Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khoa lý luận chính trị Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Be the first to comment

Khoa lý luận chính trị Đường lối CMĐ ĐHNT-bookbooming

  1. 1. Khoa lý luận chính trị, Đh Ngoại Thương Đề thi tham khảo 1C©u1:Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ól·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t×m cho c¸ch m¹ngViÖt Nam mét con ®êng ®óng ®¾n?C©u2:Ph©n tÝch vµ chøng minh r»ng: con ®êng cøu níc cña ViÖt Nam do l·nhtô NguyÔn Ái Quèc lùa chän phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña lÞch sö c¸ch m¹ngViÖt Nam?C©u 3:Tr×nh bµy bèi c¶nh lÞch sö vµ nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ngCéng s¶n ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn sau c¸ch m¹ngth¸ng T¸m n¨m 1945?
  2. 2. Lời GiảiC©u1:Tr×nh bµy hoµn c¶nh lÞch sö vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ól·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t×m cho c¸ch m¹ngViÖt Nam mét con ®êng ®óng ®¾n?1.Hoµn c¶nh lÞch söa.Hoµn c¶nh quèc tÕ-Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX lµ thêi kú chñ nghÜa t b¶n chuyÓn sang chñnghÜa ®Õ quèc . Cïng víi nh÷ng m©u thuÉn vèn cã gi÷a giai cÊp v« s¶n vµ ts¶n, cßn xuÊt hiÖn nh÷ng m©u thuÉn míi, trong ®ã cã nh÷ng m©u thuÉn gi÷ac¸c d©n téc thuéc ®Þa víi chñ nghÜa ®Õ quèc .-Giai cÊp c«ng nh©n ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, ®îc trang bÞlý luËn M¸c-Lªnin, ý thøc tæ chøc , chÝnh trÞ vµ gi¸c ngé c¸ch m¹ng kh«ng ngõng®îc n©ng cao, chøng tá lµ mét lùc lîng chÝnh trÞ ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tËp hîp,®oµn kÕt nh÷ng ngêi bÞ ¸p bøc, lËt ®æ chñ nghÜa t b¶n, x©y dùng x· héi míi.-Sù th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng Th¸ng Mêi Nga (1917) më ra mét thêi ®¹i míi tronglÞch sö loµi ngêi.-Quèc tÕ céng s¶n ®îc thµnh lËp (1919) ®· ®ãng vai trß to lín ®èi víi phong trµocéng s¶n vµ sù ra ®êi cña hµng lo¹t §¶ng céng s¶n trªn thÕ giíi.a.Hoµn c¶nh trong níc.-Sau thÊt b¹i cña phong trµo yªu níc theo c¸c khuynh híng chÝnh trÞ kh¸c nhau,c¸ch m¹ng níc ta ®ang l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®êng lèicøu níc.-Nhu cÇu bøc thiÕt ®Æt ra lóc nµy lµ cÇn ph¶i t×m ra mét ®êng lèi cøu níc®óng ®¾n, ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ phï hîp víixu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. NhiÒu chiÕn sÜ yªu níc vÉn tiÕp tôc ®i t×m ®êngcøu níc. NguyÔn ¸i Quèc lµ mét trong nh÷ng chiÕn sÜ ®ã.2.C¸c yÕu tè ®· gãp phÇn ®Ó l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc tiÕp thu ®îc chñ nghÜaM¸c-Lªnin.a.YÕu tè d©n téc.-NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi kÕ thõa mét c¸ch xuÊt x¾c nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèngv¨n ho¸ ®Ñp cña d©n téc . §ã lµ truyÒn thèng bÊt khuÊt, cÇn cï lao ®éng , yªuhoµ b×nh, träng ®¹o lý....mµ næi bËt h¬n c¶ lµ truyÒn thèng yªu níc.a.YÕu tè b¶n th©n.-Sinh ra trong mét gia ®×nh nho häc yªu níc, lín lªn trªn quª h¬ng giµu truyÒnthèng ®Êu tranh bÊt khuÊt, l¹i ®îc tiÕp nhËn sù gi¸o dôc cña gia ®×nh theo t t-ëng yªu níc, th¬ng d©n....tÊt c¶ ®· h×nh thµnh cho NguyÔn ¸i Quèc lßng c¨m thïgiÆc Ph¸p x©m lîc vµ phong kiÕn tay sai, th«ng c¶m víi nçi khæ cña nh©n d©n ,ngay tõ thêi niªn thiÕu. Tuy chÞu ¶nh hëng tinh thÇn yªu níc cña cha anh, nhngb»ng suy nghÜ ®éc lËp, trÝ tuÖ thiªn tµi ®· t¹o cho Ngêi mét chÝ híng hoµn toµnkh¸c víi c¸c phong trµo yªu níc ®¬ng thêi. Ngêi sím thÊy nh÷ng h¹n chÕ, sai lÇmcña c¸c nhµ c¸ch m¹ng tiÒn bèi nªn ®· chän híng ®i sang T©y ¢u võa ®Ó t©mxem xÐt t×nh h×nh, nghiªn cøu lý luËn vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng®iÓn h×nh trªn thÕ giíi , võa tham gia lao ®éng vµ ®Êu tranh trong hµng ngò giai
  3. 3. cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c níc ®Ó t×m ®êng cøu níc. §ã lµ sùlùa chän s¸ng suèt, ®óng ®¾n, mang tÇm vãc lÞch sö.-Ngay tõ thêi trÎ Ngêi ®· béc lé nh÷ng phÈm chÊt giµu lßng nh©n ¸i, ham hiÓubiÕt, cã hoµi b·o lín, cã chÝ cøu níc....nh÷ng phÈm chÊt ®ã ®· ®îc rÌn luyÖn vµph¸t huy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Ngêi. Nhê vËy, gi÷a nhiÒu häcthuyÕt, quan ®iÓm kh¸c nhau, Ngêi ®· biÕt t×m hiÓu, ph©n tÝch kÕt hîp lý luËnvíi thùc tiÔn ®Ó t×m ra ch©n lý “Muèn cøu níc vµ gi¶i phãng d©n téc kh«ng cãcon ®êng nµo kh¸c con ®êng c¸ch m¹ng v« s¶n”.a.YÕu tè thêi ®¹i.-NguyÔn ¸i Quèc sinh ra vµ lín lªn trong thêi ®¹i cã nhiÒu chuyÓn biÕn quanträng. Trong hµnh tr×nh ®i t×m ®êng cøu níc, Ngêi ®· cã mÆt ë Ch©u ¢u-trungt©m cña nh÷ng sù kiÖn lÞch sö lµm chÊn ®éng thÕ giíi. §îc tiÕp cËn víi nh÷ngbiÕn cè lín cña thêi ®¹i, trùc tiÕp tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ s«inæi, ®îc nghiªn cøu lý luËn ®· gióp NguyÔn ¸i Quèc dÇn dÇn nhËn thøc ®îc quiluËt ph¸t triÓn cña lÞch sö vµ ch©n lý cña thêi ®¹i. §Æc biÖt, LuËn c¬ng cñaLªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa ®· më ra c¸nh cöa ®Ó Ngêi ®i®Õn víi chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ c¸ch m¹ng v« s¶n.-N¨m 1920 t¹i §¹i héi §¶ng X· héi Ph¸p víi viÖc bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp QuèctÕ Céng s¶n vµ thµnh lËp §¶ng céng s¶n Ph¸p, Ngêi kh¼ng ®Þnh sù lùa chändøt kho¸t: §øng h¼n vÒ phÝa Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ quèc tÕ céng s¶n.C©u2:Ph©n tÝch vµ chøng minh r»ng: con ®êng cøu níc cña ViÖt Nam do l·nhtô NguyÔn Ái Quèc lùa chän phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña lÞch sö c¸ch m¹ngViÖt Nam?1.Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®i t×m con ®êng cøu níc trong hoµn c¶nh phong trµoyªu níc ViÖt Nam ®ang khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®êng lèi.-Sù x©m lîc vµ thèng trÞ cña ®Õ quèc Ph¸p kh«ng nh÷ng lµm cho d©n téc tamÊt ®éc lËp, chñ quyÒn mµ cßn k×m h·m níc ta trong vßng l¹c hËu.-M©u thuÉn gi÷a d©n téc ViÖt Nam víi ®Õ quèc Ph¸p cµng trë nªn s©u s¾c.-§¸nh ®uæi thùc d©n Ph¸p x©m lîc, giµnh l¹i nÒn ®éc lËp cho níc nhµ lµ mét ®ßihái bøc thiÕt cña d©n téc ta.-Ngay tõ khi thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu x©m lîc níc ta, tuy phong trµo yªu níc chèngPh¸p ®· diÔn ra m¹nh mÏ liªn tôc nhng ®Òu kh«ng giµnh ®îc th¾ng lîi. Mét trongnh÷ng nguyªn nh©n thÊt b¹i lµ nh©n d©n ta cha cã mét ®êng lèi c¸ch m¹ng thÝchhîp víi thêi ®¹i míi cña lÞch sö , thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng v« s¶n, cha cã mét lùc lîng l·nh ®¹o cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®a c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc®Õn thµnh c«ng.-Sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc cµng l©m vµo cuéc khñng ho¶ng s©u s¾c vÒ ®-êng lèi cøu níc. VÊn ®Ò ®Æt ra lóc nµy lµ: CÇn ph¶i t×m mét con ®êng cøu níckh¸c víi con ®êng phong kiÕn vµ con ®êng d©n chñ t s¶n. §ã lµ mét ®ßi hái tÊtyÕu cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.1.Hå ChÝ Minh ®· t×m thÊy con ®êng cøu níc ®óng ®¾n.-Ngµy 5-6-1911: Hå ChÝ Minh ra ®i t×m ®êng cøu níc cho d©n téc . Ngêi sangPh¸p , híng vÒ n¬i cã nh÷ng t tëng tiÕn bé “Tù do”, “B×nh ®¼ng”, “B¸c ¸i”. Ngêi®i nhiÒu níc Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u Phi....Ngêi muèn “xem xÐt” hä lµm nhthÕ nµo ®Ó trë vÒ gióp ®ång bµo “cøu níc”.
  4. 4. -Trong thêi gian sèng vµ lao ®éng ë níc ngoµi. Ngêi ®· tham gia vµo c¸c ho¹t®éng chÝnh trÞ vµ phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp c«ng nh©n vµ lao ®éngc¸c níc, ®îc tiÕp xóc víi nhiÒu sù kiÖn lÞch sö quan träng.-Qua thùc tiÔn ®Êu tranh , qua häc tËp vµ nghiªn cøu c¸c häc thuyÕt c¸ch m¹ngkh¸c nhau. Hå ChÝ Minh ®· sím nhËn thøc ®îc nh÷ng ch©n lý vÒ giai cÊp , d©ntéc vµ thêi ®¹i . Ngêi thÊy râ chñ nghÜa ®Õ quèc , chñ nghÜa thùc d©n lµ nguångèc cña mäi sù ®au khæ cña giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ëchÝnh quèc còng nh ë thuéc ®Þa. Ngêi kh©m phôc c¸c cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ,nhng Ngêi cho r»ng nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng nµy lµ “kh«ng ®Õn n¬i”, v× nã kh«ngthùc sù mang l¹i h¹nh phóc cho nh©n d©n . Vµ quyÕt ®Þnh: C¸ch m¹ng ViÖtNam kh«ng thÓ ®i theo con ®êng nµy.-C¸ch m¹ng th¸ng Mêi th¾ng lîi lµ mét sù kiÖn ®Æc biÖt quan träng. Nã më ramét thêi ®¹i míi trong lÞch sö nh©n lo¹i, thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªnchñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi thÕ giíi.-C¸ch m¹ng th¸ng Mêi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn t tëng chÝnhtrÞ cña Hå ChÝ Minh. Ngêi ®· t×m thÊy ë ®Êy nh÷ng t tëng míi chØ ra con ®ênggi¶i phãng cho c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc trªn thÕ giíi.-ViÖc Hå ChÝ Minh bá phiÕu t¸n thµnh quèc tÕ thø III vµ thµnh lËp §¶ng Céngs¶n Ph¸p n¨m 1920 kh¼ng ®Þnh sù lùa chän døt kho¸t cña Ngêi: §øng h¼n vÒphÝa c¸ch m¹ng th¸ng Mêi vµ Quèc tÕ céng s¶n.-Sù lùa chän ®ã còng lµ bíc quan träng , kh¼ng ®Þnh Hå ChÝ Minh ®· t×m thÊycon ®êng cøu níc ®óng ®¾n cho nh©n d©n ta. §ã lµ con ®êng gi¶i phãng d©ntéc theo chñ nghÜa M¸c-Lªnin, kÕt hîp gi¶i phãng d©n téc víi gi¶i phãng giai cÊpc«ng nh©n , nh©n d©n lao ®éng vµ gi¶i phãng toµn x· héi .Cèt lâi cña con ®êngcøu níc cña Hå ChÝ Minh lµ ®éc lËp, tù do g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi -§ã lµcon ®êng cøu níc ®óng ®¾n nhÊt v× nã ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quancña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam vµ phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cñalÞch sö .C©u 3:Tr×nh bµy bèi c¶nh lÞch sö vµ nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ngCéng s¶n ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn sau c¸ch m¹ngth¸ng T¸m n¨m 1945?1.Chñ tr¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng.-§¶ng x¸c ®Þnh:+Cuéc c¸ch m¹ng §«ng D¬ng lóc nµy vÉn lµ cuéc c¸ch m¹ng d©n téc gi¶i phãng,khÈu hiÖu ®Êu tranh vÉn lµ “D©n téc trªn hÕt, Tæ quèc trªn hÕt!”+KÎ thï chÝnh cña c¸ch m¹ng lóc nµy lµ thùc d©n Ph¸p x©m lîc.+NhiÖm vô cña nh©n d©n c¶ níc ta lóc nµy lµ ph¶i cñng cè chÝnh quyÒn ,chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc, bµi trõ néi ph¶n, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n.-§Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ã cÇn ph¶i:+VÒ néi chÝnh: Xóc tiÕn viÖc bÇu cö Quèc héi, thµnh lËp ChÝnh phñ chÝnhthøc, lËp HiÕn ph¸p, trõng trÞ bän ph¶n ®éng chèng ®èi hiÖn hµnh, cñng cèchÝnh quyÒn nh©n d©n .+VÒ qu©n sù: §éng viªn lùc lîng toµn d©n kiªn tr× kh¸ng chiÕn, tæ chøc vµ l·nh®¹o cuéc kh¸ng chiÕn l©u dµi.
  5. 5. +VÒ ngo¹i giao: Kiªn tr× c¸c nguyªn t¾c “b×nh ®¼ng, t¬ng trî” thªm b¹n, bít thï;thùc hiÖn khÈu hiÖu “Hoa-ViÖt th©n thiÖn” ®èi víi qu©n Tëng Giíi Th¹ch vµ chñtr¬ng “®éc lËp vÒ chÝnh trÞ , nh©n nhîng vÒ kinh tÕ” ®èi víi Ph¸p.Nh÷ng chñ tr¬ng nªu trªn cña §¶ng ®· gi¶i quyÕt kÞp thêi nhiÒu vÊn ®Ò quanträng vÒ chØ ®¹o chiÕn lîc vµ s¸ch lîc c¸ch m¹ng trong t×nh thÕ míi v« cïngphøc t¹p vµ khã kh¨n cña níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ võa míi khai sinh.-BiÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn :-VÒ kinh tÕ:+Tæ chøc cøu ®ãi vµ ®Ò phßng n¹n ®ãi cho d©n. Trong phiªn häp ®Çu tiªnngµy 3-9-1945, Héi ®ång ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi ®· bµn vÒ biÖn ph¸pchèng ®ãi. NhiÒu biÖn ph¸p nh tæ chøc l¹c quyªn, lËp “Hò g¹o cøu ®ãi”, tæ chøc“Ngµy ®ång t©m” ®Ó gãp g¹o cøu ®ãi: kh«ng dïng g¹o, ng«, khoai s¾n nÊu rîu...+BiÖn ph¸p c¬ b¶n l©u dµi lµ t¨ng gia s¶n xuÊt. Vµ c¸c phong trµo ®ua tranh t¨nggia s¶n xuÊt dÊy lªn kh¾p ë c¸c ®Þa ph¬ng.+chÝnh phñ c¸ch m¹ng ra S¾c lÖnh sè 11, b·i bá thuÕ th©n vµ c¸c thø thuÕ v«lý kh¸c cña chÕ ®é cò, ra th«ng t gi¶m t« 25%.KÕt qu¶: §· ®Èy lïi ®îc n¹n ®ãi. §êi sèng nh©n d©n , ®Æc biÖt lµ ®êi sèng n«ngd©n ®îc c¶i thiÖn mét bíc.-VÒ tµi chÝnh+ChÝnh phñ ra s¾c lÖnh vÒ “Quü ®éc lËp” vµ “TuÇn lÔ vµng” nh»m ®éng viªntinh thÇn tù nguyÖn ®ãng gãp cña nh©n d©n ®Ó “gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp cñaTæ quèc”.+ChÝnh phñ ra S¾c lÖnh ph¸t hµnh tiÒn ViÖt Nam ®Ó thay thÕ giÊy b¹c §«ngD¬ng. Khã kh¨n vÒ tµi chÝnh dÇn ®îc kh¾c phôc.-VÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc.+Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ký S¾c lÖnh thµnh lËp c¬ quan b×nh d©n häc vô, ph¸t®éng phong trµo xo¸ mï ch÷. KÕt qu¶ c¸c trêng tiÓu häc, trung häc ph¸t triÓnm¹nh, bíc ®Çu cã ®æi míi theo tinh thÇn ®éc lËp d©n chñ.+X©y dùng ®¹o ®øc míi víi néi dung “cÇn-kiÖm-liªm-chÝnh” , bµi trõ c¸c tÖ n¹nx· héi cò nh: cê b¹c, rîu chÌ, hñ tôc....ra khái ®êi sèng x· héi.-VÒ chÝnh trÞ-qu©n sù.+Ngµy 8-9-1945, Chñ tÞch ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi níc ViÖt Nam d©nchñ céng hoµ ra S¾c lÖnh vÒ cuéc tæng tuyÓn cö bÇu Quèc héi.+Ngµy 6-1-1946, Tæng quyÓn cö bÇu cö Quèc héi: 89% cö tri c¶ níc h¨ng h¸i ®ibá phiÕu bÇu Quèc héi.+333 ®¹i biÓu ®îc bÇu vµo Quèc héi ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ cénghoµ.+Ngµy 2-3-1946, Quèc héi kho¸ I häp phiªn ®Çu tiªn, th«ng qua danh s¸chChÝnh phñ liªn hiÖp chÝnh thøc do Hå ChÝ Minh lµm Chñ tÞch.+Ngµy 9-11-1946 HiÕn ph¸p ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµchÝnh thøc c«ng bè.+ViÖc x©y dùng lùc lîng vò trang nh©n d©n còng ®îc chó träng kh¾p n¬i trªn®Êt níc.-Bµi trõ néi ph¶n: §èi víi tæ chøc ph¶n c¸ch m¹ng dïng khÈu hiÖu “§oµn kÕtchèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc, ph¶n ®èi chia rÏ ®Ó v¹ch mÆt ph¸ ho¹i cñachóng”.
  6. 6. -§Êu tranh chèng ngo¹i x©m: Thùc hiÖn nguyªn t¾c ngo¹i giao “B×nh ®¼ng t¬ngtrî, thªm b¹n, bít thï”. §èi víi qu©n ®éi Tëng thùc hiÖn “Hoa-ViÖt th©n thiÖn”+Tríc ngµy 6-3-1946 §¶ng ta ®· cã s¸ch lîc hoµ ho·n víi Tëng vµ tay sai ë miÒnB¾c ®Ó tËp trung lùc lîng ®¸nh ®uæi Ph¸p ë miÒn Nam. §èi víi Tëng, ta chñ tr-¬ng tr¸nh xung ®ét vò trang, nh©n nhîng chóng mét sè yªu s¸ch vÒ kinh tÕ vµchÝnh trÞ : NhËn cung cÊp mét phÇn l¬ng thùc, thùc phÈm.+§èi víi qu©n Ph¸p ë miÒn Nam: Kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p;c¶ níc ñng hé Nam Bé kh¸ng chiÕn víi c¸c phong trµo “Nam TiÕn”, “ñng hé NamBé kh¸ng chiÕn”.+Ngµy 28-2-1946 Ph¸p vµ Tëng ký hiÖp íc Hoa-Ph¸p, Ph¸p sÏ thay thÕ qu©n T-ëng gi¶i gi¸p qu©n NhËt ë miÒn B¾c nªn ®· ®Æt nh©n d©n ta vµo hai con ®-êng: mét lµ: cÇm vò khÝ chiÕn ®Êu chèng thùc d©n Ph¸p; hai lµ: hoµ ho·n nh©nnhîng Ph¸p ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®èi phã víi nhiÒu kÎ thï mét lóc, ®Èy 20 v¹n qu©nTëng ra khái miÒn B¾c, tranh thñ thêi gian cñng cè lùc lîng c¸ch m¹ng.+ChiÒu 6-3-946, ta ®· ký HiÖp ®Þnh s¬ bé víi Ph¸pQua ®ã, viÖc ký HiÖp ®Þnh s¬ bé lµ mét trñ ch¬ng s¸ch lîc ®óng ®¾n cña§¶ng, ChÝnh phñ vµ Hå ChÝ Minh. Ta ®· lo¹i trõ ®îc mét kÎ thï nguy hiÓm lµqu©n Tëng vµ tay sai cña chóng ra khái níc ta. Tranh thñ thêi gian hoµ b×nh cÇnthiÕt ®Ó cñng cè chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng , chuÈn bÞ lùc lîng mäi mÆt cho cuéckh¸ng chiÕn l©u dµi chèng thùc d©n Ph¸p vÒ sau.

×