Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mer gyux@... 8 1 elen

588 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mer gyux@... 8 1 elen

  1. 1. <br />Մեր գյուղը հեռավոր սարերի ետևում է: Մենք սիրում ենք ամեն ամռան մի ամիսը հանգստանալ գյուղում: Գյուղում զով է, հանգիստ և անցնում է շատ հետաքրքիր: Գյողի մոտ կա մի բարձրաբերձ սար: Հովիվն ամեն լուսապայծառ առավոտ իր ոչխարներին տանում է այդ սար: Տատիկս, երբ մենք գնում ենք գյուղ, ուրախությամբ մեզ դիմաորում և մի մեծ սեղան է դնում: Երբ խաղաղ երեկոն է իջնում, մենք հավաքվում ենք տաք թոնրի շուրջ և լսում ենք տատիկիս հետաքրքիր պատմությունները: Իսկ գիշերները, երբ ճնճղուկների ճղճղան ձայնի տակ չենք կարողանում հանգիստ քնել, երեխաներով հավաքվում, և գնում ենք զբոսանքի: Սիրում ենք մեր գյուղը:<br />

×