Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đề Thi cuối kỳ bookbooming

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

đề Thi cuối kỳ bookbooming

  1. 1. Đại học ngoại thương Khoa lý luận chính trị Đề thi đường lốiCâu 1: Hãy làm rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản ViệtNam (3/2/1930)Câu 2: So với thời kì 1975-1985, quan điểm về hệ thống chính trị của Đảng giai đoạn từ1986 đến nay có điểm gì mới?Câu 3: Đảng cộng sản VN quan niệm như thế nào về nền kinh tế thị trường định hướngXHCN?

×