Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 kế toán tài chính

425 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2 kế toán tài chính

 1. 1. Ch­¬ng 2: KÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾ n h¹n vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Biªn so¹n: TS. TrÇn V¨n Dung NCS. NguyÔn TuÊn Anh1 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 2. 2. Néi dung nghiªn cøu 2.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn 2.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾ n h¹n 2.3 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu 2.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n tạ m øng vµ tr¶ tr­íc2 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 3. 3. Néi dung nghiªn cøu  Thêi l­îng ph©n bæ: - PhÇn lý thuyÕt: 12 tiÕt - PhÇn bµi tËp: 6 tiÕt  Tµi liÖu tham kh¶o: - Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh – Häc viÖn Tµi chÝnh (ch­ ¬ng 2); Bµi tËp m«n kÕ to¸n tµi chÝnh. - HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 1141/ C§KT, ngµy 1/ 1995 vµ söa ®æi Q§/ 1/ bæ sung QuyÕt ®Þnh 167/ 2000/ C§KT, ngµy 20/ 2000 10/ cña Bé Tµi chÝnh. - ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn kÕ to¸n...3 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 4. 4. 2.1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn NhiÖm vô kÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn4 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 5. 5. 2.1.1 NhiÖm vô kÕ to¸n + Nhiệ m vụ kế to¸n:…. + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i tu©n thñ theo c¸c nguyªn t¾ c: – Sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ §ång ViÖt Nam. – C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch (tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n thị trường ngoại tệ liªn ng©n hµng do ngân hàng NN VN công bố áp dụng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô) vµ ®­îc theo dâi chi tiÕt riªng tõng nguyªn tÖ trªn TK 007. – C¸c lo¹i vµng b¹c, ®¸ quý, kim khÝ quý ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng tiÒn tÖ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh theo gi¸ thùc tÕ (nhËp, xuÊt) ngoµi ra ph¶i theo dâi chi tiÕt sè l­îng, träng l­îng, quy c¸ch vµ phÈm chÊt cña tõng lo¹i. – Vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m TC, kÕ to¸n ph¶i đánh giá l¹i c¸c lo¹i ngo¹i tÖ tồn quĩ theo tû gi¸ giao dịch tại tđ… .5 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 6. 6. 2.1.2 KÕ to¸n tiÒn mÆt A,C¸c chøng tõ sö dông. Tr8,9 Tr2,3 B, TK sö dông chñ yÕu (TK111; TK007;…) TK 111 – TiÒn mÆt + C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i + C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n tÖ, vµng b¹c... nhËp quü phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng bac.. + Sè tiÒn mÆt thõa ph¸t hiÖn khi KK xuÊt quü +Chênh lệ ch tă ng do đ ánh giá lạ i TM có gố c + C¸c kho¶n tiÒn mÆt ph¸t hiÖn ngoạ i tệ … thiÕu khi kiÓm kª + Chênh lệ ch giả m do đ ánh giá lạ i TM có gố cngoạ i tệ … Sè d­ : Sè tiÒn mÆt tån quü hiÖn cã Tµi kho¶n 111 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: + Tµi kho¶n 1111- TiÒn ViÖt Nam + Tµi kho¶n 1112 - Ngo¹i tÖ + Tµi kho¶n 1113 - Vµng b¹c, ®¸ quý, kim khÝ quý6
 7. 7. C, T.tự KT TM bằ ng tiề n VN TK Lquan… TK 111(1111) TK Lquan… (1)Nhập quĩ TM…. (2)xuấtquĩ TM…. TK 138(1381) TK 338(3381) (3)Kiểm kê quĩ p/h thừa… (4)Kiểm kê quĩ p/h thiếu…7
 8. 8.  KÕ to¸n c¸c kho¶n thu-chi b»ng tiÒn VN  Thu tiÒn nhậ p quĩ TM  Chi quĩ TM Nî TK 111- TiÒn mÆt TK 152,153, 156, 211 - Chi tiÒn mua vËt Cã TK 511, 512, 515 - DT BH vµ t­, hµng ho¸, TSC§ CCDV, DT néi bé vµ DT tµi chÝnh Nî TK 331, 311,315 - Chi tiÒn tr¶ nî cho Cã TK 711- TN HDD kh¸c ng­êi b¸n, tr¶ nî vay ng¾n h¹n.. Cã TK 131, 138, 141- Thu håi c¸c Nî TK 333, 334, 336 - Chi tiÒn thanh to¸n kho¶n Nî ph¶i thu víi Nhµ n­íc, víi CNV, víi néi bé Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng Nî TK 112, 113 - Chi tiÒn göi vµo ng©n Cã TK 128, 222 - Thu håi tiÒn ®Çu hµng, göi qua b­u ®iÖn, nép thuÕ... t­ Nî TK 121, 221, 128, 222, 228- Chi tiÒn Cã TK 144, 244 - Thu håi c¸c kho¶n ®Çu t­ ký c­íc, ký quü ... ... Nî TK 144, 244 - Chi tiÒn ký quü, ký c­îc Nî c¸c TK621, 627, 641, 642, 635, ... ... Cã TK 111 - TiÒn mÆt8 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 9. 9. D, KÕ to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng ngo¹i tÖ Tr5  ViÖc h¹ch to¸n ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra §ång ViÖt Nam hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc ®­îc sö dông trong kÕ to¸n (nÕu ®­îc chÊp thuËn) vÒ nguyªn t¾c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn NH do NH Nhµ n­íc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ (Gäi t¾t lµ tû gi¸ giao dÞch) ®Ó ghi sæ kÕ to¸n.  §èi víi c¸c Tµi kho¶n thuéc lo¹i chi phÝ, doanh thu, thu nhËp, vËt t­, hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh, bªn Nî c¸c tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn, c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i thu hoÆc bªn Cã c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i tr¶ ... Khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ giao dÞch.9 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 10. 10.  KÕ to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng ngo¹i tÖ (tiÕp)  §èi víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn, c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i thu vµ bªn Nî cña c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i tr¶ khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ghi sæ kÕ to¸n theo tû gi¸ ghi sæ (Tû gi¸ ghi sæ ®­îc tÝnh theo mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p: Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn; nhËp trø¬c xuÊt tr­íc; NhËp sau xuÊt tr­íc; Thùc tÕ ®Ých danh).  Cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do NHNN ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¶ng C§KT.  Tr­êng hîp mua b¸n ngo¹i tÖ b»ng ®ång ViÖt Nam th× h¹ch to¸n theo tû gi¸ thùc tÕ mua, b¸n.10 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 11. 11.  KÕ to¸n c¸c kho¶n thu chi b»ng ngo¹i tÖ (tiÕp)  Tr­êng hîp ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thu, chi tiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ, kÕ to¸n cßn ph¶i theo dâi nguyªn tÖ trªn TK 007- nguyªn tÖ c¸c lo¹i.  KÕt cÊu: TK 007 – Nguyªn tÖ c¸c lo¹i Sè tiÒn nguyªn tÖ thu vµo Ghi sè tiÒn nguyªn tÖ chi ra quü theo ®¬n vÞ nguyªn tÖ. tõ quü theo ®¬n vÞ nguyªn Sè d­: Ph¶n ¸nh sè tiÒn tÖ. nguyªn tÖ hiÖn cßn ë quü TK 0 0 7 - m ë c hi tiÕ t the o tõ ng lo ¹ i ng o ¹ i tÖ m µ DN c ã11 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 12. 12.  Mét sè nghiÖp vô chñ yÕu  Khi ph¸t sinh DT, thu nhËp kh¸c thu tiÒn b»ng ngo¹i tÖ nhËp quü.  Khi thanh to¸n Nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, nhËp quü TM.  Khi xuÊt quü ngo¹i tÖ ®Ó mua tµi s¶n, vËt t­, hµng ho¸ vµ chi tr¶ c¸c kho¶n chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ.  Khi xuÊt quü TM b»ng ngtÖ ®Ó tr¶ nî cho NB, nî vay....  Cuèi kú kÕ to¸n, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ TM cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.  Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m.12 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 13. 13. TT KÕ To¸n TT105:20,26 TK338(3381) TK111(1112) TK138(1381) (3) KKê phát hiện thừa (4) KKê phát hiện thiếu TK Lq… TK Lq… (1)Thu ngoại tệ nhập quĩ (2)Chi ngoại tệ 635 515 635 515 (Lỗ) (Lãi) (Lỗ) (Lãi) 413(4131) 413(4131) (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) … …13 … …
 14. 14.  DT, thu nhËp kh¸c thu tiÒn b»ng ngo¹i tÖ  KÕ to¸n quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch , tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng, ghi: Nî TK111 (2) - TiÒn m t ( Theo tû gi¸ giao dÞ b×nh qu©n liªn Æ ch ng©n hµng) Cã TK 511- DTBH vµ CCDV (Tû gi¸ GD bqu©n liªn NH) Cã TK 711- Thu nhËp kh¸c Tû gi¸ GD b×nh qu©n liªn NH) Cã TK 3331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép14 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 15. 15.  Thanh to¸n Nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ  NÕu ph¸t sinh l·i CLTG hèi ®o¸i trong giao dÞch th× ghi: Nî TK111 (2)- TiÒn m t ( Theo tû gi¸ giao dÞ b×nh qu©n liªn Æ ch ng©n hµng) Cã TK 131, 136 ,138 (Tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n) Cã TK 515- Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Sè chªnh lÖch tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng lín h¬n tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n TK 131)  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (tû gi¸ GD b×nh qu©n liªn ng©n hµng nhá h¬n tû gi¸ ghi trªn sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n phait thu ) th× sè chªnh lÖch ®­îc ghi : Nî TK 111 (1112) - Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch , (tû gi¸ BQLNH) Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (lç tû gi¸ hèi ®o¸i)15 Cã TK131,136.138 (tû gi¸ hèi ® i ghi trªn sæ kÕ to¸ n) o¸
 16. 16.  Cuèi kú kÕ to¸n, ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ tiÒn mÆt cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh  Tr­êng hîp cã l·i (tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng) th× sè chªnh lÖch tû gi¸, ghi: Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1112) Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ (4131, 4132)  Tr­êng hîp bÞ lç (tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m) th× sè chªnh lÖch tû gi¸, ghi: Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ (4131, 4132) Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1112)16 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 17. 17.  Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  KÕt chuyÓn L·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i vµo cuèi n¨m tµi chÝnh: Nî TK 413 (4131) Cã TK 515 - Doanh thu tµi chÝnh  KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i vµo cuè n¨m tµi chÝnh: Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh Cã TK 413 (4131)17 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 18. 18. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TM *HTKT NK chung: *HTKT NKCT: -Sổ NK thu tiền -Bảng kê số 1 -Sổ NK chi tiền -NKCT số 1 20,22 -(Sổ NKC), Sổ cái TK111 -Sổ cái TK111 *HTKT Chứ ng từ ghi sổ: -Chứng từ ghi sổ 10,21,23 -SổĐKCTGS, SổcáiTK11118
 19. 19. 2.1.3 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng  Néi dung:  Nguyªn t¾c HT: Tr8  TKSD: Tµi kho¶n 112 “TiÒn göi Ng©n hµng”  KÕt cÊu (tương tụ như TK 111) – Bªn Nî : C¸c kho¶n tiÒn göi t¨ng – Bªn Cã : C¸c kho¶n tiÒn göi gi¶m – Sè d­ bªn Nî :Sè tiÒn göi hiÖn cßn göi ë c¸c ng©n hµng  Tµi kho¶n 112 ®­îc më 3 tµi kho¶n cÊp 2: Tµi kho¶n 1121- TiÒn ViÖt Nam Tµi kho¶n 1122 -Ngo¹i tÖ Tµi kho¶n 1123 -Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý Ngoµi ra kÕ to¸n cßn SD nhiÒu tµi kho¶n liªn quan kh¸c..19 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 20. 20. TT KẾ TOÁN TGNH TK338(3388) TK112(1121,1122) TK138(1388) (3) Đối chiếu phát hiện thừa (4) Đối chiếu phát hiện thiếu TK Lq… TK Lq… (1)Nhận giấy báo có… (1)Nhận giấy báo nợ… 635 515 635 515 (Lỗ) (Lãi) (Lỗ) (Lãi) 413(4131) 413(4131) (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (5a) Đgiá lại ntệ vào cuối năm (Tỷ giá tăng) (Tỷ giá giảm) … …20 … …
 21. 21. SỔ SÁCH KẾ TOÁN TGNH *HTKT NK chung: *HTKT NKCT: -Sổ NK thu tiền -Bảng kê số 2 -Sổ NK chi tiền -NKCT số 2 -(Sổ NKC), Sổ cái TK112 -Sổ cái TK112 *HTKT Chứ ng từ ghi sổ: -Chứng từ ghi sổ -SổĐKCTGS, SổcáiTK11221
 22. 22. 2.1.4 KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn  Nộidung: Tr12  TKSD: kÕ to¸n sö dung Tµi kho¶n 113- TiÒn ®ang chuyÓn.  Tr×nh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu:  Sæ s¸ch KT(nÕu NKCT:NKCT3,..)22
 23. 23. KÕt cÊu TK 113 – TiÒn ®ang chuyÓn  Bªn Nî : C¸c kho¶n tiÒn ViÖt  Bªn Cã: Sè tiÒn ®ang nam, ngo¹i tÖ, sÐc ®· nép chuyÓn khi nhËn ®­îc th«ng vµo Ng©n hµng, göi qua b­u b¸o vµ sè chªnh lÖch gi¶m ®iÖn nh­ng ch­a nhËn ®­îc tû gi¸ ngo¹i tÖ cu«Ý kú do giÊy b¸o vµ sè chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i sè d­ ngo¹i tÖ t¨ng tû gi¸ ngo¹i tÖ cuèi kú ®ang chuyÓn. do ®¸nh gi¸ l¹i ngo¹i tÖ ®ang chuyÓn cuèi kú.  Tk 113 m 2 tµi kho¶n cÊ 2: ë p - TK1131 - TiÒn ViÖt nam  Sè d­ bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn - TK1132 - Ngo¹i tÖ cßn ®ang chuyÓn.23 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 24. 24. Sơ đồ TTKT TK 511 , 131 TK 113- TK 112 (1)Thu tiÒn BH, thu nî kh¸ch (5)NH b¸o Cã tiÒn ®ang hµng b»ng TM hoÆc sÐc nép chuyÓn ®· vÒ TK cña doanh th¼ng vµo NH (kh«ng qua quü) nghiÖp trong khi chê giÊy b¸o cã cña TK 331, 311, ng©n h¹ng. TK 111 315 (2)XuÊt quü TM göi vµo NH nh­ (6)NH b¸o Nî vÒ sè tiÒn ®· ng ch­a cã giÊy b¸o cã (®Õn chuyÓn tr¶ cho ng­êi b¸n, ng­êi cuèi th¸ng) cung cÊp dÞch vô, ng­êi cho Vay dµi h¹n TK 341 vay... h¹n (7)TiÒn ®ang chuyÓn tr¶ vay dµi h¹n ®· tíi … … TK 342, Nî dµi h¹n (8)TiÒn ®ang chuyÓn tr¶ nî dµi h¹n ®· tíi TK 131- PTKH TK 333 (10)ThuÕ c¸c kho¶n ph¶i nép (3)Kh¸ch hµng øng tr­íc tiÒn Nhµ n­íc mua hµng b»ng sÐc, DN ®· nép sÐc vµo NH nh­ng ch­a nhËn giÊy b¸o cã TK 138 TK413 (4)Thu nî b»ng sÐc nép NH ch­ a nhËn ®­îc giÊy b¸o Cã. (11a)… (11b) 24 …
 25. 25. 2.2 KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh NH KÕ to¸n ®Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n KÕ to¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c25 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 26. 26. 2.2.1 KÕ to¸n ®Çu t­ chøng kho¸n NH  Nội dung  Nguyªn t¾c  Tµi kho¶n sö dông: TK 121 - §TCKNH; TK129-DP giảm giá ĐTNH  Ph­¬ng ph¸p h¹nh to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu  Sæ s¸ch kÕ to¸n(...NKCT10...)26 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 27. 27.  Nguyªn t¾ c h¹ch to¸n c¸c kho¶n §TCK (kÓ c¶ §TNH vµ §TDH)  Gi¸ trÞ c¸c lo¹i chøng kho¸n ph¶i ®­îc ghi sæ theo gi¸ gèc bao gåm gi¸ mua, chi phÝ m«i giíi, thuÕ, lÖ phÝ vµ phÝ NH.  KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi tõng lo¹i ckho¸n theo môc ®Ých ®Çu t­, theo tõng ®èi t¸c ®Çu t­, theo mÖnh gi¸ vµ gi¸ gèc.  §èi víi chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n bao gåm c¶ nh÷ng chøng kho¸n dµi h¹n mua vµo ®Ó b¸n cã thêi h¹n thu håi vèn kh«ng qu¸ 1 n¨m.  Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, nÕu gi¸ thÞ tr­êng cña CK bÞ gi¶m xuèng thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ chứng kho¸n.  § Çu t­ c hø ng kho ¸ n thué c ho ¹ t ® é ng tµ i c hÝnh. . .27 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 28. 28. KÕt cÊu tµi kho¶n 121  Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ  Ph¸n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t­ chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n mua vµo. ng¾n h¹n b¸n ra, ®¸o h¹n.  Sè d­ : TrÞ gi¸ thùc tÕ chøng kho¸n ®Çu t­ TK 1 2 1 c ã 2 TK c Êp 2 : - ng¾n h¹n do doanh -TK1 2 1 1 “ Cæ p hiÕ u ” nghhiÖp ®ang n¾m -TK 1 2 1 2 “ Tr¸ i p hiÕ u “ gi÷.28 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 29. 29. TK129- DP gi¶m gi¸ §TNH -Trích lậ p dự phòng giả m giá Đ TCKNH cho nă m TC tiế p theo;H ặ c o -Hoàn nhậ p DPgiả m giá -Trích lậ p bổ sung dự phòng Đ TCKNH giả m giá Đ TCK NH S dư :DPGiả m giá Đ TCK ố NH hiệ n có29
 30. 30. Nguyªn t¾ c lËp DP…  Vµo cuèi mçi n¨m tµi chÝnh, tr­íc khi lËp BCTC, nÕu cã nh÷ng b»ng chøng tin cËy vÒ sù gi¶m gi¸ th­êng xuyªn cña c¸c ckho¸n trªn thÞ tr­êng, ph¶i tÝnh sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ §TCKNH cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo.  ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ph¶i ®­îc thùc hiÖn cho tõng lo¹i, tõng kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n hiÖn cã.Møc lËp dù phßng ®­ îc x¸c ®Þnh b»ng sè chªnh lÖch gi¶m gi÷a gi¸ gèc vµ gi¸ cã thÓ b¸n trªn thÞ tru­êng cña tõng lo¹i chøng kho¸n vµ kh«ng ®­îc bï trõ víi chªnh lÖch t¨ng cña nh÷ng chøng kho¸n kh¸c.  H¹ch to¸n kho¶n trÝch lËp bæ sung hoÆc hoµn nhËp theo sè chªnh lÖch gi÷a sè ph¶i trÝch lËp cho n¨m tµi chÝnh tiÕp theo víi sè d­ TK12930
 31. 31. Ph­¬ng ph¸p h¹nh to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu TK 111, 112, 141, 331 (ch­a tr¶) TK 121 - DTCKNH 111,112,… (6)Thu hồi … (1)Khi mua CKNH (P/¸nh theo G.gèc) G gèc = Gm + CP kh©u mua (4a)Cuối năm tài chỉnh trích lập;trích lập bổ TK 515 TK … sung(CLsố phải trích lập>số dư TK129) … TK129 TK 635-CPHDTC TK 111, 112, 138 (nÕu ch­a thu ®­îc (4b)Cuối năm TC tiÒn) T/hîp lç hoàn nhập DP… (5a) (2)T/hîp nhËn l·i b»ng tiÒn cña tÝn phiÕu, tr¸i TK 111, 112, 138 phiÕu, kú phiÕu Gi¸ vèn (3)TiÒn l·i dïng ®Ó ®Çu t­ trùc tiÕp (mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu Gi¸ vèn Gi¸ b¸n (5)Khi chuyÓn nh­îng CKNH can cø vµo gi¸ b¸n CK PhÇn l·i(5b) 31 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 32. 32. 2.2.2 KÕ to¸n ®Çu t­ ng¾ n h¹n kh¸c  Nội dung  Nguyªn t¾c  TKSD: TK 128- §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c  KÕt cÊu  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô  Sæ s¸ch kÕ to¸n(...NKCT10...)32 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 33. 33.  Nguyªn t¾ c  §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ngoµi c¸c kho¶n ®Çu t­ chøng kho¸n: Cho vay lÊy l·i; §Çu t­ gãp vèn liªn doanh...  G ã p vè n liªn d o a nh lµ m é t ho ¹ t ® é ng ® Çu t­ tµ i c hÝnh m µ d o a nh ng hiÖ p d ïng tµ i s ¶ vËt t­, tiÒ n vè n nhµ n rç i n, ho Æ vè n va y ® Ó ® Çu t­ vµ o m é t d o a nh ng hiÖ p kh¸ c c ® Ó c ïng c hia s Îq uy Ò n lîi ha y rñi ro tro ng kinh d o a nh the o tû lÖ vè n g ã p c ña m ç i bªn. (x e m thªm VA ) S8 Tr833 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 34. 34.  Nguyªn t¾ c h¹ch to¸n Đ T GV LD + Gi¸ trÞ vèn gãp LD ph¶i lµ gi¸ trÞ vèn gãp ®­îc c¸c bªn tham gia liªn doanh thèng nhÊt ®¸nh gi¸ vµ ®­îc chÊp thuËn trong biªn b¶n gãp vèn. + Trường hîp vèn gãp liªn doanh b»ng vËt t­, hµng ho¸ vµ TSC§ nÕu ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ ghi trªn sæ kÕ to¸n ë thêi ®iÓm gãp vèn th× sè chªnh lÖch nµy ®­îc ph¶n ¸nh vµo chi phÝ H§TC hoÆc thu nhËp H§TC + Khi thu håi vèn gãp LD, nÕu bÞ thiÖt h¹i do kh«ng thu håi ®ñ vèn gãp th× kho¶n thiÖt h¹i nµy ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 635 - Chi phÝ H§TC + Thu nhËp cña ho¹t ®éng liªn doanh ®­îc h¹ch to¸n vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, c¸c kho¶n chi phÝ vÒ ho¹t ®éng liªn doanh (ngoµi sè vèn gãp) ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh + KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi sè vèn liªn doanh ®· gãp theo tõng ®èi t¸c, tõng lÇn gãp vµ tõng kho¶n ®· thu håi.34
 35. 35. TK 128 TK 111, 112 TK111,112,152,153,156 TK111,112,152,153 §Çu t­ NH kh¸c = TM,TGNH Thu håi vèn §Çu t­ = tiÒn, SP, HH ,VTTK152,153,155,156,611... TK 211, 213 XuÊt kho VËt t­, SP,HH Chªnh §TNH kh¸c TK811 TK 711 Thu håi vèn §Çu t­ lÖch gi¶m b»ng TSC§ TK 635 Chªnh lÖch t¨ng (l·i) TK 211, 213 Lç trong ho¹t ®éng kinh doanh bÞ khÊu trõ vµo vèn NG §TNH = TSC§ gãp TK TGVG TK111,334,338.. 214 . GTHM C¸c chi phÝ kh«ng ®­îc TK 515 tÝnh vµo trÞ gi¸ vèn TK111,112,152,138,156, gãp. L·i tiÒn cho vay,thu nhËp ®­îc chia tõ H§LD 35
 36. 36. TK 128 Ct CTyM TK152 14.000.000 15.000.0 TK811 00 1.000.000TK 211 200.000.000 TK 110.000.00 214 0 100.000.000 TK 711 10.000.000 36
 37. 37. TK 111, 112 TK 128 - DTNH TK 111, 112, 152, 153, 156, kh¸c 155 (1)Bá vèn ®Çu t­ NH kh¸c = (5a)Thu håi vèn §Çu t­ = tiÒn, TM,TGNH s¶n phÈm, hµng ho¸, vËt t­TK 152, 153, 155, 156, 611... TK 211, 213 TTÕ xuÊt kho (2)gãp vèn=VËt t­, SP,HH (5b)Thu håi vèn DÇu t­ TSCD TTXK> T.gi¸ KT412 TTXK> T.gi¸ vèn (nhËn l¹i=TSCD…) chÊp nhËn gãp chÊp nhËn TK 635 Lç L·i TK 211, Gi¸ chÊp nhËn (6)Lç trong ho¹t ®éng kinh 213 doanh bÞ khÊu trõ vµo vèn (3)DTNH = TSCD gãp Nguyªn gi¸ TK 214 TrÞ gi¸ TK 111, 334, 338... Chªnh hao mßn Chªnh C¸c chi phÝ ng¾n h¹n lÖch gi¶m lÖch t¨ng kh«ng ®­îc tÝnh vµo TK 811 (l·i) trÞ gi¸ vèn gãp. Lç TK 515 TK 111, 112, 152, 138, 156, 153 (4)L·i tiÒn cho vay, vµ thu nhËp ®­îc chia tõ ho¹t ®éng 37 liªn doanh
 38. 38. 2.3 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu KÕ to¸n ph¶i thu kh¸ch hµng - TK 131 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - TK 133 KÕ to¸n ph¶i thu néi bé - TK 136 … KÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi - TK 13938 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 39. 39. 2.3.1KÕ to¸n ph¶i thu kh¸ch hµng  Nộ i dung  Nguyªn t¾ c  TK sö dông: TK 131-PT cña KH  KÕt cÊu  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n39 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 40. 40. SỔ SÁCH KẾ TOÁN PTKH HTKT NK chung: *HTKT NKCT: -Sổ NK b¸n hµng -Bảng kê số 11 -(Sổ NKC), Sổ cái TK131 -NKCT số 8 *HTKT Chứ ng từ ghi sổ: -Sổ cái TK131 -Chứng từ ghi sổ **Chung: S TTVNM CT -SổĐKCTGS, SổcáiTK13140
 41. 41. KÕt cÊu tài khoả n 131  Bªn nî: Sè tiÒn ph¶i  Bªn cã: Sè tiÒn kh¸ch hµng thu cña kh¸ch hµng vÒ ®· tr¶ nî s¶n phÈm, hµng ho¸ ®·  Sè tiÒn ®· nhËn øng tr­íc, tr¶ tr­íc cña kh¸ch hµng. giao, lao vô ®· cung  C¸c kho¶n CKTM, gi¶m gi¸ cÊp vµ ®­îc x¸c ®Þnh hµng b¸n vµ hµng b¸n bÞ lµ tiªu thô. kh¸ch hµng tr¶ l¹i trừ vào số  Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i cho PT G hi c hu: TK 1 3 1 c ã thÓ c ã s è d ­ bªn kh¸ch hµng. c ã , p h¶ ¸ nh s è tiÒ n ® · nhËn tr­íc , n ho Æ s è tiềnkh¸ c h hµ ng trả q uá the o c c hi tiÕ t c ña tõ ng ® è i t­îng c ô thÓ .  Sè d­ nî: Sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch41 hµng Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 42. 42. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸nTK511- DT b¸n hµng TK131- PThu K/ hµng TK 521 - chiÕt khÊu TM ) (3)CKTMại… (1)Tæng sè tiÒn ph¶i thu cña ng­ êi mua TK 531, 532 (4) Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gÝa hµng b¸n TK 3331 (1) (5) TK 111, 112 VAT ph¶i nép Kh¸ch hµng øng tr­íc vµ thanh to¸n tiÒn (nế u KT)TK 111, 331, 112... Nî gèc TK 515 (6) Kh¸ch hµng (2) tr¶ chËm qu¸ h¹n, DN tÝnh C¸c kho¶n chi hé cho kh¸ch hµng l·i tr¶ thªm (7) TK 152, 153, 156, 611... Kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng vËt liÖu, hµng ho¸ (8) Bï trõ nî TK 331 42 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 43. 43. 2.3.2 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ  Kh¸i niÖm GTGT? Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ?  Nguyªn t¾ c  TK sö dông, kÕt cÊu  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n43 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 44. 44. a. Kh¸i niÖm  Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng ho¸, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng ®Õn tiªu dïng.  T¹i sao ®­îc gäi lµ thuÕ GTGT? Bëi v× thuÕ chØ ®¸nh trªn phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm qua mçi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vµ tæng sè thuÕ thu ®­îc ë mçi kh©u b»ng chÝnh sè thuÕ tÝnh trªn gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng.  VÒ b¶n chÊt, thuÕ GTGT do c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nép hé ng­êi tiªu dïng th«ng qua viÖc tÝnh gép thuÕ nµy vµo gi¸ b¸n mµ ng­êi tiªu dïng ph¶i thanh to¸n. Do vËy, thuÕ GTGT lµ mét lo¹i thuÕ gi¸n thu.44 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 45. 45. b. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT  Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ : Yªu cÇu sö dông ho¸ ®¬n GTGT (ct ®Æc thï) -Ct Ho¸ ®¬n(GTGT): ThuÕGTGT=Gi¸ ch­a cã thuÕGTGT x thuÕ suÊt -CT ®Æc thï: Gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT=tæng gi¸TT/ (1+thuÕ suÊt) ThuÕ GTGT=tæng gi¸ TT-gi¸ ch­a cã thuÕ GTGT  Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT trùc tiÕp trªnGTGT45 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 46. 46. c. Nguyªn tắ c  TK 133 chØ ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ.  Ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô mua vµo.  NÕu kh«ng thÓ hto¸n riªng, ph¶i x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu tõ theo tû lÖ (%) gi÷a dthu chÞu thuÕ GTGT do víi tæng doanh thu hho¸, dÞch vô b¸n ra. Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­ îc khÊu trõ ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn cña hµng ho¸ (®èi víi VAT c ủ a hµng ho¸ dÞch vô), tÝnh vµo chi phÝ cña bé phËn sö dông tµi s¶n (®èi víi VAT củ a TSC§).46 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 47. 47. d.KÕt cÊu tài khoả n 133  Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo  Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· thùc tÕ ph¸t sinh. khÊu trõ: - KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®­îc khÊu trõ. - Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· hoµn l¹i.  TK133 cã 2TKcÊ 2: p  Sè d­: Ph¶n ¸nh sè thuÕ -TK 1331 : ThuÕ GTGT ® khÊ trõ ­îc u GTGT ®Çu vµo cßn ®­îc cña hho¸ , dÞ vô ch khÊu trõ vµ sè thuÕ GTGT -TK 1332 : ThuÕ GTGT ® khÊ trõ ­îc u ®Çu vµo ®­îc hoµn l¹i nh­ng cña TSC§ NSNN ch­a hoµn l¹i.47 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 48. 48. e.TT Kto¸n c¸c nghiệp vụ chủ yếuTKlq… TK152,156,621,211, … 627,641,642 142 / 242 (1)Khi mua hàng (VAT TSCĐ…) (Lớ n) (5b)PBổ … TK133(1331,1332) TK632 (nhỏ ) (5a)VAT không được (VAT Phần VAT hh,dvụ…) Ktrừ333(33312) 333(33311) (2)VAT phải nộp (3)Phần VATđã được khấu trừ… hàng NKhẩu 111,112 (4)Phần VATđã được hoàn lại 48
 49. 49. 2.3.3KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé  Kh¸i niÖm:  TK sö dông: TK 136 - Phả i thu nộ i bộ  KÕt cÊu:49 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 50. 50. KÕt cÊu tài khoả n 136  Bªn nợ : - C¸c kho¶n ®· chi  Bªn cã: - Sè tiÒn ®· thu vÒ c¸c héi, tr¶ hé ®¬n vÞ kh¸c. kho¶n pthu trong néi bé. - Sè tiÒn ®vÞ cÊp trªn ph¶i - Bï trõ ph¶i thu víi ph¶i tr¶ thu vÒ,c¸c kho¶n ®¬n vÞ cÊp trong néi bé cña cïng 1 ®èi t­îng d­íi ph¶i nép. Thu håi vèn, quü ë c¸c ®vÞ - Sè tiÒn ®vÞ cÊp d­íi phthu thµnh viªn, quyÕt to¸n víi c¸c vÒ, c¸c kho¶n cÊp trªn ph¶i ®vÞ thµnh viªn vÒ kphÝ sù cÊp xuèng. nghiÖp ®· cÊp, ®· sö dông. - Sè vèn kinh doanh ®· cÊp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi.  TK 136 cã 2 TKcÊ 2: p  Sè d­ : Sè cßn pthu ë c¸c ®vÞ - TK1361 vèn kdoanh ë ® vÞ ¬n néi bé DN trùc thuéc. - TK1368 ph¶i thu néi bé kh¸ c50 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 51. 51. Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 51
 52. 52. S¬ ®å h¹ch to¸n TK 111, 112 TK 136 TK 111, 112 (1) CÊp hoÆc giao vèn KD, Khi ®¬n vÞ cÊp d­íi hoµn l¹i vèn cho®¬n vÞ cÊp trªn KP sù ®¬n vÞ cÊp trªn nghiÖp trùc tiÕp cho ®¬n TKvÞ 211 (2 cÊp d­íi ) CÊp cho ®¬n vÞ cÊp d­íi = Khi cÊp d­íi hoµn l¹i VKD cho NS TK 411 - NVKD TSC§ theo sù uû quyÒn cña cÊp trªn TK214 TK 411-NVKD Tæng hîp vµ duyÖt quyÕt to¸n cho TK 161 - CPNS (3 cÊp d­íi ) TK 415-Quü QLCtrªn (4 ) Khi nhËn ®­îc kho¶n336 theo TK 111, 112, nép Sè tiÒn ®¬n vÞ trùc thuéc ph¶i nghÜa vô cña ®¬n vÞ cÊp d­íi nép vµo quü qu¶n lý cña ®¬n hoÆc thanh to¸n bï trõ vÞ cÊp trªn TK 421 - LCPP (5 ) Nh©n c¸ch111,kho¶n cÊp d­íi TK c¸c 112 Kho¶n thu vÒ l·i kinh doanh cña chuyÓn tr¶ vÒ c¸c kho¶n ®· chi tr¶ ®¬n vÞ cÊpd­íi. hé TK 414, 415, 431 (3) Tæng hîp theo sù uû quyÒn cña ®¬n vÞ cÊp (6 trªn NSNN cÊp ph¸t vèn hoÆc kinh phÝ th¼ng Kho¶n thu theo ë ®¬n vÞ cÊp ) cho ®¬n vÞ trùc thuéc. C¸c kho¶n tµi trî, viÖn trî d­íi vÒ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· nhËn trùc tiÕp. C¸c ®¬n DDTC, QKTPlîi vÞ trùc thuéc mua s¾m TSC§ b»ng vèn §TXDCB TK 111, 112 b»ng quü t¨ng kinh doanh. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®­îc duyÖt bæ sung vèn kinh doanh tõ kÕt qu¶ (7 ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. ) C¸c kho¶n chi hé, tr¶ hé c¸c 52 kho¶n cho ®¬n vÞ cÊp d­íi.
 53. 53. KT liên quan vốn KD (1361) TẠI ĐV CẤP TRÊN TẠI ĐV CẤP DƯỚI111,11 136 411 111,11 2 111,11 111,11 2 (1361 (1)NhËn cÊp (1)CÊp vèn ) 2 2 vèn b»ng tiÌn b»ng tiÌn (4)NhËn l¹i 152,15152,15 (4)Nép l¹i … … (2)…. 3 3 (2)…. GTCL211,21 3 214 214 211,21 (3)… NG (3)… 3 GTHM 53
 54. 54. 2.3.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c  Nộ i dung  Nguyªn t¾ c  TKSD: TK 138 – ph¶i thu kh¸c  KÕt cÊu  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n54 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 55. 55. Kế t cấ u tài khoả n 138  Bªn Nî + Gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu cßn chê gi¶i quyÕt + C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c  Bªn Cã + GÝa trÞ tµi s¶n thiÕu ®· ®­îc xö lý + Sè tiÒn thu ®­îc thuéc nî ph¶i thu kh¸c  Sè d­ bªn Nî : C¸c kho¶n nî kh¸c cßn ph¶i thu  TK ®­îc më 2 tµi kho¶n cÊp 2: + TK 1381 - Tµi s¶n thiÕu chê xö lý + TK 1388 - Ph¶i thu kh¸c55 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 56. 56. TK 632 Xö lý tæn thÊt liªn quan ®Õn hµng tån khoCopyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 56
 57. 57. NhËp kh¸c Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC 57
 58. 58. 2.3.5 KÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi  Nội dung  Nguyªn t¾c  TKSD: TK 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi  KÕt cÊu  Ph­¬ng ph¸p HT58 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 59. 59.  Nguyªn t¾ c  P h¶i thu khã ® ßi: lµ c¸c kho¶n nî mµ ng­êi m¾c nî khã hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng kú h¹n trong n¨m kÕ ho¹ch  Qu¸n triÖt nguyªn t¾c thËn träng ®ßi hái ph¶i lËp dù phßng khi cã nh÷ng b»ng chøng tin cËy vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi (mÊt kh¶ n¨ng tto¸n hoÆc ph¸ s¶n, thiªn tai....)  LËp dù phßng ph¶i thu khã ®åi lµ viÖc doanh nghiÖp tÝnh tr­íc vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp mét kho¶n chi ®Ó khi cã c¸c kho¶n nî khã ®ßi, kh«ng ®ßi ®­îc th× t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN kh«ng bÞ ¶nh h­ëng.  ViÖc lËp dù phßng ph¶i thu khã ®ßi ®­îc thùc hiÖn vµo cuè niªn ®é kÕ to¸n, tr­íc khi lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh nh­ c¸c kho¶n dù phßng kh¸c. Møc lËp dù phßng ®èi víi nî ph¶i thu khã ®ßi vµ viÖc xö lý xo¸ nî khã ®ßi ph¶i theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh DN59 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 60. 60. KÕt cÊu TK 139  Bªn Nî : + C¸c kho¶n ph¶i  Bªn Cã: TrÝch lËp thu khã ®ßi ®· xö lý hoÆc trÝc h lËp BS dù + Ho µ n nhËp d ù p hß ng v µ o phßng ph¶i thu khã ®ßi c uè niªn ® é kÕ to ¸ n vµo chi phÝ  Sè d­ bªn Cã: Sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cßn l¹i cuèi kú60 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 61. 61.  Ph­¬ng ph¸p HT  1) Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, Doanh  Nî TK 642- Chi phÝ nghiÖp c¨n cø vµo c¸c kho¶n nî qu¶n lý doanh ph¶i thu ®­îc x¸c ®Þnh lµ kh«ng ch¾c ch¾n thu ®­îc (Nî ph¶i thu nghiÖp/ khã ®ßi), kÕ to¸n tÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp. NÕu sè Cã TK 139- Dù dù phßng ph¶i thu khã ®ßi cÇn phßng nî ph¶i thu ph¶i trÝch lËp cho n¨m TC tiÕp khã ®ßi theo lín h¬n sè dù phßng ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tr­íc ch­ a sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch dù phßng cÇn ph¶i trÝch lËp thªm61 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 62. 62.  2) NÕu dù phßng ph¶i  Nî TK 139 - Dù thu khã ®ßi cÇn trÝch phßng pthu khã ®ßi lËp n¨m nay nhá h¬n sè d­ cña kho¶n dù phßng Cã TK 642 - Chi ph¶i thu khã ®ßi ®· phÝ qu¶n lý doanh trÝch lËp ë cuèi niªn ®é nghiÖp tr­íc ch­a sö dông hÕt, th× sè chªnh lÖch ®­îc hoµn nhËp ghÝ gi¶m chi phÝ.62 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 63. 63.  3) C¸c kho¶n nî ph¶i thu  Nî TK 139 - Dù phßng khã ®ßi khi x¸c ®Þnh thùc ph¶i thu khã ®ßi (nÕu ®· sù lµ kh«ng ®ßi ®­îc, ®­îc phÐp xo¸ nî (viÖc xo¸ nî ph¶i lËp dP) theo ®óng chÕ ®é tµi Nî TK 642 –CP QLDN chÝnh hiÖn hµnh). C¨n cø (nÕu ch­a lËp DP) vµo quyÕt ®Þnh xo¸ nî vÒ kho¶n nî phait thu kjhã ®ßi Cã TK131- PT k/hµng ghi: Cã TK 138-PT kh¸c  §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 004 (nî khã ®ßi ®· xö lý)63 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 64. 64.  4) §èi víi c¸c kho¶n ph¶i  Nî TK 111, 112 thu khã ®ßi ®· ®­îc xö lý xo¸ nî, nÕu sau ®ã Cã TK 711 - Thu thu håi ®­îc kÕ to¸n ghi: nhËp kh¸c  §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn cã TK 004 (Nî khã ®ßi ®· xö lý)64 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 65. 65. 2.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n tạ m øng vµ tr¶ tr­ íc T¹m øng - TK 141 Chi phÝ tr¶ tr­íc - TK 142, TK 242 CÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n - TK14465 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 66. 66. 2.4.1 KÕ to¸n c¸c kho¶n t¹m øng  Néi dung  Nguyªn t¾c  TKSD: TK 141 –T¹m øng  Ph­¬ng ph¸p HT  Sæ kÕ to ¸ n(… NKCT1 0 )66 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 67. 67. Nguyªn t¾ c  T¹m øng lµ viÖc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp øng trøoc mét kho¶n tiÒn hoÆc vËt t­ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc gi¶i quyÕt mét c«ng viÖc ®· ®­îc phª duyÖt.  KÕ to¸n t¹m øng cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau ®©y:  Ng­êi nhËn t¹m øng ph¶i lµ c«ng nh©n viªn chøc hoÆc ng­êi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp, ®èi víi nh÷ng ng­êi nhËn t¹m øng th­êng xuyªn (thuéc bé phËn cung øng vËt t­, qu¶n trÞ, hµnh chÝnh......) ph¶i ®­îc gi¸m ®èc chØ ®Þnh.  Ng­êi nhËn t¹m øng (c¸ nh©n hay tËp thÓ) ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi doanh nghiÖp vÒ sè ®· nhËn t¹m øng vµ chØ ®­îc sö dông t¹m øng theo ®óng môc ®Ých vµ néi dung c«ng viÖc ®· ®­îc phª duyÖt.Sè tiÒn t¹m øng dïng kh«ng hÕt ph¶i nép l¹i quü, nghiªm cÊm chuyÓn tiÒn t¹m øng cho ng­êi kh¸c sö dông  KÕ to¸n ph¶i më sè kÕ to¸n chi tiÕt theo dâi cho tõng ®èi t­îng nhËn t¹m øng, theo néi dung t¹m øng ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh h×nh nhËn, thanh to¸n t¹m øng theo tõng lÇn t¹m øng.67 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 68. 68. KÕt cÊu tµi kho¶n 141  Bªn Nî :  Bªn Cã: - C¸c kho¶n tiÒn ®· t¹m øng - Sè t¹m øng ®· thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn, ng­ êi lao ®éng - Sè t¹m øng chi kh«ng - Chi thªm sè tiÒn ® ­îc hÕt nhËp l¹i quü hoÆc thanh to¸ n lín h¬n sè tiÒn trõ vµo l­¬ng ® t¹m øng · SD:…68 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 69. 69. TT KẾ TOÁN CÁC NV CHỦ YẾ U TK111 TK141 152,153,627,642, … (1)Khi giao tạm ứng (2a)Khi thanh toán tạm ứng TK111,334 (2c)chi trả số quá chi (2b)khoản tạm ứng chi không tạm ứng hết…69
 70. 70. 2.4.2 KÕ to¸n Chi phÝ tr¶ tr­íc  Néi dung Tr32  TKSD: +TK142-Cp tr¶ tr­íc. +TK242- chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n  Ph­¬ng ph¸p HT70 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 71. 71. KÕt cÊu: Tk 142 - Chi phÝ tr¶ tr­íc  Bªn N¬ : - C¸c kho¶n chi  Bªn Cã : - CPTT ph©n bæ phÝ tr¶ tr­íc thùc tÕ ph¸t vµo CP SXKD trong kú sinh Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ - Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ QLDN kÕt chuyÓn vµo TK qu¶n lý doanh nghiÖp chê 911 ®Ó X§KQKD kÕt chuyÓn - Sè d­ bªn Nî : Chi phÝ tr¶ tr­ íc ch­a ph©n bæ vµo chi phÝ SXKD trong kú , chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ch­a kÕt chuyÓn vµo TK 911.71 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 72. 72.  Tµi kho¶n 142 - chi phÝ tr¶ tr­íc (p/ nh CP ¸ liªn quan nhiÒu kú trong cïng m niªn ® K ét é T): ®­îc më hai tµi kho¶n cÊp 2: - Tµi kho¶n 1421 - Chi phÝ tr¶ tr­íc - Tµi kho¶n 1422 - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn  Tk 242- chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n(p/ nh CPliªn ¸ quan nhiÒu niªn ® K é T)72 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 73. 73. TT KẾ TOÁN CÁC NV CHỦ YẾ U TK242 627,641,642,… TKLq:153,11 1,112,… tr¶ tr­íc (1a)Chi phÝ (1b)tõng kú ph©n bæ thùc tÕ ph¸t sinh chi phÝ vµo ®èi t­îng lquan TK142 TK641,642 TK911 (1 42 1 ) 42 1 ) (1 (2a) Chi phÝ b¸n (2b) kÕt chuyÓn CP hµng vµ CP QLDN chê K/C ®Ó X§KQ chê K/C (1 42 2 ) (1 42 2 )73
 74. 74. Tr×nh tù kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kÕ to¸n chñ yÕu 1) Khi ph¸t sinh chi phÝ tr¶ tr­íc cã liªn quan ®Õn nhiÒu kú h¹ch to¸n ®­îc ph©n bæ dÇn: a) §èi víi chi phÝ tr¶ tr­íc dïng vµo ho¹t ®éng SXKD s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ b) §èi víi chi phÝ tr¶ tr­íc dïng vµo ho¹t ®éng SXKD s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®èi t­ îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT74 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 75. 75. 2) §èi víi tr­êng hîp thuª TSC§, thuª c¬ së h¹ tÇng.... khi tr¶ tiÒn thuª cho nhiÒu n¨m vµ phôc vô cho SXKD nhiÒu kú : 3) §Þnh kú tiÕn hµnh tÝnh vµ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc vµo chi phÝ SXKD: 4) §èi víi c«ng cô dông cô xuÊt dïng mét lÇn víi gi¸ trÞ lín ph¶i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD th× cÝ 2 ph­¬ng ph¸p ph©n bæ: Ph©n bæ 2 lÇn vµ ph­¬ng ph¸p ph©n bæ nhiÒu lÇn.75 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 76. 76. 2.4.3KÕ to¸n c¸c kho¶n cÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾ n h¹n  Kh¸i niÖm Tr35  TKSD: Tk 144- CÇm cè, ký c­îc, ký quü ng¾n h¹n  KÕt cÊu  Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n76 Copyright Bé m«n KTDN - Khoa kÕ to¸n - HVTC
 77. 77. TT KT… TK 111,112 TK811 TK144 Ph¹t (1a) Khi ký quü, ký c­îc (1b)…. vph ® TK 111,112 TK211 NhË TK214 n l¹i… TK331 (2a)CÇm cè tµI s¶n… Tr¶ nî… (2b)nhËn l¹i TS…77

×