Regeringsplan Cyberië R79

295 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regeringsplan Cyberië R79

  1. 1. Regeringsplan Cyberië<br />30054552714625001576705271526000<br />Ronde 79<br />Geachte medeburgers, Virtuanen en Digitalianen,<br />Niet zonder enige trots presenteer ik u hierbij het officiële regeringsplan van de Cyberische regering anno ronde 79. Na een overtuigende overwinning en de daarbij aansluitende meerderheid in het Cyberische Parlement ligt de weg open om Cyberië met een vernieuwde motivatie te vertimmeren tot een succesvolle natie die in staat is om elk probleem dat zich stelt tot een goed einde te brengen.<br />LiDe (Liberaal Democraten) dankt van harte haar kiezers en feliciteert ook NEP (Nationale Eenheid Partij) met haar 5 zetels. Wij geloven in een goede samenwerking tussen de twee partijen.<br />In het voor u liggende document zullen wij zo duidelijk mogelijk uit de doeken doen wat u van ons kan verwachten de komende weken. <br />Met de hoogste achting,<br />Bonanza<br />President Cyberië<br />Inhoudsopgave<br />Algemene beleidsdaden<br />Financiële beleidsdaden<br />Onderwijsgerelateerde beleidsdaden<br />Juridische beleidsdaden <br />Algemene Beleidsdaden<br />Speerpunten<br />De komende handelsperiode onderscheiden we twee verschillende aspecten waarvan we op het einde van de periode op willen afgerekend worden (naast uiteraard de algemene prestaties van het kabinet):<br />We willen het onderwijssysteem grondig veranderen zodat het voor mensen die reeds over een diploma beschikken, maar dat dreigt af te lopen, gemakkelijker wordt om hun diploma te vervangen. Het testen van hun kennis blijft echter essentieel en biedt een mooie toekomst voor zowel de scholen als voor de kwaliteit van de geleverde diensten in Cyberië.<br />Veiligheid staat mee bovenaan het prioriteitenlijstje. Wij zullen geen criminele activiteiten tolereren op Cyberisch grondgebied, onafhankelijk van het feit of de bron ervan Cyberisch of buitenlands is. Cyberische agressoren zullen strafrechtelijk vervolgd worden, terwijl binnen- en buitenlandse terroristen met alle mogelijke middelen bestreden zullen worden. <br />Binnenlands beleid<br />Het belangrijkste onderdeel blijft uiteraard de economie. Vorige handelsperiode zaten we duidelijk in een recessie en verwacht wordt dat die ook deze periode verder zal woekeren. Wij hebben contacten gehad met de hoogste instanties van onze Federatie en hopen extra budget uit de brand te kunnen slepen opdat we de Cyberische economie de olie kunnen geven die het nodig heeft om op volle kracht te werken. <br />Het Cyberisch kabinet wordt afgerekend op haar prestaties, maar zo ook het Parlement. Als verantwoordelijke voor alle Parlementsleden zal ik als President strikt toekijken op de activiteit van elk lid en zal ik niet aarzelen om voorstellen tot ontslag in te dienen indien een Parlementslid onvoldoende blijk geeft van activiteit. Die strengheid geldt zowel voor de regeringspartij als voor de oppositie. <br />Als liberale partij willen we de mayors zo veel mogelijk ‘hun ding laten doen’, zolang ze de Cyberische economie niet te hard schaden. Wij hebben geen macht meer over hen, maar zullen desalniettemin alles in het werk zetten om de bal aan het rollen te brengen mocht er toch wat misgaan.<br />Buitenlands beleid<br />Zoals reeds eerder aangehaald onder het kopje ‘Speerpunten’ gaat een groot deel van onze aandacht deze handelsperiode naar veiligheid. Als liberale partij zijn wij een groot voorstander van internationale handel en staat het elke inwoner van de Federatie vrij om in Cyberië op een veilige manier handel te drijven. Wat we echter onder geen enkele voorwaarde zullen aanvaarden is een geplande aanslag op de Cyberische staat, haar inwoners of haar normen en waarden. We zijn bereid om met iedereen diplomatische gesprekken aan te gaan, maar zullen ons op geen enkele manier onder druk laten zetten door een buitenlandse regering of groepering om Cyberische wetten te wijzigen. <br />Voor zij die plannen hebben om Cyberië gewelddadig aan te vallen is er maar één antwoord en dat is terugslaan met alle kracht die we hebben. Wanneer de diplomatie faalt, moet onze samenwerking en ons doorzettingsvermogen het gemakkelijk halen van elke mogelijke dreiging.<br />Om weer met het begin aan te sluiten: deze regering is vredelievend en wil elk internationaal contact aangaan dat wordt aangeboden. Onze kracht ligt in onderlinge samenwerking en Cyberië is als grootste land van de Federatie bereid om hier een leidende rol in te spelen. <br />Bonanza<br />President Cyberië<br />Financiën<br />Richtlijnen<br />BankenEr zijn deze ronde geen specifieke richtlijnen voor banken. Houd wel rekening met Artikel 6 CL.Kansspelen1. Een kansspel is een georganiseerde activiteit waarbij deelnemers verplicht zijn tot het betalen van geld zonder daar met volledige zekerheid een tegenprestatie voor terug te krijgen die in geldwaarde hoger is dan het betaalde.<br />2. Een kansspel mag enkel worden georganiseerd wanneer toestemming werd gegeven door de Minister van Financiën, en wanneer de precieze werking ervan werd doorgemaild naar oosterlinckthomas@hotmail.com. Indien toch een kansspel wordt georganiseerd zonder toestemming kan een boete tot maximaal 1000 ISH, en sluiting van het kansspel volgen.<br />3. Elk kansspel is verplicht om de Algemene voorwaarden van het spel bekend te maken in een club of op een openbare website.<br />4. De Minister van Financiën heeft te allen tijde het recht om een kansspel stop te zetten.<br />5. Indien de organisator van een kansspel weigert om de beloofde middelen uit te reiken, kan dat gebeuren door middel van boetes. Daarbovenop ontvangt hij een boete van maximaal 1000 ISH per dag. <br />6. De Fed30 is vrijstelling van deze richtlijnen verleend.VerzekeringsinstellingenVoor verzekeringsinstellingen gelden dezelfde richtlijnen als voor kansspelen.<br />The mega handelaar<br />Minister van Financiën <br />Onderwijs<br />Richtlijnen<br />Algemeen:<br />Indien er een meningsverschil ontstaat tussen de Minister van Onderwijs en een derde betreffende deze richtlijnen, beslist de Minister van Onderwijs. Mocht er een conflict optreden tussen deze richtlijnen en het wetboek, dan staat het wetboek hoger in prioriteit.<br />De Minister van Onderwijs kan ten alle tijde lesmateriaal, antwoordmodellen gemaakte opdrachten en correcties daarop ter inzage krijgen van scholen.<br />Wijzigingen in de richtlijnen van scholen dienen vooraf goedkeuring te hebben van de Minister van Onderwijs.<br />De Minister van Onderwijs kan ten alle tijde examinatoren ontslaan, indien hij dit noodzakelijk acht.<br />Scholen zijn verplicht de volgende gegevens bekend te maken aan de Minister van Onderwijs en wijzigingen hierin binnen 24 uur door te geven aan dezelfde persoon: schoolnaam, clubnaam, directeur, docenten, cursusprijzen.<br />De Minister van Onderwijs is gerechtigd geen diploma uit te reiken indien de student niet heeft getoond voldoende vaardigheden en kennis te bezitten betreffende het gewenste diploma.<br />Het is mogelijk dat geslaagde studenten van afgelopen handelsperiode alsnog hun diploma ontvangen, in het geval deze uitreiking eerder niet mogelijk was.<br />Wettelijke vereisten:<br />De maximale reactietijd voor school, leraar en examinator bedraagt 48 uur. Uitzonderingen zijn in enkele gevallen mogelijk, deze dienen echter goedkeuring van de Minister van Onderwijs te hebben.<br />De minimumprijs voor een cursus bedraagt 200.00 I-Shell.<br />De maximumprijs voor een cursus bedraagt 500.00 I-Shell.<br />De sanctie op het overtreden van de richtlijnen voor scholen bestaat uit een waarschuwing, tijdelijke intrekking van de status 'erkende onderwijsinstelling' of intrekking van de status 'erkende onderwijsinstelling' voor het resterende deel van de handelsperiode.<br />Een student is geslaagd voor het staatsexamen indien hij/zij voor deze toets 7,0 of hoger haalt.<br />Staatsexamens:<br />Staatsexamens kosten 50 I-Shell, dit zal worden geïnd via clubcontributie. Kandidaten of scholen hoeven dus niks over te maken! Deze 50 I-Shell is een prestatiebonus voor examinatoren.<br />Staatsexamens, voor kandidaten niet in bezit van het betreffende diploma, kunnen alleen aangevraagd worden door docenten/directeuren van erkende onderwijsinstellingen, indien de student de cursus bij de school voltooid heeft. Conform 4.3 CL houdt dit een gemiddelde van 6,0 of hoger in voor de gehele cursus bij de school.<br />Indien een student niet slaagt voor het staatsexamen, is herexamen slechts éénmaal mogelijk.<br />Subsidieregeling:<br />Indien een erkende onderwijsinstelling minimaal één student 'recht tot een diploma' heeft geleverd, bestaat de mogelijkheid tot een onkostenvergoeding van het schoolgebouw.<br />Om in aanmerking te komen voor de bij punt zes genoemde onkostenvergoeding, dient de schooldirecteur een specificatie van de bouwkosten van het schoolgebouw te deponeren in de club Ministerie van Onderwijs. Indien de minister de specificatie correct acht (o.a. marktconforme prijzen en geen onnodig groot schoolgebouw), zal deze de subsidie uit (laten) keren. In het geval van een incorrecte aanvraag, is het mogelijk dat een deel van het aangevraagde bedrag wordt uitgekeerd of 0.00 I-Shell.<br />Uit financieel oogpunt is er een maximum gesteld aan het totaal van onkostenvergoedingen voor alle scholen samen door het Ministerie van Onderwijs, met geld van de Cyberische regering. Dit maximum bedraagt 2500.00 I-Shell. Bij het toekennen wordt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' gehanteerd.<br />Conform lid 8 uit de Cyberische onderwijswet (art. 4) bedraagt de maximale onkostenvergoeding (in de vorm van subsidie) per school 1000.00 I-Shell.<br />The mister<br />Minister van Onderwijs <br />Justitie<br />Richtlijnen<br />[player]?[/player], [player]?[/player] en [player]?[/player] zijn aangesteld door de Minister van Justitie en zullen de taak als rechter in de Openbare rechtbank vervullen.<br />[player]?[/player] zal de taak als openbaar aanklager in de Openbare rechtbank op zich nemen.<br />Er zijn geen kosten verbonden aan het openen van een rechtszaak.<br />Rechtszaken worden pas gestart door de Minister van Justitie na aanvraag in het desbetreffende topic in de Openbare rechtbank.<br />De maximale reactietijd in een rechtszaak bedraagt normaliter 24 uur voor iedere betrokkene partij, echter in de eerste week van de ronde wordt 36 uur gehanteerd, voor zowel de aangeklaagde, verdedigende en rechtsprekende partij.<br />Verlenging van de reactietijd is eenmalig mogelijk met maximaal 24 uur per partij.<br />Een ieder die niet in het bezit is van lawyerdiploma dient een vertegenwoordiger aan te stellen die wel een geldig diploma heeft.<br />Cyberische burgers die zich in welke mate dan ook bedreigd voelen, kunnen na aanvraag in het desbetreffende topic in het Ministerie van Justitie en na goedkeuring door de Minister van Justitie, staatsbescherming krijgen.<br />Indien er niet genoeg bodyguards beschikbaar zijn om alle aanvragen goed te keuren, dan zal de Minister van Justitie voorrang verlenen in de genoemde volgorde aan de volgende risico groepen voorgaande aan willekeurige personen: De president, leden van het kabinet, leden van het parlement en de burgemeesters.<br />De Minister van Justitie kan zonder enige reden, een aanvraag weigeren of een bodyguard aan iemand anders toewijzen.<br />De kosten van een rechtszaak bedragen 100 I-Shell.<br />De kosten van een rechtszaak worden naderhand na het sluiten van de rechtszaak gevorderd door de Financial Civil Servant en verhaald bij de verliezende partij indien die aangewezen kan worden, anders zullen deze kosten verhaald worden bij de aanklager.<br />De woordvoerend rechter zal altijd aangeven bij wie de kosten van de rechtszaak gevorderd zullen worden.<br />De kosten van de rechtszaak zullen worden ontvangen door de Minister van Justitie en vallen toe aan de staatskas van Cyberië.<br />VirtuaCash<br />Minister van Justitie<br />Dit document wordt bekrachtigd door:<br />32969206731000<br />908051016000<br />81280561650Bonanza – President37804728442008The mega handelaar – Minister van Financiën<br />34034053326013347520186020<br />VirtuaCash – Minister vanThe mister – Minister van<br />4157980429133000436753042913300035810834318952-92837011766550342455522244050041294058147050JustitieOnderwijs<br />

×