Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานสำรวจตนเอง M6 (1)

188 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานสำรวจตนเอง M6 (1)

  1. 1. ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ นายวณัฎฐ์ ศรีวิชัย ชั้น ม.6/5 เลขที่ 2 1. ชื่อ-สกุล วณัฎฐ์ ศรีวิชัย เลข ประจำาตัว 41755 เลขที่ 2 ชื่อเล่น แมมโบ้ กรุ๊ปเลือด บี ที่อยู่ 21 ซ.16 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ภูมิลำำเนำเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดำมำรดำ) .. 2. ชื่อบิดำ นำยวทัญญู ศรีวิชัย โทรศัพท์ -- ชื่อมำรดำ นำงชลดำ วงศ์ธำนี โทรศัพท์ 3. ชื่อผู้ปกครอง นำงจันทร์หอม เรืองโรจน์ โทรศัพท์ 0871732389 ควำมเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น ยำย อำชีพ รับจ้ำง 4. จบชั้น ม.3 มำจำกโรงเรียน ยุพรำชวิทยำลัย เนื้อหำ/วิชำคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมำ ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด photoshop โปรแกรมที่อยำกให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน โปรแกรมตัดต่อ วีดีโอ 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ำมีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ควำมใฝ่ฝันในอนำคต ช่ำงภำพแฟชั่น คติธรรมประจำำใจ ทุกวันคือวันเดียวกัน สิ่งที่ต้องกำรให้ทำงโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน แนะนำำละจัดสอน กำรใช้โปรมแกรมต่ำงๆที่จำำเป็นในชีวิตประจำำวัน ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษำตอนต้น...........3.50...............จำก โรงเรียน....ยุพรำชวิทยำลัย........ จังหวัด.....เชียงใหม่............... 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5.....2.5....... 9. ทักษะ/ควำมสำมำรถพิเศษ........................กำรใช้กล้อง DSLR,COMPACT.FLIM..................... ................................................................................. ................................................................ 10. กำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับ จำก)................................................................................ .... ................................................................................. ................................................................
  3. 3. 11. อยากเรียนต่อด้านใด...............ถ่าย ภาพ.......................................................

×