Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประมวลการสอนรายวิชา
(Course Syllabus)
รหัสและชื่อวิชา การบรรจุภัณฑ์
ชื่อภาษาอังกฤษ (Packaging)
สังกัดรายวิชา สาขางาน การขา...
สมรรถนะรายวิชา
หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์
หน่วยที่ 3 เรื่อง ...
3. งานที่มอบหมาย 30 %
4. ทดสอบกลางภาค 20 %
5. ทดสอบปลายภาค 30 %
รวม 100 %
แผนการเรียนการสอน
รหัสวิชา (2201 - 2215) ชื่อวิช...
2. ตราสินค้าและป้ายฉลาก เสนอหน้าชั้นเรียน
2. ตัวอย่างป้ายฉลาก
สัปดาห์
ที่ 8
ผลิตภัณฑ์
1. การบรรจุภัณฑ์
2. วงจรชีวิตผลิตภัณ...
สัปดาห์
ที่ 16
การสร้างหุ่นจำาลอง
1. โครงสร้างแบบ Slotted
2. โครงสร้างแบบ Telescope
1. บรรยาย
2. นักศึกษาสรุปเนื้อหา
สัปดา...
ชื่อ ..............................................นามสกุล............................
..........ห้อง................เลขที...
4. เกณฑ์คะแนน
รายการ เกณฑ์
คะแน
น
ผู้สอน
ประเมิน
ผู้เรียน
ประเมิน
หมายเหตุ
1. การส่งงานตรงต่อ
เวลา
3
2. ความสะอาด
เรียบร้อ...
ชื่อ ..............................................นามสกุล............................
..........ห้อง................เลขที...
การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งตรงเวลาได้ 3 คะแนน ส่งช้า 1 วัน ได้
2 คะแนน ส่งช้า 2 วันได้ 1 คะแนน
ความสะอาดเรียบร้อย มีร่องรอยการ...
1. เรื่อง องค์กรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.1 เพื่อให้นักศึกษาบอกถึงข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวกับบรรจุภ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประมวล วิชาบรรจุภัณฑ์ ปี 2557

2,112 views

Published on

รายละเอียดการสอน และการทำงาน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประมวล วิชาบรรจุภัณฑ์ ปี 2557

 1. 1. ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) รหัสและชื่อวิชา การบรรจุภัณฑ์ ชื่อภาษาอังกฤษ (Packaging) สังกัดรายวิชา สาขางาน การขาย สภาพรายวิชา วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพเฉพาะสาขา ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 เวลาศึกษา 4 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห์ ทฤษฎี 4 คาบ ปฏิบัติ 0 คาบต่อสัปดาห์ และนักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต ผู้สอน อาจารย์ บุสพรรณ ทูปคันโธ คำาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำาคัญและหน้าที่บรรจุภัณฑ์ หลักและวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของที่ระลึก ชนิดและคุณสมบัติของ วัสดุ ความปลอดภัยและประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การ จัดจำาหน่าย และการอุปโภคบริโภค กฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ ปฏิบัติการสร้างหุ่นจำาลอง จุดประสงค์รายวิชา 1. รู้หลักการและวิธีการออกแบบ เขียนแบบของบรรจุภัณฑ์ 2. สามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม 3. รู้กฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 4. สามารถปฏิบัติสร้างหุ่นจำาลอง มาตรฐานรายวิชา 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 2. จำาแนกชนิด คุณสมบัติของวัสดุ ความปลอดภัยและประหยัด ในการผลิต 3. บอกวิธีการบรรจุ การขนส่ง การจัดจำาหน่าย และการอุปโภค บริโภค 4. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติการสร้าง หุ่นจำาลอง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ
 2. 2. สมรรถนะรายวิชา หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 2 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 3 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 4 เรื่อง การสร้างหุ่นจำาลอง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 1. กำาหนดหัวข้อ แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออภิปรายเนื้อหาพร้อมนำา เสนอหน้าชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง หรือ การบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่นๆ) การมอบหมายใบงานในหน่วยการเรียนรู้ ใบงานที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ บูรณาการด้าน วิชาคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนจากตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ใบงานที่ 2 เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บูรณาการด้าน การ ศิลปะและแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการวาดแบบร่างตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์ พร้อมหาตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ใบงานที่ 3 เรื่อง การสร้างหุ่นจำาลอง บูรณาการด้านวิชา คณิตศาสตร์ ศิลปะ โดยการจัดสร้างหุ่นจำาลองต้นแบบบรรจุภัณฑ์ - การสอดแทรกการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงโดยกำาหนดขอบเขตการทำาใบงานดังต่อไปนี้ 1. การจัดทำาใบงานสามารถใช้กระดาษเก่ามาใช้ใหม่ได้ (Reuse old paper) 2. การจัดทำารูปเล่มให้เย็บกระดาษด้วย Max มุมขวาด้านบนเท่านั้น ห้ามใส่สันปก หรือเย็บเล่ม การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 1. การเขียนรายงานรูปแบบโครงงาน การฝึกประสบการณ์จริง นักศึกษาต้องนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชานี้ไปใช้ใน การฝึกประสบการณ์จริงในสถาน ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ในระดับ ปวช. การวัดและการประเมินผล 70:30 1. เวลาเรียน 10 % 2. กิจกรรม 10 % 2
 3. 3. 3. งานที่มอบหมาย 30 % 4. ทดสอบกลางภาค 20 % 5. ทดสอบปลายภาค 30 % รวม 100 % แผนการเรียนการสอน รหัสวิชา (2201 - 2215) ชื่อวิชา การบรรจุภัณฑ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สัปดาห์ เนื้อหา / สาระการสอน กิจกรรมการเรียนการ สอน และสื่อประกอบการ สอน สัปดาห์ ที่ 1 ภาพรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าไทย 1. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สินค้าของไทย 2. ผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออก บรรจุภัณฑ์ 1. บรรยาย 2. นักศึกษาสรุปเนื้อหา สัปดาห์ ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 1 ความสำาคัญของบรรจุภัณฑ์ 2. ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ 1.แบ่งกลุ่มนักศึกษา วิเคราะห์งานพร้อมนำา เสนอหน้าชั้นเรียน 2. สรุปเนื้อหา สัปดาห์ ที่ 3 วัสดุบรรจุภัณฑ์ 1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 3. บรรจุภัณฑ์โลหะ 1. บรรยาย 2. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่รักษา สิ่งแวดล้อม 3. ใบงานที่ 1 สัปดาห์ ที่ 4 วัสดุบรรจุภัณฑ์ 1.บรรจุภัณฑ์แก้ว 2. บรรจุภัณฑ์ไม้และบรรจุภัณฑ์หวาย 1. บรรยายพร้อมยก ตัวอย่าง 2. มอบหมายนักศึกษา สรุปเนื้อหา สัปดาห์ ที่ 5 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ 1. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทำาด้วยแก้วและบรรจุ ภัณฑ์พลาสติก 1. บรรยาย 2. แบบฝึกหัด สัปดาห์ ที่ 6 ภาชนะบรรจุภัณฑ์ 1. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทำาด้วยโลหะ 2. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทำาด้วยกระดาษและ ไม้ 1. แบบทดสอบ 2. บรรยาย 3. วีดีทัศน์เกี่ยวกับบรรจุ ภัณฑ์ สัปดาห์ ที่ 7 ผลิตภัณฑ์ 1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 1. มอบหมายนักศึกษา แบ่งกลุ่มสรุปเนื้อหา นำา 3
 4. 4. 2. ตราสินค้าและป้ายฉลาก เสนอหน้าชั้นเรียน 2. ตัวอย่างป้ายฉลาก สัปดาห์ ที่ 8 ผลิตภัณฑ์ 1. การบรรจุภัณฑ์ 2. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 1. บรรยาย 2. มอบหมายนักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าใน ประเทศอาเซียน 3. ใบงานที่ 2 สัปดาห์ ที่ 9 ทดสอบกลางภาค สัปดาห์ เนื้อหา / สาระการสอน กิจกรรมการเรียนการ สอน และสื่อประกอบการ สอน สัปดาห์ ที่ 10 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 1. แบบถุงในการบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก 2. การห่อของที่ระลึก 3. ฉลากของที่ระลึก 1. บรรยาย 2. สื่อเอกสารการเป็น ตัวแทน สัปดาห์ ที่ 11 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1. องค์ประกอบของการออกแบบ กราฟิกบรรจุภัณฑ์ 2. การวางแผนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3. การใช้สีกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1. บรรยาย 2. วิเคราะห์สินค้าเพื่อแยก กลุ่มตลาดเป้าหมาย สัปดาห์ ที่ 12 การขนส่งสินค้า 1. ข้อกำาหนดในการส่งมอบสินค้า 2. ระบบลอจิสติกส์ 1.บรรยาย 2. สื่อตัวอย่างการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. สรุปงาน สัปดาห์ ที่ 13 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ 1. นักศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์ 2. ใบงานที่ 3 สัปดาห์ ที่ 14 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 1. บรรยาย 2. ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ สัปดาห์ ที่ 15 รหัสแท่ง 1. การกำาหนดเลขหมายสินค้า 2. รหัสแท่งมาตรฐานและขนาดย่อ 1. บรรยาย 2. สื่อตัวอย่างรหัสแท่ง 3. สรุปเนื้อหา 4
 5. 5. สัปดาห์ ที่ 16 การสร้างหุ่นจำาลอง 1. โครงสร้างแบบ Slotted 2. โครงสร้างแบบ Telescope 1. บรรยาย 2. นักศึกษาสรุปเนื้อหา สัปดาห์ ที่ 17 การสร้างหุ่นจำาลอง 1. ชิ้นส่วนประกอบการบรรจุภัณฑ์ใน กล่อง 1. บรรยาย 2. นักศึกษาฝึกการพับ ชิ้นส่วนประกอบของการ บรรจุภัณฑ์ สัปดาห์ ที่ 18 ทดสอบปลายภาค ลงชื่อ ............................................ ........... (นางบุสพรรณ ทูป คันโธ) อาจารย์ผู้ สอน ผลการพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ ลงชื่อ ............................................ ........... (นางบุสพรรณ ทูปคันโธ) หัวหน้าสาขา วิชาการตลาด ผลการพิจารณา อนุมัติ ไม่อนุมัติ ลงชื่อ ............................................ ........... (นายวัชรินทร์ ผ่องภักดี) รองผู้อำานวยการฝ่าย วิชาการ 5
 6. 6. ชื่อ ..............................................นามสกุล............................ ..........ห้อง................เลขที่.............. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิชา การบรรจุภัณฑ์ บูรณาการ ใบงานที่ 1 1. เรื่อง ลักษณะบรรจุภัณฑ์ 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2.1 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ดีแต่ละรูปแบบได้ 3. ขั้นตอนการทำางาน 3.1 ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับลักษณะที่ดี ของบรรจุภัณฑ์ของ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 3.2 บันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงาน 6
 7. 7. 4. เกณฑ์คะแนน รายการ เกณฑ์ คะแน น ผู้สอน ประเมิน ผู้เรียน ประเมิน หมายเหตุ 1. การส่งงานตรงต่อ เวลา 3 2. ความสะอาด เรียบร้อย 2 3. ความถูกต้องของ เนื้อหา 4 4. แหล่งข้อมูล 1 รวม 10 การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งตรงเวลาได้ 3 คะแนน ส่งช้า 1 วัน ได้ 2 คะแนน ส่งช้า 2 วันได้ 1 คะแนน ความสะอาดเรียบร้อย มีร่องรอยการแก้ไขไม่เกิน 5 แห่งได้ 2 คะแนน ไม่เกิน 10 แห่ง ได้ 1 คะแนน ความถูกต้องของเนื้อหา มีข้อมูลครบได้ 4 คะแนน ขาดข้อใดข้อ หนึ่งได้ 2 คะแนน บอกแหล่งข้อมูล บอกแหล่งข้อมูลมาอย่างน้อย 1 แหล่งได้ 1 คะแนน ลงชื่อ...................................... ผู้สอน ลงชื่อ...................................... ผู้เรียน 7
 8. 8. ชื่อ ..............................................นามสกุล............................ ..........ห้อง................เลขที่......... วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ วิชา การบรรจุภัณฑ์ บูรณาการ ใบงานที่ 2 1. เรื่อง บรรจุภัณฑ์สินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2.1 เพื่อให้นักศึกษาอธิบายจุดดี จุดควรพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ สินค้าในกลุ่มประเทศ อาเซียนได้ 2.2 นักศึกษาหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นได้ 3. ขั้นตอนการทำางาน 3.1 ให้นักศึกษาเข้า www. Google .com ค้นคว้าข้อมูลบรรจุ ภัณฑ์ของกลุ่มประเทศ อาเซียนพร้อมเขียนวิเคราะห์จุดดีของบรรจุภัณฑ์ และจุดควรพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ 3.2 บันทึกในแฟ้มสะสมงาน 4. เกณฑ์คะแนน รายการ เกณฑ์ คะแน น ผู้สอน ประเมิ น ผู้เรียน ประเมิน หมายเห ตุ 1. การส่งงานตรงต่อ เวลา 3 2. ความสะอาด เรียบร้อย 2 3. ความถูกต้องของ เนื้อหา 4 4. แหล่งข้อมูล 1 รวม 10 8
 9. 9. การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งตรงเวลาได้ 3 คะแนน ส่งช้า 1 วัน ได้ 2 คะแนน ส่งช้า 2 วันได้ 1 คะแนน ความสะอาดเรียบร้อย มีร่องรอยการแก้ไขไม่เกิน 5 แห่งได้ 2 คะแนน ไม่เกิน 10 แห่ง ได้ 1 คะแนน ความถูกต้องของเนื้อหา มีข้อมูลครบได้ 4 คะแนน ถ้าขาดข้อมูล 1 ข้อ หัก 2 คะแนน บอกแหล่งข้อมูล บอกแหล่งข้อมูลมาอย่างน้อย 2 แหล่งได้ 2 คะแนน แหล่งข้อมูล 1 แหล่งได้ 1 คะแนน ลงชื่อ.......................................................... ผู้สอน ลงชื่อ...................................... ผู้เรียน ชื่อ ............................................นามสกุล............................... .......ห้อง................เลขที่.............. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิชา การบรรจุภัณฑ์ บูรณาการ ใบงานที่ 3 9
 10. 10. 1. เรื่อง องค์กรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2.1 เพื่อให้นักศึกษาบอกถึงข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้ 2.2 นักศึกษาหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นได้ 3. ขั้นตอนการทำางาน 3.1 ให้นักศึกษา 3.2 บันทึกในแฟ้มสะสมงาน 4. เกณฑ์คะแนน รายการ เกณฑ์ คะแนน คะแนนที่ได้ รับ หมายเหตุ 1. การส่งงานตรงต่อเวลา 3 2. ความสะอาดเรียบร้อย 2 3. ความถูกต้องของเนื้อหา 4 4. แหล่งข้อมูล รวม 10 การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งตรงเวลาได้ 3 คะแนน ส่งช้า 1 วัน ได้ 2 คะแนน ส่งช้า 2 วันได้ 1 คะแนน ความสะอาดเรียบร้อย มีร่องรอยการแก้ไขไม่เกิน 5 แห่งได้ 2 คะแนน ไม่เกิน 10 แห่ง ได้ 1 คะแนน ความถูกต้องของเนื้อหา 1. มีข้อมูลครบ ได้ 4 คะแนน ขาด 1 ข้อ หัก 2 คะแนน ‘’[ ถงบอกแหล่งข้อมูล บอกแหล่งข้อมูลมาอย่างน้อย 2 แหล่งได้ 2 คะแนน แหล่งข้อมูล 1 แหล่งได้ 1 คะแนน ลงชื่อ...................................... ผู้สอน ลงชื่อ...................................... ผู้เรียน 10

×