Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5kế toán tài chính

357 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5kế toán tài chính

 1. 1. Néi dung nghiªn cøu5.1 NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng5.2 H×nh thøc tiÒn l­¬ng, quü tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng5.3 H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l­¬ng vµ trî cÊp BHXH.5.4 KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 2. 2. 5.1 NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng • Kh¸i niÖm • §Æc ®iÓm • ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­ ¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­ ¬ng. • NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 2 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 3. 3. ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng – Ph©n lo¹i lao ®éng (Thèng kª DN) – Lao ®éng trùc tiÕp – Lao ®éng gi¸n tiÕp – ý nghÜa cña viÖc qu¶n lý tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 3 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 4. 4.  TiÒn l­¬ng (hay tiÒn c«ng) lµ sè tiÒn thï lao mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo sè lượ ng vµ chÊt l­îng lao ®éng mµ hä ®ãng gãp cho doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng ®ñ ®Ó t¸i sả n xuÊt søc lao ®éng vµ n©ng cao, båi d­ìng søc lao ®éng. Ngoµi tiÒn l­¬ng, ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp nh­ bả o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ,... 4 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 5. 5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Tæ chøc h¹ch to¸n vµ thu thËp ®Çy ®ñ, ®óng ®¾ n c¸c chØ tiªu ban ®Çu theo yªu cÇu qu¶n lý vÒ lao ®éng theo tõng ng­êi lao ®éng, tõng ®¬n vÞ lao ®éng. TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, kÞp thêi tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n cã liªn quan cho tõng ng­êi lao ®éng, tõng tæ s¶n xuÊt, … ®óng chÕ ®é nhµ n­íc, phï hîp víi c¸c qui ®Þnh qu¶n lý cña DN. TÝnh to¸n, ph©n bæ chÝnh x¸c, hîp lý chi phÝ tiÒn l­ ¬ng, c¸c kho¶n tÝch theo l­¬ng theo ®óng ®èi t­îng liªn quan. Th­êng xuyªn tæ chøc ph©n tÝch, cung cÊp t×nh h×nh sö dông lao ®éng, qu¶n lý vµ chi tiªu quü tiÒn l­¬ng. 5 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 6. 6. 5.2 H×nh thøc tiÒn l­¬ng, quü tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng• C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng – TiÒn l­¬ng theo thêi gian - TiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n - TiÒn l­¬ng thêi gian kÕt hîp tiÒn th­ëng – TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm - TiÒn l­¬ng SP gi¶n ®¬n - TiÒn l­¬ng s¶n phÈm luü tiÕn - TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng - TiÒn l­¬ng kho¸n,… 6 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 7. 7. • QuÜ tiÒn l­¬ng bao gåm – TiÒn l­¬ng tr¶ theo thêi gian, tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm, l­¬ng kho¸n,… – TiÒn l­¬ng tr¶ cho thêi gian c«ng nh©n viªn ngõng viÖc ®i häc, tËp tù vÖ, héi nghÞ, nghØ phÐp n¨m… – C¸c lo¹i phô cÊp tr¸ch nhiÖm, tiÒn ¨n ca, lµm ®ªm, lµm thªm giê, phô cÊp ®éc h¹i… – C¸c kho¶n tiÒn th­ëng cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn,... 7 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 8. 8. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch tiÒn l­¬ng cã thÓ chia ra tiÒn l­¬ng chÝnh vµ tiÒn l­¬ng phô.-TiÒn l­¬ng chÝnh lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho thêi gian ng­êi lao®éng lµm nhiÖm vô chÝnh cña minh theo nhiÖm vô ®­îcgiao theo hîp ®éng lao ®éng ...-TiÒn l­¬ng phô lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng thùchiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do doanh nghiÖp ®iÒu ®éng nh­héi häp , tËp tù vÖ vµ l­¬ng tr¶ cho thêi gian c«ng nh©nnghØ phÐp nam theo chÕ ®é, c«ng nh©n söa ch­a spháng...(Chó ý: TL chÝnh kh¸c tiÒn l­¬ng c¬ b¶n) 8 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 9. 9. QUü BHXH, BHYT, KPC1- Quü BHXH: - Môc ®Ých ®Ó trî cÊp cho ng­êi lao ®éng mÊt søc lao ®éng t¹m thêi vµ vÜnh viÔn.. - Nguån t¹o lËp:TrÝch theo chÕ ®é tµi chÝnh cho phÐp tÝnh vµo chi phÝ 15% vµ trõ vµo thu nhËp cña CNV 5% theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®­îc h­ëng: (15% + 5%) x (TLCB+Phô cÊp theo) TT119/ 2004 (môc I. ®iÒu 2 kho¶n c) - ChÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông: c¸c DN ph¶i nép 20% cho c¬ quan BHXH vµ ®ù¬c c¬ quan BHXH cÊp thanh tãan khi quyÕt to¸n. 9
 10. 10. QUü BHXH, BHYT, KPC§ 2- Quü BHYT: - Môc ®Ých ®Ó trî cÊp cho ng­êi lao ®éng trong tr­ êng hîp èm ®au phai ®i ®iÒu trÞ ë bÖnh viÖn vµ c¸c c¬ së y tÕ. - Nguån t¹o lËp: TrÝch theo chÕ ®é tµi chÝnh cho phÐp tÝnh vµo chi phÝ 2% vµ trõ vµo thu nhËp cña CNV 1% theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp ®­îc h­ëng - ChÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông: c¸c DN ph¶i nép 3% cho c¬ quan BHXH(BHYT trong c¬ quan BHXH) ®Ó mua BHYT 3- KPC®: (tiÕp trang sau) 10
 11. 11. QUü BHXH, BHYT, KPC§3- Kinh phÝ c«ng ®oµn Mức và căn cứ để trÝch nộp kinh phÝ c«ngđoàn (tt­ 119-2004-liªn tÞch-BTC-L®lao ®éng) b/ C¸c doanh nghiệp trÝch, nộp kinh phÝ c«ngđoµn bằng 2% quỹ tiền lương (t.tÕ), tiền c«ngphải trả cho người lao động và c¸c khoản phụcấp lương (nếu cã) tÝnh vµo chi phÝ nªu tạiđiểm c dưới đ©y.2% x (TiÒn l­¬ng t.tÕ + Phô cÊp l­¬ng) Theo t.t­ 119 11
 12. 12. c/ C¸c khoản phụ cấp lương làm căn cứ đểtrÝch, nộp kinh phÝ c«ng đoàn nªu tại khoản bnªu trªn thống nhất với khoản phụ cấp làm căncứ trÝch nộp bảo hiểm x· hội và bảo hiểm y tếgồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầucử, phụ cấp tr¸ch nhiệm, phụ cấp th©m niªn,phụ cấp khu vực (nếu cã).- ChÕ ®é qlsd: nép cho cquan C§ 1% vµoth¸ng ®Çu quý, ®Ó l¹i DN 1%. 12
 13. 13. Câu hỏi: 1) Trích BHXH, BHYT theo…a) Tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp được hưởng.b) Tiền lương thực tế và các khoản phụ cấp được hưởng.c) Tiền lương cơ bản.2 – Trích kinh phí công đoàn theo tiền lương cơ bản và các khoản phụ cấp được hưởng.a) Đúng b) Sai 13
 14. 14. 5.3 H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l­¬ngvµ trî cÊp BHXH...• H¹ch to¸n lao ®éng – Tæ chøc h¹ch to¸ n lao ® éng bao gåm h¹ch to¸ n sè l­îng lao ® éng, thêi gian lao ®éng, kÕt qu¶ lao ®éng. Yêu c ầ u SV đọ c TL• TÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH• Kú tr¶ l­¬ng...Chó ý: Trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ kh¸c trî cÊp trõ vµo l­¬ng, kh¸c trî cÊp BHXH tÝnh vµo chi phÝ SXKD... 14 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 15. 15. Câu hỏi:1) Các chứng từ ban đầu khi hạch toán lao động tiền lương là gì?2) Khi thanh toán Tiền lương cho người lao động thì kế toán cần phải có những chứng từ cần thiết nào?3) Khi thanh toán BHXH cho người lao động thì kế toán cần phải có những chứng từ cần thiết nào?4) Vì sao lại trích trước tiền lương nghỉ phép cho CNSXTT? 15
 16. 16. 5.4 KÕ to¸n tæng hîp tiền lương vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng• Tµi khoả n sử dụ ng – TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn – TK 338 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c• KÕt cÊu• Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n 16 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 17. 17. KÕt cÊu TK 334• B nî : C¸c kho¶n tiÒn l­ ªn • B cã : ªn ¬ng vµ kho¶n kh¸c ®· tr¶ TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c c«ng nh©n viªn. kho¶n phô cÊp kh¸c ph¶i tr¶ - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo cho c«ng nh©n viªn trrong kú. tiÒn l­¬ng vµ thu khËp cña c«ng nh©n viªn. - C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp c«ng nh©n viªn ch­a lÜnh chuyÓn sang c¸c kho¶n phả i trả kh¸c. • D­ cã : TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng• D­ nî (nÕu cã ): Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. tr¶ thõa gho c«ng nh©n viªn. 17 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 18. 18. KÕt cÊu TK 3382,3383,3384• B nî : ªn • B cã : ªn- C¸c khoả n ®· nép cho c¬ quan - TrÝch BHXH, BHYT, Kinh phÝ qu¶n lý. c«ng ®oµn tÝnh vµo chi phÝ kinh- Kho¶n BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng doanh (19%), khÊu trõ vµo l­¬ng nh©n viªn. c«ng nh©n viªn (6%).- C¸c kho¶n ®· chi vÒ kinh phÝ - Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö c«ng ®oµn. lý(3381).- Xö lý gi¸ trÞ tµi s¶n thõa, c¸c - Sè ®· nép, ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i kho¶n ®· tr¶, ®· nép kh¸c(3388) nép, ph¶i tr¶ ®­îc cÊp bï, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c(3388...).• D­ nî (nÕu cã): Sè tr¶ thõa, nép • D­ cã : Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i thõa, v­ît chi ch­a ®­îc thanh to¸n. nép; gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. 18 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 19. 19. • TK 338 cã 6 tµi kho¶n cÊp 2 – 3381 - Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt – 3382 - Kinh phÝ c«ng ®oµn – 3383 - B¶o hiÓm x· héi – 3384 - B¶o hiÓm y tế – 3387 - Doanh thu ch­a thùc hiÖn – 3388 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 19 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 20. 20. TK111,112 TK 334 TK 622 2 1 T¹m øng kú 1 TÝnh tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ cho CNSX 13 TT t/l­¬ng kú 2 TK 141, 138 3b 6a TK335 7 Ph¶i tr¶ l­¬ng 3a C¸c kho¶n k/trõ vµo cho CN thùc T/tr­íc t/l­¬ng thu nhËp cña CNV nghØ phÐp nghØ phÐpTK627,641,642 trong kú TK333 TK3382,3383,3384 8 ThuÕ TN 4 Ph¶i tr¶ cho TrÝch c¸ nh©n NVQL, BHXH, TK 512 NVBH.... 431 BHYT, TK 9 Tr¶ l­¬ng TiÒn th­ëng KPC§(15% b»ng SP 5 ph¶i tr¶ 6b+2%+2%) 10 Nép BHXH,BHYT,KPC§; 12b Ph¶i tr¶ BHXH cã t/ c nh­ l­¬ng t/ 1388 g 11 chi KPC§ t¹i DN; 12a chi hé trî cÊp BHXH(1388) C¸c kho¶n khÊu trõ BHXH, 6c 20 BHYT(5%+1%)

×