Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C2. qlhcc kt

386 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

C2. qlhcc kt

 1. 1. Giíi thiÖu Ch­¬ng 2. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n QLHCC vÒ kinh tÕ2.2. QLHCC ®èi víi doanh nghiÖp2.3. QLHCC ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹iChương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT2.4. QLHCC ®èi víi ®Çu t­
 2. 2. 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n QLHCC vÒ kinh tÕ2.1.1. Kh¸i niÖm QLHCC vÒ kinh tÕ2.1.2. C¬ chÕ kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ2.1.3. Ph©n biÖt qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng vÒ kinh tÕ vµ qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinhQLHCCChương 2. doanhvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 3. 3. 2.1.1. Kh¸i niÖm QLHCC vÒ kinh tÕQLHCC vÒ kinh tÕ lµ q u¸ tr× nh t¸ c ® é ng vµ ® iÒ u c hØ nh c ña N tíi c ¸ c ho ¹ t ® é ng kinh tÕ ® ­îc N thùc hiÖ n th« ng q ua c ¸ c c ¬ q ua n HCN b» ng N q uy Ò n lùc c « ng ,Sù cÇn thiÕt QLHCC vÒ kinh tÕ:- Chøc n¨ng qu¶n lÝ kinh tÕ – x· héi cña Nhµ n­ íc- Phát huy nh÷ng ­u thÕ vµ hạn chế khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 4. 4. ¦u thÕ chñ yÕu cña kinh tÕ thÞ tr­êng- §¸p øng nhu cÇu linh ho¹t vµ hîp lÝ trong ho¹t ®éng kinh tÕ- Cã kh¶ n¨ng tèi ®a huy ®éng tiÒm n¨ng cña x· héi- Thóc ®Èy DN ®¹t hiÖu qu¶ cao, ®µo th¶i DN yÕu kÐm- Ph¶n øng nhanh, nh¹y c¸c biÕn ®æi- Ph¶i th­êng xuyªn häc hái, tr¸nh sai lÇm kÐo dµi vµ lan réng Chương 2. QLHCC- T¹o ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t QLKT vµ ¸p dông về KT Bùi Văn Quyết BM triÓn
 5. 5. KhuyÕt tËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng- Ch¹y theo lîi nhuËn, nªn dÔ ph¹m ph¸p, suy tho¸i ®¹o ®øc, lèi sèng…- DÔ mÊt c©n ®èi do c¹nh tranh, kÐo theo l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, suy tho¸i…- Ph©n ho¸ giµu nghÌo, bÊt b×nh ®¼ng x· héi- Lîi Ých chung, dµi h¹n Ýt ®­îc chó ý- M«i tr­êng tù nhiªn, MT x· héi dÔ bÞ tµn ph¸… Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 6. 6. * Chñ thÓ QLHCC vÒ KT Lµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc:ChÝnh phñ, c¸c bé ngµnh, UBND c¸c cÊp… * § è i t­îng vµ p h¹ m vi QLHCC vÒKT C¸c ho¹t ®éng KT cña c¸c chñ thÓ trongXH: + C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ n­íc, doanhnghiÖp;Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 7. 7. M c tiªu QLHCC vÒ kinh tÕ ô- T¹o ra m«i tr­êng ph¸p lÝ lµnh m¹nh cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tån t¹i vµ ph¸t triÓn;- §¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ trong x· héi thùc thi theo ®óng ph¸p luËt cña NN;- Thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn KT – XH nhµ n­íc ®Þnh ra trong tõng thêi k×. QLHCC Chương 2. về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 8. 8. 2.1.2. C¬ chÕ KT vµ c¬ chÕ QLKT* C¬ chÕ lµ ph­¬ng thøc tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng và sự tương tác giữa các bộ phận trong đó* C¬ chÕ kinh tÕ lµ ph­¬ng thøc tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña tæng thÓ hÖ thèng KT vµ sù t­¬ng t¸c gi÷a chóng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ë mét tæ chøc, ®¬n vÞ, lÜnh vùc KT, hoÆc cña toµn bé nÒn KTQD. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 9. 9. * C¬ chÕ qu¶n lÝ lµ hÖ thèng c¸c h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p t¸c ®éng lªn mét hÖ thèng qu¶n lÝ, nh»m ®¶m b¶o cho hÖ thèng ®ã tån t¹i, ho¹t ®éng phï hîp víi qui luËt vµ thùc tiÔn kh¸ch quan ®Ó ®¹t ®­ îc môc tiªu ®· ®Þnh * C¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ lµ hÖ thèng c¸c h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p, biÖn ph¸p t¸c ®éng lªn c¸c ho¹t ®éng KT ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ë mét tæ chøc, ®¬n vÞ, lÜnh vùc KT hoÆc toµn bé nÒn KTQD nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng KT diÔn ra ë ®ã tån t¹i, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn ®¹t nh÷ng môc tiªu QLKT®Þnh.Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM ®·
 10. 10. C¬ chÕ KT vµ c¬ chÕ QLKT cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau:• C¬ chÕ KT lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña c¬ chÕ QLKT => c¬ chÕ QL T quyÕt ® nh ® c¬ chÕ K K Þ Õn T.• Sù tån t¹i vµ vËn ®éng cña c¸c ho¹t ®éng cña nÒn KT ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ chÕ QLKT t­ ¬ng thÝch. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 11. 11. 2.1.3. Ph©n biÖt QLHCC vÒ KT vµ QL SXKD QL CC vÒ K H T: QLS KX D:* Chñ thÓ lµ c¸c c¬ quan * Chñ thÓ lµ bé m¸y QL hµnh chÝnh NN: cña doanh nghiÖp. ChÝnh phñ, c¸c bé ngµnh, UBND c¸c cÊp… * § è i t­îng lµ c¸c ho¹t* § è i t­îng lµ toµn bé ho¹t ®éng vµ c¸c yÕu tè ®éng KT vµ mèi quan SXKD cña DN. hÖ gi÷a c¸c bé phËn cÊu thµnh cña nÒn KTQD. QLHCC Chương 2. về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 12. 12. * N i d ung c ña QLHCC vÒ é kinh tÕ * N i d ung QLSXKD é1. QL vÜ m« toµn bé nÒn 1. Thùc hiÖn quyÒn tù chñ vµ KTQD (nh­ qui ho¹ch, kÕ tù chÞu tr¸ch nhiÖm SXKD ho¹ch ph¸t triÓn cña tõng theo qui ®Þnh cña ph¸p vïng l·nh thæ, tõng ngµnh luËt vµ toµn bé nÒn kinh tÕ); 2. KÕ ho¹ch ho¸ tæ chøc ho¹t ®éng SXKD 2. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p 3. Qu¶n lÝ vµ sö dông mäi luËt ®Ó t¹o ra m«i tr­êng nguån vèn vµ tµi s¶n cña ph¸p lÝ cho c¸c ho¹t ®éng doanh nghiÖp KT; 4. Quan hÖ hîp t¸c KD 3. Ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng 5. KiÓm tra vµ kiÓm so¸t néi KT - XH ®Ó thóc ®Èy c¸c bé ho¹t ®éng SXKD cña DN ho¹t ®éng KT ph¸t triÓn. 6. Thùc hiÖn nghÜa vô víi NN* Chi p hÝ ® ­îc ® ¶ b¶ b» ng m o ng uå n N N SN Chương 2. QLHCC * Chi p hÝ ® ­îc tÝnh vµ o c hi về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT p hÝ SXKD c ña DN
 13. 13. ý nghÜa cña sù ph©n biÖt QLHCC vÒ KT & QLSXKD1) §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh trong QLKT2) B¶o ®¶m quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c ph¸p nh©n, thÓ nh©n trong ho¹t ®éng kinh tÕ3) Xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp trong ho¹t ®éng SXKD ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc4) N©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ QLNN ®èi víi Chươngho¹t ®éng kinh tÕ c¸c 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 14. 14. 2.2. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng ®èi víi doanh nghiÖp 2.2.1. DN vµ c¸ c lo¹i h×nh DN ë n­íc ta 2.2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ DN DN lµ tæ c hø c KT c ã tªn riªng , c ã tµ i s ¶ c ã trô s ë n, g ia o d Þc h æ n ® Þnh, ® ­îc ® ¨ng kÝ KD the o q ui ® Þnh c ña PL nh» m m ô c ® Ýc h thùc hiÖ n c ¸ c ho ¹ t ® é ng KD. DN muèn thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ph¶i:- Thùc hiÖn ®¨ng kÝ KD- Đ­îc tù chñ vµ §KKD c¸c ngµnh nghÒ ph¸p luËt kh«ng cÊm hoÆc kh«ng ®ßi hái KD cã ®iÒu kiÖn- §­îc c¬ quan NN cã thÈm quyền cÊp giÊy chøng nhËn Chương 2. QLHCC §KKD về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 15. 15. 2.2.1.2. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ë n­íc ta 1) C«ng ti tr¸ ch nhiÖm h÷u h¹n: * C« ng ti tr¸ c h nhiÖ m h÷ u h¹ n 2 thµ nh viªn trë lªn lµ doanh nghiÖp trong ®ã:- Thµnh viªn cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè l­ îng thµnh viªn kh«ng v­ît qu¸ 50.- Thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanh nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn cam kÕt vµo doanh nghiÖp;- Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n Chương 2. QLHCC- về KT Kh«ng ®­îc quyÒn ph¸t BM QLKT cæ phÇn Bùi Văn Quyết hµnh
 16. 16. C« ng ti tr¸ c h nhiÖ m h÷ u h¹ n 1 thµ nhviªn lµ doanh nghiÖp trong ®ã:- Do 1 tæ chøc hoÆc 1 c¸ nh©n lµm chñ së h÷u;- Chñ së h÷u chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c«ng ti trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ti;- Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh;- Kh«ng ®­îc ph¸t hµnh cæ phÇn.Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 17. 17. 2. C«ng ti cæ phÇn - Vèn ®iÒu lÖ ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇnb»ng nhau gäi lµ cæ phÇn; - Cæ ®«ng cã thÓ lµ tæ chøc, c¸ nh©n; sè l­îng tèi thiÓu lµ 3; - Cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸ckho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña doanhnghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®· gãp vµo doanhnghiÖp; - Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n-Chương quyÒn ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng kho¸n ®Ó Cã 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 18. 18. 3. C«ng ti hîp danh - Ph¶i cã Ýt nhÊt 2 thµnh viªn lµ chñ së h÷uchung cña c«ng ti, cïng nhau kinh doanh d­íi1 tªn chung. Ngoµi ra, cßn cã thÓ cã thµnhviªn gãp vèn; - Thµnh viªn hîp danh ph¶i lµ c¸ nh©n, chÞutr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nhvÒ c¸c nghÜa vô cña c«ng ti; - Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n - Kh«ng ®­îc ph¸t hµnh bÊt k× lo¹i chøngkho¸n nµo.Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 19. 19. 4. Doanh nghiÖp t­ nh©n - Do 1 c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; - Kh«ng ®­îc ph¸t hµnh bÊt k× lo¹i chøng kho¸n nµo; - Mçi c¸ nh©n chØ ®­îc quyÒn thµnh lËp 1 doanh nghiÖp t­ nh©n.Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 20. 20. 5. Nhãm c«ng ti Lµ tËp hîp c ¸ c c « ng ti c ã m è i q ua n hÖ g ¾ n bã víi nha u vÒ lîi Ýc h kinh tÕ , c « ng ng hÖ , thÞ tr­ê ng vµ c ¸ c d Þc h vô KD kh¸ c - C«ng ti m - c«ng ti con: Ñ+ CT mÑ thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn, chñ së h÷u hoÆc cæ ®«ng trong quan hÖ víi c«ng ti con;+ Hîp ®ång, giao dÞch vµ quan hÖ kh¸c gi÷a CT mÑ vµ CT con ®Òu ph¶i ®­îc thiÕt lËp vµ thùc hiÖn ®éc lËp, b×nh ®¼ng theo ®iÒu kiÖn ¸p dông ®èi víi c¸c chñ thÓ PL. - TË ® p oµn kinh tÕ: Lµ nhãm c«ng ti cã qui m« lín, (CPQLHCC qui ®Þnh cô thÓ). Chương 2. sÏ cã về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 21. 21. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC1. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam2 .Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam3. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam4. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản5. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam6. Tập đoàn Dệt- May Việt Nam7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam8. Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm (Bảo Việt)9. Tập đoàn Viễn thông quân đội10. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam11. Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam12. Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 22. 22. CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC1. Tổng C.ty Cà phê Việt Nam2. Tổng C.ty Giấy Việt Nam3. Tổng C.ty Hàng hải Việt Nam4. Tổng C.ty Hàng không Việt Nam5. Tổng C.ty Lương thực Miền Bắc6. Tổng C.ty Lương thực Miền Nam7. Tổng C.ty Thuốc lá Việt Nam8. Tổng C.ty Thép Việt Nam9. Tổng C.ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam10. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam11.Chương 2.Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Tổng QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 23. 23. • Báo cáo của KTNN cho thấy, kiểm toán 277/523 DN của 21 tổng công ty, tổ chức tài chính - ngân hàng có 76,5% DN được kiểm toán có lãi, 23% số DN thua lỗ. Trong đó, theo ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thì tình trạng thua lỗ kéo dài, nợ nần tập trung chủ yếu vào các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.• 6/21 tổng công ty được kiểm toán trong năm 2005 đã thua lỗ tới hơn 351 tỷ đồng (luỹ kế đến 31/12/2005 là 985 tỷ đồng), điển hình như các tổng công ty: Thuỷ tinh và Gốm xây dựng năm 2005 lỗ 41 tỷ đồng; Xây dựng số 1 lỗ 69 tỷ đồng, Xây dựng miền Trung lỗ trên 66 tỷ đồng, Xây dựng Đường thủy lỗ 45 tỷ đồng... (Báo cáo của Kiểm toán NN 05/9/07) Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 24. 24. * Hệ số ICOR của toàn nền kinh tếtrong nước hiện khoảng 5,2  thua xa những nước trong khu vực nhưThái Lan, Malaysia. * Tính theo khu vực kinh tế lại có chênhlệch rõ rệt:- ICOR của doanh nghiệp nhà nước 7,8.- ICOR của kinh tế ngoài nhà nước 3,2. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 25. 25. 2.2.2. Néi dung QL CC ® víi DN H èi1. Ban hµnh, phæ biÕn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n PL vÒ DN;2. Tæ chøc, h­íng dÉn viÖc ®¨ng kÝ KD phï hîp ®Þnh h­ íng ph¸t triÓn KT– XH3. Tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, n©ng cao ®¹o ®øc KD cho ng­êi QL DN; cho c¸n bé QL nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp; vµ x©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ.4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi DN theo ®Þnh h­ íng, môc tiªu PT KT – XH.5. KiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng KD cña DN; xö lÝ c¸c hµnh vi QLHCC ph¸p luËt cña doanh nghiÖp Chương 2. vi ph¹m về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 26. 26. C¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi DN- §Þnh h­íng ­u tiªn trong tõng thêi k× (tÝn dông, thuÕ…);- Trî cÊp, trî gi¸ ®èi víi c¸c DN c«ng Ých, QP, AN,,…;- ChÝnh s¸ch chÕ ®é b¶o hiÓm KD ®èi víi c¸c ho¹t ®éng KD cña c¸c DN;- ChÝnh s¸ch hç trî chung cho c¸c DN => tiÕp cËn th«ng tin, thÞ tr­êng, båi d­ìng vµ ®µo t¹o c¸n bé chñ chèt trong DN;- Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng KT-XH, QL vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ tr­êng ®Ó t¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn DN Chương 2. QLHCC- Thùc hiÖn t­ vÊn, hç trî ph¸p BM QLKT c¸c DN, ®Æc biÖt về KT Bùi Văn Quyết lÝ cho
 27. 27. 2.2.3. Ph©n cÊ QlH ® víi c¸ c DN p CC èi (xem §iÒu 162, LuËt Doanh nghiÖp, n¨m 2005):1. ChÝnh phñ thèng nhÊt QL NN ®èi víi doanh nghiÖp2. C¸c bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ íc CP vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng trong QLNN ®èi víi DN;3. UBND d©n tØnh, TP trùc thuéc TW thùc hiÖn qu¶n lÝ nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp trong ph¹m vi ®Þa ph­¬ng.Quyết BM QLKT Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn
 28. 28. C¸c bé, c¬ quan ngang bé cã tr¸ch nhiÖma) §¸nh gi¸ l¹i c¸c ®iÒu kiÖn KD; kiÕn nghÞ b·i bá, söa ®æi c¸c ®iÒu kiÖn KD bÊt hîp lÝ; tr×nh CP ban hµnh §KKD míi;b) H­íng dÉn thùc hiÖn PL vÒ §KKD; kiÓm tra, thanh tra, xö lÝ vi ph¹m c¸c §KKD thuéc thÈm quyÒn QLNN;c) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n PL;d) Tæ chøc QL ho¹t ®éng KD c¸c ngµnh, nghÒ cã ®iÒu kiÖn; kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ xö lÝ c¸c vi ph¹m §KKD;®) XD hÖ thèng Tiªu chuÈn ViÖt Nam; kiÓm tra, thanh tra, xö lÝ vi ph¹m chÊt l­îng hµng ho¸ vµ dÞch vô theo hÖ thèng Tiªu chuÈn chÊt l­îng VN; Chương 2. QLHCCe) về KT hiÖn c¸c quyÒn Quyết tr¸ch nhiÖm kh¸c theo qui Thùc Bùi Văn vµ BM QLKT
 29. 29. UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW cã tr¸ch nhiÖma) ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chuyªn m«n cung cÊp th«ng tin DN; gi¶i quyÕt khã kh¨n, c¶n trë trong ®Çu t­ vµ hç trî ph¸t triÓn DN; tæ chøc kiÓm tra, thanh tra DN vµ xö lÝ vi ph¹m theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt;b) Tæ chøc ®¨ng kÝ KD vµ thùc hiÖn QL DN, hé KD; xö lÝ hµnh chÝnh c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt;c) ChØ ®¹o thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ, c¸c ®iÒu kiÖn KD; trùc tiÕp xö lÝ hä¨c kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lÝ c¸c vi ph¹m;d) Tæ chøc c¬ quan ®¨ng kÝ KD, quyÕt ®Þnh biªn chÕ c¬ quan ®¨ng KD tØnh; chØ ®¹o vµ h­íng dÉn UBND huyÖn2.vµ x· xö lÝ vi ph¹m hµnh chÝnh trong §KKD. Chương QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 30. 30. 2.3. QLHCC ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i 2 . 3 . 1 . Kh¸ i q u¸ t vÒ kinh tÕ ® è i ng o ¹ i 2.3.1.1. Kh¸i niÖm KT ®èi ngo¹i lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng vµquan hÖ KT cña mét n­íc víi n­íc kh¸c vµ c¸c tæchøc quèc tÕ trong qu¸ tr×nh tham gia vµo sùtrao ®æi vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ . Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 31. 31. 2.3.1.2. C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i- Ngo¹i th­¬ng;- Hîp t¸c quèc tÕ vÒ ®Çu t­, s¶n xuÊt kinh doanh, khoa häc vµ c«ng nghÖ;- Tµi chÝnh vµ tÝn dông quèc tÕ;- C¸c ho¹t ®éng dÞch vô du lÞch quèc tÕ, vËn t¶i quèc tÕ, b¶o hiÓm quèc tÕ... Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 32. 32. 2.3.1.3. Yªu cÇu QLHCC ®èi víi KT§N1- Më réng quyÒn ho¹t ®éng KT§N cho c¸c tæ chøc KT thuéc mäi thµnh phÇn KT2- Ph©n biÖt chøc n¨ng QLNN vÒ KT§N vµ chøc n¨ng QLKD cña c¸c DN trong ho¹t ®éng KT§N.3- Xo¸ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp trong QLHCC vÒ KT§N.4- T¹o m«i tr­êng thuËn lîi vÒ ph¸p lÝ, KT, c¬ së h¹ tÇng ®Ó ph¸t triÓn KT§N.5- Qui ®Þnh c¬ chÕ thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng KT§N. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 33. 33. 2.3.2. Néi dung QLHCC ®èi víiKT§N1- XD, ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña hÖ thèng PL vÒ ho¹t ®éng KT§N;2- XD chiÕn l­îc, qui ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT§N;3- H­íng dÉn thùc hiÖn vµ tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng KT§N;4- XD c¬ së h¹ tÇng, gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c, c¶n trë c¸c ho¹t ®éng KT§N;5- KiÓm tra, thanh tra vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng KT§N;6- Ph©n cÊp QLHCC vÒ KT§N;7- TiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt nh÷ng khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ QLHCC ®éng KT§N. BM QLKT Chương 2. về KT ho¹t Bùi Văn Quyết
 34. 34. 2.4. QLHCC ®èi víi ®Çu t­2.4.1. Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ 2.4.1.1. §Çu t­ vµ ph©n lo¹i ®Çu t­§ÇU T¦ lµ viÖc nhµ §T bá vèn b»ng c¸c lo¹i tµi s¶n h÷u h×nh hoÆc v« h×nh ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng §T theo qui ®Þnh cña ph¸p luËtNhµ §Çu t­ lµ tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn ho¹t ®éng §T theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt VN. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 35. 35. Nhµ ®Çu t­ gåm:- DN thuéc c¸c thµnh phÇn KT thµnh lËp theo LuËt DN;- HTX, liªn hiÖp HTX thµnh lËp theo LuËt HTX;- DN cã vèn §T n­íc ngoµi ®­îc thµnh lËp tr­íc khi LuËt §T n¨m 2005 cã hiÖu lùc;- Hé kinh doanh, c¸ nh©n;- Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi; ng­êi VN ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi; ng­êi n­íc ngoµi th­êng tró ë VN;- C¸c tæ chøc kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt VN. 2. QLHCC Chương về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 36. 36. Ph©n lo¹i ®Çu t­ 1) C¨n cø vµo h×nh thøc §T:- §T trùc tiÕp lµ h×nh thøc §T do nhµ §T bá vèn §T vµ tham gia QL ho¹t ®éng §T.- §T gi¸ n tiÕp lµ h×nh thøc §T th«ng qua viÖc mua cæ phÇn, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c, quÜ §T chøng kho¸n vµ th«ng qua c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian kh¸c mµ nhµ §T kh«ng trùc tiÕp tham gia QL ho¹t ®éng §T. 2. QLHCC Chương về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 37. 37. 2) C¨n cø vµo quèc tÞch nhµ §T vµ quèc gia ®­îc §T:+ §T n­íc ngoµi lµ viÖc nhµ §T n­íc ngoµi ®­a vµo VN vèn b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng §T.+ §T trong n­íc lµ viÖc nhµ §T trong n­íc bá vèn b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng §T t¹i VN.+ §T ra n­íc ngoµi lµ viÖc nhµ §T ®­a vèn b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n hîp ph¸p kh¸c tõ VN ra n­íc ngoµi ®Ó tiÕn hµnh §T Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 38. 38. 2.4.1.2. Dù ¸n ®Çu t­ DADT lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt bá vèn trungvµ dµi h¹n ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng §T trªn®Þa bµn cô thÓ, trong kho¶ng thêi gian x¸c®Þnh. Ph©n lo¹i DA§T lµ viÖc lùa chän c¸c tiªuthøc ®Ó s¾p xÕp c¸c DA§T cã cïng tÝnh chÊt®Æc ®iÓm vµo mét lo¹i ®Ó phôc vô cho c«ngt¸c qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 39. 39. Ph©n lo¹i DA§T dùa vµo nguån vèn ®Çu t­1- DA§T sö dông vèn NSNN;2- DA§T sö dông vèn tÝn dông do NN b¶o l·nh;3- DA§T sö dông vèn tÝn dông §T PT cña NN;4- DA§T sö dông vèn ®Çu t­ cña DN NN;5- DA§T cña DN liªn doanh;6- về KT DA§T cña nh©n d©n BM QLKT vèn §T. Chương 2. QLHCC Bùi Văn Quyết tù bá
 40. 40. Ph©n lo¹i DA§T theo ngµnh vµ lÜnh vùc1 - C¸c DA§T thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp;2 - C¸c DA§T thuéc lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i;3 - C¸c DA§T thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n;4 - C¸c DA§T thuéc lÜnh vùc y tÕ, gi¸o dôc, ph¸t thanh truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông…;5 - C¸c DA§T thuéc lÜnh vùc an ninh, quèc phßng;6 -Chương 2.DA§T thuéc lÜnh vùc qui ho¹ch. C¸c QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 41. 41. Ph©n lo¹i DA§T theo qui m« vµ tÝnh chÊt cña DA§T* Dự án quan trọng quốc gia  Theo Nghị quyết số 66/2006/QH11 của Quốc hội* Dự án nhóm A, B, C  Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CPChương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 42. 42. 2.4.2. Néi dung QLHCC ®èi víi §T 2.4.2.1. ChÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ ®Çu t­1- §­îc §T trong c¸c lÜnh vùc vµ ngµnh, nghÒ mµ PL kh«ng cÊm;2- §èi sö b×nh ®¼ng tr­íc PL ®èi víi c¸c nhµ §T;3- Nhµ n­íc c«ng nhËn vµ b¶o hé quyÒn së h÷u tµi s¶n, vèn §T, thu nhËp vµ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p kh¸c cña nhµ §T; thõa nhËn sù tån t¹i vµ PT l©u dµi cña ho¹t ®éng §T.4- Nhµ n­íc cam kÕt thùc hiÖn c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ liªn quan ®Õn §T mµ VN lµ thµnh viªn.5- Nhµ n­íc khuyÕn khÝch vµ cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi QLHCC vµo c¸c lÜnh vùc, ®Þa bµn ­u ®·i Chương 2. víi §T §T. về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 43. 43. 2.4.2.2. Néi dung QLHCC vÒ ®Çu t­ CÊp, thu håi GiÊy chøng 4-1- X©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chiÕn l­îc, nhËn §T. qui ho¹ch, kÕ ho¹ch, 5- H­íng dÉn, ®¸nh gi¸, kiÓm chÝnh s¸ch vÒ §T ph¸t tra, thanh tra vµ gi¸m s¸t triÓn; ho¹t ®éng §T; gi¶i quyÕt2- Ban hµnh vµ tæ chøc khiÕu n¹i, tè c¸o, khen th­ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ëng vµ xö lÝ vi ph¹m trong qui ph¹m ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng §T. §T. 6- Tæ chøc ho¹t ®éng ®µo3- H­íng dÉn, hç trî nhµ t¹o nguån nh©n lùc liªn §T vµ gi¶i quyÕt quan ®Õn ho¹t ®éng §T. nh÷ng v­íng m¾c, yªu 7- Tæ chøc ho¹t ®éng xóc cÇu cñaQLHCC §T. Chương 2. nhµ tiÕn §T. về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 44. 44. 2.4.2.4. Ph©n cÊp QLHCC vÒ§TChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ §T trong ph¹m vi c¶ n­íc(Riªng c¸c DA, CT quan träng QG , QH quyÕt ®Þnh)C¸c bé, c¬ quan ngang bé chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ íc ChÝnh phñ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn §T trong lÜnh vùc ®¶m nhËnUBND c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ §T trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 45. 45. * Bé KÕ ho ¹ c h vµ § T1- Nghiªn cøu XD chÝnh s¸ch 5- Tæ chøc thÈm ®Þnh c¸c DA§T vÒ §T, QL NN vÒ lÜnh thuéc nhãm A tr×nh Thñ t­íng vùc §T. ChÝnh phñ xem xÐt vµ quyÕt2- X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ ®Þnh §T. c¬ cÊu vèn §T 6- Tæng hîp vµ tr×nh Thñ t­íng3- Tr×nh CP c¸c DA luËt, CP kÕ ho¹ch §T PT hµng n¨m ph¸p lÖnh, c¸c v¨n b¶n qui vµ 5 n¨m ph¹m PL cã liªn quan ®Õn 7- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ QL ngµnh, ®Þa ph­¬ng h­íng dÉn KT, khuyÕn khÝch §T. viÖc thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh4- CÊp giÊy phÐp §T vµ h­ vÒ ®Êu thÇu. íng dÉn c¸c DN cã vèn §T 8- Qu¶n lÝ NN vÒ viÖc lËp, thÈm n­íc ngoµi triÓn khai c«ng tra, xÐt duyÖt, thùc hiÖn c¸c dù t¸c chuÈnQLHCC theo LuËt Chương 2. bÞ §T ¸n qui ho¹ch ph¸t triÓn KT - XH. §T.KT về Bùi Văn Quyết BM QLKT
 46. 46. * Bé X© y d ùng1- Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ 4- Thèng nhÊt QL NN vÒ NN vÒ XD, nghiªn cøu c¸c c¬ chÊt l­îng c«ng tr×nh XD, chÕ, chÝnh s¸ch vÒ QL XD, theo dâi, kiÓm tra, ph¸t qui ho¹ch. hiÖn vµ kiÕn nghÞ xö lÝ2- Ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, qui chÊt l­îng c«ng tr×nh XD; ph¹m, qui chuÈn XD, qui tr×nh ®Æc biÖt vÒ c¸c DA nhãm thiÕt kÕ XD, c¸c qui ®Þnh A. qu¶n lÝ chÊt l­îng c«ng tr×nh, hÖ thèng ®Þnh møc, chØ tiªu 5- H­íng dÉn c¸c DN liªn KT - KT XD, ®Þnh møc chi quan ®Õn x©y dùng (t­ phÝ t­ vÊn §T vµ XD. vÊn XD, doanh nghiÖp XD3- Chñ tr× cïng Bé, ngµnh, ®Þa vµ tæ chøc qu¶n lÝ thùc ph­¬ng thÈm ®Þnh thiÕt kÕ hiÖn DA§T XD). kÜ thuËt vµ tæng dù to¸n c¸c 6- Chñ tr× cïng c¸c bé, DA§T thuéc nhãm A ®Ó cÊp ngµnh, ®Þa ph­¬ng h­íng cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Chương 2. QLHCC dÉn, kiÓm tra viÖc thùc về KT Bùi Văn Quyết BM hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ §T QLKT
 47. 47. * Bé Tµ i c hÝnh1- Nghiªn cøu c¸c chÝnh 4- CÊp b¶o l·nh CP cho s¸ch, chÕ ®é vÒ huy DN vay vèn n­íc ngoµi. ®éng c¸c nguån vèn §T, 5- Thanh tra, kiÓm tra TC QL vèn §T ®Ó tr×nh TT ®èi víi c¸c DA cña c¸c tæ CP ban hµnh hoÆc ban chøc, ®¬n vÞ sö dông hµnh theo thÈm quyÒn. nguån vèn §T cña NN.2- Phèi hîp víi Bé KH vµ §T 6- H­íng dÉn viÖc cÊp vèn trong viÖc ph©n bæ kÕ NSNN cho §T, vèn sù ho¹ch cÊp ph¸t vèn §T nghiÖp cã tÝnh chÊt sö dông NSNN… ®Çu t­ vµ XD ®èi víi c¸c3- Thèng nhÊt QL c¸c dù ¸n, ch­¬ng tr×nh theo kho¶n vèn vay vµ viÖn kÕ ho¹ch §T vµ theo trî cña CP dµnh cho §T chØ ®¹o cña Thñ t­íng ph¸t triÓn. CP. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 48. 48. * Ng©n hµng NN ViÖt Nam1- Nghiªn cøu c¬ chÕ, chÝnh s¸ch QL NN vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n hµng trong §T vµ XD tr×nh TT C/P ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn.2- Gi¸m s¸t c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông kh¸c thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô:- Huy ®éng c¸c nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cho vay ®èi víi c¸c DA§T ph¸t triÓn vµ s¶n xuÊt KD;- Cho vay vèn ph¶i ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶, kh¶ thi vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ nî- B¶o l·nh vay, thanh to¸n, thùc hiÖn hîp ®ång, dù thÇu…theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.- Thùc hiÖn b¶o l·nh c¸c kho¶n vèn vay n­íc ngoµi cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó §T vµ XD. Chương 2. QLHCC về KT Bùi Văn Quyết BM QLKT
 49. 49. * C¸ c bé , ng µ nh kh¸ c c ã liªn q ua n1- C¸c bé, ngµnh, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc CP thùc hiÖn chøc n¨ng QL NN ®èi víi DA§T theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh.2- C¸c bé QL ngµnh vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan (vÒ ®Êt ®ai, tµi nguyªn, sinh häc, c«ng nghÖ, MT, th­¬ng m¹i, b¶o tån, b¶o tµng di tÝch,…) cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n vÒ c¸cQLHCC ®Ò cã liªn quan cña DA§T trong Chương 2. vÊn thêi h¹n qui ®Þnh… Quyết BM QLKT về KT Bùi Văn
 50. 50. Chương 2. QLHCCvề KT Bùi Văn Quyết BM QLKT

×