Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đầu tư quốc tế-c4-2011-bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Đầu tư quốc tế-c4-2011-bookbooming

  1. 1. Trư ng Đ i h c Ngo i thương Khoa Kinh t và Kinh doanh qu c t Môn h c: Đ u tư qu c t Gi ng viên: Nguy n Th Vi t Hoa Tel.: 0904 222 666 Email: nguyenthiviethoa@gmail.comChương 4: T DO HOÁ Đ U TƯ VÀ CÁC KHU V C Đ U TƯ T DO • 4.1. Xu hư ng t do hóa đ u tư • 4.1.1. Khái ni m và n i dung t do hóa đ u tư •4.1.2. T do hóa đ u tư – xu th t t y u trong đi u ki n toàn c u hóa •4.1.3. Xu hư ng t do hóa đ u tư các nư c và trên th gi i • 4.2. Nh ng bư c ti n m i trong chính sách đ u tư • 4.2.1. C p qu c gia •4.2.2. C p qu c t •4.3. Các khu v c đ u tư t do • 4.3.1. Khu v c đ u tư ASEAN (AIA) •4.3.2. Khu v c đ u tư EU (AIA) •4.3.3. Khu v c đ u tư B c M (NAIA) •4.3.4. Xu hư ng liên k t Đông Á và ý tư ng v Khu v c đ u tư Đông Á • 4.4. Nh n xét rút ra t vi c nghiên c u quá trình t do hóa đ u tư trên th gi i 2 1
  2. 2. Yêu c u c a chương• Khái ni m, n i dung t do hóa đ u tư và tính t t y u c a t do hóa đ u tư trong đi u ki n toàn c u hóa.• Quá trình t do hóa đ u tư di n ra các nư c, trên th gi i, m t s nhóm nư c, m t s khu v c.• Các khu v c đ u tư t do trên th gi i 3 Câu h i ôn t p1. T do hóa đ u tư là gì? Cho đ n nay đã có nư c nào trên th gi i có ch đ đ u tư hoàn toàn t do chưa? T i sao?2. N i dung cơ b n c a t do hóa đ u tư là gì?3. T i sao nói t do hóa đ u tư là xu th t t y u hi n nay?4. T do hóa đ u tư đơn phương c a các qu c gia trên th gi i hi n nay đang di n ra như th nào?5. T do hóa đ u tư song phương hi n đang di n ra như th nào?6. Nêu xu hư ng t do hóa đ u tư c p đ khu v c và liên khu v c hi n nay.7. T do hóa đ u tư trên ph m vi toàn c u di n ra như th nào?8. So sánh các khu v c đ u tư ASEAN (AIA), EU (EIA) và B c M (NAIA).9. T do hóa đ u tư di n ra như th nào Vi t Nam? 4 2
  3. 3. 4.1.1.1. Khái ni m t do hoá đ u tư• Theo gi i kinh doanh Anh và Châu Âu, ch đ đ u tư t do là m t ch đ đ u tư đáp ng các yêu c u sau: không phân bi t đ i x , minh b ch, n đ nh (TUKP, 1998).• Theo Murray Dobbin (Canada), t do hóa v thương m i và đ u tư đư c hi u là không b ràng bu c b i các qui đ nh c a lu t pháp, chính sách (Dobbin, 1998).• Trong tuyên b Bogor c a APEC “đ u tư và thương m i m và t do” đư c th c hi n b ng cách gi m d n các rào c n đ i v i thương m i và đ u tư và khuy n khích s lưu chuy n t do v hàng hóa, d ch v và v n gi a các n n kinh t thành viên” (APEC, 1994)• Theo Susan Bryce (Úc), t do hóa đ u tư là không b ràng bu c b i ho c d b d n các qui đ nh và các h n ch mà chính ph các nư c đ t ra cho các nhà đ u tư nư c ngoài (Bryce, 1998) 5 4.1.1.1. Khái ni m t do hoá đ u tư (ti p) T do hóa đ u tư là quá trình trong đó các rào c n đ i v i ho t đ ng đ u tư, các phân bi t đ i x trong đ u tư đư c t ng bư c d b , các tiêu chu n đ i x ti n b d n d n đư c thi t l p và các y u t đ đ m b o s ho t đ ng đúng đ n c a th trư ng đư c hình thành. 6 3
  4. 4. 4.1.1.2. N i dung t do hoá đ u tư Lo i b rào c n, Thi t l p tiêu chu n Tăng cư ng giám ưu đãi đ i x ti n b sát th trư ng • H n ch liên quan đ n • Không phân bi t đ i x ; vi c ti p nh n và thành • Đ i x công b ng và bình H n ch , xóa b s l p; đ ng; can thi p c a chính • H n ch v v n và quy n • S d ng công c qu c t ph ki m soát c a nư c ngoài; đ gi i quy t tranh ch p; • Nh ng h n ch v ho t • Chuy n ti n; đ ng ; • Tính minh b ch; • Các rào c n mang tính • B o h kh i vi c tư c đo t hành chính; quy n s h u. • Các ưu đãi v thu ; • Các ưu đãi khác v tài chính; • Mi n th c hi n m t s qui đ nh c a pháp lu t. 7 4.1.2. T do hóa đ u tư – xu th t t y u trong đi u ki n toàn c u hóa• 4.1.2.1. Toàn c u hóa – xu th không th đ o ngư c trong quan h kinh t qu c t hi n đ i• 4.1.2.2. M i quan h h u cơ gi a toàn c u hóa kinh t và t do hóa đ u tư 8 4
  5. 5. 4.1.3. Xu hư ng t do hóa đ u tư các nư c và trên th gi i• 4.1.3.1. T do hóa đ u tư trư c năm 1990• 4.1.3.2. T do hóa đ u tư sau năm 1990 94.2. Nh ng bư c ti n m i trong chính sách FDI• 4.2.1. C p qu c gia – 4.2.1.1. C i cách lu t pháp và chính sách theo hư ng t do hóa – 4.2.1.2. Có m t s thay đ i đi ngư c l i v i xu hư ng t do hóa• 4.2.2. C p qu c t – 4.2.2.1. Các hi p đ nh đ u tư song phương – 4.2.2.2. T do hóa đ u tư trên ph m vi toàn c u 10 5
  6. 6. 1112 6
  7. 7. 13 4.3. Các khu v c đ u tư t do• 4.3.1. Khu v c đ u tư ASEAN• 4.3.2. Khu v c đ u tư EU• 4.3.3. Khu v c đ u tư B c M• 4.3.4. Xu hư ng liên k t Đông Á 14 7

×