Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 2: tạo dựng niềm tin-đàm phán quốc tế- bookbooming

http://bookbooming.com - nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bai 2: tạo dựng niềm tin-đàm phán quốc tế- bookbooming

  1. 1. Bài tập 2: TẠO DỰNG NIỀM TINBạn hãy phân tích và bình luận các quan điểm sau về niềm tin: 1. Niềm tin là điều vô hình nhưng nếu không có niềm tin thì bạn sẽ không thể làm được những điều hữu hình. Hãy tạo dựng niềm tin để đạt tới thành công. 2. Người lãnh đạo phải là người đảm nhận trách nhiệm lớn nhất trong việc gây dựng niềm tin đối với mọi người. 3. Khi bạn đặt niềm tin vào mọi người thì mọi người cũng sẽ làm như vậy đối với bạn. 4. Trong niềm tin luôn chứa đựng những mầm mống của sự phản bội. 5. Tạo lập niềm tin đã khó nhưng giữ được niềm tin còn khó hơn rất nhiều. 6. Rất khó để tạo dựng niềm tin nếu như chính bạn không tin vào bản thân mình. 7. Làm thế nào để tạo lập được niềm tin với mọi người?

×