đề Thi vấn đáp bookbooming

257 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

đề Thi vấn đáp bookbooming

  1. 1. INTERNAL USE ONLY Ch-¬ng 1+21. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a trao ®æi hµng ho¸ trongn-íc víi trao ®æi hµng ho¸ víi n-íc ngoµi vÒ c¸cmÆt: chñ së h÷u? gi¸ c¶? luËt ph¸p ®iÒu chØnh?2. Lîi Ých do ngo¹i th-¬ng mang l¹i b¾t nguån tõ®©u?3. C¸c nhµ träng th-¬ng xem xÐt lîi Ých cña th-¬ngm¹i quèc tÕ trªn khÝa c¹nh nµo? Lý thuyÕt nµy ®-îcvËn dông trong hoµn c¶nh nµo?4. “Mét n­íc cã lîi thÕ tuyÖt ®èi míi cã ®­îc lîiÝch trong bu«n b¸n quèc tÕ”. KÕt luËn nh­ vËy cã®óng kh«ng? V× sao?5. LÊy vÝ dô chøng minh: “Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕuthiÕu lîi thÕ so s¸nh th× kh«ng thÓ cã lîi Ýchth­¬ng m¹i”?6. Lîi thÕ so s¸nh do ®©u mµ cã? Lîi thÕ so s¸nh cãthÓ thay ®æi ®-îc kh«ng? NÕu cã th× thay ®æi theoh-íng nµo?7. H·y tr×nh bµy nh÷ng lîi Ých mµ ngo¹i th-¬ng mangl¹i? Nguån gèc cña c¸c lîi Ých ®ã?8. H·y tr×nh bµy nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c lý thuyÕt cæ®iÓn vÒ th-¬ng m¹i quèc tÕ trong viÖc gi¶i thÝchnguån gèc lîi Ých cña ngo¹i th-¬ng?9. H·y nªu mÆt h¹n chÕ cña c¸c lý thuyÕt cæ ®iÓn vÒth-¬ng m¹i quèc tÕ?10. §Æc ®iÓm cña ngo¹i th-¬ng trong mét nÒn kinh tÕmë cã qui m« nhá?11. Nh÷ng nhËn ®Þnh sau lµ ®óng hay sai: a) Mét n-íccã lîi thÕ tuyÖt ®èi míi cã lîi Ých trong th-¬ng m¹iquèc tÕ. b) Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕu thiÕu lîi thÕ sos¸nh th× kh«ng cã lîi trong th-¬ng m¹i quèc tÕ.12. Gi¶i thÝch lý do t¹i sao c¸c doanh nghiÖp l¹itham gia ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ? 1
  2. 2. Ch-¬ng 3+413. Nãi r»ng: “Kh«ng cã ngo¹i th­¬ng th× kh«ng tånt¹i c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i” cã ®óng kh«ng?14. Mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ trong n-íc vµmë réng quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµi?15. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ngo¹ith-¬ng?16. Ngo¹i th-¬ng ®ãng gãp nh- thÕ nµo trong vÊn ®Ògi¶i quyÕt vèn vµ c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh ph¸ttriÓn kinh tÕ?17. Ngo¹i th-¬ng ®ãng gãp nh- thÕ nµo trong vÊn ®Ògi¶i quyÕt viÖc lµm vµ sö dông tµi nguyªn cã hiÖuqu¶ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ?18. Nãi “s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ngo¹ith­¬ng” cã ®óng kh«ng? Gi¶i thÝch mèi quan hÖ nµytrong ®iÒu kiÖn n-íc ta?19. Ngo¹i th-¬ng t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng kh¶ n¨ngtiªu dïng néi ®Þa nh- thÕ nµo?20. Mèi quan hÖ gi÷a ngo¹i th-¬ng vµ thu hót vèn ®Çut- n-íc ngoµi?21. Ph©n biÖt chøc n¨ng cña ngo¹i th-¬ng víi t- c¸chlµ mét ngµnh kinh tÕ vµ víi t- c¸ch lµ mét kh©u cñaqu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi?22. H·y tr×nh bµy c¸c nhiÖm vô cña ho¹t ®éng ngo¹ith-¬ng ViÖt Nam hiÖn nay?23. Ngo¹i th-¬ng ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶kinh doanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH ®Êt n-íc nh- thÕnµo?24. "TÝnh chÝnh trÞ" trong ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng cãnghÜa lµ g×? T¹i sao ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷akinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng? Ch-¬ng 525. Khi më réng bu«n b¸n víi n-íc ngoµi cÇn qu¸ntriÖt nh÷ng quan ®iÓm g×? V× sao? 2
  3. 3. 26. C¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng chñ yÕu?ChØ ra -u nh-îc ®iÓm cña c¸c chiÕn l-îc trong thùctiÔn? X227. §Æc ®iÓm cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ngViÖt Nam hiÖn nay?28. ChiÕn l-îc s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu: Néi dung;¦u, nh-îc ®iÓm? Xu h-íng ¸p dông trªn thÕ giíi?29. ChiÕn l-îc s¶n xuÊt h-íng vÒ xuÊt khÈu: Néi dung;¦u, nh-îc ®iÓm? Xu h-íng ¸p dông trªn thÕ giíi?30. C¨n cø lùa chän chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹ith-¬ng? Ch-¬ng 931. C¸c lo¹i thuÕ suÊt trong biÓu thuÕ nhËp khÈu cñaViÖt Nam hiÖn nay?32. Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ vµ h¹nng¹ch? X233. H·y nªu nh÷ng c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu chñ yÕu ëViÖt Nam? C«ng cô nµo quan träng nhÊt? V× sao? X234. Ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña thuÕ quan? X235. Nªu vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®èi víi nÒnkinh tÕ? ThÕ nµo lµ nhËp khÈu bæ sung, nhËp khÈuthay thÕ? Cho VD? Trong ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay,NK bæ sung hay NK thay thÕ quan träng h¬n?36. Nªu nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch nhËpkhÈu?37. T¹i sao l¹i ®­a ra nguyªn t¾c “Sö dông vèn nhËpkhÈu víi tinh thÇn tiÕt kiÖm vµ ®em l¹i hiÖu qu¶kinh tÕ cao”? Néi dung thùc hiÖn nguyªn t¾c “tiÕtkiÖm” nµy?38. ChÝnh s¸ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n2001-2010: C¨n cø ®Ó ®Ò ra chÝnh s¸ch? Néi dung cñachÝnh s¸ch? 3
  4. 4. 39. ThuÕ nhËp khÈu: Kh¸i niÖm? Môc ®Ých? X240. ThÕ nµo lµ b¶o hé danh nghÜa cña thuÕ quan (NPR)?C«ng thøc tÝnh? Cho VD?41. ThÕ nµo lµ b¶o hé thùc sù cña thuÕ quan (EPR)?C«ng thøc tÝnh? ý nghÜa cña b¶o hé thùc sù?42. Ph©n tÝch c¬ cÊu nhËp khÈu cña ViÖt Nam trongnh÷ng n¨m qua? Ph-¬ng h-íng c¶i biÕn c¬ cÊu nhËpkhÈu?43. Ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp khÈu cña ViÖt Nam trongnh÷ng n¨m ®æi míi?44. Nªu c¸c c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu phi thuÕ quan?¦u, nh-îc ®iÓm?Xu h-íng ¸p dông? X245. Tr×nh bµy -u, nh-îc ®iÓm cña biÖn ph¸p thuÕ quanvµ phi thuÕ quan? Xu h-íng ¸p dông c¸c biÖn ph¸pnµy? Quan ®iÓm cña WTO vÒ c¸c biÖn ph¸p nµy? X246. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu mang tÝnh ®Þnhl-îng? ¦u, nh-îc ®iÓm? Thùc tiÔn ¸p dông ë ViÖt Nam?Quan ®iÓm cña WTO vÒ viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy?X247. Ph©n biÖt c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th-¬ng m¹i t¹mthêi? Xu h-íng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy? X2 Ch-¬ng 1048. Khu chÕ xuÊt lµ g×? Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷aKCX, KCN vµ ®Æc khu kinh tÕ? Xu thÕ ph¸t triÓn cñahai h×nh thøc nµy? Vai trß cña KCX, KCN vµ ®Æc khukinh tÕ ®èi víi ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng?49. Tr×nh bµy néi dung cña c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh -tiÒn tÖ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu? X250. Kh¸i niÖm, t¸c dông cña gia c«ng xuÊt khÈu? C¸ch×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu hiÖn nay c¸c doanhnghiÖp ViÖt Nam ®ang ¸p dông? X351. §Ó qu¶n lý xuÊt khÈu, ViÖt Nam th-êng dïng nh÷ngbiÖn ph¸p g×? Nh÷ng biÖn ph¸p nµy cã m©u thuÉn víich-¬ng tr×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng? 4
  5. 5. 52. Kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn cña mét mÆt hµng xuÊt khÈuchñ lùc? Thùc tÕ x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñlùc ë ViÖt Nam.53. Cã nªn ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu kh«ng? T¹i sao?54. Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i? Trong hai lo¹i tûgi¸ (tû gi¸ thùc tÕ vµ tû gi¸ chÝnh thøc) lo¹i nµocã ¶nh h-ëng nhiÒu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu? X255. Vai trß cña xuÊt khÈu trong viÖc lµm chuyÓn dÞchc¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn?56. §Ó ®Èy m¹nh vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c quècgia th-êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p g×? Trong ®iÒu kiÖncña ViÖt Nam hiÖn nay th× biÖn ph¸p nµo quan trängnhÊt? X257. Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i? Sù gièng vµ kh¸c nhau so víiph¸ gi¸ hµng ho¸? T¸c dông cña hai biÖn ph¸p nµy ®èivíi ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng?58. Thùc tr¹ng c¬ cÊu thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña ViÖtNam hiÖn nay vµ ph-¬ng h-íng c¶i biÕn trong giai®o¹n 2001-2010?59. Thùc tr¹ng c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt NamhiÖn nay vµ ph-¬ng h-íng c¶i biÕn trong giai ®o¹n2001-2010?60. Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh÷ngn¨m gÇn ®©y?61. T¹i sao nãi xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu chonhËp khÈu, phôc vô CNH-H§H ®Êt n-íc?62. Tr×nh bµy néi dung cña biÖn ph¸p Nhµ n-íc cÊp vµb¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu? X263. Trî cÊp xuÊt khÈu: Kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc, t¸cdông vµ xu h-íng ¸p dông? Quan ®iÓm cña WTO vÒ biÖnph¸p nµy? X264. VÏ s¬ ®å ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña trî gi¸xuÊt khÈu? Quan ®iÓm cña WTO vÒ biÖn ph¸p nµy? Ch-¬ng 11 5
  6. 6. 65. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th-¬ng lµ g×? C¸ch tÝnhhiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña xuÊt khÈu. Cho vÝ dô?66. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th-¬ng lµ g×? C¸ch tÝnhhiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña nhËp khÈu? Cho VD?67. Ph©n biÖt lîi nhuËn tµi chÝnh vµ lîi nhuËn kinhtÕ?68. Mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt vµ hiÖuqu¶ kinh tÕ x· héi cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹ith-¬ng?69. C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña NK? ChovÝ dô?70. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµhiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña ho¹t ®éng ngo¹ith-¬ng? Cho VD?71. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶kinh tÕ - x· héi cña ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng? 6

×