸ttriÓn trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi vµ ®îc thÓ chÕ ho¸ b»ng c¸c v¨nb¶n ph¸p luËt vÒ kinh tÕ do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn banhµnh. Môc tiªu qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ lµ (3): 1- T¹o ra m«i trêng ph¸p luËt lµnh m¹nh cho c¸c ho¹t ®éng kinhtÕ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, 2
 3. 3. 2- B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong x· héithùc thi theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc; 3- §¹t ®îc c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch, chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕmµ Nhµ níc ®Þnh ra trong tõng thêi k× (nh: tèc ®é t¨ng trëng kinhtÕ, c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo vïng, møc ®é ®Çu t ph¸ttriÓn cña toµn bé nÒn kinh tÕ, thu hót ®Çu t cña níc ngoµi, kimng¹ch xuÊt nhËp khÈu, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi, gi¶i quyÕtviÖc lµm cho ngêi lao ®éng...). 2.1.2. C¬ chÕ kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ C¬ chÕ lµ thuËt ng÷ chØ ph¬ng thøc tån t¹i vµ ho¹t ®éng cñamét hÖ thèng; Bao gåm: 1- C¸c yÕu tè cÊu thµnh cña hÖ thèng, nhê ®ã mµ hÖ thèng cãthÓ tån t¹i, vËn hµnh vµ ph¸t triÓn. 2- Sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c bé phËn, 3
 4. 4. C¬ chÕ kinh tÕ lµ ph¬ng thøc tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña tæng thÓc¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ sù t¬ng t¸c gi÷a chóng trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng ë mét ®¬n vÞ, tæ chøc, lÜnh vùc kinh tÕ hoÆc cña toµn bénÒn kinh tÕ quèc d©n. C¬ chÕ qu¶n lÝ lµ hÖ thèng c¸c h×nh thøc, ph¬ng ph¸p, biÖnph¸p t¸c ®éng lªn mét hÖ thèng qu¶n lÝ nh»m ®¶m b¶o cho hÖthèng ®ã tån t¹i, ho¹t ®éng phï hîp víi qui luËt kh¸ch quan vµ thùctiÔn kh¸ch quan ®Ó ®¹t tíi nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh tríc; Bao gåm: 1- C¬ chÕ tån t¹i, vËn ®éng cña ®èi tîng qu¶n lÝ. 2- C¬ chÕ t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lÝ lªn ®èi tîng qu¶n lÝ. Dùa trªn c¬ së nhËn thøc chung nhÊt vÒ c¬ chÕ vµ c¬ chÕqu¶n lý nãi trªn, vËn dông vµo trong lÜnh vùc kinh tÕ, cã thÓ rót rakÕt luËn vÒ mÆt kh¸i niÖm cña c¬ chÕ kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lÝkinh tÕ nh sau: C¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ lµ hÖ thèng c¸c h×nh thøc, ph¬ng ph¸p,biÖn ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸tr×nh ho¹t ®éng ë mét ®¬n vÞ, tæ chøc, lÜnh vùc kinh tÕ hoÆctoµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh tÕtån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®¹t nh÷ng môc tiªu ®· ®Þnh. C¸c h×nh thøc, ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c ho¹t®éng kinh tÕ cã sù t¬ng t¸c biÖn chøng víi nhau t¹o thµnh mét hÖthèng. Sù t¸c ®éng lªn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng hÖ thèng h×nhthøc, ph¬ng ph¸p, biÖn ph¸p ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng qu¶n lÝ kinh tÕ. C¬ chÕ kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ cã mèi quan hÖchÆt chÏ víi nhau. C¬ chÕ kinh tÕ lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña c¬ chÕqu¶n lÝ kinh tÕ; hay nãi c¸ch kh¸c, c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ sÏ quyÕt®Þnh ®Õn c¬ chÕ kinh tÕ. Ngîc l¹i, c¬ chÕ kinh tÕ, tøc lµ ph¬ngthøc tån t¹i vµ vËn ®éng cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cãmét c¬ chÕ qu¶n lÝ t¬ng thÝch th× míi b¶o ®¶m t¹o ra m«i trêng vµ®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn, nÕu 4
 5. 5. kh«ng nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãiriªng vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. Tríc §¹i héi VI cña §¶ng ta n¨m 1986: - C¬ chÕ tån t¹i vµ vËn ®éng cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ë níc talµ cÊp ph¸t vµ giao nép chñ yÕu b»ng hiÖn vËt vµ theo kÕ ho¹ch mangtÝnh mÖnh lÖnh tõ cÊp trªn giao xuèng; - T¬ng øng víi c¬ chÕ kinh tÕ ®ã lµ c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ kÕho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp. Tõ sau §¹i héi VI cña §¶ng, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sangho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc; ngoµi kinhtÕ nhµ níc, ph¸p luËt ®· thõa nhËn vµ t¹o m«i trêng thuËn lîi cho sùra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c; t¬ngøng víi c¬ chÕ kinh tÕ ®ã lµ c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ theo c¬ chÕthÞ trêng, cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñnghÜa. §Æc trng cña c¬ chÕ míi lµ (4): - G¾n kÕ ho¹ch víi viÖc nhËn thøc vµ vËn dông ®Çy ®ñ, ®óng®¾n c¸c c¸c qui luËt kinh tÕ kh¸ch quan, c¸c quan hÖ thÞ trêng,quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ... phï hîp víi ®Æc thï ®Þnh híng x· héichñ nghÜa ë níc ta; - LÊy qu¶n lÝ kinh tÕ b»ng ph¸p luËt, b»ng c¸c chÝnh s¸ch vµ®ßn b¶y kinh tÕ, hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ chñ yÕu; - Ph©n biÖt qu¶n lÝ cña Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ vµqu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ; -TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òub×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, ho¹t ®éng kinh doanh g¾n víi thÞ trêng vµtheo nguyªn t¾c tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñnghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. Víi nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n nãi trªn, c¬ chÕ míi ®· gi¶i phãng,khai th¸c vµ huy ®éng ngµy cµng cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cñanÒn kinh tÕ vµo ®Çu t ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n; nhê vËy,nÒn kinh tÕ níc ta ®· t¨ng trëng cao vµ kh¸ v÷ng ch¾c. 2.1.3. Ph©n biÖt qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lÝ s¶nxuÊt kinh doanh 5
 6. 6. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng Qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh vÒ kinh tÕ ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ Chñ C¸c c¬ quan hµnh chÝnh Bé m¸y qu¶n lÝ doanh nghiÖp th c«ng Ó§èi tîng Toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ C¸c ho¹t ®éng vµ c¸c yÕu tè s¶n vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ phËn cÊu thµnh cña nÒn KTQD 1. Qu¶n lÝ vÜ m« toµn bé 1. Thùc hiÖn quyÒn tù chñ vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n (nh tù chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt kinh qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t doanh theo qui ®Þnh cña ph¸p triÓn cña tõng vïng l·nh luËt; Néi thæ, tõng ngµnh vµ toµn bé 2. KÕ ho¹ch ho¸ tæ chøc ho¹t dung nÒn kinh tÕ); ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch 2. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n to¸n kinh doanh; ph¸p luËt ®Ó t¹o ra m«i tr- 3. Quan hÖ hîp t¸c kinh doanh êng ph¸p lÝ cho c¸c ho¹t víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c; ®éng kinh tÕ; 4. Qu¶n lÝ vµ sö dông mäi 3. Ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ nguån vèn vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ; tÇng kinh tÕ - x· héi ®Ó 5. KiÓm tra vµ kiÓm so¸t néi bé thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kinh tÕ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ; 6. Thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt... §îc b¶o ®¶m b»ng nguån §îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt Chi NSNN kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm phÝ dÞch vô cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ 6
 7. 7. Ph¹m Toµn bé nÒn kinh tÕ quèc Doanh nghiÖp vi d©n Sù ph©n biÖt ®óng ®¾n gi÷a qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒkinh tÕ cña Nhµ níc vµ qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞkinh tÕ cã ý nghÜa rÊt quan träng (4): 1. N©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lÝ Nhµ níc ®èi víi c¸cho¹t ®éng kinh tÕ, 2. §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong qu¶n lÝ kinh tÕ; 3. B¶o ®¶m quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ph¸pnh©n vµ thÓ nh©n trong ho¹t ®éng kinh tÕ, 4. Xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n rÊt ®a d¹ng; gåmnhiÒu ngµnh, lÜnh vùc, chñ thÓ tham gia. Trong ph¹m vi m«n häcnµy chØ nghiªn cøu cô thÓ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víi c¸cdoanh nghiÖp, ®èi víi ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ®èi víi c¸c dù¸n ®Çu t. Thảo luận Câu 1. Hãy đưa ra ý kiến nhận xét về sự khác biệt giữa khái niệm cơchế kinh tế và thể chế kinh tế? Nêu ví dụ minh họa? Câu 2. Sự khác biệt và tính thống nhất giữa QLHCC về kinh tế vớiQLSXKD? Tiết 8: 2.2. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp 2.2.1. Doanh nghiÖp vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ë níc ta2.2.1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trôsë giao dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng kÝ kinh doanh theo qui ®Þnh cñaph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, doanh nghiÖp muèn ®îc thµnhlËp vµ ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn ®¨ng kÝ kinh doanh vµ ®îc c¬ quannhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh. 7
 8. 8. Doanh nghiÖp ®îc tù chñ vµ ®¨ng kÝ kinh doanh c¸c ngµnh nghÒmµ ph¸p luËt kh«ng cÊm hoÆc kh«ng ®ßi hái kinh doanh cã ®iÒukiÖn. C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh ph¸p luËt cã qui ®Þnh ®iÒu kiÖnkinh doanh nh møc vèn ph¸p ®Þnh, chøng chØ hµnh nghÒ... th×doanh nghiÖp chØ ®îc ®¨ng kÝ kinh doanh khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn®ã. 2.2.1.2. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ë níc ta Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN ë níc tahiÖn nay, Nhµ níc c«ng nhËn sù tån t¹i l©u dµi vµ ph¸t triÓn cña c¸clo¹i h×nh doanh nghiÖp kinh doanh theo ph¸p luËt thuéc mäi thµnhphÇn kinh tÕ. Nhµ níc b¶o ®¶m quyÒn tù do, b×nh ®¼ng tríc ph¸pluËt trong kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, b¶o hé quyÒn vµ lîiÝch hîp ph¸p cña c¸c nhµ ®Çu t, t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Theo LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2005, ë níc ta cã c¸c lo¹i h×nhdoanh nghiÖp sau: 1. C«ng ti tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: - C«ng ti tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 2 thµnh viªn trë lªn lµ doanhnghiÖp trong ®ã: Thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè lîng thµnh viªn kh«ng v-ît qu¸ 50. Thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶nkh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn cam kÕt vµo doanhnghiÖp; Cã t c¸ch ph¸p nh©n; Kh«ng ®îc quyÒn ph¸t hµnh cæ phÇn. - C«ng ti tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1 thµnh viªn lµ doanh nghiÖptrong ®ã: Do 1 tæ chøc hoÆc 1 c¸ nh©n lµm chñ së h÷u; Chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµis¶n kh¸c cña c«ng ti trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ti; Cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn §KKD; Kh«ng ®îc ph¸t hµnh cæ phÇn. 8
 9. 9. 2. C«ng ti cæ phÇn: Vèn ®iÒu lÖ ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæphÇn; Cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè lîng tèi thiÓu lµ 3; Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vôtµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµodoanh nghiÖp; Cã t c¸ch ph¸p nh©n Cã quyÒn ph¸t hµnh chøng kho¸n c¸c lo¹i ®Ó huy ®éng vèn; 3. C«ng ti hîp danh: Ph¶i cã Ýt nhÊt 2 thµnh viªn lµ chñ së h÷u chung cña c«ng ti,cïng nhau kinh doanh díi 1 tªn chung. Ngoµi ra, cßn cã thÓ cã thµnhviªn gãp vèn; Thµnh viªn hîp danh ph¶i lµ c¸ nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm b»ngtoµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ti; Cã t c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn®¨ng kÝ kinh doanh. Kh«ng ®îc ph¸t hµnh bÊt k× lo¹i chøng kho¸n nµo. 4. Doanh nghiÖp t nh©n: Lµ doanh nghiÖp do 1 c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖmb»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanhnghiÖp; Kh«ng ®îc ph¸t hµnh bÊt k× lo¹i chøng kho¸n nµo; Mçi c¸ nh©n chØ ®îc quyÒn thµnh lËp 1 doanh nghiÖp t nh©n. 5. Nhãm c«ng ti: Lµ tËp hîp c¸c c«ng ti cã mèi quan hÖ g¾n bã l©u dµi víi nhauvÒ lîi Ých kinh tÕ, c«ng nghÖ, thÞ trêng vµ c¸c dÞch vô kinh doanhkh¸c; Gåm: C«ng ti mÑ - c«ng ti con; TËp ®oµn kinh tÕ; C¸c h×nhthøc kh¸c. - C«ng ti mÑ - c«ng ti con: Tuú thuéc vµo lo¹i h×nh ph¸p lÝ cña c«ng ti con, c«ng mÑ thùchiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh víi t c¸ch lµ thµnh viªn, chñ sëh÷u hoÆc cæ ®«ng trong quan hÖ víi c«ng ti con; 9
 10. 10. Hîp ®ång, giao dÞch vµ quan hÖ kh¸c gi÷a c«ng ti mÑ vµ con®Òu ph¶i ®îc thiÕt lËp vµ thùc hiÖn ®éc lËp, b×nh ®¼ng theo ®iÒukiÖn ¸p dông ®èi víi c¸c chñ thÓ ph¸p lÝ. - TËp ®oµn kinh tÕ: Lµ nhãm c«ng ti cã qui m« lín, ChÝnh phñ sÏ cã qui ®Þnh riªng. 2.2.2. Néi dung qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víi doanh nghiÖp 1(5) 1. Ban hµnh, phæ biÕn vµ híng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸pluËt vÒ doanh nghiÖp vµ v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Tæ chøc ®¨ng kÝ kinh doanh; híng dÉn viÖc ®¨ng kÝ kinhdoanh b¶o ®¶m thùc hiÖn chiÕn lîc, qui ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 3. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nghiÖp vô, n©ngcao ®¹o ®øc kinh doanh cho ngêi qu¶n lÝ doanh nghiÖp; phÈm chÊtchÝnh trÞ, ®¹o ®øc, nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víidoanh nghiÖp; ®µo t¹o vµ x©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ. 4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp theo ®Þnhhíng vµ môc tiªu cña chiÕn lîc, qui ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinhtÕ - x· héi. 5. KiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp;xö lÝ c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña doanh nghiÖp, cña c¸ nh©nvµ tæ chøc cã liªn quan theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.2.3. Ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víidoanh nghiÖp 2 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi doanhnghiÖp; chØ ®Þnh mét c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñchñ tr× phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh kh¸c thùc hiÖn qu¶n lÝ nhµ níc ®èivíi doanh nghiÖp. 2. C¸c bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñvÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng trong qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víidoanh nghiÖp; trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc ph©n c«ngcã tr¸ch nhiÖm (6 néi dung):1 §iÒu 161, LuËt Doanh nghiÖp , n¨m 20052 Theo §iÒu 162, LuËt Doanh nghiÖp , n¨m 2005 10
 11. 11. a) VÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh (4 vÊn ®Ò): - §¸nh gi¸ l¹i theo ®Þnh k× hoÆc theo yªu cÇu hiÖp héi doanhnghiÖp c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh thuéc quyÒn qu¶n lÝ nhµ níc; - KiÕn nghÞ b·i bá c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh kh«ng cßn cÇnthiÕt; - Söa ®æi c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh bÊt hîp lÝ; - Tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh ®iÒu kiÖn kinh doanh míi b¶o®¶m thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ níc ®îc ph©n c«ng; b) Híng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh;kiÓm tra, thanh tra, xö lÝ vi ph¹m viÖc chÊp hµnh c¸c ®iÒu kiÖnkinh doanh thuéc thÈm quyÒn qu¶n lÝ nhµ níc; c) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt; d) Tæ chøc, qu¶n lÝ c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh (3): - Tæ chøc qu¶n lÝ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ngµnh, nghÒ kinhdoanh cã ®iÒu kiÖn; - KiÓm tra, kiÓm so¸t vµ xö lÝ « nhiÔm m«i trêng, b¶o vÖ m«itrêng; - B¶o ®¶m an toµn vÖ sinh thùc phÈm, an toµn vÖ sinh lao®éng; ®) C¸c hÖ thèng tiªu chuÈn (2 vÊn ®Ò): - X©y dùng hÖ thèng Tiªu chuÈn ViÖt Nam; - KiÓm tra, thanh tra, xö lÝ vi ph¹m viÖc thùc hiÖn tiªu chuÈnchÊt lîng hµng ho¸ vµ dÞch vô theo hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt lîngViÖt Nam; e) Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c theo qui ®Þnh cñaph¸p luËt. 3. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ngthùc hiÖn qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp trong ph¹m vi ®Þaph¬ng; trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc ph©n c«ng cã tr¸chnhiÖm (4 néi dung): 11
 12. 12. a) ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc vµ Uû bannh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cung cÊpth«ng tin doanh nghiÖp; gi¶i quyÕt khã kh¨n, c¶n trë trong ®Çu t vµhç trî ph¸t triÓn doanh nghiÖp trong ph¹m vi thÈm quyÒn; tæ chøckiÓm tra, thanh tra doanh nghiÖp vµ xö lÝ vi ph¹m theo qui ®Þnhcña ph¸p luËt; b) Tæ chøc ®¨ng kÝ kinh doanh vµ thùc hiÖn qu¶n lÝ doanhnghiÖp, hé kinh doanh theo c¸c néi dung ®¨ng kÝ kinh doanh; xö lÝhµnh chÝnh c¸c hµnh vi vi ph¹m LuËt vµ ph¸p luËt cã liªn quan; c) ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chuyªn m«n trùc thuéc vµ Uû bannh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh thùc hiÖn c¸cqui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ, c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh theo qui®Þnh cña ph¸p luËt vµ híng dÉn cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé; Trùc tiÕp xö lÝ hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lÝc¸c vi ph¹m qui ®Þnh vÒ qu¶n lÝ nhµ níc trong lÜnh vùc nµy; d) Tæ chøc c¬ quan ®¨ng kÝ kinh doanh, quyÕt ®Þnh biªnchÕ c¬ quan ®¨ng kÝ kinh doanh tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng; ChØ ®¹o vµ híng dÉn Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·,thµnh phè thuéc tØnh vµ Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn xö lÝvi ph¹m hµnh chÝnh trong ®¨ng kÝ kinh doanh. Thảo luận Câu 1. Các cửa hàng nhỏ lẻ bán hàng tạp hóa, các cơ sở dịch vụphôtôcopy ở ngoài phố có được gọi là doanh nghiệp không? Tại sao? Câu 2. Ở nước ta hiện nay, các tổng công ti được xếp vào loại doanhnghiệp nào? Vì sao? Câu 3. Phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trong nội dungQLHCC đối với DN cần được hiểu là như thế nào? Tiết 9: 2.3. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i 2.3.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i2.3.1.1. Kh¸i niÖm Kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ mét lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, lµ tæng thÓc¸c ho¹t ®éng vµ quan hÖ kinh tÕ cña mét níc víi níc kh¸c vµ c¸c tæ 12
 13. 13. chøc quèc tÕ trong qu¸ tr×nh tham gia vµo sù trao ®æi vµ ph©nc«ng lao ®éng quèc tÕ. Trong xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, ho¹t®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mçi quèc gia ngµy cµng ®a d¹ng vµ ph¸ttriÓn m¹nh mÏ. Nhng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mçi quèc gia chØ cã thÓph¸t triÓn bÒn v÷ng trªn c¬ së mét chiÕn lîc vµ nh÷ng chÝnh s¸chthèng nhÊt víi sù qu¶n lÝ vÜ m« cña Nhµ níc. C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cñakinh tÕ ®èi ngo¹i. C¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i thÓ hiÖn néi dungbªn trong vµ quyÕt ®Þnh h×nh thøc tån t¹i cô thÓ cña c¸c ho¹t ®éngkinh tÕ ®èi ngo¹i; chóng cã quan hÖ biÖn chøng víi nhau trong viÖch×nh thµnh lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i.2.3.1.2. C¸c h×nh thøc chñ yÕu ho¹t ®«ng kinh tÕ ®èi ngo¹i LÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i lu«n biÕn ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ngngõng, song cã thÓ kh¸i qu¸t c¸c h×nh thøc chñ yÕu ho¹t ®éng kinhtÕ ®èi ngo¹i bao gåm: - Ngo¹i th¬ng; - Hîp t¸c quèc tÕ vÒ s¶n xuÊt, ®Çu t, khoa häc vµ c«ng nghÖ; - Tµi chÝnh vµ tÝn dông quèc tÕ; - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô thu ngo¹i tÖ, nh: du lÞch quèc tÕ, vËn t¶i quèctÕ, b¶o hiÓm quèc tÕ...2.3.1.3. Yªu cÇu QLHHC ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i (5) 1- Më réng quyÒn ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cho c¸c tæ chøckinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong khu«n khæ ph¸p luËt,phï hîp víi yªu cÇu vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n-íc trong tõng giai ®o¹n. 2- Ph©n biÖt chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹icña Nhµ níc vµ chøc n¨ng qu¶n lÝ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ c¬ sëtrong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i; b¶o ®¶m quyÒn tù chñ kinhdoanh cña c¸c ®¬n vÞ trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i ®i ®«ivíi t¨ng cêng qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i. 13
 14. 14. 3- Xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp trong qu¶n lÝhµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i, chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶nlÝ b»ng c¸c c«ng cô qu¶n lÝ vÜ m«, nh: kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch kinhtÕ vµ ph¸p luËt. 4- T¹o m«i trêng thuËn lîi vÒ ph¸p lÝ, kinh tÕ, c¬ së h¹ tÇng®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i; x¸c ®Þnh hµnh lang ph¸p lÝ chonh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖnc¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i theo ®óng ph¸p luËt. 5- Qui ®Þnh c¬ chÕ thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸cho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i; b¶o ®¶m thùc thi nghiªm chØnh ph¸pluËt vµ ¸p dông ®óng ®¾n luËt ph¸p quèc tÕ liªn quan ®Õn ho¹t®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. 2.3.2. Néi dung QLHCC ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i (7) 1- X©y dùng, hoµn thiÖn, tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng ph¸pluËt vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i nh»m b¶o ®¶m cã mét hÖthèng ph¸p luËt vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®ång bé, râ rµng, phï hîp víithùc tr¹ng kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc vµ th«ng lÖ quèc tÕ; ®ång thêib¶o ®¶m c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®îc thùc thi métc¸ch nghiªm chØnh trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. 2- X©y dùng chiÕn lîc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ®èi ngo¹i phï hîp víi môc tiªu chiÕn lîc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸ttriÓn kinh tÕ - x· héi cña Nhµ níc; nh chiÕn lîc, qui ho¹ch, kÕ ho¹chvÒ: - XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô; - Thu hót ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi; - Thu hót ODA... 3- Híng dÉn thùc hiÖn vµ tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éngkinh tÕ ®èi ngo¹i theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc; nh: - CÊp vµ thu håi giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, - KiÓm tra vµ gi¸m s¸t h¶i quan, - Ph©n phèi h¹n ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, 14
 15. 15. - CÊp vµ thu håi giÊy phÐp ®Çu t, - Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chuÈn bÞ vµ x©y dùng c¸cch¬ng tr×nh dù ¸n ODA... 4- X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c, c¶ntrë c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt,nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹iph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh híng cña Nhµ níc. 5- KiÓm tra, thanh tra vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èingo¹i theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; nh: - XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô, - §Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi, - Thu hót vµ sö dông ODA... 6- Ph©n cÊp qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i;b¶o ®¶m ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èingo¹i, ph©n cÊp râ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé, ngµnh, c¬quan thuéc ChÝnh phñ, UBND cÊp tØnh trong qu¶n lÝ c¸c ho¹t®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i; qui ®Þnh sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c bé,ngµnh, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND cÊp tØnh trong qu¶n lÝc¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i thuéc ngµnh, lÜnh vùc hoÆc thuéc®Þa bµn ®Þa ph¬ng. 7- TiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng ®¬n th khiÕu n¹i vÒ ho¹t®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Thảo luận Câu 1. Hợp tác đào tạo sinh viên Lào hiện nay ở Học viện Tài chínhcó được coi là hoạt động kinh tế đối ngoại không? Tại sao? Câu 2. Hãy đưa ra ý kiến về việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thựchiện hệ thống pháp luật về hoạt động kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay? Tiết 10: 2.4. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víi ®Çu t 2.4.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Çu t vµ dù ¸n ®Çu t2.4.1.1. §Çu t vµ ph©n lo¹i ®Çu t 15
 16. 16. Theo §iÒu 3, LuËt §Çu t - N¨m 2005: * §Çu t lµ viÖc nhµ ®Çu t bá vèn b»ng c¸c lo¹i tµi s¶n h÷u h×nhhoÆc v« h×nh ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çut theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt (Kho¶n 1). * Nhµ ®Çu t lµ tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Çu ttheo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam (Kho¶n 4), gåm: 1) Doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thµnh lËp theoluËt doanh nghiÖp; 2) Hîp t¸c x·, Liªn hiÖp hîp t¸c x· thµnh lËp theo LuËt hîp t¸c x·; 3) Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thµnh lËp tríc khiLuËt §Çu t - n¨m 2005 cã hiÖu lùc; 4) Hé kinh doanh, c¸ nh©n; 5) Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi; ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë nícngoµi; ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam; 6) C¸c tæ chøc kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. * Ph©n lo¹i ®Çu t: - C¨n cø vµo h×nh thøc: 1) §Çu t trùc tiÕp lµ h×nh thøc ®Çu t do nhµ ®Çu t bá vèn ®Çut vµ tham gia qu¶n lÝ ho¹t ®éng ®Çu t (Kho¶n 2). 2) §Çu t gi¸n tiÕp lµ h×nh thøc ®Çu t th«ng qua viÖc mua cæphÇn, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c, quÜ ®Çu t chøngkho¸n vµ th«ng qua c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian kh¸c mµ nhµ®Çu t kh«ng trùc tiÕp tham gia qu¶n lÝ ho¹t ®éng ®Çu t (Kho¶n 3). - C¨n cø vµo quèc tÞch nhµ ®Çu t vµ quèc gia ®îc ®Çu t: 1) §Çu t níc ngoµi lµ viÖc nhµ ®Çu t níc ngoµi ®a vµo ViÖtNam vèn b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ho¹t®éng ®Çu t (Kho¶n 12). 2) §Çu t trong níc lµ viÖc nhµ ®Çu t trong níc bá vèn b»ng tiÒnvµ c¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t t¹i ViÖtNam (Kho¶n 13). 16
 17. 17. 3) §Çu t ra níc ngoµi lµ viÖc nhµ ®Çu t ®a vèn b»ng tiÒn vµ c¸ctµi s¶n hîp ph¸p kh¸c tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi ®Ó tiÕn hµnh ho¹t®éng ®Çu t (Kho¶n 14).2.4.1.2. Dù ¸n ®Çu t (DA§T)vµ ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t DA§T lµ mét tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt bá vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó tiÕnhµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t trªn ®Þa bµn cô thÓ, trong kho¶ng thêi gianx¸c ®Þnh (kho¶n 8, §iÒu 3, LuËt §Çu t - N¨m 2005). Ph©n lo¹i DA§T lµ viÖc lùa chän c¸c tiªu thøc ®Ó s¾p xÕp c¸cDA§T cã cïng tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm vµo mét lo¹i ®Ó phôc vô choc«ng t¸c qu¶n lÝ dù ¸n ®Çu t. Cã 3 c¸ch ph©n lo¹i: * Thø nhÊt, dùa vµo nguån vèn ®Çu t, c¸c DA§T gåm 6 lo¹i: 1- DA§T sö dông vèn NSNN; 2- DA§T sö dông vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh; 3- DA§T sö dông vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; 4- DA§T sö dông vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp nhµ níc; 5- DA§T cña doanh nghiÖp liªn doanh; 6- DA§T cña nh©n d©n tù bá vèn ®Çu t. * Thø hai, dùa vµo ngµnh vµ lÜnh vùc ®Çu t, c¸c DA§T gåm 6lo¹i: 1- C¸c DA§T c«ng nghiÖp, nh: c«ng nghiÖp ®iÖn, khai th¸cdÇu khÝ, chÕ biÕn dÇu khÝ, ho¸ chÊt, chÕ t¹o m¸y, ph©n bãn, xim¨ng, luyÖn kim, khai th¸c vµ chÕ biªn kho¸ng s¶n... 2- C¸c dù ¸n giao th«ng, nh: cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©nbay, ®êng s¾t, ®êng bé... 3- C¸c dù ¸n n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n; 4- C¸c dù ¸n y tÕ, gi¸o dôc, ph¸t thanh truyÒn h×nh, x©y dùngd©n dông... 5- C¸c dù ¸n thuéc an ninh quèc phßng; 6- C¸c dù ¸n qui ho¹ch; 17
 18. 18. * Thø ba, c¨n cø vµo qui m« vµ tÝnh chÊt cña dù ¸n ®Çu t, c¸cdù ¸n ®Çu t ®îc chia thµnh 3 nhãm lµ: dù ¸n nhãm A, dù ¸n nhãm Bvµ dù ¸n nhãm C. Theo: “ChÕ ®é tµi chÝnh vÒ qu¶n lÝ ®Çu t vµx©y dùng” , TËp I, NXB Tµi chÝnh - 2003: - Dù ¸n nhãm A: 1. C¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc an ninh, quèc phßng (kh«ng kÓmøc vèn); 2. ------------ ®éc h¹i, khu c«ng nghiÖp (kh«ng kÓ møc vèn); 3. ---------- ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ: vèn ®Çu t >600 tØ ®ång; 4. -------------- viÔn th«ng, thuû lîi ------------ >400 ------- 5. -------------- h¹ tÇng --------------------------- > 300 ------- 6. --------------gi¸o dôc, y tÕ -------------- > 200 ------- - Dù ¸n nhãm B: 1. C¸c dù ¸n ®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ: vèn §T 30 - 600 tØ ®ång 2. ------------viÔn th«ng, thuû lîi------------ 20 - 400 ----- 3. ------------ h¹ tÇng----------------------- 15 - 300 ----- 4. ------------ gi¸o dôc, y tÕ ---------------- 7 - 200 ------- - Dù ¸n nhãm C: Cã møc vèn nhá h¬n nhãm BNghÞ quyÕt cña Quèc héi sè 66/2006/QH11 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m2006 Điều 2. Dự án, công trình có một trong năm tiêu chí sau đây là dự án, công trình quan trọng quốc gia:1. Quy mô vốn đầu tư từ hai mươi nghìn tỷ đồng Việt Nam trở lênđối với dự án, công trình có sử dụng từ ba mươi phần trăm vốn nhànước trở lên.2. Dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩnkhả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:a) Nhà máy điện hạt nhân;b) Dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụngđất rừng phòng hộ đầu nguồn từ hai trăm ha trở lên; đất rừng phònghộ chắn sóng, lấn biển từ năm trăm ha trở lên; đất rừng đặc dụng từ 18
 19. 19. hai trăm ha trở lên, trừ đất rừng là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiênnhiên; đất rừng sản xuất từ một nghìn ha trở lên.3. Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ hai mươi nghìn ngườitrở lên ở miền núi, từ năm mươi nghìn người trở lên ở các vùngkhác.4. Dự án, công trình đầu tư tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối vớiquốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trịđặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa.5. Dự án, công trình đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặcbiệt cần được Quốc hội quyết định. Thảo luận Câu 1. Việc tiến hành bỏ vốn để mua giống lúa cấy trên một thửaruộng, mua giống cà phê trồng trên đồi có được coi là dự án đầu tư không?Tại sao? Câu 2. Một cá nhân bỏ vốn để mua thiết bị, máy móc để SX hàng giảcó được coi là nhà đầu tư không? Tại sao? Tiết 11: 2.4.2. ChÝnh s¸ch cña Nhµ níc, néi dung vµ ph©n cÊp qu¶n lÝhµnh chÝnh c«ng vÒ ®Çu t2.4.2.1. ChÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ ®Çu t (5) Theo §iÒu 4, LuËt §Çu t - N¨m 2005 qui ®Þnh: 1. Nhµ ®Çu t ®îc ®Çu t trong c¸c lÜnh vùc vµ ngµnh, nghÒ mµph¸p luËt kh«ng cÊm; ®îc tù chñ vµ quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng ®Çu ttheo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. Nhµ níc ®èi xö b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt ®èi víi c¸c nhµ ®Çut thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, gi÷a ®Çu t trong níc vµ ®Çu t nícngoµi; khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çut. 3. Nhµ níc c«ng nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n, vèn®Çu t, thu nhËp vµ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña nhµ ®Çu t;thõa nhËn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña c¸c ho¹t ®éng ®Çu t. 4. Nhµ níc cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu íc quèc tÕ liªn quan®Õn ®Çu t mµ ViÖt Nam lµ thµnh viªn. 19
 20. 20. 5. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi ®Çu tvµo c¸c lÜnh vùc, ®Þa bµn u ®·i ®Çu t. NghÞ ®Þnh sè 108/2006/N§-CP§iÒu 22: LÜnh vùc, ®Þa bµn u ®·i ®Çu t: + LÜnh vùc u ®·i: 1) §Æc biÖt u ®·i (7):I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao,công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo (8)II. Nuôi trồng, chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làm muối; sảnxuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới (5)III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái;nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao (4) IV. Sử dụng nhiều lao động (5000 L§ trë lªn)V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng và các dự án quan trọngVI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục và thể thaoVII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác 2) ¦u ®·i ®Çu t (7):I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao,công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, cơ khí chế tạo (19)II. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, làm muối; sản xuất giống nhântạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới (6)III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái;nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao (3)IV. Sử dụng nhiều lao động (500 – 5000)V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầngVI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóadân tộcVII. Phát triển ngành nghề truyền thốngVIII. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác + §Þa bµn u ®·i ®Çu t: §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn KT-XH ®Æc biÖt khã kh¨n: toµn bé tØnhB¾c k¹n, Cao b»ng, Hµ Giang, Lai Ch©u, S¬n La, §iÖn Biªn, GiaLai, Kon Tum; toµn bé c¸c huyÖn cña Lµo cai, Ninh ThuËn, §¾c 20
 21. 21. N«ng, §¾c L¾c, L©m §ång, Sãc Tr¨ng, HËu Giang, B¹c Liªu, CµMau. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn KT-XH khã kh¨n: tÝnh ®Õn c¸c huyÖn.2.4.2.2. Néi dung qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ ®Çu t (7) §iÒu 80, LuËt §Çu t - N¨m 2005: 1. X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn lîc, qui ho¹ch, kÕho¹ch, chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t ph¸t triÓn. 2. Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸pluËt vÒ ®Çu t. 3. Híng dÉn, hç trî nhµ ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t vµ gi¶iquyÕt nh÷ng víng m¾c, yªu cÇu cña nhµ ®Çu t. 4. CÊp, thu håi GiÊy chøng nhËn ®Çu t. 5. Híng dÉn, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®Çu t, kiÓm tra, thanh tra vµgi¸m s¸t ho¹t ®éng ®Çu t; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, khen thëng vµxö lÝ vi ph¹m trong ho¹t ®éng ®Çu t. 6. Tæ chøc ho¹t ®éng ®µo t¹o nguån nh©n lùc liªn quan ®Õnho¹t ®éng ®Çu t. 7. Tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t.2.4.2.3. Ph©n cÊp qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ ®Çu t - ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lÝ nhµ níc vÒ ®Çu t trong ph¹mvi c¶ níc. - C¸c bé, c¬ quan ngang bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹ncña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn qu¶n lÝ nhµ níc vÒ ®Çu t ®èi víilÜnh vùc ®îc ph©n c«ng: * Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ vÒqu¶n lÝ nhµ níc trong ho¹t ®éng ®Çu t. Cô thÓ (8): 1- Nghiªn cøu x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t, qu¶n lÝnhµ níc vÒ lÜnh vùc ®Çu t trong níc, ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Namvµ ®Çu t cña ViÖt Nam ra níc ngoµi. 21
 22. 22. 2- X¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ c¬ cÊu vèn ®Çu t b¶o ®¶m sù c©n®èi gi÷a ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 3- Tr×nh ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, c¸c v¨n b¶n quiph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝkinh tÕ, khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ ngoµi níc nh»m thùc hiÖnc¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi chiÕn lîc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Ó æn®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. 4- CÊp giÊy phÐp ®Çu t vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp cã vèn®Çu t níc ngoµi triÓn khai c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t theo LuËt §Çut n¨m 2005 vµ c¸c qui ®Þnh cã liªn quan. 5- Tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc nhãm A tr×nhThñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc ®ång ý ®Óbé cÊp ®¨ng kÝ kinh doanh cho c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc nhãm Akh«ng dïng vèn nhµ níc; theo dâi qu¸ tr×nh ®Çu t c¸c dù ¸n ®Çu ttrong kÕ ho¹ch nhµ níc. 6- Tæng hîp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ kÕ ho¹ch ®Çu t ph¸ttriÓn hµng n¨m vµ 5 n¨m. Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh kiÓm tra, gi¸ms¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t thuéc c¸c nguån vèn do Nhµ nícqu¶n lÝ. 7-Chñ tr×, phèi hîp híng dÉn viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh cña Nhµníc vÒ ®Êu thÇu víi Bé X©y dùng, Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh vµc¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. 8- Qu¶n lÝ nhµ níc vÒ viÖc lËp, thÈm tra, xÐt duyÖt, thùc hiÖnc¸c dù ¸n qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. *Bé X©y dùng (6): 1- Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc vÒ x©y dùng, nghiªncøu c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ x©y dùng, qui ho¹ch x©ydùng ®« thÞ vµ n«ng th«n tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnhhoÆc ®îc Thñ tíng uû quyÒn ban hµnh. 22
 23. 23. 2- Ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m, qui chuÈn x©y dùng, quitr×nh thiÕt kÕ x©y dùng, c¸c qui ®Þnh qu¶n lÝ chÊt lîng c«ngtr×nh, hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt x©y dùng,®Þnh møc chi phÝ t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng; tho¶ thuËn ®Ó c¸c bécã x©y dùng chuyªn ngµnh ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc, quiph¹m, c¸c qui ®Þnh qu¶n lÝ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng kÜ thuËtchuyªn ngµnh. 3- Chñ tr× cïng bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng thÈm ®Þnh thiÕt kÕ küthuËt vµ tæng dù to¸n c¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nhãm A®Ó cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (Trõ c¸c dù ¸n nhãm A thuéc c¸cbé, ngµnh cã x©y dùng chuyªn ngµnh nh c¸c c«ng tr×nh x©y dùnggiao th«ng thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i, c«ng tr×nh x©y dùng hÇmmá, c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp thuéc Bé C«ng nghiÖp; c«ngtr×nh x©y dùng thuû lîi, n«ng, l©m nghiÖp thuéc Bé N«ng nghiÖp vµPh¸t triÓn N«ng th«n; c«ng tr×nh x©y dùng bu ®iÖn thuéc Bé BuchÝnh ViÔn th«ng; c«ng tr×nh di tÝch thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin;c«ng tr×nh quèc phßng, b¶o vÖ an ninh quèc gia thuéc Bé Quècphßng, Bé C«ng an, th× c¸c bé vµ c¬ quan ®ã tù chñ tr× tæ chøcthÈm ®Þnh thiÕt kÕ kÜ thuËt vµ tæng dù to¸n ®Ó cÊp cã thÈmquyÒn phª duyÖt). 4- Thèng nhÊt qu¶n lÝ nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh x©ydùng, theo dâi, kiÓm tra, ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ xö lÝ chÊt lîngc«ng tr×nh x©y dùng; ®Æc biÖt vÒ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh thuécc¸c dù ¸n nhãm A. 5- Híng dÉn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp liªn quan ®Õnx©y dùng (t vÊn x©y dùng, doanh nghiÖp x©y dùng vµ tæ chøcqu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng). 6- Chñ tr×, híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®ÞnhvÒ ®Çu t vµ x©y dùng cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh,Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. * Bé Tµi chÝnh (6): 23
 24. 24. 1- Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ huy ®éng c¸c nguånvèn ®Çu t, qu¶n lÝ vèn ®Çu t ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ banhµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn. 2- Phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t trong viÖc ph©n bæ kÕho¹ch cÊp ph¸t vèn ®Çu t sö dông NSNN cho c¸c bé, ®Þa ph¬ng vµc¸c dù ¸n quan träng quèc gia. 3- Thèng nhÊt qu¶n lÝ c¸c kho¶n vèn vay vµ viÖn trî cñaChÝnh phñ dµnh cho ®Çu t ph¸t triÓn. 4- CÊp b¶o l·nh ChÝnh phñ cho doanh nghiÖp vay vèn nícngoµi (trõ c¸c tæ chøc tÝn dông) theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ. 5- Thanh tra, kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi dù ¸n cña c¸c tæ chøc,®¬n vÞ sö dông nguån vèn ®Çu t cña Nhµ níc; híng dÉn, kiÓm traviÖc quyÕt to¸n vèn ®Çu t c¸c dù ¸n ®Çu t sö dông vèn nhµ níc vµthùc hiÖn quyÕt to¸n vèn ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A sö dông vèn nhµníc. 6- Híng dÉn viÖc cÊp vèn NSNN cho ®Çu t, vèn sù nghiÖp cãtÝnh chÊt ®Çu t vµ x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh theo kÕho¹ch ®Çu t vµ theo chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ. * Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (2): 1- Nghiªn cøu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lÝ nhµ níc vÒ tiÒn tÖ,tÝn dông ng©n hµng trong ®Çu t vµ x©y dùng tr×nh Thñ tíngChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn. 2- Gi¸m s¸t c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh,tÝn dông kh¸c thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô (3): - Huy ®éng c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi níc ®Ó cho vay (dµih¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n) ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn vµ s¶nxuÊt kinh doanh. - Cho vay vèn ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh cã hiÖuqu¶, kh¶ thi vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî; phèi hîp vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi 24
 25. 25. cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn thùc hiÖn ®îc c¸c c¬ héi ®Çu t cãhiÖu qu¶. - B¶o l·nh vay, b¶o l·nh thanh to¸n, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång,b¶o l·nh dù thÇu vµ c¸c h×nh thøc b¶o l·nh ng©n hµng kh¸c theo qui®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn b¶o l·nh c¸c kho¶n vèn vay níc ngoµi cña c¸c tæchøc tÝn dông ®Ó ®Çu t vµ x©y dùng. * C¸c bé, ngµnh kh¸c cã liªn quan (2): 1- C¸c bé, ngµnh, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñthùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ nhµ níc ®èi víi dù ¸n ®Çu t theo chøcn¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh. C¸c bé cã chøc n¨ng qu¶n lÝc«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh, ban hµnh c¸c qui ph¹m, tiªuchuÈn, ®Þnh møc kinh tÕ - kÜ thuËt cã liªn quan ®Õn x©y dùng saukhi cã sù tho¶ thuËn cña Bé X©y dùng. 2- C¸c bé qu¶n lÝ ngµnh vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan vÒ ®Êt®ai, tµi nguyªn, sinh häc, c«ng nghÖ, m«i trêng, th¬ng m¹i, b¶o tån,b¶o tµng di tÝch, di s¶n v¨n ho¸, c¶nh quan, quèc phßng, an ninh,phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ cã ý kiÕn b»ngv¨n b¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan cña dù ¸n ®Çu t trong thêi h¹nqui ®Þnh. Sau thêi h¹n qui ®Þnh, nÕu kh«ng nhËn ®îc ý kiÕn tr¶ lêicña c¸c bé qu¶n lÝ ngµnh cã liªn quan th× xem nh c¸c bé, ngµnh vµc¬ quan ®· thèng nhÊt víi v¨n b¶n ®Ò nghÞ. - Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn qu¶n lÝnhµ níc vÒ ®Çu t trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ. NghÞ ®Þnh sè 108/2006/N§-CPQui ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t 25
 26. 26. Điều 71. Nội dung, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư 1. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư (11) 1a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sáchvề đầu tư phát triển để huy động và điều tiết các nguồn lực cho đầu tư phát triển; 2b) Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách, phápluật liên quan đến hoạt động đầu tư; xây dựng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liênquan đến hoạt động đầu tư; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luậtliên quan đến đầu tư; tổng hợp, kiến nghị hoặc huỷ bỏ các văn bản pháp luật khôngcòn phù hợp hoặc do các cấp ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dungkhông phù hợp; 3c) Thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các điềuước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật về điều ước quốctế; 4d) Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng hệ thống thông tinquốc gia phục vụ hoạt động đầu tư; 5đ) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý thống nhất hoạtđộng đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 6e) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đầutư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của nhà đầu tư; 7g) Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết nhữngvướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư; 8h) Đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô của hoạt động đầu tư; 9i) Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong quản lý hoạt độngđầu tư; 10k) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tăng cường năng lực quản lý đầu tư cho hệthống cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư các cấp; 11l) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạtđộng đầu tư theo thẩm quyền. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tronghoạt động đầu tư hoặc xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạmpháp luật. 2. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư (5) 1a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trong phạm vicả nước; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư pháttriển theo ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế; ban hành chính sách, văn bản quy phạmpháp luật về đầu tư; phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư cho các Bộ, ngành và địaphương; 2b) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện luậtpháp, chính sách về đầu tư; phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt quy hoạch; quyết địnhchủ trương đầu tư đối với những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; quyết định hoặc cho 26
 27. 27. phép thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành, quản lý hoạtđộng đầu tư vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành và địa phương; 3c) Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Banquản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế có chươngtrình đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; 4d) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban Quản lý có trách nhiệmquản lý, hướng dẫn hoạt động đầu tư trong lĩnh vực và địa bàn theo thẩm quyền; bảođảm thủ tục đầu tư minh bạch, đơn giản, đúng thời hạn; 5đ) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không được ban hànhcác văn bản quy định lĩnh vực cấm đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và các ưu đãiđầu tư không đúng với quy định của pháp luật. Điều 72. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và đầu tư (12) 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng vàrà soát các văn bản pháp luật, chính sách về đầu tư. Hướng dẫn, phổ biến, theo dõi,kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư. 2. Tổ chức, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, tổng hợp trìnhChính phủ về quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; quy hoạch tổng thể quốc gia vềphát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việclập danh mục dự án quốc gia thu hút vốn đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;tham mưu về việc bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấpthuận của Thủ tướng Chính phủ không nằm trong quy hoạch; có ý kiến với cơ quancấp Giấy chứng nhận đầu tư về sự cần thiết của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấpthuận của Thủ tướng Chính phủ mà thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch để trình Thủtướng Chính phủ chấp thuận. 4. Thẩm tra các dự án đầu tư quan trọng quốc gia và dự án đầu tư khác theoquyết định của Thủ tướng Chính phủ. 5. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng chươngtrình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về vận động xúc tiến đầutư; phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức hoạt động xúc tiếnđầu tư; đặt đại diện tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài; thực hiện quản lý quỹ xúctiến đầu tư quốc gia. 6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đàm phán và trình Chính phủ ký kết hoặctham gia các điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư; thực hiện hợp tác quốctế về hoạt động đầu tư. 7. Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường năng lực quảnlý đầu tư cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư các cấp. 8. Phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức hoạt động thống kê về đầu tư theoquy định của pháp luật về thống kê; tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin quốc giaphục vụ hoạt động đầu tư. 27
 28. 28. 9. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trongquá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư. 10. Đánh giá hiệu quả vĩ mô của hoạt động đầu tư. 11. Kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư theo thẩm quyền; xây dựngchương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành đối với hoạt động đầu tư; kiểmtra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan cấp Giấy chứngnhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này; kiểm tra, giám sát việctuân thủ các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình đầu tư. 12. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư, báo cáoThủ tướng Chính phủ. Điều 73. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Tài chính (5) 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật,chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư; hướng dẫn trình tự, thủ tục về hỗ trợ và hưởng ưuđãi đầu tư thuộc thẩm quyền. 2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra,thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án đã được cấp phép. 3. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến tài chính, bảolãnh về tài chính của Chính phủ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận củaThủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về tài chính, kếtoán, thuế và hải quan liên quan đến hoạt động đầu tư. 5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgiải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí,thủ tục hải quan, quản lý tài chính và hoạt động tài chính khác. Điều 74. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Bộ Thương mại (5) 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đến việc xây dựng pháp luật,chính sách về thương mại liên quan đến hoạt động đầu tư. 2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra,thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án đã được cấp phép. 3. Có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mạicủa dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự ánthuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; công bố các điều kiện cam kết liên quan đến đầu tưtrong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động thương mại liên quan đếnhoạt động đầu tư. 5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgiải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động thương mại của dự ánđầu tư. Điều 75. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường (4) 28
 29. 29. 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật,chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đất đai, bồi thường giảiphóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động đầu tư. 2. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến đất đai, bồithường giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và môi trường của các dự án đầu tưthuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tưcó điều kiện. 3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liênquan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và môi trườngliên quan đến hoạt động đầu tư. 4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgiải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, bồi thườnggiải phóng mặt bằng, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Điều 76. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Bộ Khoa học và Công nghệ (4) 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật,chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về khoa học công nghệ liên quan đếnhoạt động đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển khu côngnghệ cao. 2. Có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ củacác dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự ánthuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách vềkhoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động đầu tư. 4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgiải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của dự ánđầu tư. Điều 77. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Bộ Xây dựng (4) 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật,chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về xây dựng. 2. Có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về xâydựng của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ vàdự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, tiêuchuẩn, quy phạm về xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư. 4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgiải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng đối với dự án đầu tư. Điều 78. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (5) 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật,chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về tín dụng và quản lý ngoại hối liênquan đến hoạt động đầu tư. 29
 30. 30. 2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra,thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án đã được cấp phép. 3. Có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến tín dụng và quản lý ngoạihối của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dựán thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về tíndụng và quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư. 5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnhgiải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tín dụng và quản lý ngoại hối củadự án đầu tư. Điều 79. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của các Bộ quản lý ngành (8)Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có tráchnhiệm quản lý nhà nước về đầu tư đối với lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau: 1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan trong việcxây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư. 2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng và banhành pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện. 3. Trình Chính phủ ban hành các điều kiện đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư cóđiều kiện thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật. 4. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án thu hút vốn đầu tư củangành; tổ chức vận động, xúc tiến đầu tư chuyên ngành. 5. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện đầutư, danh mục dự án thu hút vốn đầu tư của ngành. 6. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự ánđầu tư phải đáp ứng đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủtướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 7. Kiểm tra, thanh tra, giám sát chuyên ngành việc đáp ứng các điều kiện đầu tưvà quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. 8. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành liên quan vàgiải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực thuộc chuyênngành quản lý của mình. Điều 80. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (5) 1. Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương; tổ chức vậnđộng và xúc tiến đầu tư. 2. Chủ trì tổ chức việc đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tưvà điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấm dứt hoạt động của dựán đầu tư trước thời hạn đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. 3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bànngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo các nộidung chủ yếu sau: 30
 31. 31. a) Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu quy định tại Giấy chứng nhậnđầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; giám sát, kiểm tra việc thực hiện cácnghĩa vụ tài chính, quan hệ lao động tiền lương, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngườilao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệmôi trường sinh thái; chủ trì hoặc tham gia cùng các Bộ, ngành thực hiện thanh tra cácdự án đầu tư trên địa bàn;b) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giám sát việc sử dụng đất; tổ chức thựchiện việc giải phóng mặt bằng;c) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; kiến nghị Thủ tướng Chínhphủ hoặc các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;d) Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn. 4. Chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất vàphê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy địnhcủa pháp luật về xây dựng. 5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lýtổng hợp để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động đầu tư trên địa bàn. Điều 81. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý về đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (6) 1. Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng các vănbản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch liên quan đến hoạt động đầu tư, pháttriển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 2. Thực hiện việc đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấychứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. 3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu quy định tại Giấy chứngnhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; phối hợp kiểm tra, thanh traviệc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngườilao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, bảovệ môi trường sinh thái đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khucông nghệ cao và khu kinh tế. 4. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cácBộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩmquyền; 5. Đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 6. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm gửi báo cáo về hoạt động đầu tưtrong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho Ủy bannhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều 82. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý (3) 1. Ban Quản lý là cơ quan quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu côngnghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. BanQuản lý là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị củaChủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ; chịu sự chỉ đạo và quản lý 31
 32. 32. về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy bannhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác). 2. Các cơ quan chuyên ngành thương mại, tài chính, hải quan và các cơ quancần thiết khác có đại diện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao vàkhu kinh tế để giải quyết các công việc liên quan tới lĩnh vực quản lý của mình. 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt độngcủa Ban Quản lý do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 83. Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư (3) 1. Hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm các nội dung sau:a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài,tạo điều kiện để huy động các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế;b) Thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin vềmôi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư;c) Tổ chức các cơ sở xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài để vận động, hỗ trợ,hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựachọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư;d) Xây dựng danh mục dự án quốc gia thu hút vốn đầu tư; danh mục dự án thu hút vốnđầu tư của ngành và địa phương phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế- xã hội trong từng thời kỳ. 2. Căn cứ vào mục tiêu, định hướng thu hút đầu tư, các cơ quan quản lý nhànước về đầu tư lập kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểphối hợp thực hiện. 3. Kinh phí xúc tiến đầu tư của các cơ quan nhà nước được cấp từ ngân sách vàđược thống nhất quản lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấptỉnh xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư và dự toán kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầutư.Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập kinh phí chohoạt động xúc tiến đầu tư và quản lý tài chính về hoạt động xúc tiến đầu tư. Điều 84. Thanh tra hoạt động đầu tư và xử lý vi phạm về đầu tư (2) 1. Phạm vi thanh tra đầu tư, tổ chức và hoạt động thanh tra đầu tư thực hiện theoquy định của Luật Đầu tư và quy định pháp luật về thanh tra đối với hoạt động quản lýnhà nước về đầu tư và dự án đầu tư. 2. Hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư và việc xử lý vi phạm về đầu tư thựchiện theo quy định của pháp luật. Thảo luận Câu 1. Hiện nay Nhà nước ta đã đảm bảo được sự bình đẳng đối vớicác nhà đầu tư chưa? Tại sao? Câu 2. Hãy cho biết những vấn đề còn vướng mắc, cần được giảiquyết trong từng nội dung QLHCC về đầu tư ở nước ta hiện nay? 32
 33. 33. 33

×