Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handout ch.10 chinh sach xk-full (090512) bookbooming

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Handout ch.10 chinh sach xk-full (090512) bookbooming

 1. 1. Ch−¬ng Ch−¬ng X −¬ khÈ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu Néi dung chÝnh cña Ch−¬ng: Ch−¬ng: I. Vai trß cña XK ®èi víi ph¸t triÓn KT II. Môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch v ph−¬ng h−íng XK III. Nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh v hç trî XK IV. Qu¶n lý v thñ tôc XK Vai trß 1: t¹o nguån vèn chñ yÕu cho trß nguå chñ NhË khÈ NhËp khÈu, phôc vô CNH ®Êt n−íc −íc Vai trß 2: XK gióp chuyÓn dÞch c¬ cÊu trß gió chuyÓ Kinh tÕ, thóc ®Èy SX ph¸t triÓn tÕ, thó ph¸ triÓ Vai trß 3: t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i trß viÖ thiÖ thiÖn ®êi sèng nh©n d©n nh© Vai trß 4: c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy trß thó c¸c quan hÖ KT§N kh¸c KT§ kh¸ II. Môc tiªu, nhiÖm vô vµ ph−¬ng h−íng tiª nhiÖ ph−¬ −¬ng −íng khÈ XuÊt khÈu Kim ng ch XK và T c đ tăng60,000 4050,000 3040,000 2030,000 1020,000 010,000 -10 0 -20 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Xu t kh u T c đ tăng XK
 2. 2. T l XK đáp ng NK qua các năm (% ) 70,000 100.0 90.0 60,000 80.0 50,000 70.0 60.0 40,000 50.0 30,000 40.0 20,000 30.0 20.0 10,000 10.0 0 0.0 1990 1995 2000 2005 2006 2007Nh p kh u 2,752 8,155 15,637 36,881 44,410 62,682Xu t kh u 2,404 5,449 14,450 32,233 39,605 48,561Nh p siêu 348 2,707 1,187 4,648 4,805 14,121XK/NK 87.3 66.8 92.4 87.4 89.2 77.5 Nguån: Tæng hîp 1.2. C¬ cÊu hµng XK: 5 nhãm chÝnh: • Nguyªn-nhiªn liÖu: • N«ng-l©m-thuû s¶n: • Hµng chÕ biÕn vµ chÕ t¹o: • SP cã hµm l−îng c«ng nghÖ vµ chÊt x¸m cao: • Nhãm hµng kh¸c:2. Môc tiªu cña XuÊt khÈu:- §èi víi 1 doanh nghiÖp:- §èi víi 1 quèc gia:3. NhiÖm vô XuÊt khÈu:- Khai th¸c cã hiÖu qu¶ Nguån lùc cña ®Êt n−íc;- N©ng cao n¨ng lùc SX h ng XK;- T¹o ra nh÷ng nhãm h ng XK chñ lùc cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao.
 3. 3. 4. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn XuÊt khÈu 4.1. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ph−¬ng h−íng XK Nguån lùc trong n−íc Nhu cÇu v sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng XK C¨n cø v o hiÖu qu¶/LTSS cña mÆt h ng XK 4.2. Ph−¬ng h−íng XK • T¨ng nhanh v v÷ng ch¾c tæng kim ng¹ch XK h ng hãa v dÞch vô; • ChuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu SX, XK, ®¶m b¶o c¸n c©n TM ë møc hîp lý; • Më réng, ®a d¹ng hãa thÞ tr−êng v ph−¬ng thøc KD, héi nhËp KT khu vùc v thÕ giíi; • §a d¹ng, n©ng cao chÊt l−îng v gi¸ trÞ gia t¨ng c¸c mÆt h ng XK.III. chÝnh s¸ch ph¸t triÓn xuÊt khÈu 1. ChÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu XK - Ph¸t triÓn vïng SX h ng XK - Ph¸t triÓn ng nh h ng SX v XK (CN-NN-DV) - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm XK (5 nhãm) 2. ChÝnh s¸ch v ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng XK: - Th trư ng 5 ch©u, v c¸c n−íc, khu vùc cô thÓ 3. ChÝnh s¸ch v biÖn ph¸p hç trî XK - Tæ chøc nguån h ng, c¶i biÕn c¬ cÊu XK - ChÝnh s¸ch v biÖn ph¸p t i chÝnh - ChÝnh s¸ch v biÖn ph¸p liªn quan ®Õn thÓ chÕ-XTXK 1. ChÝnh s¸ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu XuÊt khÈu: chuyÓ khÈ 1.1. ChÝnh s¸ch h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c vïng SX hµng XK: (1) §ång b»ng s«ng Hång v vïng KT träng ®iÓm; (2) MiÒn §«ng Nam Bé v vïng KT träng ®iÓm; (3) B¾c Trung Bé, Duyªn h¶i Trung Bé v vïng KT träng ®iÓm miÒn Trung; (4) Trung du v miÒn nói B¾c Bé (T©y B¾c v §«ng B¾c); (5) T©y Nguyªn; (6) §ång B»ng S«ng Cöu Long.
 4. 4. 2. ChÝnh s¸ch thÞ tr−êng XuÊt khÈu: tr− khÈ 2.1. Khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng: - ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, H n Quèc, § i Loan 2.2. Khu vùc Ch©u ¢u: - EU, §«ng ¢u v SNG 2.3. Khu vùc B¾c Mü - Mü v Canada 2.4. Khu vùc Ch©u §¹i D−¬ng - óc v Niu Dil©n 2.5. Ch©u Phi, Nam ¸, Trung cËn §«ng, Mü Latinh 3. ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p hç trî XuÊt khÈu: ch, biÖ ph¸ trî khÈ Gåm 3 nhãm chÝnh: 3.1. Nhãm chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p T¹o nguån hµng vµ C¶i biÕn c¬ cÊu XK. 3.2. Nhãm chÝnh s¸ch biÖn ph¸p Tµi chÝnh 3.3. Nhãm chÝnh s¸ch biÖn ph¸p liªn quan ®Õn ThÓ chÕ vµ Xóc tiÕn XK3.1. Nhãm biÖn ph¸p t¹o nguån h ng v c¶ibiÕn c¬ cÊu XK 3.1.1. X©y dùng c¸c mÆt h ng XK chñ lùc chñ a. Kh¸i niÖm MHXKCL: Hµng XKCL lµ lo¹i mÆt hµng cã thÞ tr−êng XK t−¬ng ®èi æn ®Þnh, cã ®iÒu kiÖn SX trong n−íc thuËn lîi, chiÕm tû träng lín vµ gi÷ vÞ trÝ quyÕt ®Þnh trong tæng kim ng¹ch XK. b. §iÒu kiÖn cña MHXKCL: - §iÒu kiÖn vÒ CÇu: - §iÒu kiÖn vÒ Cung: - §iÒu kiÖn vÒ kim ng¹ch:
 5. 5. c. ý nghÜa cña viÖc x©y dùng MHXKCL: • Gióp më réng qui m« SX trong n−íc • Gióp t¨ng nhanh kim ng¹ch XK. • Gióp gi÷ v÷ng, æn ®Þnh thÞ tr−êng XK v NK. • T¹o tiÒn ®Ò ®Ó më réng c¸c quan hÖ hîp t¸c KT, KHKT víi n−íc ngo i.3.1.2 Gia c«ng XK:a. Kh¸i niÖm:L ho¹t ®éng m bªn §Æt gia c«ng giao NVL, cã khi c¶ MMTB bÞ v chuyªn gia cho bªn NhËn gia c«ng ®Ó SX ra mét mÆt h ng míi theo yªu cÇu cña m×nh. KÕt thóc SX, bªn §Æt nhËn s¶n phÈm v tr¶ tiÒn c«ng cho bªn NhËn.Khi ho¹t ®éng n y v−ît ra khái ph¹m vi biªn giíi quèc gia th× gäi l Gia c«ng XK. b. Quan hÖ gia c«ng quèc tÕ: Ch−a cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u: Cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u: c. C¸c h×nh thøc gia c«ng xuÊt khÈu: C¨n cø v o lÜnh vùc KT: C¨n cø v o møc ®é chuyÓn giao NVL: d. Lîi Ých cña gia c«ng XK: §èi víi bªn NhËn gia c«ng: §èi víi bªn §Æt gia c«ng: e. Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn gia c«ng XK:
 6. 6. 3.1.3. §Çu t− liªn quan tíi nguån h ng XK: liª nguå a. Lý do cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− cho XK. b. Nguån vèn ®Çu t− cho SX h ng XK Vèn trong n−íc: NSNN v T− nh©n Vèn n−íc ngoµi: ODA, FDI, FPI. c. §Þnh h−íng cña chÝnh s¸ch ®Çu t− cho XK • ¦u tiªn cho c¸c ng nh SX h ng XK. • §èi víi n«ng s¶n: ®Çu t− ®æi míi gièng c©y trång, ®æi míi c«ng nghÖ tr−íc v sau thu ho¹ch. • Chó träng ®Çu t− cho CSHT phôc vô cho ho¹t ®éng XK. • T¹o m«i tr−êng thuËn lîi thu hót m¹nh vèn §TNN cho XK. 3.1.4. X©y dùng c¸c Khu Kinh tÕ mëa. Khu/Kho b¶o thuÕ:- Khu vùc kho, b·i dïng ®Ó l−u gi÷ h ng NK cña n−íc ngo i sau ®ã t¸i XK, ë ®ã kh«ng ¸p dông chÕ ®é thuÕ quan thu phÝ.b. C¶ng tù do:- Cho phÐp t u thuyÒn n−íc ngo i ra v o tù do, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ- Cung cÊp c¸c DV:c. Khu mËu dÞch tù do (FTZ):- Khu vùc ®Þa lý riªng biÖt thùc hiÖn quy chÕ tù do TM.Môc ®Ých:- Thu hót h ng hãa n−íc ngo i tham gia l−u th«ng ë thÞ tr−êng trong n−íc.- Thu ®−îc phÝ, lÖ phÝ:- DN tiÕp cËn ph−¬ng thøc KDd. Khu chÕ xuÊt (EPZ):- Trong NghÞ ®Þnh 29/2008/N§-CP (14-3-2008):KCX lµ KCN chuyªn SX hµng XK, thùc hiÖn dÞch vô cho SX hµng XK vµ ho¹t ®éng XK, cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh, ®−îc thµnh lËp theo ®iÒu kiÖn, tr×nh tù vµ thñ tôc ¸p dông ®èi víi KCN quy ®Þnh trong N§.ViÖt Nam cã bao nhiªu KCX?C¸ch h×nh th nh KCX?Quy ®Þnh cña ViÖt Nam vÒ KCX:• N§ 29/2008/N§-CP (14-3-2008): “Quy ®Þnh vÒ KCN, KCX v Khu KT”.
 7. 7. Sù kh¸c biÖt trong Ho¹t ®éng cña KCX: kh¸ biÖ Ho¹• VËt t−, nguyªn liÖu SX:• Quan hÖ mua b¸n víi n−íc ngo i:• Quan hÖ víi thÞ tr−êng néi ®Þa:• Quan hÖ gi÷a c¸c DN trong cïng KCX:• §ång tiÒn sö dông• H ng ho¸ phôc vô ®êi sèng h ng ng yLîi Ých cña KCX: §èi víi n−íc chñ nh : §èi víi nh ®Çu t− n−íc ngo i: e. Khu c«ng nghiÖp (IP): - Trong NghÞ ®Þnh 29/2008/N§-CP (14-3-2008) KCN l khu chuyªn SX h ng CN v thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho SXCN, cã ranh giíi ®i¹ lý x¸c ®Þnh, ®−îc th nh lËp theo ®iÒu kiÖn, tr×nh tù v thñ tôc quy ®Þnh. g. §Æc khu kinh tÕ (SEZ): h. Th nh phè më (Khu khai th¸c KT-kü thuËt) i. Tam gi¸c ph¸t triÓn hoÆc NhÞ-Tø ph¸t triÓn biÖ ph¸ 3.2. nhãm biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch t i chÝnh §−îc chia l m 4 nhãm: 3.2.1.TÝn dông XK (Export credit): a) Nh n−íc b¶o l nh tÝn dông XK: Nhµ n−íc b¶o l·nh tr−íc NH cho ng−êi XK: NH cho DN vay vèn ®Ó XK: Nhµ n−íc b¶o l·nh cho kho¶n tÝn dông mµ ng−êi XK cÊp cho ng−êi NK. DN XK cÊp tÝn dông cho ®èi t¸c NK: Tû lÖ ®Òn bï:
 8. 8. b) B¶o hiÓm tÝn dông: DN XK mua b¶o hiÓm cho: + Kho¶n tÝn dông DN cÊp cho ®èi t¸c NK ®Ó ®Ò phßng rñi ro + Kho¶n vay tõ NH ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng XK. a) vµ b) lµ c¸c can thiÖp tµi chÝnh dÔ vi ph¹m quy ®Þnh cña WTO c) Nh n−íc cÊp tÝn dông XK: C¸ch 1: NN cÊp tÝn dông cho n−íc ngo i. −íc NN trùc tiÕp cho n−íc ngo i vay tiÒn: Nguån vèn cho vay:ý nghÜa ®èi víi n−íc cÊp tÝn dông: nghÜ −íc dông:• Gióp DN ®Èy m¹nh ®−îc XK• T×nh tr¹ng d− thõa h ng hãa• §i kÌm víi nh÷ng ®iÒu kiÖn KT-CT cã lîi.§èi víi n−íc nhËn tÝn dông: −íc nhË dông:• Khã kh¨n vÒ vèn ®Ó NK h ng ho¸• CÇn c©n nh¾c gi÷a “®−îc” v “mÊt”C¸ch 2: NN cÊp tÝn dông cho c¸c DN trong n−íc: −íc2 h×nh thøc: CÊp tÝn dông tr−íc khi giao hµng: TÝn dông sau khi giao hµng:chiÕt khÊu hèi phiÕu XK hoÆcT¹m øng theo bé chøng tõ h ng hãa XK. TÝn dông XK ë ViÖt Nam: Tr−íc n¨m 2006, Quü hç trî ph¸t triÓn (DAF): ®−îc th nh lËp theo N§ 50/1999/N§-CP (08/07/1999) v à ho t đ ng theo Quy chÕ TÝn dông hç trî XK ban h nh kÌm Q§ 133/2001/Q§-TTg (10/09/2001) Tõ n¨m 2006, Th nh l p NH ph¸t triÓn ViÖt Nam (VDB) trªn c¬ së DAF theo Q§ 108/2006/Q§-TTg (19/05/06) - Ho¹t ®éng theo N§ 151/2006/N§-CP (20/12/2006)
 9. 9. 3.2.2 Trî cÊp XK (Export Subsidy) Trîa) Kh¸i niÖm:Trî cÊp XK lµ nh÷ng kho¶n hç trî c¸c kho¶n thu nh p/gi¸ c¶, trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp t¸c ®éng lµm t¨ng l−îng XK c a mét s¶n phÈm.Chñ thÓ thùc hiÖn trî cÊp XK:- ChÝnh phñ, nhµ n−íc- C¬ quan c«ng céng§iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a Trî cÊp XK v TÝn dông XK b) H×nh thøc Trî cÊp: Trî cÊp trùc tiÕp: Trî trù tiÕp: + Trùc tiÕp cÊp tiÒn + Mi n c¸c kho¶n thu lÏ ra ph¶i ®ãng + Ho n thu NK đ i v i nguyªn liÖu SX h ng XK; + ¸p dông thuÕ −u ® i ®èi víi h ng XK; + Cho DN h−ëng gi¸ −u ® i + Th−ëng XK: Trî cÊp gi¸n tiÕp: Trî gi¸ tiÕp: + Tæ chøc héi chî-triÓn l m QT; + Trî gióp kinh phÝ tham dù c¸c héi chî triÓn l m ë n−íc ngo i. + Gióp c¸c DN vÒ mÆt kü thuËt hoÆc ® o t¹o chuyªn gia. HiÖp ®Þnh SCM cña WTO: 3 lo¹i trî cÊp • Red-light subsidies (Trî cÊp ®Ìn ®á): l trî cÊp bÞ cÊm hoµn toµn v l ®èi t−îng cña c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng. • Green-light subsidies (Trî cÊp ®Ìn xanh): l trî cÊp hîp ph¸p, kh«ng bÞ cÊm ®o¸n v kh«ng ph¶i l ®èi t−îng cña c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng. • Yelow-light subsidies (Trî cÊp ®Ìn v ng): l trî cÊp mang tÝnh ®Æc tr−ng, kh«ng phæ biÕn, cã thÓ lµ ®èi t−îng cña c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng.
 10. 10. T¸c dông cña trî cÊp XK:- TÝch cùc:• Ph¸t triÓn SX, thóc ®Èy XK.• §iÒu chØnh c¬ cÊu ng nh, c¬ cÊu vïng KT.• C«ng cô trong ® m ph¸n QT.- T¸c ®éng tiªu cùc:• Bãp mÐo c¹nh tranh• Chi phÝ c¬ héi cña trî cÊp XK• X¸c suÊt chän sai ®èi t−îng ®Ó trî cÊp• Kh«ng hiÖu qu¶• DÔ bÞ tr¶ ®òa Ph©n tÝch Lîi Ých v Chi phÝ cña Trî cÊp XK P D S XK2 Pd = $220 1 2 3 4 Pw = $200 XK1 1500 2000 3000 3500 Q Xu h−íng chung hiÖn nay: - Lo¹i bá c¸c biÖn ph¸p trî cÊp XK. - Trî cÊp XK vÉn cßn ®−îc nhiÒu n−íc sö dông. HiÖp ®Þnh SCM cña WTO kh«ng b¾t buéc c¸c n−íc ph¶i bá tÊt c¶ c¸c kho¶n trî cÊp L−u ý: SCM chØ ¸p dông ®èi víi trî cÊp CN, cßn trî cÊp n«ng nghiÖp thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña HiÖp ®Þnh n«ng nghiÖp (AoA)
 11. 11. 3.2.3 ChÝnh s¸ch Tû gi¸ hèi ®o¸i gi¸(Policies on Exchange Rate System) a/ Kh¸i niÖm: Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ t¹i ®ã ngo¹i hèi ®−îc mua vµ b¸n. b/ C¸c hÖ thèng TGH§ (6): HÖ thèng tû gi¸ cè ®Þnh. HÖ thèng tû gi¸ th¶ næi. HÖ thèng khung tû gi¸. HÖ thèng tû gi¸ th¶ næi cã qu¶n lý. HÖ thèng tû gi¸ gi÷ ë møc cè ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. HÖ thèng tû gi¸ cè ®Þnh cã kh¶ n¨ng bÞ ®iÒu chØnh. 2 lo¹i TGH§ ¶nh h−ëng ®Õn XK: • TGH§ danh nghÜa/chÝnh thøc (TGH§DN)(E): • TGH§ thùc tÕ (TGH§TT): E ®−îc ®iÒu chØnh theo c¸c tû lÖ l¹m ph¸t liªn quan. (ER) C«ng thøc tÝnh: CPI* ER = E x (VND/USD) (VND/USD) CPIc) ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi TGH§ ®Õn XNK1. Tû gi¸ thùc t¨ng? søc mua ®èi ngo¹i cña VND?2. Tû gi¸ thùc gi¶m? søc mua ®èi ngo¹i cña VND?3. Tû gi¸ thùc kh«ng ®æiBiÖn ph¸p xö lý ®èi víi TGH§DN qu¸ cao:BP1: T¨ng c−êng kiÓm so¸t, h¹n chÕ NKBP 2: §iÒu chØnh tû lÖ l¹m ph¸t trong n−ícBP 3: Ph¸ gi¸ TGH§DN (Devaluation - Ph¸ gi¸ néi tÖ)Khi ph¸ gi¸ tiÒn tÖ th× dÉn ®Õn:- NK?- XK?- §TNN? §T ra n−íc ngo i?- Du lÞch v o trong n−íc? Du lÞch ra n−íc ngo i?
 12. 12. Ph©n biÖt gi÷a Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i v Ph¸ gi¸ h ng hãaC¸c tiªu chÝ so s¸nh:1. Kh¸i niÖm:2. Chñ thÓ thùc hiÖn:3. Ph¹m vi t¸c ®éng/¸p dông:4. Lîi nhuËn thu vÒ:5. T¸c h¹i:6. §iÒu kiÖn thùc hiÖn: 2.4. ThuÕ XK v c¸c biÖn ph¸p −u ® i vÒ thuÕ: biÖ ph¸ thuÕ: - Ph¹m vi ¸p dông: - Môc ®Ých ¸p dông: - NN dïng thuÕ XK nh− mét c«ng cô ®Ó khuyÕn khÝch XK (miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ v ho n l¹i thuÕ). biÖ ph¸ thÓ 3.3. Nhãm biÖn ph¸p thÓ chÕ v xóc tiÕn XK 3.3.1 Nhãm BP thÓ chÕ khuyÕn khÝch XK thÓ C¸c biÖn ph¸p vÒ thÓ chÕ ®Ò cËp tíi viÖc NN t¹o dùng mét m«i tr−êng ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng XK d−íi 2 khÝa c¹nh: • NN x©y dùng hÖ thèng c¸c VBPL. • NN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt ph¸p lý tõ phÝa n−íc b¹n h ng ®Ó c¸c DN trong n−íc thóc ®Èy XK.
 13. 13. 3.3.2 Thùc hiÖn xóc tiÕn XK Thù hiÖNN ®øng ra tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî cho ng−êi XK trong viÖc t×m hiÓu, th©m nhËp thÞ tr−êng, tham gia héi chî, triÓn l·m, qu¶ng b¸ giíi thiÖu s¶n phÈm ë n−íc ngoµi hay t− vÊn trong viÖc x©y dùng chiÕn l−îc KD XK….ë cÊp quèc gia:• XD chiÕn l−îc, ®Þnh h−íng.• LËp c¸c ViÖn NC.• § o t¹o c¸n bé, chuyªn gia.• Cö ®¹i diÖn TM ë n−íc ngo i.ë cÊp DN:• TiÕn h nh qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ s¶n phÈm.• Tham gia héi chî, triÓn l·m.• Nghiªn cøu thÞ tr−êng, th−¬ng nh©n, chÝnh s¸ch cña n−íc NK.• Th nh lËp VP§D ë n−íc ngo i IV. Qu¶n lý vµ thñ tôc XK V× ph¶ qu¶ 4.1 V× sao ph¶i qu¶n lý XK - B¶o vÖ quyÒn lîi cña quèc gia; - §¶m b¶o sù cam kÕt víi ChÝnh phñ n−íc ngoµi; - CÊm vËn bu«n b¸n; - B¶o vÖ di s¶n v¨n ho¸, ®å cæ. qu¶ 4.2 C¸c c«ng cô chÝnh qu¶n lý XK - CÊm XK; GiÊy phÐp XK (Bé chuyªn ngµnh); Thñ tôc HQ-XK hµng hãa; H¹n ng¹ch XK; Qu¶n lý ngo¹i tÖ. H¹n chÕ XK tù nguyÖn nguyÖ (Voluntary Export Restrain - VER) = Tho¶ thuËn h¹n chÕ tù nguyÖn (Voluntary Restrain Agreement - VRA) Kh¸i niÖm: Lµ mét tho¶ thuËn theo ®ã mét n−íc ®ång ý h¹n chÕ l−îng/gi¸ trÞ XK mét lo¹i hµng hãa x¸c ®Þnh sang mét n−íc kh¸c trong mét kho¶ng thêi gian cô thÓ. VD: NhËt B¶n h¹n chÕ XK «t« sang Mü sau n¨m 1981.

×