ใบงานสำรวจตนเอง M6 (1)

180 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานสำรวจตนเอง M6 (1)

  1. 1. ใบงาน แบบสำารวจและประวัติของ นายวณัฎฐ์ ศรีวิชัย ชั้น ม.6/5 เลขที่ 2 1. ชื่อ-สกุล วณัฎฐ์ ศรีวิชัย เลข ประจำาตัว 41755 เลขที่ 2 ชื่อเล่น แมมโบ้ กรุ๊ปเลือด บี ที่อยู่ 21 ซ.16 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ภูมิลำำเนำเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดำมำรดำ) .. 2. ชื่อบิดำ นำยวทัญญู ศรีวิชัย โทรศัพท์ -- ชื่อมำรดำ นำงชลดำ วงศ์ธำนี โทรศัพท์ 3. ชื่อผู้ปกครอง นำงจันทร์หอม เรืองโรจน์ โทรศัพท์ 0871732389 ควำมเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น ยำย อำชีพ รับจ้ำง 4. จบชั้น ม.3 มำจำกโรงเรียน ยุพรำชวิทยำลัย เนื้อหำ/วิชำคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมำ ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด photoshop โปรแกรมที่อยำกให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน โปรแกรมตัดต่อ วีดีโอ 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ำมีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ควำมใฝ่ฝันในอนำคต ช่ำงภำพแฟชั่น คติธรรมประจำำใจ ทุกวันคือวันเดียวกัน สิ่งที่ต้องกำรให้ทำงโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน แนะนำำละจัดสอน กำรใช้โปรมแกรมต่ำงๆที่จำำเป็นในชีวิตประจำำวัน ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษำตอนต้น...........3.50...............จำก โรงเรียน....ยุพรำชวิทยำลัย........ จังหวัด.....เชียงใหม่............... 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5.....2.5....... 9. ทักษะ/ควำมสำมำรถพิเศษ........................กำรใช้กล้อง DSLR,COMPACT.FLIM..................... ................................................................................. ................................................................ 10. กำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับ จำก)................................................................................ .... ................................................................................. ................................................................
  3. 3. 11. อยากเรียนต่อด้านใด...............ถ่าย ภาพ.......................................................

×