Závěrečný úkol KPI

334 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Obor: Finance a právo KOMPARACEDĚDICKÝCH DANÍ V EVROPSKÉ UNII Seminární práce Autor: Iva Bockschneiderová 369959 Brno, 2012
 2. 2. ANOTACEV rámci této seminární práce jsem se zaměřila na problematiku dědických daní v Evropskéunii. Práce je členěna celkem na dvě části. První část obsahuje poznatky o charakteristickýchrysech dědické daně na celém území Evropské unie. V rámci této části jsou vymezeny rozdílymezi dědickou daní a tzv. estate tax. Dále je zde porovnávaná efektivnost daně vybíranév jednotlivých členských státech.V druhé části práce je česká dědická daň porovnávána s vybranými státy Evropské unie.Přičemž jsou zde uvedeny některé podstatné rozdíly plynoucí z porovnání.KLÍČOVÁ SLOVAdědická daň, inheritance tax, estate tax, komparace, Evropská unie, Česká republika 1
 3. 3. PRAVIDLA DĚDICKÉ DANĚ V EVROPSKÉ UNIIV souvislosti s postoupením majetku, čili děděním, po smrti zůstavitele na dědice lze v rámciEvropské Unie rozeznávat dva typy daní. Jedná se o klasickou daň dědickou (inheritance tax),tak jak ji známe z naší právní úpravy, a dále pak o daň z nemovitosti (estate tax). Hlavnírozdíl mezi právě zmíněnými daněmi spočívá v tom, že v případě dědické daně je daňodděleně vybírána od jednotlivých dědiců, na něž majetek po zůstaviteli přechází. Zatímcodaň z nemovitosti neboli „estate tax“ je definována jako daň z majetku zemřelého jako celku.Tuto daň uhradí z pozůstalého majetku notář, který vede dědické řízení po zůstaviteli, nazákladě předložení jednoduchého daňového přiznání. Samotní dědici budou k zaplacenípříslušné daně povoláni pouze v případě, kdy notář daň ze zůstavitelova majetku neuhradí.Avšak v mnoha případech se rozdíly mezi daněmi stírají, což bude vysvětleno níže.Klíčová charakteristika dědických daní v Evropské uniiZ 27 členských států Evropské unii, se s dědickou daní či s daní z nemovitosti setkáme v 18daňových systémech členských států. Přičemž některé státy uplatnění daň dědickou a jinénaopak daň z nemovitosti. Avšak je možné se setkat i s případy, kdy státy disponují oběmadaněni, jak je tomu například v Dánsku. Další výjimku pak představuje Velká Británie, ježuplatňuje daň dědickou, která však svým charakterem odpovídá dani z nemovitosti. Typy danívybíraných v jednotlivých členských státech Evropské unie budou uvedeny v následujícítabulce.Tabulka 1: Daň dědická a daň z nemovitosti v 27 členských státech EU Počet členských států Členské státy Bulharsko, Česká republika, Dánsko1, Finsko, Německo, Maďarsko, Litva,Dědická daň 15 Lucembursko, Nizozemsko, Polsko,(inheritance tax) Slovinsko, Španělsko, Řecko, Irsko, ItálieDaň z nemovitosti Belgie, Dánsko1, Francie, Velká 4(estate tax) Británie2 Rakousko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko,Žádná z uvedených 9 Malta, Portugalsko, Rumunsko,daní Slovensko, ŠvédskoZdroj: NAESS-SCHMIDT, H. S. Study on Inheritance Taxes in EU Member States and poSsible mechanisms to resolve problems of double Inheritance Taxation in the EU. 2010, [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/08/inheritance_t axes_report_2010_08_26_en.pdf>. s. 171 Dánsko je zmíněno, jak u daně dědické, tak i u daně z nemovitosti, a to z toho důvodu, že uplatňuje obě daně.2 Ve Velké Británii je uplatňovaná tzv. dědická daň, která však ve skutečnosti představuje daň z nemovitosti. 2
 4. 4. Zatímco v případě klasických dědických daní je daňovým subjektem dědic, v případě daněz nemovitosti je daňovým subjektem zemřelý. Některé daně pak mají za subjekt daně jakdědice, tak i zůstavitele. Základ daně je ve všech členských státech vypočítáván z čistéhodnoty postupovaného majetku.Jak již bylo uvedeno v tabulce č. 1, v rámci Evropské unie se však najdou i státy, na které senevztahuje ani jedna z těchto zmiňovaných daní. Neznamená to však, že by tyto státynevybíraly daně z převodu majetku po smrti zůstavitele. V takových to případech jsou pouzeuplatňovány jiné, obecnější daně.Ve většině členských států je progresivní zdanění. Avšak v rámci členských států existujívelké rozdíly mezi stanovenými sazbami. Existují i takové případy, kdy se sazba daně blíží ažk 100% (Německo). Progresivní zdanění je spojeno zejména se dvěma faktory, z nichžprvním je rodinný vztah mezi příslušnými stranami. Toto lze chápat tak, že čím bližší jerodinný vztah, tím nižší je sazba daně. Druhým faktorem, s nímž progresivní zdanění souvisí,je hodnota pozůstalosti. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota pozůstalosti, tím vyšší jedědická daň.Běžně se sazba daně pohybuje mezi 7% a 50%.Porovnat sazby daně dědické v rámci všech členských států Evropské unie je velmi složité.V případě porovnání, které by nevycházelo ze stejných předpokladů, by bylo dosaženo pouzevelmi zavádějících výsledků, proto je třeba vycházet ze stejných předpokladů.Takovéto porovnání je každoročně uváděno v rámci studie AGN International. Tato studie jezaložena na předpokladu, že 1. ledna zemře ženatý muž, jenž po sobě zanechá manželku a dvěděti. Další předpoklady mohou být stanoveny v podobě hodnoty a charakteru majetku, kterýzůstavitel vlastnil. Tabulka 2: Předpoklady v porovnání AGN Intrenational Předmětem výzkumu je porovnat úroveň dědické daně, která se vztahuje k případu, kdy zemřel 1. ledna ženatý muž. Pozůstaví: manželka a dvě děti Zůstavitel nezanechal závěť. Majetek vlastněný zůstavitelem – celková hodnota činí € 2,600,000 Majetek: • Dům v hodnotě € 600,000 • Hotovost v hodnotě € 1,000,000 • Akcie společnosti v hodnotě€ 700,000 • 3
 5. 5. Zdroj: NAESS-SCHMIDT, H. S. Study on Inheritance Taxes in EU Member States and poSsible mechanisms to resolve problems of double Inheritance Taxation in the EU. 2010, [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/08/inheritance_t axes_report_2010_08_26_en.pdf>. s. 18Výsledky výzkumu z roku 2010 vykazují podstatné rozdíly v sazbách dědické daně. Jakonejvyšší efektivní se ukázala daňová sazba 22% vybíraná v Belgii. Naopak efektivní daní jetaké 0 % pro značnou část členských států, a to včetně Bulharska, České republiky, Irska,Itálie, Lucemburska, Portugalska a Slovinska.Graf 1: Porovnání efektivní sazby dědické daně v EU, 2010 24% 23% 22% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Nizozemí Kypr Velká Británie Irsko Finsko Polsko Řecko Belgie Francie Lotyšsko Slovensko Svédsko Španělsko Malta Itálie Rumunsko Dánsko Maďarsko Česká republika Posrtugalsko Rakousko Bulharsko Estonsko LucemburskoZdroj: NAESS-SCHMIDT, H. S. Study on Inheritance Taxes in EU Member States and poSsible mechanisms to resolve problems of double Inheritance Taxation in the EU. 2010, [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/2010/08/inheritance_t axes_report_2010_08_26_en.pdf>. s. 19 4
 6. 6. KOMPARACE DANĚ DĚDICKÉ S VYBRANÝMI STÁTY EVROPSKÉUNIEPorovnání české právní úpravy zabývající se zdaněním dědictví s regulací dědických danív dalších členských státech Evropské unie, vede k závěru, že českou úpravu dědické daně lzepovažovat za jednu z nejjednodušších a nejpřehlednějších.V Belgii je dědická daň vybírána progresivně, tedy podobně jako je tomu v České republice.Zásadní rozdíl však spočívá v sazbě daně, neboť ta se liší nejen podle stupně příbuznosti, aledále také podle oblasti, kde probíhá dědické řízení. Sazby daně si tak stanovují samyjednotlivé části Belgie – Vlámsko, Valonsko a Brusel. Daň je pak vypočítávána z přiměřenétržní hodnoty majetku.3 Podobně je tomu i v Německu.Ve většině ostatních zemí Evropské unie je výnos daně dědické příjmem státního rozpočtu. Jetomu tak například v Nizozemsku, Lucembursku, Dánsku či Řecku.Zvláštním určením výnosu z dědické daně se vyznačuje Španělsko. Výnos zde plyne dosamosprávných obcí, které mají oprávnění nastavovat individuálně jednotlivé konstrukčníprvky daně, zároveň však nesmí zvyšovat daňové břemeno.4 Další odlišností v porovnánís Českou republikou je pak také to, že dědicem – tedy poplatníkem – daně může být pouzefyzická osoba. V případě, že majetek v souvislosti s děděním získá právnická osoba. Podléhátoto zdanění dani důchodové.Tato daň je splatná při životních darech či při majetku přijatého po smrti zůstavitele.Zdanitelný základ příjemce je zdaněn progresivními sazbami.Některé členské státy se pak zejména z důvodu nízkých výnosů rozhodly daň dědickou zrušit.Je tomu tak například v Rakousku či v Itálii.3 Zpracováno dle: GLOBAL PROPERTY GUIDE. COM. [citováno 2012-12-27]. Dostupné z<http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Belgium/Inheritance>4 RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 184 5
 7. 7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURYMonografie1 RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 385 s. ISBN 9788071795636Odborné články2 NAESS-SCHMIDT, H. S. Study on Inheritance Taxes in EU Member States and poSsible mechanisms to resolve problems of double Inheritance Taxation in the EU. 2010, [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/201 0/08/inheritance_taxes_report_2010_08_26_en.pdf>. 88 s.Internetové zdroje3 GLOBAL PROPERTY GUIDE. COM. [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://www.globalpropertyguide.com/Europe> 6
 8. 8. ARGUMENTACE výběru tématuToto téma seminární práce jsem si zvolila zejména proto, že mě tato problematika zaujalav rámci probíraných oblastí mého povinného předmětu na Právnické fakultě „Evropskéfinanční právo“. Daně patří mezi jeden z hlavních okruhů mého oboru Finance a právo naEkonomicko-správní fakultě, přičemž o tomto druhu dani jsem se doposud dozvídala pouzez pohledu české právní úpravy. V dané chvíli pro mě bylo podstatné dozvědět se o dani více, ato především z pohledu celé Evropské unie na základě stále se rozšiřující harmonizace.HODNOCENÍ POUŽITÉ LITERATURYMonografie1 RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 385 s. ISBN 9788071795636  jedna z několika publikací, zabývající se problematikou daní z pohledu celé Evropské unie  autor publikace byl jedním z přednášejících  obsahuje stěžejní informace na bázi komparace  problematika popsána poměrně z aktuálního hlediska  odborná publikaceOdborné články2 NAESS-SCHMIDT, H. S. Study tudy on Inheritance Taxes in EU Member States and posible mechanisms to resolve problems of double Inheritance Taxation in the. 2010, [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/201 0/08/inheritance_taxes_report_2010_08_26_en.pdf>. 88 s.  aktuální dokument  obsahuje potřebné informace  působí kvalitně  zpracován na základě požadavku Evropské komise  pojednává o problematice nejen v konkrétních příkladech ale i obecněInternetové zdroje3 GLOBAL PROPERTY GUIDE. COM. [citováno 2012-12-27]. Dostupné z <http://www.globalpropertyguide.com/Europe>  obsahuje požadované informace  velmi konkrétní zpracování v rámci jednotlivých států Evropské unie  aktuální informace 7
 9. 9.  působí kvalitně 8

×