Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handout ch.9 chinh sach nk-full (090512) bookbooming

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Handout ch.9 chinh sach nk-full (090512) bookbooming

 1. 1. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 CHƯƠNG 9 CHÍNH SÁCH NH P KH U Néi dung: I. Vai trß cña NK II. Nh÷ng nguyªn t¾c v chÝnh s¸ch NK III. C¸c c«ng cô qu¶n lý, NK IV. §Þnh h−íng sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý NK 1 I. Vai trß cña NhËp khÈu: 1. NK bæ sung v NK thay thÕ: a) Kh¸i niÖm: NK bæ sung: NK thay thÕ: Ph©n biÖt? 2 2. Vai trß cña NK: Vai trß 1: NK t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu KT theo h−íng CNH ®Êt n−íc. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu KT theo h−íng CNH? Vai trß 1 thÓ hiÖn ë: • NK gióp ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao tr×nh ®é SX vµ NSL§. • NK t¹o nÒn t¶ng CSVC-KThuËt cho c¸c ngµnh SX 3 1
 2. 2. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 Vai trß 2: NK bæ sung kÞp thêi nh÷ng mÆt mÊt c©n ®èi cña nÒn KT, ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng, æn ®Þnh. NhiÒu n¨m tr−íc, nÒn KT ViÖt Nam bÞ mÊt c©n ®èi: - Gi÷a TiÕt kiÖm vµ §Çu t−/ TiÕt kiÖm vµ Tiªu dïng: - Gi÷a XK vµ NK: - Gi÷a TiÒn vµ Hµng: - Gi÷a tû träng CN vµ NN: 4 Vai trß 3: NK gãp phÇn n©ng cao møc sèng, tr×nh ®é TD cña nh©n d©n. • Trùc tiÕp: • Gi¸n tiÕp: Vai trß 4: NK thóc ®Èy XK - NK lµ nguån cung cÊp ®Çu vµo cho SX víi môc ®Ých XK. - NK lµ tiÒn ®Ò thiÕt lËp mèi quan hÖ b¹n hµng, më mang thÞ tr−êng tiªu thô cho hµng XK. 5 II. nguyªn t¾c vµ chÝnh s¸ch NK 1. Nguyªn t¾c NK: Nguyªn t¾c 1: Sö dông vèn NK tiÕt kiÖm, hîp lý ®em l¹i hiÖu qu¶ KT cao Lý do? - Nguån ngo¹i tÖ? - HiÖn nay Ýt c¬ héi NK b ng vay nî - TiÕt kiÖm v hiÖu qu¶ l vÊn ®Ò c¬ b¶n ®èi víi mçi quèc gia còng nh− cña mçi DN. Néi dung cña tiÕt kiÖm trong NK: 1. VÒ mÆt h ng: 2. VÒ sè l−îng: 3. VÒ thêi gian: 4. VÒ gi¸ c¶: 6 2
 3. 3. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 Nguyªn t¾c 2: NK thiÕt bÞ kü thuËt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i CÇn hiÓu “Tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i” trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay l ntn? Thùc hiÖn: Ph−¬ng ch©m “®i t¾t, ®ãn ®Çu, nhanh chãng tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i”. Nguyªn t¾c 3: NK ph¶i b¶o vÖ vµ thóc ®Èy SX trong n−íc ph¸t triÓn, t¨ng nhanh XK. 7 Nguyªn t¾c 4: NK cÇn kÕt hîp chÆt chÏ víi XK - KÕt hîp vÒ kim ng¹ch/gi¸ trÞ: - KÕt hîp vÒ mÆt h ng: - Sö dông NK l nguån cung cÊp ®Çu v o ®ñ tiªu chuÈn ®Ó SX h ng XK. - Coi NK l môc ®Ých chÝnh cña XK. Nguyªn t¾c 5: Chó träng x©y dùng thÞ tr−êng NK æn ®Þnh l©u dµi 8 2. C¬ cÊu ngµnh hµng NK: a. Kh¸i niÖm: Lµ mèi t−¬ng quan tû lÖ gi÷a c¸c nhãm ngµnh hµng trong tæng kim ng¹ch NK. b. Ph©n lo¹i c¸c nhãm ngµnh hµng NK: - T− liÖu SX: Theo Q§ sè 91-TTg (13/11/1992) bao gåm: ThiÕt bÞ to n bé, ThiÕt bÞ lÎ, Dông cô, phô tïng v Nguyªn nhiªn vËt liÖu. - T− liÖu tiªu dïng (H ng TD): xem kh¸i niÖm t¹i Th«ng t− liªn Bé sè 01/TM-TCHQ (20/1/1996) 9 3
 4. 4. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 3. T×nh h×nh NhËp khÈu ë ViÖt Nam: Kim ng ch XNK và Nh p siêu 1990-2007 (ĐVT: tri u USD) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 Nh p kh u 2,752 8,155 15,637 36,881 44,410 62,682 Xu t kh u 2,404 5,449 14,450 32,233 39,605 48,561 Nh p siêu 348 2,707 1,187 4,648 4,805 14,121 10 Nh p kh u Xu t kh u Nh p siêu 9 nhãm thÞ tr−êng XNK: 1- ASEAN 2- §«ng B¾c ¸ 3- EU v c¸c n−íc T©y B¾c ¢u kh¸c 4- LB Nga v CIS 5- §«ng ¢u 6- B¾c Mü (M , Canada) 7- Mü Latinh v Caribª (Trung, Nam M ) 8- Australia v New Zealand (Ch©u §¹i D−¬ng) 9- Nam ¸, Trung §«ng v Ch©u Phi 11 5. ChÝnh s¸ch NhËp khÈu trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KT-XH: • D nh ngo¹i tÖ ®Ó NK nguyªn nhiªn vËt liÖu phôc vô SX trong n−íc. • ¦u tiªn NK m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ míi phôc vô môc tiªu CNH, H§H, cho t¨ng tr−ëng XK. • TiÕt kiÖm ngo¹i tÖ, chØ NK vËt t− phôc vô SX h ng XK v SX h ng TD ®Ó gi¶m thiÓu nhu cÇu NK. • D nh mét tû lÖ ngo¹i tÖ thÝch hîp ®Ó NK t− liÖu TD thiÕt yÕu • B¶o hé chÝnh ®¸ng SX néi ®Þa. 12 4
 5. 5. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 III. c«ng cô qu¶n lý NhËp KhÈu Kh¸i niÖm: Lµ nh÷ng biÖn ph¸p, thñ tôc mµ Nhµ n−íc ®−a ra nh»m t¸c ®éng vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng NK cña c¸c doanh nghiÖp. §−îc chia th nh 2 nhãm: - ThuÕ quan/ThuÕ NK (Tariff) - C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan (Non-tariff Measures) 13 1. ThuÕ NK: 1.1. Kh¸i niÖm: Lµ lo i thu gi¸n thu ®¸nh vµo c¸c mÆt hµng mËu dÞch vµ phi mËu dÞch ®−îc phÐp NK khi ®i qua khu vùc h¶i quan cña mét n−íc. - §èi t−îng ®¸nh thuÕ? - §èi t−îng nép thuÕ? - §èi t−îng chÞu thuÕ NK? - C¬ quan thu thuÕ? LuËt thuÕ XK, thuÕ NK sè 45/2005/QH11 ng y 14/06/2005 (cã hiÖu lùc tõ 1/1/2006) 14 1.2. Môc ®Ých vµ t¸c dông cña thuÕ NK: 1) T¹o nguån thu cho Ng©n s¸ch NN. 2) Gãp phÇn h−íng dÉn tiªu dïng. 3) C«ng cô ®Ó ph©n biÖt ®èi xö trong QHTM. 4) C«ng cô b¶o hé SX néi ®Þa. 15 5
 6. 6. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 1.2.2 H−íng dÉn Tiªu dïng ThuÕ NK l m gi¶m thu nhËp kh¶ dông cña NTD 1) §èi víi tiªu dïng cho c¸ nh©n: - Hµng kh«ng khuyÕn khÝch NK, xa x : thuÕ cao - Hàng thiÕt yÕu: thuÕ thÊp. 2) §èi víi tiªu dïng cho SX: - Møc thuÕ t¨ng dÇn theo møc ®é chÕ biÕn 1.2.3. L c«ng cô ph©n biÖt ®èi xö trong quan hÖ TM víi c¸c n−íc 16 1.2.4. ThuÕ NK gãp phÇn b¶o vÖ v thóc ®Èy SX néi ®Þa ph¸t triÓn a. T¸c ®éng cña thuÕ NK: - S¬ ®å “Lîi Ých vµ Chi phÝ cña thuÕ NK” b. Tû suÊt b¶o hé: - Tû suÊt b¶o hé danh nghÜa (NRP) NRP = Nominal Rate of Protection - Tû suÊt b¶o hé hiÖu qu¶ thùc (ERP) ERP = Effective Rate of Protection 17 1.3. H×nh thøc ®¸nh thuÕ: 1.3.1. ThuÕ theo l−îng (Specific Tariff) 1.3.2. ThuÕ theo gi¸ trÞ (Ad-valorem Tariff) 1.3.3. ThuÕ hçn hîp (Compound Tariff) C¸c h×nh thøc kh¸c: ThuÕ theo mïa: H¹n ng¹ch thuÕ quan: (tariff quota) ThuÕ lùa chän ThuÕ tÝnh theo gi¸ tiªu chuÈn 18 6
 7. 7. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 1.4. C¸ch tÝnh thuÕ NK: Sè l−îng NK: Gi¸ tÝnh thuÕ: • Lµ Gi¸ mua t¹i cöa khÈu nhËp bao gåm c¶ phÝ vËn t¶i (F) vµ phÝ b¶o hiÓm (I) – Gi¸ CIF. (Th«ng t− 08/2002/TT-BTC ngµy 23/1/2002 cña BTC “H−íng dÉn thùc hiÖn ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ NK theo H§MBNT”) 19 HiÖn nay: Ngh đ nh 149/2005/NĐ-CP (8-12-2005) quy ®Þnh: - L gi¸ th c t ph i tr tÝnh ®Õn cöa khÈu NK ®Çu tiªn theo gi¸ hîp ®ång. Th«ng t− 113/2005/TT-BTC (15-12-2005) quy ®Þnh cô thÓ vÒ c¸ch x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo 6 c¸ch cña HiÖp ®Þnh vÒ TrÞ gi¸ H¶i quan cña WTO (ACV): 1. TrÞ gi¸ giao dÞch (Transaction Value) 2. TrÞ gi¸ GD h ng ®ång nhÊt (Identical goods) 3. TrÞ gi¸ GD h ng t−¬ng tù (Similar goods) 4. TrÞ gi¸ quy n¹p (Deductive Value) 5. TrÞ gi¸ tÝnh to¸n (Computed Value) 6. Ph−¬ng ph¸p dù phßng (Fall-back method) 20 ThuÕ suÊt: a-BiÓu thuÕ quan: L tËp hîp danh s¸ch c¸c nhãm mÆt h ng NK (XK) cã quy ®Þnh ®Çy ®ñ sè hiÖu (m· sè thuÕ), m« t¶ h ng ho¸ v thuÕ suÊt. - Dßng thuÕ (Tariff line): BiÓu thuÕ NK hiÖn t¹i cña ViÖt Nam: • BiÓu thuÕ NK −u ®·i theo tiªu chuÈn ASEAN (AHTN - 2007) (Q§ 106/2007/Q§-BTC ng y 20-12-2007, cã hiÖu lùc tõ 1- 1-2008). - Tæng sè cã kho¶ng 9.069 dßng thuÕ. - M· sè thuÕ cña MH/nhãm MH ®−îc chi tiÕt ®Õn cÊp ®é 10 sè, 21 7
 8. 8. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 - BiÓu thuÕ NK −u ®·i gåm 21 phÇn, 97 ch−¬ng (Ch−¬ng 77 ®Ó dù phßng) v ®−îc chia th nh 6 cét: • Cét 1: M· hiÖu cña Nhãm h ng (4 sè) • Cét 2: M· hiÖu cña Ph©n nhãm h ng (6 sè) • Cét 3: M· hiÖu cña Ph©n nhãm h ng (8 sè) • Cét 4: M· hiÖu cña MÆt h ng (10 sè) • Cét 5: M« t¶ h ng ho¸ • Cét 6: Møc thuÕ suÊt NK (Xem thªm QuyÕt ®Þnh 106/2007/Q§-BTC (20-12-2007) v biÓu thuÕ ®i kÌm) 22 b-ThuÕ suÊt trong BiÓu thuÕ quan: 1988: 2 lo¹i: phæ th«ng v tèi thiÓu 1991: 2 lo¹i: th«ng th−êng v −u ®·i 1998: cã 3 lo¹i: −u ®·i, −u ®·i ®Æc biÖt v th«ng th−êng 2005: Theo LuËt thuÕ XK, thuÕ NK hiÖn h nh (LuËt sè 45/2005/QH-11) quy ®Þnh ¸p dông 3 lo¹i thuÕ suÊt: −u ®·i, −u ®·i ®Æc biÖt v th«ng th−êng. 2007: Trong biÓu thuÕ míi ¸p dông tõ 2008 chØ ghi mét møc thuÕ suÊt −u ®·i (thuÕ suÊt cam kÕt theo WTO) … L−u ý: ThuÕ suÊt GSP 23 1.5. Ba lo¹i thuÕ quan ®Æc biÖt: a) ThuÕ chèng trî cÊp (Countervailing Duty) ThuÕ ®¸nh vµo hµng NK n−íc ngoµi ®−îc h−ëng trî cÊp cña CP. b) ThuÕ chèng ph¸ gi¸ (Anti-Dumping Duty) ThuÕ ®¸nh vµo hµng NK nư c ngoài bÞ xÐt lµ b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ t¹i n−íc NK. c) ThuÕ chèng ph©n biÖt ®èi xö (xem thªm LuËt thuÕ 2005) 24 8
 9. 9. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 II. C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan (NTMs) 2.1. Kh¸i niÖm: Ph©n biÖt NTMs v NTBs NTMs rÊt ®a d¹ng v phøc t¹p: Xu thÕ hiÖn nay l lo¹i bá dÇn NTBs, thuÕ ho¸ c¸c NTBs (tariffication of NTBs). 2.2. Ph©n lo¹i: Nhãm 1: C¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ®Þnh l−îng (Quantitative Restrictions - QRs) a-CÊm NK: b-H¹n ng¹ch NK: c-GiÊy phÐp NK: 25 a-CÊm NK (Import Prohibition): Môc ®Ých: • B¶o ®¶m An ninh quèc gia; • B¶o vÖ ®¹o ®øc XH, thuÇn phong mü tôc; • B¶o vÖ con ng−êi, ®éng vËt, thùc vËt; • Liªn quan tíi NK hoÆc XK v ng, b¹c; • B¶o vÖ t i s¶n quèc gia vÒ nghÖ thuËt, lÞch sö hay kh¶o cæ • B¶o vÖ c¸c t i nguyªn thiªn nhiªn khan hiÕm; (ViÖt Nam?) 26 b-H¹n ng¹ch NK (Import Quota) Kh¸i niÖm: L quy ®Þnh vÒ sè l−îng hay gi¸ trÞ h ng ho¸ ®−îc NK tõ mét thÞ tr−êng hay NK nãi chung, trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (th−êng l 1 n¨m). Ph©n lo¹i: theo thÞ tr−êng - H¹n ng¹ch quèc gia: - H¹n ng¹ch khu vùc: - H¹n ng¹ch toµn cÇu: Căn c x¸c ®Þnh h¹n ng¹ch: Môc ®Ých cña h¹n ng¹ch: T¸c ®éng cña h¹n ng¹ch: S¬ ®å 27 9
 10. 10. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 Quy ®Þnh cña WTO? §iÒu XI – GATT/1994: kh«ng cho phÐp c¸c n−íc sö dông h¹n ng¹ch ®Ó h¹n chÕ NK. §iÒu XVIII – GATT/1994: TH ®Æc biÖt vÉn cho phÐp sö dông nh−: • Kh¾c phôc sù khan hiÕm trÇm träng vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm, s¶n phÈm thiÕt yÕu. • B¶o vÖ t×nh h×nh t i chÝnh ®èi ngo¹i v C¸n c©n thanh to¸n. • Víi môc ®Ých gièng CÊm NK:… H n ng¹ch thuÕ quan (Tariff Quota) 28 c-GiÊy phÐp NK (Import Licenses) H ng hãa muèn NK v o l·nh thæ mét n−íc ph¶i xin giÊy phÐp cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Môc ®Ých: Ph©n lo¹i: Theo HiÖp ®Þnh ILP cña WTO: • GiÊy phÐp tù ®éng: • GiÊy phÐp kh«ng tù ®éng: ë ViÖt Nam? N§ 89CP (15/12/1995), cã hiÖu lùc tõ 1/2/1996: - Q§ sè 46/2001/Q§-TTg (04/04/2001): - Q§ sè 41/2005/Q§-TTg (02/03/2005): 29 Nhãm 2: C¸c biÖn ph¸p t−¬ng ®−¬ng thuÕ quan (Para-tariff measures) - L c¸c biÖn ph¸p l m t¨ng gi¸ h ng NK theo c¸ch t−¬ng tù thuÕ quan. Môc ®Ých: a. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ h¶i quan (Customs Valuation): HiÖp ®Þnh vÒ thùc hiÖn §iÒu 7 cña GATT : C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh viÖc ¸p dông §iÒu 7 cña GATT: • NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP (6-6-2002); v • Th«ng t− sè 118/2003/TT-BTC (8-12-2003). • Th«ng t− sè 87/2004/TT-BTC (31-8-2004). 30 10
 11. 11. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 b-§Þnh gi¸ (Pricing) • Gi¸ b¸n tèi ®a • Gi¸ b¸n tèi thiÓu c-BiÕn phÝ (Variable Charges) • X¸c ®Þnh b»ng møc chªnh lÖch gi÷a gi¸ cña h ng néi ®Þa cïng lo¹i trõ ®i (-) møc gi¸ cña h ng NK d-Phô thu (Surcharges) - PhÇn thu thªm ngo i thuÕ NK - Môc ®Ých: Danh môc chÞu phô thu th−êng kh«ng cè ®Þnh (SGK). - Phô thu kh«ng ®−îc WTO c«ng nhËn l hîp ph¸p… - Theo biÓu thuÕ NK −u ®·i tõ 1-9-2003: 31 Nhãm 3: C¸c biÖn ph¸p liªn quan tíi DN a-QuyÒn kinh doanh XNK (Trading Rights) Dµnh cho mét sè Cty ®−îc tiÕn hµnh XNK mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh, trªn mét sè thÞ tr−êng vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Môc ®Ých? ë ViÖt Nam th× ntn? • Tr−íc 1986: • N§33/CP (19-4-1994), N§ 57/1998/N§-CP (31-7-1998): • N§ 44/CP (2-8-2001) b-§Çu mèi NK (Designated Trading) • C¬ chÕ mµ NN quy ®Þnh mét sè mÆt hµng chØ ®−îc NK th«ng qua mét sè C«ng ty nhÊt ®Þnh. • Môc ®Ých: • ViÖt Nam? 32 Nhãm 4: Nhãm biÖn ph¸p kü thuËt (Technical measures) a- R o c¶n kü thuËt ®èi víi TM (Technical Barriers to Trade - TBT) L nh÷ng quy ®Þnh, ph¸p luËt, yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn, ®Æc ®iÓm kü thuËt, tÝnh chÊt mµ s¶n phÈm NK ph¶i ®¸p øng tr−íc khi ®−a vµo tiªu thô t¹i thÞ tr−êng néi ®Þa. Theo HiÖp ®Þnh vÒ TBT cña WTO, néi dung cña TBT gåm: • C¸c quy ®Þnh kü thuËt (technical regulations) • C¸c tiªu chuÈn (standards) • Thñ tôc ®¸nh gi¸ sù phï hîp (conformity assessment procedures) 33 11
 12. 12. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 AoTBT yªu cÇu: • Ph¶i ®−îc ¸p dông trªn c¬ së MFN víi hµng NK tõ tÊt c¶ c¸c nguån; • Tu©n thñ nguyªn t¾c NT; • Kh«ng ®−îc g©y ra nh÷ng “trë ng¹i kh«ng cÇn thiÕt ®èi víi TM”; vµ • Ph¶i ®−îc ¸p dông trªn c¬ së th«ng tin khoa häc râ rµng Mét sè nhãm tiªu chuÈn kü thuËt phæ biÕn: • ChØ tiªu, th«ng sè vÒ vËn h nh, ho¹t ®éng cña MMTB. • Quy ®Þnh vÒ nh·n m¸c, bao b× ®ãng gãi. • TC vÒ quy tr×nh chÕ biÕn, thÈm mü, kÝch cì h ng ho¸. • TC vÒ h m l−îng chÊt trong s¶n phÈm. • TC vÒ chÊt l−îng h ng ho¸. • TC vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i • TC vÒ ®iÒu kiÖn lao ®éng • TC kh¸c: 34 b- C¸c biÖn ph¸p kiÓm dÞch ®éng thùc vËt (Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS) L c¸c biÖn ph¸p nh»m: • §¶m b¶o an to n thùc phÈm. • B¶o vÖ søc khoÎ con ng−êi. • B¶o vÖ ®éng/ thùc vËt. • B¶o vÖ quèc gia khái c¸c dÞch bÖnh, lo i g©y h¹i. Th−êng l c¸c quy ®Þnh vÒ: • KiÓm dÞch; • Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn; • §iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp; • H m l−îng c¸c chÊt cã trong s¶n phÈm, v.v…. 35 HiÖp ®Þnh ®iÒu M« t¶ biÖn ph¸p chØnh Quy ®Þnh vÒ Thuèc trõ s©u Quy ®Þnh vÒ d− l−îng cßn l¹i trong thùc phÈm hoÆc thøc ¨n SPS cho ®éng vËt. Quy ®Þnh liªn quan ®Õn chÊt l−îng hay tÝnh hiÖu qu¶ cña TBT s¶n phÈm, hoÆc nh÷ng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra ®èi víi søc khoÎ cña ng−êi sö dông. C¸c yªu cÇu vÒ nh n m¸c ®èi víi thùc phÈm SPS Quy ®Þnh liªn quan ®Õn sù an toµn cña thùc phÈm Quy ®Þnh ®ßi hái nh÷ng vÊn ®Ò nh− diÖn tÝch ®−îc sö dông TBT ®Ó in nh·n, th«ng tin vÒ thµnh phÇn, tû lÖ, v.v… Quy ®Þnh vÒ container dïng ®Ó vËn chuyÓn ngò cèc Quy ®Þnh nµy ®Ò cËp vÒ viÖc tÈy trïng nh»m ng¨n chÆn sù SPS l©y lan cña dÞch bÖnh (hun khãi..) Khi mµ quy ®Þnh liªn quan ®Õn kÝch th−íc hay cÊu tróc cña TBT c¸c container ®ã. 36 Nguån: “Business Guide to the World Trading System” – 2nd Edition – ITC p. 92 12
 13. 13. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 Nhãm 5: C¸c biÖn ph¸p §Çu t− liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i (Trade-related Investment Measures) a- Yªu cÇu vÒ tû lÖ néi ®Þa ho¸: b- Yªu cÇu vÒ tû lÖ XK b¾t buéc: c- Yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu trong n−íc: d- Yªu cÇu vÒ c©n ®èi TM: e- Yªu cÇu vÒ c©n ®èi ngo¹i hèi: …. 37 Nhãm 6: Qu¶n lý ®iÒu tiÕt NK th«ng qua c¸c ho¹t ®éng dÞch vô a. DÞch vô ph©n phèi b. DÞch vô t i chÝnh, ng©n h ng - H¹n chÕ trong giao dÞch thanh to¸n - H¹n chÕ sö dông ngo¹i tÖ - §¶m b¶o kÕt hèi l−îng ngo¹i tÖ - Qu¶n lý vay ngo¹i tÖ: c. C¸c dÞch vô kh¸c: Gi¸m ®Þnh HH, dÞch vô vËn t¶i, dÞch vô khai b¸o v tÝnh thuÕ h¶i quan. 38 Nhãm 7: C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý hµnh chÝnh (Administrative Protection) a. §Æt cäc NK (Import Deposit Schemes): b. H ng ®æi h ng (Barter) c. Thñ tôc h¶i quan (Customs Procedures) d. Mua s¾m cña ChÝnh phñ (Government Procurement) e. Qui t¾c xuÊt xø (Rules of Origin) 39 13
 14. 14. Handout Ch.9-VDC-FTU 5/11/2009 Nhãm 8: C¸c biÖn ph¸p tù vÖ t¹m thêi (Provisional Safeguard Measures) ThuÕ quan: a- C¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng, chèng trî cÊp: (Countervailing Measures) b- C¸c biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ (Anti-dumping Measures) c- BiÖn ph¸p chèng ph©n biÖt ®èi xö (Anti-discriminating Measures) Phi ThuÕ quan: H¹n ng¹ch, yªu cÇu cam kÕt…. 40 IV. §Þnh h−íng sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý, ®iÒu hµnh NK: 1. So s¸nh ¦u-Nh−îc ®iÓm cña ThuÕ quan v NTMs: ThuÕ quan: C¸c NTMs: ¦u ®iÓm: ¦u ®iÓm: • Râ r ng • RÊt phong phó vÒ h×nh thøc. • æn ®Þnh, dÔ dù ®o¸n. • §¸p øng ®−îc nhiÒu môc tiªu, • DÔ ® m ph¸n c¾t gi¶m møc ®é b¶o hé cao. møc b¶o hé • NhiÒu r o c¶n ch−a bÞ cam kÕt Nh−îc ®iÓm: c¾t gi¶m hay lo¹i bá - Kh«ng t¹o ®−îc r o c¶n Nh−îc ®iÓm: nhanh chãng • Kh«ng râ r ng v khã dù ®o¸n. • Thùc thi khã kh¨n v tèn kÐm trong qu¶n lý. • NN kh«ng hoÆc Ýt thu ®−îc lîi Ých t i chÝnh. 41 2.§Þnh h−íng sö dông c«ng cô qu¶n lý ®iÒu h nh NK: • ThuÕ quan: • C¸c NTMs: • TËn dông tèt nh÷ng ngo¹i lÖ cña WTO d nh cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. 42 14

×