Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
C1. VĐ cơ bảnQLHCC      Buì Văn Quyết BM QLKT
Giíi thiÖu Ch­¬ng tr×nh m«n häc QLHCC• Ch­¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ QLHCC• Ch­¬ng 2. QLHCC vÒ kinh tÕ• Ch­¬ng 3. QLHC...
Ch­¬ng 1. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n       lÝ hµnh chÝnh c«ng1.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng       ...
Ph© n c hia q uy Ò n lùc nhµ n­íc          Quèc héi QuyÒn       QuyÒn         QuyÒn lËp ph¸p  ...
1.1.2. K i niÖm vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh    h¸  c«ng• Hà nh c hÝnh là : - Ho¹t ®éng tæ chøc, qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh; - ...
Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng   Cã c¸c c¸ch tiÕp cËn:    - QLHCC lµ ho¹t ®éng tæ chøc nh»m thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch ph...
Tãm l¹i: QLHCC lµ:  Sù t¸c ®éng cã tæ chøc vµ ®iÒu chØnhb»ng quyÒn lùc NN ®èi víi:    - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH    ...
1.1.3. Chủ thể & khách thể QLHCC• Chủ thể:   - Cơ quan hành chính NN   - Các nhà chức trách   - Các cá nhân & tổ chứ...
§Æc ®iÓm cña chñ thÓ QLHCC: - Lu«n g¾n víi thÈm quyÒn ph¸p lÝ - LÜnh vùc ho¹t ®éng réng - Qu¶n lÝ chñ yÕu th«ng qua c¸c qu...
C¬ quan HCNNlµ: c¬ quan qu¶n lÝ chung hay tõng mÆt c«ng  t¸c, cã nhiÖm vô chÊp hµnh ph¸p luËt vµ chØ  ®¹o thùc hiÖn chñ ...
Ph©n lo¹i c¬ quan HCNNC¬ quan HCNN thÈm       C¬ quan HCNN thÈm quyÒn chung          quyÒn riªngCã chøc ...
Công chức lãnh đạo và QLHCC     • Bầu    • Bổ nhiệm• Kết hợp bầu & bổ nhiệm C1. VĐ cơ bản QLHCC      Buì Vă...
Kh¸ch thÓ qu¶n lÝ HCC   - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH;   - C¸c hµnh vi cña con ng­êi;   - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi...
1.1.4. B¶n chÊt cña QLHCC* TÝnh ®éc quyÒn.* Ýt quan t©m ®Õn lîi nhuËn* Ph¶i xö lÝ b×nh ®¼ng víi mäi c«ng d©n  theo ph¸p ...
1.2. ThÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng   Kh¸i niÖm vÒ thÓ chÕ  ThÓ c hÕ lµ to µ n bé c ¸ c q ui ® Þnh, luËt lÖc ña m é t c hÕ ® ...
Kh¸i niÖm thÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng ThÓ chÕ HCC lµ:  - HÖ thèng c¸c c¬ quan HC NN  - C¸c luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt   ...
ThÓ chÕ HCC bao gåm c¸c hÖ thèng:1) C¬ quan hµnh ph¸p tõ TW ®Õn c¬ së.2) V¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn KT - X...
Ph©n biÖt thÓ chÕ NN vµ thÓ chÕ       HCC   • ThÓ chÕ NN        • ThÓ chÕ HCC - Gåm tÊt c¶ c¸c c¬    -...
1.3. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña QLHCC    1.3.1. TÝnh lÖ thuéc vµo chÝnh trÞ- Nhµ n­íc nãi chung, hÖ thèng HCC nãi riªng cã h...
1.3.2. TÝnh ph¸p quyÒn1) §¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tu©n thñ PL;2) Bé m¸y lµ c«ng cô qu¶n lÝ chñ yÕu cña NN; duy...
1.3.3. TÝnh liªn tôc, t­¬ng ®èi æn ®Þnh &thÝch øng 1) Ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc, ®¶m b¶o...
1.3.4. TÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp cao1) Lµ mét ho¹t ®éng ®Æc biÖt vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Æc biÖt.2) §ßi hái ph...
1.3.5. TÝnh hÖ thèng, thø bËc chÆt chÏ1- HCC bao gåm hÖ thèng ®Þnh chÕ theo thø bËc chÆt chÏ (tõ TW tíi c¸c ®Þa ph­¬ng)2-...
1.3.6. TÝnh kh«ng vô lîi1- Ho¹t ®éng phôc vô lîi Ých chung, ph¸t triÓncña XH (kh«ng theo ®uæi môc tiªu doanh lîi). 2- Ph¶i...
1.3.7. TÝnh nh©n ®¹o 1- T«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîpph¸p cña c«ng d©n. Kh«ng ®­îc quan liªu, cöaquyÒn, h¸ch dÞ...
1.4. Chøc n¨ng QLHCC        Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh- Dù b¸o, dù ®o¸n, m« h×nh hãa- X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu, tèc ®é...
-  XD bộ máy gọn nhẹ, có hiệu quả-  Chỉ đạo vận hành bộ máy-  Hiệp đồng trong, ngoài khi triển khai nhiệm vụ-  Liên kế...
- Sắp xếp cán bộ theo chức danh    - Tiêu chuẩn hóa cán bộ    - Tổ chức hệ thống công việcC1. VĐ cơ bảnQLHCC   ...
Chức năng quyết định và thực hiện QĐ        • Tập hợp đủ thông tin        • Đề ra, thẩm định, lựa     ...
Chức năng phối hợp thực hiện        • XD cơ chế         phối hợp        • Chỉ đạo liên      ...
Chức năng tài chính      • XD, ban hành & tổ chức       thực hiện chính sách tài       chính     ...
Chức năng kiểm tra đánh giá   • Phát hiện những sai sát,    vướng mắc   • Tìm kiếm cơ hội đạt mục    tiêu   • ...
1.4. C¸c nguyªn t¾c QLHCC    1.4.1. QLHCC d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ  sù tham gia, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n...
* N n d © n tha m g ia , kiÓ m tra , g i¸ m s ¸ t  h©QLHCC             Trùc tiÕp: - Tham gia biÓu quyÕt khi ...
1.4.2. Nguyªn t¾ c tËp trung d©nchñ    Quan hÖ: C¬ quan NN víi d©n; thñ tr­ ëng víi cÊp d­íi; vµ c¬ quan cÊp trªn víi c...
1.4.3. QLHCC b»ng ph¸p luËt       vµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ- C¸ c q uy Õ t ® Þnh ® ­îc ba n hµ nh p h¶         ...
1.4.4. KÕt hîp QLHCC theo ngµnh vµ         theo l·nh thæ - KÕt hîp theo ngµnh vµ theo vïng l·nh thælµ hai mÆt g¾n ...
1.4.5. Nguyªn t¾ c c«ng khai  - Nh»m phôc vô lîi Ých quèc gia vµ lîiÝch hîp ph¸p cña c«ng d©n => cÇn ph¶ic«ng khai ho¸. ...
1.5. H×nh thøc, c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸pQLHCC     1.5.1. H×nh thøc QLHCC      1.5.1.1. H×nh thøc ph¸p lݧ­îc qui ®Þ...
H×nh thøc ph¸p lÝ1) Ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹m PL (lµ h×nh thøc quan träng nhÊt):    - Qui ®Þnh nh÷ng qui t¾c xö sù chu...
H×nh thøc kh«ng ph¸p lÝChñ thÓ cã thÈm quyÒn ®­îc lùa chän h×nhthøc ho¹t ®éng trong ph¹m vi chøc n¨ng, thÈmquyÒn ®Ó ®¶m b¶...
1.5.2. C«ng cô qu¶n lÝ hµnh chÝnhc«ng      C¸ c v¨n b¶ PL vµ q uy Õ t ® Þnh QLHC           n    Lµ sù ...
1.5.3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng 1.5.3.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng ph¸p QLHCC1. Ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o t¸c ®...
1.5.3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p QLHCCN m 1 : Dùa trªn p h­¬ ng p h¸ p c ña c ¸ c hã kho a hä c kh¸ c ® Ó t¸ c ® é ng ® Õ n ® è i ...
N m 2 : T¸ c ® é ng trùc tiÕ p ® Õ n ® è i t­îng hã  QL  1- Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øcLµ ph­¬ng ph¸p hµng ®Ç...
C1. VĐ cơ bảnQLHCC      Buì Văn Quyết BM QLKT
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C1 moi qlhcc

348 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C1 moi qlhcc

 1. 1. C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 2. 2. Giíi thiÖu Ch­¬ng tr×nh m«n häc QLHCC• Ch­¬ng 1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ QLHCC• Ch­¬ng 2. QLHCC vÒ kinh tÕ• Ch­¬ng 3. QLHCC vÒ tµi chÝnh tiÒn tÖ• Ch­¬ng 4. C«ng nghÖ hµnh chÝnh• Ch­¬ng 5. C¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ngC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 3. 3. Ch­¬ng 1. nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng1.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng 1.1.1. QuyÒn lùc NN& quyÒn hµnh ph¸ p trong hÖ thèng quyÒn lùc NN C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 4. 4. Ph© n c hia q uy Ò n lùc nhµ n­íc Quèc héi QuyÒn QuyÒn QuyÒn lËp ph¸p hµnh ph¸p t­ ph¸p Hµnh chÝnh LËp qui ®iÒu hµnh ChÝnh phñ ChÝnh quyÒnC1. VĐ cơ bản ®Þa ph­¬ngQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 5. 5. 1.1.2. K i niÖm vÒ qu¶n lÝ hµnh chÝnh h¸ c«ng• Hà nh c hÝnh là : - Ho¹t ®éng tæ chøc, qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh; - TiÕn hµnh trªn c¬ së nh÷ng qui t¾c nhÊt ®Þnh - Cã môc ®Ých phôc vô lîi Ých chung; C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 6. 6. Qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng Cã c¸c c¸ch tiÕp cËn: - QLHCC lµ ho¹t ®éng tæ chøc nh»m thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña Nhµ n­íc . - QLHCC lµ ho¹t ®éng cña nh÷ng c¬ quan ®­îc thµnh lËp theo luËt vµ cã chøc n¨ng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p. - QLHCC lµ ho¹t ®éng hµnh chÝnh cña c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh ph¸p nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Þnh cña Nhµ n­íc.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 7. 7. Tãm l¹i: QLHCC lµ: Sù t¸c ®éng cã tæ chøc vµ ®iÒu chØnhb»ng quyÒn lùc NN ®èi víi: - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH - Hµnh vi ho¹t ®éng cña c«ng d©ndo c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh ph¸p tiÕn hµnh,trªn c¬ së c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, nh»m thùc hiÖnchøc n¨ng, nhiÖm vô cña NN, ph¸t triÓn c¸c mèi quanhÖ KT - XH vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu hîp ph¸p cñac«ng d©n. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 8. 8. 1.1.3. Chủ thể & khách thể QLHCC• Chủ thể: - Cơ quan hành chính NN - Các nhà chức trách - Các cá nhân & tổ chức được ủy quyền C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 9. 9. §Æc ®iÓm cña chñ thÓ QLHCC: - Lu«n g¾n víi thÈm quyÒn ph¸p lÝ - LÜnh vùc ho¹t ®éng réng - Qu¶n lÝ chñ yÕu th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh HCC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 10. 10. C¬ quan HCNNlµ: c¬ quan qu¶n lÝ chung hay tõng mÆt c«ng t¸c, cã nhiÖm vô chÊp hµnh ph¸p luËt vµ chØ ®¹o thùc hiÖn chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc. §Æc ®iÓm- Cã chøc n¨ng qu¶n lÝ HCNN trªn l·nh thæ & trªn c¸c lÜnh vùc- Lµ mét hÖ thèng rÊt phøc t¹p tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së, sè l­îng nhiÒu- §Òu thuéc c¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc- Mçi c¬ quan HCNN cã thÈm quyÒn vµ giíi C1. VĐ cơ bản QLHCC ho¹t ®éngBuì Văn Quyết BM QLKT h¹n nhÊt ®Þnh
 11. 11. Ph©n lo¹i c¬ quan HCNNC¬ quan HCNN thÈm C¬ quan HCNN thÈm quyÒn chung quyÒn riªngCã chøc n¨ng qu¶n lÝ Cã chøc n¨ng qu¶n lÝ HCNN theo l·nh thæ ®èi víi tõng ngµnh,C¸n bé l·nh ®¹o ®­îc lÜnh vùc riªng bÇu ra, hoÆc kÕt hîp gi÷a bÇu víi bæ C¸n bé l·nh ®¹o theo c¬ nhiÖm chÕ bæ nhiÖm (trõPh­¬ng thøc l·nh ®¹o vµ bé tr­ëng) qu¶n lÝ hµnh chÝnh Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o vµ theo chÕ ®é tËp thÓ qu¶n lÝ theo chÕ ®é thñ tr­ëng C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 12. 12. Công chức lãnh đạo và QLHCC • Bầu • Bổ nhiệm• Kết hợp bầu & bổ nhiệm C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 13. 13. Kh¸ch thÓ qu¶n lÝ HCC - C¸c qu¸ tr×nh KT - XH; - C¸c hµnh vi cña con ng­êi; - Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc x· héi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ §Æc ®iÓm cña kh¸ch thÓ QLHCC - TÝnh ®a d¹ng cña hµnh vi - Kh¸ch thÓ vµ chñ thÓ qu¶n lÝ ®­îc t¸ch biÖt t­¬ng ®èiC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 14. 14. 1.1.4. B¶n chÊt cña QLHCC* TÝnh ®éc quyÒn.* Ýt quan t©m ®Õn lîi nhuËn* Ph¶i xö lÝ b×nh ®¼ng víi mäi c«ng d©n theo ph¸p luËt.* TÝnh v« nh©n x­ng* Ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC ®­îc ®¶m b¶o b»ng nh÷ng c«ng cô cô thÓ* Th«ng tin c«ng khai cho d©n c­* Qui mô của tổ chức lớn* §¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 15. 15. 1.2. ThÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng Kh¸i niÖm vÒ thÓ chÕ ThÓ c hÕ lµ to µ n bé c ¸ c q ui ® Þnh, luËt lÖc ña m é t c hÕ ® é XH, bué c m ä i ng ­ê i p h¶tu© n ithe o . §ã lµ hÖ thèng qui ®Þnh do NN x¸c lËp, ®­îc NN sö dông ®Ó ®iÒu chØnh c¸c mèi quanhÖ trong x· héi (gi÷a NN víi c«ng d©n, NN víic¸c tæ chøc…), nh»m thiÕt lËp trËt tù kØ c­¬ngVĐ cơ bản C1. cña XH. QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 16. 16. Kh¸i niÖm thÓ chÕ hµnh chÝnh c«ng ThÓ chÕ HCC lµ: - HÖ thèng c¸c c¬ quan HC NN - C¸c luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt T¹o khu«n khæ ph¸p lÝ cho c¸c c¬quan HC NN thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ,®iÒu hµnh mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng XH, t¹oc¬ së cho mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n sèng vµ lµmviÖc theo ph¸p luËt.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 17. 17. ThÓ chÕ HCC bao gåm c¸c hÖ thèng:1) C¬ quan hµnh ph¸p tõ TW ®Õn c¬ së.2) V¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn KT - XH trªn mäi ph­¬ng diÖn, ®¶m b¶o XH ph¸t triÓn æn ®Þnh, an toµn, bÒn v÷ng.3) V¨n b¶n ph¸p luËt qui ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, thÈm quyÒn cña c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y HC NN tõ TW ®Õn c¬ së.4) V¨n b¶n qui ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng vô vµ qui chÕ c«ng chøc.5) ChÕ ®Þnh vÒ tµi ph¸n hµnh chÝnh.6) HÖ thèng thñ tôc HC nh»m gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ C1. VĐ cơ bản trong néi bé c¬ quan NN, BM QLKT nhµ n­íc víi c«ng QLHCC Buì Văn Quyết gi÷a CQ
 18. 18. Ph©n biÖt thÓ chÕ NN vµ thÓ chÕ HCC • ThÓ chÕ NN • ThÓ chÕ HCC - Gåm tÊt c¶ c¸c c¬ - Gåm hÖ thèng c¸c c¬ quan thuéc bé m¸y quan HCNN. NN (lËp ph¸p, hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p ). - C¸c qui ®Þnh mang - TÊt c¶ c¸c qui ®Þnh tÝnh ph¸p luËt, qui mang tÝnh ph¸p luËt t¾c, qui chÕ vËn ®Ó c¸c c¬ quan thùc hµnh cña c¸c c¬ quan hiÖn chøc n¨ng qu¶n HCNN. lÝ NN.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 19. 19. 1.3. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña QLHCC 1.3.1. TÝnh lÖ thuéc vµo chÝnh trÞ- Nhµ n­íc nãi chung, hÖ thèng HCC nãi riªng cã hai chøc n¨ng: Thø nhÊt, duy tr× trËt tù, lîi Ých chung cña XH; Thø ha i, b¶o vÖ quyÒn lîi cña giai cÊp cÇm quyÒn.- HCC ë n­íc ta có §CS VN l·nh ®¹o. C¸c ®oµn thÓ nh©n d©n, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi cã vai trß tham gia vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 20. 20. 1.3.2. TÝnh ph¸p quyÒn1) §¶m b¶o tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tu©n thñ PL;2) Bé m¸y lµ c«ng cô qu¶n lÝ chñ yÕu cña NN; duy tr× vµ ®iÒu chØnh mäi ho¹t ®éng cña XH.3) §¶m b¶o tÝnh chÝnh qui, hiÖn ®¹i cña mét bé m¸y HCC cã kØ luËt, kØ c­¬ng.4) C¸c c¬ quan hµnh ph¸p n¾m quyÒn lùc vµ sö dông quyÒn lùc khi thùc thi c«ng vô.5) KÕt hîp quyÒn lùc vµ uy tÝn, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 21. 21. 1.3.3. TÝnh liªn tôc, t­¬ng ®èi æn ®Þnh &thÝch øng 1) Ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC diÔn ra th­êng xuyªn vµ liªn tôc, ®¶m b¶o duy tr× mäi ho¹t®éng th­êng xuyªn cña XH.2) §¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ph¸t triÓn KT- XH.3) §¶m b¶o sù thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®æicña XH trong tõng thêi k×. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 22. 22. 1.3.4. TÝnh chuyªn m«n ho¸ vµ nghÒ nghiÖp cao1) Lµ mét ho¹t ®éng ®Æc biÖt vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®Æc biÖt.2) §ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghÒ nghiÖp cao3) Tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng chøc cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn uy tÝn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y QLHCC. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 23. 23. 1.3.5. TÝnh hÖ thèng, thø bËc chÆt chÏ1- HCC bao gåm hÖ thèng ®Þnh chÕ theo thø bËc chÆt chÏ (tõ TW tíi c¸c ®Þa ph­¬ng)2- Bé m¸y ®­îc cÊu thµnh vµ vËn hµnh theo c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt.3- Tæ chøc bé m¸y ®­îc thÓ hiÖn ë sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan HCC.4- Ho¹t ®éng cÇn ph¶i cã sù chñ ®éng, s¸ng t¹o cña mçi cÊp, mçi c¬ quan vµ mçi c«ng chøc => ®¶m b¶o sù ph©n c«ng, ph©n cÊp ®óng thÈm quyÒn. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 24. 24. 1.3.6. TÝnh kh«ng vô lîi1- Ho¹t ®éng phôc vô lîi Ých chung, ph¸t triÓncña XH (kh«ng theo ®uæi môc tiªu doanh lîi). 2- Ph¶i x©y dùng mét nÒn hành chính c«ngt©m, trong s¹ch, kh«ng ®ßi hái ng­êi ®­îc phôcvô ph¶i tr¶ thï lao. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 25. 25. 1.3.7. TÝnh nh©n ®¹o 1- T«n träng vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîpph¸p cña c«ng d©n. Kh«ng ®­îc quan liªu, cöaquyÒn, h¸ch dÞch, g©y phiÒn hµ cho d©n khithi hµnh c«ng vô 2- Ph¶i t«n träng con ng­êi, phôc vô nh©n d©nvµ lÊy môc tiªu ph¸t triÓn cña x· héi lµm ®énglùc.3- §¶m b¶o ®èi xö b×nh ®¼ng. C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 26. 26. 1.4. Chøc n¨ng QLHCC Chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh- Dù b¸o, dù ®o¸n, m« h×nh hãa- X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu, tèc ®é PT, c¬ cÊu & c©n ®èi lín- XD chiÕn l­îc, qui ho¹ch PT; ch­¬ng tr×nh, dù ¸n ngµnh, vïng, lÜnh vùc; kÕ ho¹ch 5 n¨m, hµng n¨m- §Ò ra chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p ph¸t triÓnC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 27. 27. - XD bộ máy gọn nhẹ, có hiệu quả- Chỉ đạo vận hành bộ máy- Hiệp đồng trong, ngoài khi triển khai nhiệm vụ- Liên kết công việc, tổ chức & con người- Quản lí chặt chẽ các hoạt động- Quản lí sự thay đổi của tổ chứcC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 28. 28. - Sắp xếp cán bộ theo chức danh - Tiêu chuẩn hóa cán bộ - Tổ chức hệ thống công việcC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 29. 29. Chức năng quyết định và thực hiện QĐ • Tập hợp đủ thông tin • Đề ra, thẩm định, lựa chọn phương án • Thông qua quyết định • Ban hành quyết địnhC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 30. 30. Chức năng phối hợp thực hiện • XD cơ chế phối hợp • Chỉ đạo liên kết phối hợp dọc, ngangC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 31. 31. Chức năng tài chính • XD, ban hành & tổ chức thực hiện chính sách tài chính • SD đúng chế độ, tiết kiệm & hiệu quả NS • Quản lý chặt chẽ công sảnC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 32. 32. Chức năng kiểm tra đánh giá • Phát hiện những sai sát, vướng mắc • Tìm kiếm cơ hội đạt mục tiêu • Làm rõ các việc đã và chưa làm được, khen thưởng & xử lí kịp thờiC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 33. 33. 1.4. C¸c nguyªn t¾c QLHCC 1.4.1. QLHCC d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ sù tham gia, kiÓm tra, gi¸m s¸t cña nh©n d©n * § ¶ l· nh ® ¹ o QLHCC: ng- §Ò ra ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch PT KT - XH.- §Þnh h­íng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng.- Tæ chøc vµ ®µo t¹o, lùa chän c¸n bé cho c¬ quan QLNN.- L«i cuèn nh©n d©n tham gia thùc hiÖn c¸c C1. VĐ cơ bản nhiÖm vô qu¶n lÝ nhµ n­íc QLKT QLHCC Buì Văn Quyết BM
 34. 34. * N n d © n tha m g ia , kiÓ m tra , g i¸ m s ¸ t h©QLHCC Trùc tiÕp: - Tham gia biÓu quyÕt khi NN tr­ng cÇu d©n ý. - Th¶o luËn gãp ý kiÕn x©y dùng nh÷ng ®¹o luËt, c¸c quyÕt ®Þnh quan träng kh¸c cña NN hoÆc cña ®Þa ph­¬ng. - KiÓm tra c¸c c¬ quan QLNN. - Thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m. ph¸p luËt trong QL NN. Gi¸n tiÕp: - Th«ng qua ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i biÓu do d©n bÇ ra. C1. VĐ cơ bản -QLHCC qua c¸cBuì Văn Quyết BM QLKT Th«ng tæ chøc XH.
 35. 35. 1.4.2. Nguyªn t¾ c tËp trung d©nchñ Quan hÖ: C¬ quan NN víi d©n; thñ tr­ ëng víi cÊp d­íi; vµ c¬ quan cÊp trªn víi c¬ quan cÊp d­íi; CÊp TW gi÷ quyÒn thèng nhÊt QL nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n; thùc hiÖn ph©n cÊp QL giao quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cho cÊp d­ íi; C¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh trong tæ chøc QL ®iÒu hµnh ph¶i thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. Kh«ng ®­îc: C¬ quan cÊp trªn lµm thay & c¬ quan cÊp d­íi Quyết BM QLKTC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn û l¹i.
 36. 36. 1.4.3. QLHCC b»ng ph¸p luËt vµ t¨ng c­êng ph¸p chÕ- C¸ c q uy Õ t ® Þnh ® ­îc ba n hµ nh p h¶ i:+ Phï hîp víi néi dung vµ môc ®Ých cña luËt;+ жm b¶o mäi ng­êi ®Òu ®­îc b×nh ®¼ng tr­íc PL.- N i d ung c ¬ b¶ c ña ng uy ªn t¾ c lµ : é n+ X©y dùng vµ hoµn chØnh hÖ thèng PL.+ Tæ chøc thùc hiÖn tèt PL ®· ban hµnh.+ Xö lÝ nghiªm mäi hµnh vi vi ph¹m PL.+ T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc PL cho mäi ng­êiC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 37. 37. 1.4.4. KÕt hîp QLHCC theo ngµnh vµ theo l·nh thæ - KÕt hîp theo ngµnh vµ theo vïng l·nh thælµ hai mÆt g¾n liÒn nhau. - Tæ chøc tèt sù phèi hîp c¸c ho¹t ®éng cñac¸c ngµnh vµ c¸c tæ chøc KT, v¨n ho¸, XH,an ninh, quèc phßng… trªn tõng ®Þa ph­¬ng, vïng l·nh thæ nh»m ®¹t ®­îc c¸c môctiªu chung.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 38. 38. 1.4.5. Nguyªn t¾ c c«ng khai - Nh»m phôc vô lîi Ých quèc gia vµ lîiÝch hîp ph¸p cña c«ng d©n => cÇn ph¶ic«ng khai ho¸. Thùc hiÖn ®óng chñ tr­¬ng “d©n biÕt,d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra”. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó quÇn chóng nh©nd©n tham gia kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éngcña bé m¸y.C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 39. 39. 1.5. H×nh thøc, c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸pQLHCC 1.5.1. H×nh thøc QLHCC 1.5.1.1. H×nh thøc ph¸p lݧ­îc qui ®Þnh vÒ néi dung, tr×nh tù, thñ tôc. H×nh thøc c¬ b¶n lµ ban hµnh v¨n b¶n QLHCC (®­îc nªu cô thÓ sau) 1.5.1.2. H×nh thøc kh«ng ph¸p lݧ­îc qui ®Þnh b»ng nh÷ng nguyªn t¾c, khu«n khæ chung ®Ó chñ thÓ cã quyÒn chñ ®éng lùa chänC1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 40. 40. H×nh thøc ph¸p lÝ1) Ban hµnh v¨n b¶n qui ph¹m PL (lµ h×nh thøc quan träng nhÊt): - Qui ®Þnh nh÷ng qui t¾c xö sù chung trong lÜnh vùc qu¶n lÝ - Qui ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia2) Ban hµnh v¨n b¶n ¸p dông PL (lµ h×nh thøc ¸p dông chñ yÕu cña c¸c c¬ quan HCNN): ¸p dông mét hay nhiÒu qui ph¹m PL vµo mét tr­êng hîp cô thÓ3) C¸c ho¹t ®éng mang tÝnh ph¸p lÝ kh¸c (kiÓm tra, ®¨ng kÝ, c«ng chøng…)C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 41. 41. H×nh thøc kh«ng ph¸p lÝChñ thÓ cã thÈm quyÒn ®­îc lùa chän h×nhthøc ho¹t ®éng trong ph¹m vi chøc n¨ng, thÈmquyÒn ®Ó ®¶m b¶o ®¹t hiÖu qu¶. Ch¼ng h¹n: Héi nghÞ ë c¬ quan nhµ n­íc thÈm quyÒn riªng; các đơn thư, ý kiến đónggóp…C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 42. 42. 1.5.2. C«ng cô qu¶n lÝ hµnh chÝnhc«ng C¸ c v¨n b¶ PL vµ q uy Õ t ® Þnh QLHC n Lµ sù biÓu hiÖn ý chÝ cña NN; Lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p mang tÝnh mÖnh lÖnh NN. C« ng s ë Lµ trô së c¬ quan, n¬i thùc thi c«ng vô, ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. C« ng s ¶ n Vèn vµ c¸c ®iÒu kiÖn, ph­¬ng tiÖn ho¹t C1. VĐ cơ bản QLHCC ®éng Buì Văn Quyết BM QLKT
 43. 43. 1.5.3. Ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ hµnh chÝnh c«ng 1.5.3.1. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng ph¸p QLHCC1. Ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o t¸c ®éng lªn lÜnh vùc chñ yÕu2. Ph¶i ®a d¹ng & thÝch hîp ®Ó t¸c ®éng lªn nh÷ng ®èi t­îng kh¸c nhau3. Ph¶i cã tÝnh kh¶ thi4. Ph¶i cã kh¶ n¨ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao5. Ph¶i mÒm dÎo, linh ho¹t6. Ph¶i cã tÝnh s¸ng t¹o7. Ph¶i phï hîp víi PL, víi c¬ chÕ hiÖn hµnh cña NN C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 44. 44. 1.5.3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p QLHCCN m 1 : Dùa trªn p h­¬ ng p h¸ p c ña c ¸ c hã kho a hä c kh¸ c ® Ó t¸ c ® é ng ® Õ n ® è i t­ îng QL: 1- Ph­¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ 2- Ph­¬ng ph¸p thèng kª 3- Ph­¬ng ph¸p to¸n häc 4- Ph­¬ng ph¸p t©m lÝ x· héi 5- Ph­¬ng ph¸p sinh lÝ häc C1. VĐ cơ bản QLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT
 45. 45. N m 2 : T¸ c ® é ng trùc tiÕ p ® Õ n ® è i t­îng hã QL 1- Gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øcLµ ph­¬ng ph¸p hµng ®Çu, ph¶i th­êng xuyªn, liªn tôc & nghiªm tóc 2- Ph­¬ng ph¸p tæ chøcLµ ph­¬ng ph¸p rÊt quan träng, cã tÝnh khÈn cÊp 3- Ph­¬ng ph¸p kinh tÕLµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n, ®éng lùcthóc ®Èy mäi ho¹t ®éng qu¶n lÝ nhµ n­íc 4- Ph­¬ng ph¸p hµnh chÝnh C1. VĐ cơ bảnLµ ph­¬ng ph¸p rÊt cÇn thiÕt, nh­ng ph¶i ®­îc sö dôngQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT ®óng ®¾n
 46. 46. C1. VĐ cơ bảnQLHCC Buì Văn Quyết BM QLKT

×