Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đề Thi vấn đáp bookbooming

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

đề Thi vấn đáp bookbooming

  1. 1. INTERNAL USE ONLY Ch-¬ng 1+21. Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a trao ®æi hµng ho¸ trongn-íc víi trao ®æi hµng ho¸ víi n-íc ngoµi vÒ c¸cmÆt: chñ së h÷u? gi¸ c¶? luËt ph¸p ®iÒu chØnh?2. Lîi Ých do ngo¹i th-¬ng mang l¹i b¾t nguån tõ®©u?3. C¸c nhµ träng th-¬ng xem xÐt lîi Ých cña th-¬ngm¹i quèc tÕ trªn khÝa c¹nh nµo? Lý thuyÕt nµy ®-îcvËn dông trong hoµn c¶nh nµo?4. “Mét n­íc cã lîi thÕ tuyÖt ®èi míi cã ®­îc lîiÝch trong bu«n b¸n quèc tÕ”. KÕt luËn nh­ vËy cã®óng kh«ng? V× sao?5. LÊy vÝ dô chøng minh: “Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕuthiÕu lîi thÕ so s¸nh th× kh«ng thÓ cã lîi Ýchth­¬ng m¹i”?6. Lîi thÕ so s¸nh do ®©u mµ cã? Lîi thÕ so s¸nh cãthÓ thay ®æi ®-îc kh«ng? NÕu cã th× thay ®æi theoh-íng nµo?7. H·y tr×nh bµy nh÷ng lîi Ých mµ ngo¹i th-¬ng mangl¹i? Nguån gèc cña c¸c lîi Ých ®ã?8. H·y tr×nh bµy nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c lý thuyÕt cæ®iÓn vÒ th-¬ng m¹i quèc tÕ trong viÖc gi¶i thÝchnguån gèc lîi Ých cña ngo¹i th-¬ng?9. H·y nªu mÆt h¹n chÕ cña c¸c lý thuyÕt cæ ®iÓn vÒth-¬ng m¹i quèc tÕ?10. §Æc ®iÓm cña ngo¹i th-¬ng trong mét nÒn kinh tÕmë cã qui m« nhá?11. Nh÷ng nhËn ®Þnh sau lµ ®óng hay sai: a) Mét n-íccã lîi thÕ tuyÖt ®èi míi cã lîi Ých trong th-¬ng m¹iquèc tÕ. b) Lîi thÕ tuyÖt ®èi nÕu thiÕu lîi thÕ sos¸nh th× kh«ng cã lîi trong th-¬ng m¹i quèc tÕ.12. Gi¶i thÝch lý do t¹i sao c¸c doanh nghiÖp l¹itham gia ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ? 1
  2. 2. Ch-¬ng 3+413. Nãi r»ng: “Kh«ng cã ngo¹i th­¬ng th× kh«ng tånt¹i c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i” cã ®óng kh«ng?14. Mèi quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ trong n-íc vµmë réng quan hÖ kinh tÕ víi bªn ngoµi?15. Nh÷ng c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña ngo¹ith-¬ng?16. Ngo¹i th-¬ng ®ãng gãp nh- thÕ nµo trong vÊn ®Ògi¶i quyÕt vèn vµ c«ng nghÖ trong qu¸ tr×nh ph¸ttriÓn kinh tÕ?17. Ngo¹i th-¬ng ®ãng gãp nh- thÕ nµo trong vÊn ®Ògi¶i quyÕt viÖc lµm vµ sö dông tµi nguyªn cã hiÖuqu¶ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ?18. Nãi “s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ngo¹ith­¬ng” cã ®óng kh«ng? Gi¶i thÝch mèi quan hÖ nµytrong ®iÒu kiÖn n-íc ta?19. Ngo¹i th-¬ng t¸c ®éng ®Õn viÖc më réng kh¶ n¨ngtiªu dïng néi ®Þa nh- thÕ nµo?20. Mèi quan hÖ gi÷a ngo¹i th-¬ng vµ thu hót vèn ®Çut- n-íc ngoµi?21. Ph©n biÖt chøc n¨ng cña ngo¹i th-¬ng víi t- c¸chlµ mét ngµnh kinh tÕ vµ víi t- c¸ch lµ mét kh©u cñaqu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi?22. H·y tr×nh bµy c¸c nhiÖm vô cña ho¹t ®éng ngo¹ith-¬ng ViÖt Nam hiÖn nay?23. Ngo¹i th-¬ng ®ãng gãp vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶kinh doanh, thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH ®Êt n-íc nh- thÕnµo?24. "TÝnh chÝnh trÞ" trong ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng cãnghÜa lµ g×? T¹i sao ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷akinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng? Ch-¬ng 525. Khi më réng bu«n b¸n víi n-íc ngoµi cÇn qu¸ntriÖt nh÷ng quan ®iÓm g×? V× sao? 2
  3. 3. 26. C¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng chñ yÕu?ChØ ra -u nh-îc ®iÓm cña c¸c chiÕn l-îc trong thùctiÔn? X227. §Æc ®iÓm cña chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ngViÖt Nam hiÖn nay?28. ChiÕn l-îc s¶n xuÊt thay thÕ nhËp khÈu: Néi dung;¦u, nh-îc ®iÓm? Xu h-íng ¸p dông trªn thÕ giíi?29. ChiÕn l-îc s¶n xuÊt h-íng vÒ xuÊt khÈu: Néi dung;¦u, nh-îc ®iÓm? Xu h-íng ¸p dông trªn thÕ giíi?30. C¨n cø lùa chän chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngo¹ith-¬ng? Ch-¬ng 931. C¸c lo¹i thuÕ suÊt trong biÓu thuÕ nhËp khÈu cñaViÖt Nam hiÖn nay?32. Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a thuÕ vµ h¹nng¹ch? X233. H·y nªu nh÷ng c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu chñ yÕu ëViÖt Nam? C«ng cô nµo quan träng nhÊt? V× sao? X234. Ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña thuÕ quan? X235. Nªu vai trß quan träng cña nhËp khÈu ®èi víi nÒnkinh tÕ? ThÕ nµo lµ nhËp khÈu bæ sung, nhËp khÈuthay thÕ? Cho VD? Trong ®iÒu kiÖn n-íc ta hiÖn nay,NK bæ sung hay NK thay thÕ quan träng h¬n?36. Nªu nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch nhËpkhÈu?37. T¹i sao l¹i ®­a ra nguyªn t¾c “Sö dông vèn nhËpkhÈu víi tinh thÇn tiÕt kiÖm vµ ®em l¹i hiÖu qu¶kinh tÕ cao”? Néi dung thùc hiÖn nguyªn t¾c “tiÕtkiÖm” nµy?38. ChÝnh s¸ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n2001-2010: C¨n cø ®Ó ®Ò ra chÝnh s¸ch? Néi dung cñachÝnh s¸ch? 3
  4. 4. 39. ThuÕ nhËp khÈu: Kh¸i niÖm? Môc ®Ých? X240. ThÕ nµo lµ b¶o hé danh nghÜa cña thuÕ quan (NPR)?C«ng thøc tÝnh? Cho VD?41. ThÕ nµo lµ b¶o hé thùc sù cña thuÕ quan (EPR)?C«ng thøc tÝnh? ý nghÜa cña b¶o hé thùc sù?42. Ph©n tÝch c¬ cÊu nhËp khÈu cña ViÖt Nam trongnh÷ng n¨m qua? Ph-¬ng h-íng c¶i biÕn c¬ cÊu nhËpkhÈu?43. Ph©n tÝch t×nh h×nh nhËp khÈu cña ViÖt Nam trongnh÷ng n¨m ®æi míi?44. Nªu c¸c c«ng cô qu¶n lý nhËp khÈu phi thuÕ quan?¦u, nh-îc ®iÓm?Xu h-íng ¸p dông? X245. Tr×nh bµy -u, nh-îc ®iÓm cña biÖn ph¸p thuÕ quanvµ phi thuÕ quan? Xu h-íng ¸p dông c¸c biÖn ph¸pnµy? Quan ®iÓm cña WTO vÒ c¸c biÖn ph¸p nµy? X246. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu mang tÝnh ®Þnhl-îng? ¦u, nh-îc ®iÓm? Thùc tiÔn ¸p dông ë ViÖt Nam?Quan ®iÓm cña WTO vÒ viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy?X247. Ph©n biÖt c¸c biÖn ph¸p b¶o hé th-¬ng m¹i t¹mthêi? Xu h-íng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy? X2 Ch-¬ng 1048. Khu chÕ xuÊt lµ g×? Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷aKCX, KCN vµ ®Æc khu kinh tÕ? Xu thÕ ph¸t triÓn cñahai h×nh thøc nµy? Vai trß cña KCX, KCN vµ ®Æc khukinh tÕ ®èi víi ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng?49. Tr×nh bµy néi dung cña c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh -tiÒn tÖ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu? X250. Kh¸i niÖm, t¸c dông cña gia c«ng xuÊt khÈu? C¸ch×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu hiÖn nay c¸c doanhnghiÖp ViÖt Nam ®ang ¸p dông? X351. §Ó qu¶n lý xuÊt khÈu, ViÖt Nam th-êng dïng nh÷ngbiÖn ph¸p g×? Nh÷ng biÖn ph¸p nµy cã m©u thuÉn víich-¬ng tr×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng? 4
  5. 5. 52. Kh¸i niÖm, ®iÒu kiÖn cña mét mÆt hµng xuÊt khÈuchñ lùc? Thùc tÕ x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñlùc ë ViÖt Nam.53. Cã nªn ®¸nh thuÕ xuÊt khÈu kh«ng? T¹i sao?54. Kh¸i niÖm vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i? Trong hai lo¹i tûgi¸ (tû gi¸ thùc tÕ vµ tû gi¸ chÝnh thøc) lo¹i nµocã ¶nh h-ëng nhiÒu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu? X255. Vai trß cña xuÊt khÈu trong viÖc lµm chuyÓn dÞchc¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn?56. §Ó ®Èy m¹nh vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu c¸c quècgia th-êng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p g×? Trong ®iÒu kiÖncña ViÖt Nam hiÖn nay th× biÖn ph¸p nµo quan trängnhÊt? X257. Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i? Sù gièng vµ kh¸c nhau so víiph¸ gi¸ hµng ho¸? T¸c dông cña hai biÖn ph¸p nµy ®èivíi ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng?58. Thùc tr¹ng c¬ cÊu thÞ tr-êng xuÊt khÈu cña ViÖtNam hiÖn nay vµ ph-¬ng h-íng c¶i biÕn trong giai®o¹n 2001-2010?59. Thùc tr¹ng c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt NamhiÖn nay vµ ph-¬ng h-íng c¶i biÕn trong giai ®o¹n2001-2010?60. Ph©n tÝch t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh÷ngn¨m gÇn ®©y?61. T¹i sao nãi xuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu chonhËp khÈu, phôc vô CNH-H§H ®Êt n-íc?62. Tr×nh bµy néi dung cña biÖn ph¸p Nhµ n-íc cÊp vµb¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu? X263. Trî cÊp xuÊt khÈu: Kh¸i niÖm, c¸c h×nh thøc, t¸cdông vµ xu h-íng ¸p dông? Quan ®iÓm cña WTO vÒ biÖnph¸p nµy? X264. VÏ s¬ ®å ph©n tÝch lîi Ých vµ chi phÝ cña trî gi¸xuÊt khÈu? Quan ®iÓm cña WTO vÒ biÖn ph¸p nµy? Ch-¬ng 11 5
  6. 6. 65. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th-¬ng lµ g×? C¸ch tÝnhhiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña xuÊt khÈu. Cho vÝ dô?66. HiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹i th-¬ng lµ g×? C¸ch tÝnhhiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña nhËp khÈu? Cho VD?67. Ph©n biÖt lîi nhuËn tµi chÝnh vµ lîi nhuËn kinhtÕ?68. Mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸ biÖt vµ hiÖuqu¶ kinh tÕ x· héi cña hiÖu qu¶ kinh tÕ ngo¹ith-¬ng?69. C¸ch tÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh cña NK? ChovÝ dô?70. Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµhiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña ho¹t ®éng ngo¹ith-¬ng? Cho VD?71. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶kinh tÕ - x· héi cña ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng? 6

×