SlideShare a Scribd company logo
Áàòëàâ Ñ/ì …………………………/Í.Äóëìàà/

                      ÁÇÄ-èéí 11 æèëèéí 87-ð ñóðãóóëèéí 9ä àíãèéí

                       ñ¿¿ëèéí õàãàñ æèëä õèéõ àæëûí òºëºâëºãºº

Ä/ä             Õèéãäýõ àæèë          Õóãàöàà     ¯ð ä¿í         Áèåëýëò

                Ñóðàã÷äûã ãðóïï-ä õóâààæ    2-ð õàãàñ  Ñóðãóóëü òºãñºõ
                õàðèëöàí äàâëàãà àâ÷ ºãºõ          øàëãàëòàíä áýëòãýõ,
Ñóðãàëò ñòàíäàðòûí òàëààð
                àæèë çîõèîõ           2-ð õàãàñ  øàëãàëòàà
                Ñóðëàãûí ä¿íãèéí               àìæèëòòàé ºãºõ
                óðüä÷èëñàí æàãñààëòààð 2           áèåëýëòèéã õàíãàõ,
                ñóðàã÷ õàìòðàí àæèëëàõ     2-ð õàãàñ  ñóðàõ èäýâõèéã
                àæèë ºðí¿¿ëýõ                ñàéæðóóëàõ
                Ãýðèéí äààëãàâàð øàëãàõ     2-ð õàãàñ
                áèåëýëòèéã òîîöîõ
                ÷ºëººò öàãààðàà áàãø      4-ð óëèðàë
                íàðààñ äàâòëàãà àâõóóëàõ
                Øàëãàëòûí áóëàí ãàðãàí
                àøèãëàõ
                Àíãèéí õóðàë          2-ð ñàð     Äîòîîä àñóóäëàà
                Óëàìæëàëò áàÿð         2-5ñàð      øèéäâýðëýõ
                ¸ñëîëóóäûã õ¿íäýòãýí               Íèéãìèéí
                ºíãºð¿¿ëýõ           2-ð õàãàñ    èäýâõèéã íü
                “¨ñ çàíøëàà äýýäëýå”               ñàéæðóóëàõ
                òýìöýýí ÿâóóëàõ         3-ð ñàð     ÷ºëººò öàãèéã íü
Õàìò îëíû òºëºâøèë
                Á¿ëýã äóíäûí òýìöýýí      2-ð ñàð     çºâ ºíãºð¿¿ëýõ
                ÿâóóëàõ                     Ñòðåññýý òàéëàõ
                Àíãèàðàà çààë àâàõ /àëäàð    2-ð õàãàñ    Ìýðãýæëýý çºâ
                ñïîðò õîðîîíû çààë/               ñîíãîõ àëõàì
                Ìýðãýæèë ñóðòàë÷ëàõ àÿíä    2-ð õàãàñ    õèéõ
                èäýâõèòýé îðîëöîõ                Ñóðàã÷äûã
                Øààðäëàãàòàé                   ñóäëàí îíîøëîõ
                ñóäàëãààíóóäûã àâàõ
                Ýöýã ýõè éí õóðàë        3-ð ñàð    Çàð ìýäýýëýë
                Ñóðàã÷äûí àð ãýð íºõöëèéã    4-ð ñàð     çºâëºãºº ºãºõ
                ñóäëàí ýöýã ýõòýé ÿðèëöàõ           Çàð ìýäýýëýë
                Ýöýã ýõ áîëîí ñóðàã÷äûí     2-ð ñàð     çºâëºãºº ºãºõ
Ýöýã ýõ ñóðàã÷èäòàé
                äóíä “ìèíèé ãýð á¿ë”              Ýöýã ýõ
õàìòðàí àæèëëàõ
                çóðãèéí öîìãèéí óðàëäààí    3-ð ñàð     ñóðàã÷äûã
                Ýöýã ýõèéí äóíä ñóðãàëò             õîëáîîã
                Ýöýã ýõèéí äóíä òýìöýýí     2-ð ñàð     ñàéæðóóëàõ
                                        ¿çýë áîäëîî
                                        ñîëèëöîõ
                                        ÷ºëººò öàã çºâ
                                        ºíãºðººõ
                Øàëàà õóëäààñëàõ        2-ð ñàð   Àíãèéí ºíãº
òîõèæèëò
                Øèðýý ñàíäëûí ýâäðýë      3-ð ñàð   ¿çýìæèéã
                çàñàõ ãðóïï àæèëëóóëàõ     2-ð õàãàñ  ñàéæðóóëàí
Àíãè
                Àíãè çàñâàðûí àæëûí             ñóðàëöàõ òààòàé
                áýëòãýë áà ã¿éöýòãýë             îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ
                          Òºëºâëºñºí ÀÓÁ Ä.Áîëîðìàà

More Related Content

What's hot

Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptxГазарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Enkh Tseba
 
Орчин үеийн философи
Орчин үеийн философиОрчин үеийн философи
Орчин үеийн философи
Төгсбаяр Отгонбаяр
 
Даяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудал
Даяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудалДаяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудал
Даяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудал
Jargal Jambal
 
бие даалт 1
бие даалт 1бие даалт 1
бие даалт 1
tserenda
 
рентген цацраг
рентген цацрагрентген цацраг
рентген цацраг
Bud Ochirbat
 
найруулгын төрөл
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa88
 
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүдтүүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
Otgon-Erdene Bazarkhand
 
Lekts8
Lekts8Lekts8
дэлхийн улсуудын хэл
дэлхийн улсуудын хэлдэлхийн улсуудын хэл
дэлхийн улсуудын хэл
BMunguntuul
 
Бие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандарт
Adilbishiin Gelegjamts
 
түүхийн тест
түүхийн тесттүүхийн тест
түүхийн тест
erdenesuren06
 
сонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэгсонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэг
Khongor Bukhtsooj
 
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
zaya_0902
 
монголын угсаатнууд 1
монголын угсаатнууд 1монголын угсаатнууд 1
монголын угсаатнууд 1
Erdenezul Bazarragchaa
 

What's hot (20)

Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1
 
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptxГазарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
Газарзүй 9 Хүрээлэн буй орчны бохирдол.pptx
 
Lekz 7 бутралын түүх
Lekz 7 бутралын түүхLekz 7 бутралын түүх
Lekz 7 бутралын түүх
 
Орчин үеийн философи
Орчин үеийн философиОрчин үеийн философи
Орчин үеийн философи
 
семинар4
семинар4семинар4
семинар4
 
10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
Даяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудал
Даяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудалДаяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудал
Даяаршлын үеийн монголын нийгэм ба хөгжлийн асуудал
 
бие даалт 1
бие даалт 1бие даалт 1
бие даалт 1
 
рентген цацраг
рентген цацрагрентген цацраг
рентген цацраг
 
найруулгын төрөл
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
 
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүдтүүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
түүхийн судлах зүйлийн хөгжлийн үндсэн чиглэлүүд
 
Lekts8
Lekts8Lekts8
Lekts8
 
дэлхийн улсуудын хэл
дэлхийн улсуудын хэлдэлхийн улсуудын хэл
дэлхийн улсуудын хэл
 
Бие даалтын стандарт
Бие даалтын стандартБие даалтын стандарт
Бие даалтын стандарт
 
түүхийн тест
түүхийн тесттүүхийн тест
түүхийн тест
 
сонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэгсонирхлын бүлэг
сонирхлын бүлэг
 
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
 
хөдөлмөрийн нийлүүлэлт
хөдөлмөрийн нийлүүлэлтхөдөлмөрийн нийлүүлэлт
хөдөлмөрийн нийлүүлэлт
 
монголын угсаатнууд 1
монголын угсаатнууд 1монголын угсаатнууд 1
монголын угсаатнууд 1
 
семинар3
семинар3семинар3
семинар3
 

More from bolormaa87

Sudalgaanii.negtgel2
Sudalgaanii.negtgel2Sudalgaanii.negtgel2
Sudalgaanii.negtgel2
bolormaa87
 
Sudalgaanii.negtgel3
Sudalgaanii.negtgel3Sudalgaanii.negtgel3
Sudalgaanii.negtgel3
bolormaa87
 
Sudalgaanii.negtgel1
Sudalgaanii.negtgel1Sudalgaanii.negtgel1
Sudalgaanii.negtgel1
bolormaa87
 
бие даалт7
бие даалт7бие даалт7
бие даалт7
bolormaa87
 
бодлого бодох аргачлал
бодлого бодох аргачлалбодлого бодох аргачлал
бодлого бодох аргачлал
bolormaa87
 
зайн сургалт бодлого
зайн сургалт бодлогозайн сургалт бодлого
зайн сургалт бодлого
bolormaa87
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
bolormaa87
 
гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7
bolormaa87
 
mergejliin tuhai
mergejliin tuhaimergejliin tuhai
mergejliin tuhai
bolormaa87
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
bolormaa87
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
bolormaa87
 
mergejliin talaar
mergejliin talaarmergejliin talaar
mergejliin talaar
bolormaa87
 
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъёэзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
bolormaa87
 
гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7
bolormaa87
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
bolormaa87
 
нэр бол хүний амьдра
нэр бол хүний амьдранэр бол хүний амьдра
нэр бол хүний амьдра
bolormaa87
 
болормаа.Ods
болормаа.Odsболормаа.Ods
болормаа.Ods
bolormaa87
 

More from bolormaa87 (20)

Sudalgaanii.negtgel2
Sudalgaanii.negtgel2Sudalgaanii.negtgel2
Sudalgaanii.negtgel2
 
Sudalgaanii.negtgel3
Sudalgaanii.negtgel3Sudalgaanii.negtgel3
Sudalgaanii.negtgel3
 
Sudalgaanii.negtgel1
Sudalgaanii.negtgel1Sudalgaanii.negtgel1
Sudalgaanii.negtgel1
 
Test2 7
Test2 7Test2 7
Test2 7
 
бие даалт7
бие даалт7бие даалт7
бие даалт7
 
бодлого бодох аргачлал
бодлого бодох аргачлалбодлого бодох аргачлал
бодлого бодох аргачлал
 
зайн сургалт бодлого
зайн сургалт бодлогозайн сургалт бодлого
зайн сургалт бодлого
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
 
гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7
 
mergejliin tuhai
mergejliin tuhaimergejliin tuhai
mergejliin tuhai
 
тест
тесттест
тест
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
 
mergejliin talaar
mergejliin talaarmergejliin talaar
mergejliin talaar
 
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъёэзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн нь болъё
 
гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7гэрэл үүсгэгч.7
гэрэл үүсгэгч.7
 
Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7Biye tsahilgaanjih 7
Biye tsahilgaanjih 7
 
10
1010
10
 
нэр бол хүний амьдра
нэр бол хүний амьдранэр бол хүний амьдра
нэр бол хүний амьдра
 
болормаа.Ods
болормаа.Odsболормаа.Ods
болормаа.Ods
 

Angiin ajliin tuluvluguu

 • 1. Áàòëàâ Ñ/ì …………………………/Í.Äóëìàà/ ÁÇÄ-èéí 11 æèëèéí 87-ð ñóðãóóëèéí 9ä àíãèéí ñ¿¿ëèéí õàãàñ æèëä õèéõ àæëûí òºëºâëºãºº Ä/ä Õèéãäýõ àæèë Õóãàöàà ¯ð ä¿í Áèåëýëò  Ñóðàã÷äûã ãðóïï-ä õóâààæ  2-ð õàãàñ Ñóðãóóëü òºãñºõ õàðèëöàí äàâëàãà àâ÷ ºãºõ øàëãàëòàíä áýëòãýõ, Ñóðãàëò ñòàíäàðòûí òàëààð àæèë çîõèîõ  2-ð õàãàñ øàëãàëòàà  Ñóðëàãûí ä¿íãèéí àìæèëòòàé ºãºõ óðüä÷èëñàí æàãñààëòààð 2 áèåëýëòèéã õàíãàõ, ñóðàã÷ õàìòðàí àæèëëàõ  2-ð õàãàñ ñóðàõ èäýâõèéã àæèë ºðí¿¿ëýõ ñàéæðóóëàõ  Ãýðèéí äààëãàâàð øàëãàõ  2-ð õàãàñ áèåëýëòèéã òîîöîõ  ÷ºëººò öàãààðàà áàãø  4-ð óëèðàë íàðààñ äàâòëàãà àâõóóëàõ  Øàëãàëòûí áóëàí ãàðãàí àøèãëàõ  Àíãèéí õóðàë  2-ð ñàð  Äîòîîä àñóóäëàà  Óëàìæëàëò áàÿð  2-5ñàð øèéäâýðëýõ ¸ñëîëóóäûã õ¿íäýòãýí  Íèéãìèéí ºíãºð¿¿ëýõ  2-ð õàãàñ èäýâõèéã íü  “¨ñ çàíøëàà äýýäëýå” ñàéæðóóëàõ òýìöýýí ÿâóóëàõ  3-ð ñàð  ÷ºëººò öàãèéã íü Õàìò îëíû òºëºâøèë  Á¿ëýã äóíäûí òýìöýýí  2-ð ñàð çºâ ºíãºð¿¿ëýõ ÿâóóëàõ  Ñòðåññýý òàéëàõ  Àíãèàðàà çààë àâàõ /àëäàð  2-ð õàãàñ  Ìýðãýæëýý çºâ ñïîðò õîðîîíû çààë/ ñîíãîõ àëõàì  Ìýðãýæèë ñóðòàë÷ëàõ àÿíä  2-ð õàãàñ õèéõ èäýâõèòýé îðîëöîõ  Ñóðàã÷äûã  Øààðäëàãàòàé ñóäëàí îíîøëîõ ñóäàëãààíóóäûã àâàõ  Ýöýã ýõè éí õóðàë  3-ð ñàð  Çàð ìýäýýëýë  Ñóðàã÷äûí àð ãýð íºõöëèéã  4-ð ñàð çºâëºãºº ºãºõ ñóäëàí ýöýã ýõòýé ÿðèëöàõ  Çàð ìýäýýëýë  Ýöýã ýõ áîëîí ñóðàã÷äûí  2-ð ñàð çºâëºãºº ºãºõ Ýöýã ýõ ñóðàã÷èäòàé äóíä “ìèíèé ãýð á¿ë”  Ýöýã ýõ õàìòðàí àæèëëàõ çóðãèéí öîìãèéí óðàëäààí  3-ð ñàð ñóðàã÷äûã  Ýöýã ýõèéí äóíä ñóðãàëò õîëáîîã  Ýöýã ýõèéí äóíä òýìöýýí  2-ð ñàð ñàéæðóóëàõ  ¿çýë áîäëîî ñîëèëöîõ  ÷ºëººò öàã çºâ ºíãºðººõ  Øàëàà õóëäààñëàõ  2-ð ñàð Àíãèéí ºí㺠òîõèæèëò  Øèðýý ñàíäëûí ýâäðýë  3-ð ñàð ¿çýìæèéã çàñàõ ãðóïï àæèëëóóëàõ  2-ð õàãàñ ñàéæðóóëàí Àíãè  Àíãè çàñâàðûí àæëûí ñóðàëöàõ òààòàé áýëòãýë áà ã¿éöýòãýë îð÷íûã á¿ðä¿¿ëýõ Òºëºâëºñºí ÀÓÁ Ä.Áîëîðìàà