Advertisement
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Advertisement
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Advertisement
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Advertisement
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Advertisement
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án
Upcoming SlideShare
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
Loading in ... 3
1 of 22
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Viewers also liked(15)

Advertisement

More from Bồi dưỡng Toán lớp 6(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG môn Toán lớp 7 có đáp án

 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 1 TÀI LIỆU TUYỂN TẬP 100 ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN TOÁN LỚP 7 (Có hướng dẫn và đáp án chi tiết) TÀI LIỆU TUYỂN TẬP 100 ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN TOÁN LỚP 7 (Liên tục khai giảng khóa học Video Toán 7 theo theo chuyên đề) Mọi thông tin về tư vấn và đăng ký đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:  Giáo viên: Thầy Thích  Điện thoại: 0919.281.916  Email: doanthich@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com
 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 2 NỘI DUNG MẪU THAM KHẢO PHẦN ĐỀ ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (1,5 điểm): So sánh hợp lý: a) 200 16 1       và 1000 2 1       b) (-32)27 và (-18)39 Bài 2: (1,5 điểm): Tìm x biết: a) (2x-1)4 = 16 b) (2x+1)4 = (2x+1)6 c) 2083x  Bài 3: (1,5 điểm): Tìm các số x, y, z biết : a) (3x - 5)2006 +(y2 - 1)2008 + (x - z) 2100 = 0 b) 4 z 3 y 2 x  và x2 + y2 + z2 = 116 Bài 4: (1,5 điểm): Cho đa thức : A = 11x4 y3 z2 + 20x2 yz - (4xy2 z - 10x2 yz + 3x4 y3 z2 ) - (2008xyz2 + 8x4 y3 z2 ) a) Xác định bậc của A. b) Tính giá trị của A nếu 15x - 2y = 1004z.
 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 3 Bài 5: (1 điểm): Chứng minh rằng: tzx t tzy z tyx y zyx x M         có giá trị không phải là số tự nhiên.( x, y, z, t * N ). Bài 6: (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm BC. Lấy điểm D bất kì thuộc cạnh BC. H và I thứ tự là hình chiếu của B và C xuống đường thẳng AD. Đường thẳng AM cắt CI tại N. Chứng minh rằng: a) BH = AI. b) BH2 + CI2 có giá trị không đổi. c) Đường thẳng DN vuông góc với AC. d) IM là phân giác của góc HIC.
 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 4 ĐỀ SỐ 2 Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài 1 (1điểm)Cho bốn số dương a, b, c, d thỏa điều kiện a + c = 2b và c(b + d) = bd. Chứng minh ( ) = 88 88 db ca   Bài 2: (1 điểm): Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: x20 + (x + 1)11 = 2016y . Bài 3 (2điểm) a/ Tìm x biết: 5. x 3 2 4 3  - 3,25 = -2{(1,25)2 – 2,5 . 0,25 + (- 0,25)2 } b/ Tìm x , y biết: y3 + yx 2 = 0 Bài 4 (2điểm) a/ Tìm nghiệm của đa thức 7x2 - 35x + 42 b/ Đa thức f(x) = ax2 + bx + c có a, b, c là các số nguyên , và a  0. Biết với mọi giá trị nguyên của x thì f(x) chia hết cho 7. Chứng minh a, b, c cũng chia hết cho 7. Bài 5 (2điểm) a/ Tìm các số nguyên x, y biết x2 + 2x - 8y2 = 41 b/ Biết xQ và 0 < x < 1. Chứng minh xn < x với nN, n 2 Bài 6 (2điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC, ba đường cao BD, CE và AF cắt nhau tại H. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho AM = AC. Gọi N là hình chiếu của M trên AC ; K là giao điểm của MN và CE. a/ Chứng minh hai góc KAH và MCB bằng nhau. b/ Chứng minh AB + CE > AC + BD. ĐỀ SỐ 3
 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 5 Bài 1: (1 điểm) Cho 3 2 2 x x 03y A x y     biết 1 x 2  ; y là số nguyên âm lớn nhất. Bài 2: (2 điểm) Cho x 16 y 25 z 9 9 16 25      và 9 x 11 x 2 7 9     .Tìm x + y + z Bài 3: (1,0 điểm) Tìm x,y Z biết 2xy + 3x = 4 Bài 4: (2 điểm) Cho đa thức: P = 3x3 + 4x2 - 8x+1 a/ Chứng minh rằng x= 1 là nghiệm của đa thức. b/ Tính giá trị của P biết x2 + x - 3 = 0 Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có vuông tại A(AB<AC) trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Tia phân giác của góc BAC cắt đường trung trực của CE tại F. a/ Chứng minh tam giác BFC cân. b/ Biết góc ACB bằng 300 .Chứng minh tam giác BFE đều. Bài 6: (0,5 điểm): Cho a + b + c = 2015 và . Tính giá trị của Q = Bài 7: (0,5 điểm): Cho các số a,b,c,d khác 0 . Tính T =x2011 + y2011 + z2011 + t2011 Biết x,y,z,t thỏa mãn: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2 2 2 2 2 2 2 2 x y z t x y z t a b c d a b c d          
 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 6 ĐỀ SỐ 4 Bài 1: (1 điểm) Tìm số xyz biết: 25 z 9 y 4 x 222  , và x – y + z = 4 Bài 2: (1 điểm) Biết 25 3 b aba 2 2  ; 9 3 b c 2 2  ; 16caca 22  và a 0; c ≠ 0; a ≠ -c. Chứng minh rằng: ca cb a c2    . Bài 3: (2 điểm) a/ Tìm giá trị của m để đa thức sau là đa thức bậc 3 theo biến x: f (x) = (m2 - 25) x4 + (20 + 4m) x3 + 7 x2 - 9 b/ Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức g(x) = 16 x4 - 72 x2 + 90. Bài 4: (1 điểm) Tìm số chia và số dư biết rằng số bị chia bằng 112 và thương bằng 5. Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, AB < AC < BC. Các tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại O. Gọi F là hình chiếu của O trên BC; H là hình chiếu của O trên AC. Lấy điểm I trên đoạn FC sao cho FI = AH. Gọi K là giao điểm của FH và AI. a/ Chứng minh tam giác FCH cân và AK = KI. b/ Chứng minh ba điểm B, O, K thẳng hàng. Bài 6: (0,5 điểm): So sánh: √ √ √ √ và 19 (Không sử dụng máy tính) Bài 7: (1,0 điểm): Tìm số tự nhiên M nhỏ nhất có 4 chữ số thỏa mãn điều kiện: M = a + b = c +d = e + f; Biết a,b,c,d,e,f thuộc tập N* và ; ; =
 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 7 PHẦN GIẢI ĐỀ SỐ 1 Bài 1: (1,5 điểm): a) Cách 1: 200 16 1       = 800200.4 2 1 2 1             > 1000 2 1       Cách 2: 200 16 1       > 200 32 1       = 1000200.5 2 1 2 1             (0,75điểm) b) 3227 = 275 )2( = 2135 < 2156 = 24.39 = 1639 < 1839 (0, 5điểm) -3227 > -1839 (-32)27 > (-18)39 (0,25điểm) Bài 2: (1,5 điểm): a) (2x-1)4 = 16 . Tìm đúng x =1,5 ; x = -0,5 (0,5điểm) b) (2x+1)4 = (2x+1)6 . Tìm đúng x = -0,5 ; x = 0; x = -15 (0,5điểm) c) 2083x   2083x  ; 2083x  2083x   283x   x = 25; x = - 31 (0,25điểm) 2083x   123x  : vô nghiệm (0,25điểm) Bài 3: (1,5 điểm):
 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 8 a) (3x - 5)2006 + (y2 - 1)2008 + (x - z) 2100 = 0 (3x - 5)2006 = 0; (y2 - 1)2008 = 0; (x - z) 2100 = 0 (0,25điểm)  3x - 5 = 0; y2 - 1 = 0 ; x - z = 0  x = z = 3 5 ;y = -1;y = 1 (0,5điểm) b) 4 z 3 y 2 x  và x2 + y2 + z2 = 116 Từ giả thiết 4 29 116 1694 2z2y2x 16 2z 9 2y 4 2x     (0,25điểm) Tìm đúng: (x = 4; y = 6; z = 8 ); (x = - 4; y = - 6; z = - 8 ) (0,5điểm) Bài 4: (1,5 điểm): a/ A = 30x2 yz - 4xy2 z - 2008xyz2 A có bậc 4 (0,5điểm) b/ A = 2xyz( 15x - 2y - 1004z )  A = 0 nếu 15x - 2y = 1004z (0,725điểm) Bài 5: (1 điểm): Ta có: yx x zyx x tzyx x      (0,25điểm) yx y tyx y tzyx y      tz z tzy z tzyx z      (0,25điểm) tz t tzx t tzyx t     
 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 9     M tzyx tzyx ) tz t tz z () yx y yx x (        (0,25điểm) hay: 1 < M < 2 . Vậy M có giá trị không phải là số tự nhiên (0,25điểm) Bài 6: (3 điểm): a. AIC = BHA  BH = AI (0,5điểm) b. BH2 + CI2 = BH2 + AH2 = AB2 (0,75điểm) c. AM, CI là 2 đường cao cắt nhau tại N  N là trực tâm  DN AC (0,75điểm) d. BHM = AIM  HM = MI và BMH = IMA (0,25điểm) mà :  IMA + BMI = 900  BMH + BMI = 900 (0,25điểm)  HMI vuông cân  HIM = 450 (0,25điểm) mà : HIC = 900 HIM =MIC= 450  IM là phân giác HIC (0,25điểm)
 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 10 ĐỀ SỐ 2 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Bài 1 (1đ) Từ c( b+d ) = 2bd suy ra b + d = c bd2 (0,5đ) Viết db ca   = bd bc 2 2 = d c (0,5đ) Suy ra b a = d c = db ca   (0,5đ) Biến đổi để có điều phải chứng minh (0,5đ) Bài 2: (1đ): +) Vì x, y ∈ N nên suy ra: x và x + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp  x20 + (x + 1)11 là số lẻ. +) TH1: Nếu y = 0 => 2016y = 20160 = 1 => x20 + (x + 1)11 = 1 - Nếu x = 0 => x20 + (x + 1)11 = 020 + (0 + 1)11 = 1 (luôn đúng) - Nếu x ≥ 1 => x20 + (x + 1)11 ≥ 1 + 211 > 1 thì không có giá trị x nào thỏa mãn. +) TH2: Nếu y ≥ 1 => 2016y là số chẵn.  Không có giá trị x, y nào thỏa mãn x20 + (x + 1)11 = 2016y . KL: x = 0 và y = 0. Bài 3 (2đ) a/ Tính được x 3 2 4 3  = 4 1 (0,5đ) Tìm được x = 4 3 , x = 2 3 (0,5đ) b/ Nêu y3  0 và yx 2  0 (0,25đ)
 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 11 Để có y3 + yx 2  0 (0,25đ) Suy ra y3 = 0 và yx 2 = 0 (0,25đ) Tìm được x = 2 3 và y = -3 (0,25đ) Bài 4 (2đ) a/ Viết được 7x2 - 35x + 42 = 7(x-3)(x-2) (0,5đ) Tìm được x = 3 , x = 2 và trả lời (0,5đ) b/ Từ giả thiết suy ra f(0) = c chia hết cho 7 (0,25đ) f(1) và f(-1) chia hết cho 7 , tức là a+b+c và a-b+c chia hết cho 7 (0,25đ) Suy ra 2a + 2c chia hết cho 7 để có a chia hết cho 7. (0,25đ) Suy ra b chia hết cho 7 (0,25đ) Bài 5 (2đ) a/ Viết được (x+1)2 = 42 + 8y2 (0,25đ) Suy ra (x+1)2 là số chẵn, để có (x+1)2 chia hết cho 4 (0,25đ) Nêu 42 + 8y2 không chia hết cho 4. (0,25đ) Kết luận: không có số nguyên x, y nào thõa mãn đề bài (0,25đ) b/ Xét xn – x = x ( xn-1 - 1 ) (0,25đ) + 0 < x < 1 nên xn-1 < 1 và x > 0 (0,25đ) Suy ra: xn - x < 0 (0,25đ) + Suy ra điều phải chứng minh (0,25đ)
 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 12 Bài 6 (2đ) a/ Nêu được AK  MC (0,5đ) Suy ra hai góc KAH và MCB bằng nhau (0,5đ) b/ Chứng minh CE = MN (0,25đ) Viết được AB - AC > BD - CE. Suy ra: BM > BD – M (0,25đ) Hạ MI  BD và chứng minh BM > BI (0,25đ) Kết luận AB + CE > AC + BD (0,25đ)
 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 13 ĐỀ SỐ 3 Bài1: (1,5 điểm) + Tìm được: x = ; y = -1 (0,5đ) + Với x = - ; y = -1  A = - (0,5đ) + Với x = ; y = -1  A= - (0,5đ) Bài 2: (2 điểm) + Từ + = 2  (2 – x)( + ) = 0  x = 2 (0,75đ) + Thay x = 2  = = = = = 2. (1đ) +  x + y + z = 100 (0,25đ) Bài 3: (1 điểm) + Biến đổi được: x(2y + 3) = 4 (0,25đ) + Chỉ ra được x, y Z  x Ư(4) và 2y + 3 lẻ (0,25đ) + Lập bảng. (0,5đ)
 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 14 x -4 -2 -1 1 2 4 2y + 3 -1 -2 -4 4 2 1 y -2 loại loại loại loại -1 Bài 4: (2 điểm). a) Chỉ được; a + b + c + d = 0  đpcm. (0,5đ) (hoặc tính được P(1) = 0  đpcm). b) + Rút được: + x = 3 (1) (0,25đ) + Biến đổi được P = (3 + 3 ) + ( + x) – 9x + 1 = 3x( + x) + ( + x) – 9x + 1 (1đ) + Thay (1) vào: P = 9x + 3 – 9x + 1 = 4(0,25đ) (Học sinh có thể giải đúng bằng cách khác vẫn cho điểm) Bài 5: (2,5 điểm) + Hình vẽ (phục vụ được câu 1):
 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 15 (0,25đ) a) Chỉ ra được F là giao điểm 2 trung trực của  BEC (0,5đ)  F trung trực BC  BFC cân (0,5đ) (học sinh có thể chứng minh: FC = FE; FB = FE đpcm). b) + Tính được EBC = 15 . (0,5đ) + Hạ FK AB  FKB = FHC (ch + cgv) (0,75đ) BFC vuông cân  FBC = 45 . (0,25đ) + Kết luận BFE đều. (0,25đ)
 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 16 Bài 6 (0,5 điểm): Ta có: Q = => Q + 3 = => Q + 3 = => Q + 3 = (a + b + c).( ) => Q = 2015. – 3 => Q = 403 – 3 = 400. Bài 7: (0,5 điểm) Ta có: (1) Ta có: Từ (1) suy ra: = => ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = 0 => .( ) + .( ) + .( ) + .( ) = 0 => + + + = 0 => + + + = 0 (2) Ta có: a, b, c, d ≠ 0 nên suy ra: a2 , b2 , c2 , d2 > 0
 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 17 => ; ; ; > 0 Ta có: x2010 ≥ 0; y2010 ≥ 0; z2010 ≥ 0; t2010 ≥ 0 Dấu “=” xảy ra tại (2) khi và chỉ khi: x = 0; y = 0; z = 0; t = 0. => T = 0 + 0 + 0 + 0 = 0.
 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 18 ĐỀ SỐ 4 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM Bài 1: (1điểm) 25 z 9 y 4 x 222  và x, y, z  N, x ≠ 0  5 z 3 y 2 x   1 4 4 532 zyx 5 z 3 y 2 x     x = 2; y = 3; z = 5. Vậy xyz = 235 0,5đ 0,25đ 0,25đ Bài 2: (1,5 điểm) Ta có:  22 2 2 caca 3 b c 3 b aba 2 2  (vì 9 + 16 = 25) Suy ra: 2c2 = a(b – c)  c cb a c2   (vì a ≠ 0; c ≠ 0)  ca cb ca cbc2 c cb a c2         (vì a ≠ -c nên a + c ≠ 0) 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ Bài 3: (2,5điểm) a/ (1 điểm) f(x) = ( m2 - 25)x4 + (20 + 4m)x3 + 7x2 - 9 là đa thức bậc 3 biến x khi: m2 - 25 = 0 và 20 + 4m ≠ 0  m = 5 và m ≠ -5 Vậy m = 5 thì f(x) là đa thức bậc 3 biến x. 0,5đ 0,25đ 0,25đ
 19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 19 b/ (1,5 điểm) g(x) = 16 x4 - 72 x2 + 90 =(4x2 )2 - 2.4 x2 .9 + 92 + 9 g(x) = (4x2 – 9)2 + 9 Với mọi giá trị của x ta có: = (4x2 – 9)2 ≥ 0  g(x) = (4x2 – 9)2 + 9 ≥ 9. Giá trị nhỏ nhất của g(x) là 9 Khi và chỉ khi (4x2 – 9)2 = 0  4x2 - 9 = 0  4x2 = 9 x2 = 4 9  x = 2 3  . 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ Bài 4: (2 điểm) Gọi số chia là a và số dư là r (a, r N*; a > r) Ta có: * 112 = 5a + r  5a < 112  a 22 (1) *a > r  5a + r < 5a + a 112 < 6a a > 112 : 6 a ≥ 19 (2) Từ (1) và (2)  a = 19; 20; 21; 22 lập bảng số: a 19 20 21 22 r = 112 – 5a 17 12 7 2 0,5đ 0,5đ 0,5đ
 20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 20 Bài 5: (3 điểm) a/ (1,5 điểm) - Chứng minh CHO =  CFO (cạnh huyền – góc nhọn) suy ra: CH = CF. Kết luận  FCH cân tại C. -Vẽ IG //AC (G FH). Chứng minh  FIG cân tại I. - Suy ra: AH = IG, và ̂ = ̂. - Chứng minh  AHK =  IGK (g-c-g). - Suy ra AK = KI.. 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ b/ (1,5 điểm) Vẽ OE  AB tại E. Tương tự câu a ta có:  AEH,  BEF thứ tự cân tại A, B. Suy ra: BE = BF và AE = AH. BA = BE + EA = BF + AH = BF + FI = BI. Suy ra:  ABI cân tại B. Mà BO là phân giác góc B, và BK là đường trung tuyến của  ABI nên: B, O, K là ba điểm thẳng hàng. 0,5đ 0,5đ 0,5đ Bài 6: (0,5 điểm):
 21. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 21 Ta có: √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ = 19  √ √ √ √ 19. Bài 7: (1 điểm): Ta có: => => a = 7k và b = 11k => a + b = 18k. Ta có: => = m => c = 11m và d = 13m => c + d = 24m Ta có: = => => e = 13n và f = 17n => e + f = 30n Với (k, m, n ∈ N*). Ta có: M = a + b = c + d = e + f  18k = 24m = 30n  3k = 4m = 5n, BCNN(3, 4, 5) = 60   (p ∈ N*)  { => M = a + b = 18.20p = 360p, M là số tự nhiên nhất có 4 chữ số nên suy ra: p = 3 và M = 1080 là thỏa mãn.
 22. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 7 trên mạng | Thầy Thích - Tel: 0919.281.916 22 Ngoài ra, chương trình Bồi dưỡng Toán lớp 7, Thầy Thích có một số tài liệu và chương trình học tập dành cho các em HS trên toàn quốc như sau: 1. Tuyển tập 16 chuyên đề Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 7 2. Tuyển tập 100 đề luyện thi HSG Toán lớp 7 (có đáp án chi tiết) 3. Chương trình học tập trên mạng qua Video môn Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề dành cho HS trên toàn quốc. 4. Chương trình học tập Toán 7 trực tuyến (Tương tác 2 chiều) dành cho HS trên toàn quốc. 5. Dịch vụ giải đáp Toán 7 trực tuyến theo tháng dành cho các em HS lớp nguồn, trọng điểm của Tỉnh/ TP trên toàn quốc. Mọi thông tin về tư vấn học tập và đăng ký đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:  Điện thoại: 0919.281.916  Email: doanthich@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com Rất vui lòng được hợp tác cùng với gia đình, GV và các em HS trên toàn quốc. Thân ái  !
Advertisement