Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang nakakatanggap ng pagpapala buhat sa dios

459 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ang nakakatanggap ng pagpapala buhat sa dios

 1. 1. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE
 2. 2. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEANGNAKAKATANGGAPNG PAGPAPALABUHAT SA DIYOSAwit 24:3-5
 3. 3. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEPsalms 24:3-53Who shall ascend into the hillof the LORD? or who shallstand in his holy place? 4He thathath clean hands, and a pureheart; who hath not lifted uphis soul unto vanity, nor sworndeceitfully. 5He shall receivethe blessing from the LORD, andrighteousness from the God ofhis salvation.
 4. 4. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEAwit 24:3-53Sino ang marapat umahon saburol? Sa burol ni Yahweh,sino ngang aahon? Sinongpapayagang pumasok satemplo, Sinong tutulutangpumasok na tao? 4Siya, namalinis ang isip at buhay, Nahindi sumamba sa diyus-diyusan; Tapat sa pangako nabinibitiwan. 5Ang Diyos na siYahweh, pagpapalain siya,Ililigtas siyat pawawalang-sala.
 5. 5. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEWho shall ascendinto the hill ofthe Lord?
 6. 6. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEMount Zioncalled the hill of theLord,because it was the placedesignated for Hisworship, or the place ofHis abode.
 7. 7. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEOr who shall standin His holy place?
 8. 8. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEIn the tabernacle, or inthe place where He isworshipped.
 9. 9. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINESINO ANGMAKAKAPUNTA ATMAKAKATANGGAP NGMGA BIYAYA NGDIYOS?
 10. 10. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE1. Cleanness of hands‚He that has clean hands,‛ is freefrom all external wicked actions.
 11. 11. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE2. Purity of heartFor external purity is not enough,except the heart, the fountain ofour actions, be clean.
 12. 12. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE3. Truth of the tongueIs not guilty of lies and perjuries.
 13. 13. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEKATANGIAN NG TAONGMASISIPAG
 14. 14. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE1.) PINAGBUBUTIHAN ANGTRABAHO
 15. 15. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEMatthew 24:45-5145"Ang tapat at matalinongalipin ang siyangpinapamahala ng kanyangpanginoon sa ibang mgaalipin, upang bigyan sila ngkanilang pagkain sakarampatang panahon.46Mapalad ang aliping iyon,kapag dinatnan siyanggumagawa ng gayon sapagbabalik ng kanyangpanginoon!
 16. 16. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEMatthew 24:45-5147Sinasabi ko sa inyo:pamamahalain siya ngkanyang panginoon sa lahatng kanyang ari-arian.48Ngunit kung masama angaliping iyon, sasabihin niyasa sarili, ‘Matatagalan pabago magbalik ang akingpanginoon, 49at sisimulangbugbugin ang kanyang mgakapwa alipin, atmakipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo.
 17. 17. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEMatthew 24:45-5150Babalik ang panginoonng aliping iyon sa araw nahindi niya inaasahan at saoras na hindi niya alam.51Buong higpit naparurusahan siya ngpanginoon, at isasama samga mapagpaimbabaw.Dooy tatangis siya atmagngangalit ang kanyangngipin."
 18. 18. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE2.) MINAMAHAL ANGTRABAHO
 19. 19. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEACTS 17:26-2826Mula sa isa’y nilikha Niyaang lahat ng lahi sa balatng lupa. Itinakda Niya angkanya-kanyang panahon athangganan.27Ginawa Niya ito upanghanapin nila ang Diyos.Baka sakaling sa kanilangpagaapuhap ay matagpuanSiya ang totoo hindi namanSiya malayo sa bawat isasa atin.
 20. 20. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEACTS 17:26-2828 Sapagkat hawak Niya angating buhay pagkilos atpagkatao. Tulad ng sinasabing ilan sa inyong mgamakata, tayo ay mga anakNiya.
 21. 21. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE3.) PARA SA DIYOS ANGTRABAHO NIYA
 22. 22. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEColossians 1:16For in Him all things werecreated, in heaven and onearth, visible andinvisible, whetherthrones or dominions orprincipalities orauthorities—all thingswere created through Himand for Him.
 23. 23. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEMga Taga-Colosas 1:16Sapagkat sa pamamagitanNiya ay nilikha ang lahat ngnasa langit at nasa lupa,nakikita man o hindi, patiang mga espirituwal nakapangyarihan, paghahari,pamamahala, at pamumuno.Ang lahat ay nilikha ngDiyossa pamamagitan Niyaat para sa Kanya.
 24. 24. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEEnthusiasm makesordinary peopleextraordinary- Norman Vincent
 25. 25. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEThe worst bankruptin the world is theman who has lost hisenthusiasm.- H. W. Arnold
 26. 26. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINE‚Enthusiasm‛ is from theword ‚entheos,‛ meaning ‚Godwithin.‛
 27. 27. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEThe word ‚Enthusiasm‛ isderived from two Greekwords: ‚en‛ meaning in usand ‚theos‛ meaning God.
 28. 28. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEEnthusiasm isliterally ‘God in us.’The enthusiastic manis one who speaks asif he were possessedby God. This qualityis the most effectiveand the mostimportant factorgetting things done.
 29. 29. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINETHE HARDWORKING BIRDS1.) Thrush2.) Blackbird3.) Titmouse
 30. 30. ANG NAKAKATANGGAP NG PAGPAPALA BUHAT SA DIYOS | Psalms 24:3-5BLESS OUR LAND TO SHINEI studied the lives of greatmen and famous women;and I found that the menand women who got to thetop were those who didthe jobs they had in hand,with everything they hadof energy and enthusiasmand hard work.—Harry S. Truman

×