Jaaroverzicht informatica deel 1 3-5 slideshare

1,029 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaaroverzicht informatica deel 1 3-5 slideshare

 1. 1. Katholieke Hogeschool KempenLerarenopleiding Vorselaar
 2. 2. Leerlijn onderwijsvak informatica Wat moet een student kennen en kunnen op het einde van de opleiding  De studenten kunnen oplossingsgericht werken in  toepassingsgerichte softwarepakketten  contextvrije ontwikkelomgevingen  objectgeoriënteerde ontwikkelomgeving  De studenten bezitten een diepgaande kennis van en vaardigheden in  computerconfiguratie en netwerken  toepassingsprogrammatuur  De studenten zijn zich bewust van de maatschappelijke en ethische aspecten van computer en internetgebruik  De studenten kunnen de inhouden en de vaardigheden op een didactisch verantwoorde wijze aanbrengen  De studenten bezitten voldoende achtergrond om de inhouden en vaardigheden in een ruimer kader te plaatsen  De studenten beschikken over de nodige vaardigheden om nieuwe leerinhouden en didactische inzichten te verwerven en toe te passen in de lespraktijk
 3. 3. Leerstofspreiding leerstof eerste jaar tweede jaar derde jaarToepassingssoftware Tekstverwerking Gegevensbeheer Rekenbladen Integratie office-toepassingen Gegevensbeheer Programmeren Algoritmiek VBA (Excel) VBA (Access) gevorderd Programmeren in een syntaxvrije VB.NET VB.NET omgeving (Robomind, Alice, Game Javascript Maker …) VBA (Access)Computerconfiguratie Historiek van de computer Installatie van besturingssystemen Basisbeginselen van de computer Gegevensbehandeling & netwerken Werking van de onderdelen Beveiliging Basisbeginselen van netwerken Netwerk opzetten Webontwikkeling HTML Met toepassingssoftware Ontwerpen van een didactisch leerpad (Dreamweaver) in een e-leerplatform Javascript Multimedia Vakdidactiek Visie op informaticaonderwijs Presenteren Jaarplannen Vaklokaal Evaluatie Elektronische leeromgeving Klasmanagement Didactisch model Handboeken Didactische principes Beginsituatie Doelen Didactische werkvormen
 4. 4. Informatica deel 1 1 Baso
 5. 5. Situering in het opleidingsonderdeel In dit opleidingsonderdeel verwerft de student de vakkennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om ICT te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste graad van het secundair onderwijs en (Toegepaste) Informatica te onderwijzen aan leerlingen van de 2de graad van het secundair onderwijs en het volledige beroepsonderwijs. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In dit opleidingsonderdeel ligt de klemtoon op  het probleemoplossend denken met behulp van algoritmen  het verwerven van ICT-vaardigheden en inzichten in toepassingsoftware  het verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden in computerconfiguratie en netwerken
 6. 6. Startcompetenties De student bezit de basisvaardigheden in logisch, algoritmisch en probleemoplossend denken. De student bezit basiskennis en -vaardigheden betreffende besturingssystemen, internet, tekstverwerking en rekenblad. De student beheerst klaviervaardigheid of is bereid dit op peil te brengen. De student toont interesse in de snelle en voortdurende evolutie in de ICT-wereld. De student is voldoende stressbestendig en bezit het doorzettingsvermogen om binnen een bepaalde tijdslimiet oplossingen voor gestelde problemen te bedenken.
 7. 7. Competenties Inhoudelijk expert  De student kan aan probleemanalyse doen: algoritmes ontwerpen van grofstructuur via stapsgewijze verfijning tot deelprobleem, controlestructuren schrijven en implementeren in een syntaxvrije ontwikkelomgeving.  De student is in staat om toepassingsprogrammas voor tekstverwerking en rekenbladen geavanceerd te gebruiken.  De student weet de basisbeginselen van databasecomponenten en databasestructuren te doorgronden en te implementeren in een RDBMS. Organisator  De student ontwikkelt attitudes zoals administratieve stiptheid, doorzettingsvermogen, zelfredzaamheid, zin voor efficiëntie, open houding ten opzichte van veranderingen.
 8. 8. Inhouden Algoritmiek  achtergronden  probleemdefinitie en –analyse  schema’s bedenken en ontwerpen: structogrammen en flowcharts  controlestructuren: eerste aanzet tot programmeren met behulp van een syntaxvrije programmeeromgeving Toepassingssoftware  tekstverwerker: tabulatorstops, tabellen, opmaakprofielen, inhoudsopgave en index maken, kopen voetteksten, paginanummering, secties, figuren geavanceerd opmaken, bijschrift, voetnoten, sjablonen en formulieren  rekenblad: werkmappen en –bladen, relatieve en absolute celadressering, grafieken, functies, lijsten en filters, draaitabellen, voorwaardelijke opmaak  Databanken: tabellen, querys, formulieren, rapporten, relaties.
 9. 9. Werkvormen Begeleide werkvormen  hoorcolleges  werkcolleges: trainingssessies, oefeningen, presentaties Zelfstandige werkvormen  werkstudietaken  producttaken Begeleid-zelfstandige werkvormen  interactief leren via leerplatform
 10. 10. Leermiddelen Handboeken & cursussen  Frans, R. (2010), Access 2010 1/3, Campinia media, Geel  Frans, R. (2010), Excel 2010 1/3, Campinia media, Geel  Cursussen via hogeschool  Online cursussen Boeken bestellen: www.campiniamedia.be
 11. 11. Evaluatie Deel 1 Permanente evaluatie vormt 25% van het waarderingscijfer:  Toetsen, taken en opdrachten in de klas  De uiterste datum van inlevering wordt steeds via Toledo meegedeeld bij de toelichting van de taken. Tijdens de 1ste examenperiode wordt de leerstof schriftelijk en praktisch geëxamineerd voor 75% van het waarderingscijfer. Het examen is voor het praktische deel open boek. Voor de 3de examenperiode wordt schriftelijk en praktisch geëxamineerd voor 100% van het waarderingscijfer.
 12. 12. Informatica Vakdidactiek 1 Baso
 13. 13. Situering in het opleidingsonderdeel Dit opleidingsonderdeel is specifiek gericht op het leren onderwijzen of aanleren van het vak informatica aan jongeren. De student leert de visie kennen op het vakdomein binnen het leerplan van het secundair onderwijs. De student leert specifieke vaardigheden, principes, didactische materialen, handboeken, didactische werkvormen, … kennen en gebruiken die typisch zijn voor dit vakdomein. Dit onderdeel staat in het eerste jaar van de opleiding op het programma omdat het gaat om inzichten en vaardigheden die de student van bij het begin van je opleiding nodig heeft om het vak te kunnen aanleren tijdens de stages in het secundair onderwijs. In het eerste jaar komen deze inzichten en vaardigheden daarom in een apart opleidingsonderdeel aan bod en worden ze geïntegreerd toegepast in de praktijkateliers. In het tweede jaar is vakdidactiek geen apart onderdeel meer, maar wordt het geïntegreerd in het onderwijsvak en in de praktijkateliers.
 14. 14. Startcompetenties Van de student wordt verwacht dat hij/zij kan rekenen en bouwen op een creatieve, open en gedreven houding.
 15. 15. Competenties Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen  De student bezit de nodige competenties om computerbegrippen, vaardigheden, leerstofonderdelen op een eenvoudige maar duidelijke en correcte wijze uit te leggen, te demonstreren en/of te situeren.  De student kan eigen materiaal ontwikkelen en aanpassen aan een specifieke doelgroep.  De student kan handboeken en cursussen vanuit een kritisch oogpunt beoordelen.  De student kan aangepaste oefeningen en werkbladen in verschillende niveaus herkennen en opstellen. Inhoudelijk expert  De student kent de visie en beheerst de leerstof en basisvaardigheden zoals beschreven in het raamplan ICT van de eerste graad van het secundair onderwijs en de leerplannen AV Informatica van de tweede graad secundair onderwijs.  De student is competent om een lesvoorbereiding te maken voor een les informatica voor ASO, TSO, KSO en BSO over systeemsoftware, tekstverwerking, rekenbladen, databasebeheer, Internet, computerconfiguratie en probleemoplossen. Organisator  De student is competent om vakspecifieke componenten bij het maken van de lesvoorbereiding kritisch en verantwoord te selecteren en te hanteren. Lid van de onderwijsgemeenschap  De student is zich bewust van de evolutie van de didactiek van het informatica- onderwijs.
 16. 16. Inhouden Kennis en inzicht in de evolutie van de didactiek van het informatica onderwijs  Vakspecifieke componenten bij het maken van de lesvoorbereiding  specifieke werkvormen  gebruik van multimedia  … Studie van de leerplannen informatica en raamplan ICT van het vrij onderwijs Kennis, inzichten en vaardigheden bij  gebruik van handboeken  de verschillende niveaus voor praktijkoefeningen informatica  het ontwikkelen van eigen les- en cursusmateriaal
 17. 17. Werkvormen Begeleide werkvormen  Hoorcolleges  Werkcolleges: oefeningen, presentaties, micro-teaching, stellingenspel, brainstorm, groepsgesprek  Demonstratieactiviteiten Zelfstandige werkvormen  werkstudietaken  producttaken  veldwerk Begeleid-zelfstandige werkvormen  interactief leren via leerplatform  Probleem Gestuurd Leren (PGL)
 18. 18. Leermiddelen Handboeken & cursussen  Pluymers J.P., e.a. (2011), Vakdidactiek informatica, Die Keure nv, Brugge
 19. 19. Evaluatie Permanente evaluatie vormt 100% van het waarderingscijfer. Voor de 3de examenperiode maak je een lesvoorbereiding voor een lessenreeks over een, door de docent op voorhand bepaald lesonderwerp. Deze lessenreeks wordt voorzien van een aangepaste cursus en oefeningen. Deze opdracht geldt voor 100% van het waarderingscijfer.
 20. 20. Informatica Deel 3 2 Baso
 21. 21. Situering in het opleidingsonderdeel In dit opleidingsonderdeel verwerft de student de vakkennis, vaardigheden en attitudes die de student nodig heeft om ICT te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste graad van het secundair onderwijs en (Toegepaste) Informatica te onderwijzen aan leerlingen van de 2de graad van het secundair onderwijs en het volledige beroepsonderwijs. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In dit opleidingsonderdeel ligt de klemtoon op  relatiestructuren in databases;  het oplossen en beschrijven van problemen in een actuele ontwikkelomgeving  het verdiepen en verruimen van kennis, inzichten en vaardigheden in computerconfiguratie en netwerken  onderzoek naar evaluatievormen, klasinrichting en leerplannen.
 22. 22. Startcompetenties de kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in het eerste jaar van de opleiding De student kan rekenen en bouwen op zijn/haar creatieve, open en gedreven houding, ondersteund door je kennis en ervaringen opgedaan tijdens het eerste jaar vakdidactiek.
 23. 23. Competenties Inhoudelijk expert  De student heeft inzicht in relatieconcepten van een database om meer complexe databasestructuren op te zetten.  De student kan complexe problemen zelfstandig analyseren, oplossingen bedenken, algoritmisch beschrijven en implementeren in een hedendaagse objectgeoriënteerde ontwikkelomgeving.  De student beschikt over diepgaande kennis, inzichten en vaardigheden op het vlak van de computerconfiguratie en netwerken en is in staat een bestaand of naakt computersysteem te configureren en te tunen. De student kan hierbij de nodige netwerkverbindingen realiseren. Organisator  De student ontwikkelt en verfijnt attitudes zoals administratieve stiptheid, doorzettingsvermogen, zelfredzaamheid, zin voor efficiëntie, open houding ten opzichte van veranderingen. Onderzoeker  De student onderzoekt de mogelijkheden die de opstelling van een informaticaklas biedt in functie van de optimalisatie van zijn lesorganisatie.  De student onderzoekt en vergelijkt leerplannen.
 24. 24. Competenties Organisator  De student ontwikkelt en verfijnt attitudes zoals administratieve stiptheid, doorzettingsvermogen, zelfredzaamheid, zin voor efficiëntie, open houding ten opzichte van veranderingen. Onderzoeker  De student onderzoekt de mogelijkheden die de opstelling van een informaticaklas biedt in functie van de optimalisatie van zijn lesorganisatie.  De student onderzoekt mogelijke evaluatievormen, -criteria en – doelstellingen.  De student onderzoekt en vergelijkt leerplannen.
 25. 25. Inhouden Toepassingssoftware  Database :  gevorderde selectiequery’s  actiequery’s  complexere relaties  subformulieren en –rapporten Programmeren met Visual Basic for Applications in Microsoft Excel:  Macro’s  Herhaling controlestructuren  Verkennen van het VBA-objectmodel voor Excel  Besturingselementen manipuleren en integreren  Probleemoplossend denken
 26. 26. Inhouden Computerconfiguratie en netwerken  Verschillende besturingssystemen installeren en tunen  Beveiliging van computersystemen  Gegevensbehandeling  Netwerken en hardwarecomponenten  Servers  Beveiliging van een netwerk Infrastructuur van het vaklokaal informatica  Klasopstelling en inrichting  Multimedia-apparatuur Leerplannen  Vergelijking tussen leerplannen informatica uit de verschillende onderwijsnetten
 27. 27. Werkvormen Begeleide werkvormen  Hoorcolleges  Werkcolleges: trainingssessies, oefeningen, presentaties, brainstorm, groepsgesprek Zelfstandige werkvormen  studietaken  producttaken  veldwerk Begeleid-zelfstandige werkvormen  Probleem gestuurd leren (PGL)  interactief leren via leerplatform  project
 28. 28. Leermiddelen Handboeken & cursussen  Cursussen via de hogeschool  Online cursussen  Artikels uit tijdschriften.  E-learning  Pluymers J.P., e.a. (2011), Vakdidactiek informatica, Die Keure nv, Brugge  Handboeken vorig academiejaar  Frans, R. (2010), Access 2010 1/3, Campinia media, Geel
 29. 29. Evaluatie De theoretische gedeeltes worden mondeling, schriftelijk en praktisch geëxamineerd tijdens de 1ste examenperiode voor 100% van de punten. Voor de 3de examenperiode:  Mondeling, schriftelijk en praktisch examen
 30. 30. Informatica Deel 5 3 Baso
 31. 31. Situering in het opleidingsonderdeel In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis, vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om informatica te onderwijzen aan leerlingen van de 1ste en 2de graad ASO, TSO, KSO en BSO. Je kennis van systemen wordt sterk uitgebreid, zodat je later ook als ICT-coördinator aan de slag kunt. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het derde jaar ligt de klemtoon op het verdiepen in probleemoplossend denken via een programmeeromgeving en webontwikkelomgeving. Ook computerconfiguratie, netwerken en troubleshooting komen vooral praktisch aan bod.
 32. 32. Startcompetenties de kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de twee eerste studiejaren van de opleiding
 33. 33. Competenties Inhoudelijk expert, onderzoeker, vernieuwer, leerbegeleider van ontwikkelingsprocesssen  De student kan in teamverband een gebruiksvriendelijke toepassing maken in Microsoft Access voor eindgebruikers die Access zelf niet beheersen. De student bezit daartoe een diepgaande kennis van databases en de interfacemogelijkheden van Access en vult deze aan met een praktisch gebruik van de programmeertaal Visual Basic for Applications.  De student integreert vakdidactische vaardigheden met zijn inhoudelijke competenties in de informatica: hij ontwerpt een didactisch project dat vertrekt vanuit een zelfgekozen onderwerp of context. Hiermee bewijst de student dat hij in staat is om een didactische leerroute voor een specifieke doelgroep uit te stippelen binnen een elektronisch leerplatform.  De student bezit de kennis, inzichten en vaardigheden om de functie van ICT- coördinator zowel op technisch als pedagogisch vlak uit te oefenen.  De student bezit basiskennis, inzichten en vaardigheden om verschillende types van servers te kunnen beheren. Organisator  De student verfijnt attitudes zoals administratieve stiptheid, doorzettingsvermogen, zelfredzaamheid, zin voor efficiëntie, open houding ten opzichte van veranderingen.  De student kan een jaarplan opstellen voor het vak informatica.
 34. 34. Inhouden Computerconfiguratie  Een computer geavanceerd tunen  belangrijke DOS opdrachten  batch bestanden  BIOS  opstartproces onder Windows XP  register van Windows XP  randapparatuur  installatie van harden software  een computerklas beheren en onderhouden  netwerken opzetten en beheren, inclusief installatie en beheer van een Windows Server.  De computer lid maken van een netwerkomgeving
 35. 35. Inhouden Toepassingsprogrammatuur  Databasemanagement in Access met integratie van Visual Basic for Applications  Korte herhaling van de basisvaardigheden Access : tabellen, formulieren, query’s, rapporten en relaties.  Herhaling controlestructuren in VBA  Een gebruiksvriendelijk project aanmaken en beheren  Een menustructuur bouwen via het lint  Automatisering van acties  Programmeren in Visual Basic.NET  Sequentiële bestanden, components, listbox, databases koppelen, een project distribueren
 36. 36. Inhouden Vakdidactiek  Didactische leerroute ontwikkelen  Ontwerpen van een persoonlijk didactisch project waarin je bewijst dat je een didactische route voor een of meerdere leereenheden kunt realiseren in de vorm van een technisch hoogstaande website. Het onderwerp mag je vrij kiezen.  Elektronische leeromgeving  Tijdens deze lessen gaan we zelf te werk in een E-learn platform als Instructor. Hierdoor ben je in staat om zelf een didactische cursus op te bouwen.  Didactisch materiaal ontwikkelen via videocaptatie-software  Deze software laat je toe om videocaptaties van je scherm te maken. Hierdoor kun je fantastisch didactisch materiaal ontwikkelen.  Een jaarplan opstellen
 37. 37. Werkvormen Begeleide werkvormen  Hoorcolleges  Werkcolleges: trainingssessies, oefeningen, presentaties, brainstorm, groepsgesprek Zelfstandige werkvormen  studietaken  producttaken  veldwerk Begeleid-zelfstandige werkvormen  Probleem Gestuurd Leren (PGL)  interactief leren via leerplatform  project
 38. 38. Studiemateriaal Handboeken & cursussen  Pluymers J.P., e.a. (2011), Vakdidactiek informatica, Die Keure nv, Brugge  cursussen via de hogeschool:  Online cursussen  Artikels uit tijdschriften..
 39. 39. Evaluatievorm Er is voortdurend permanente evaluatie over alle aspecten van de inhouden voor 40% van het waarderingscijfer.  Het waarderingscijfer als volgt verdeeld:  Project Access & VBA: 15%  Persoonlijk didactisch project: 25%  De uiterste datum van inlevering wordt steeds via Toledo meegedeeld bij de toelichting van de opdrachten. De leerstof wordt mondeling en via presentatie geëxamineerd tijdens de 1ste examenperiode voor 60% van het waarderingscijfer. Voor de 3de examenperiode wordt de leefstof via presentatie geëxamineerd

×