Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG
Đặt mua tài liệu liên hệ:
0948.228.325 - Cô Trang
Email: nguyentrangmath@gmail.com

 • Login to see the comments

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 1 TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƢỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG NĂM HỌC 2017 – 2018 (Tài liệu lưu hành nội bộ) Giáo viên biên soạn: Cô Trang Liên hệ đặt mua tài liệu: 0948.228.325 Email: nguyentrangmath@gmail.com Website: www.ToanIQ.com
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 2 PHỤ LỤC  CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ A – LÝ THUYẾT I. Đọc số 1) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1. 2) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 4. 3) Trường hợp số có chữ số tận cùng là 5. II. Viết số: 1) Viết số theo lời đọc cho trước. 2) Cho số viết lời đọc. III – So sánh B – BÀI TẬP Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC - TÍNH NHANH A – LÝ THUYẾT GHI NHỚ  PHÉP CỘNG  PHÉP TRỪ
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 3  PHÉP NHÂN  PHÉP CHIA I – Tính giá trị biểu thức. II – Tính nhanh. Dạng 1. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng Dạng 2. Vận dụng tính chất của dãy số cách đều Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân Dạng 4. Vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng Dạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số với một hiệu Dạng 6. Một vế bằng 0 B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 3: TÌM X A – LÝ THUYẾT I. Một số lƣu ý cần nhớ khi giải toán tìm X: II. Các dạng bài tìm X thƣờng gặp ở lớp 3:
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 4 Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 số. Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 3: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số. Dạng 4: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số. Dạng 5: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. Dạng 6: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số. B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 4: CẤU TẠO SỐ A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cần nhớ. II – Các dạng bài tập. Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước.
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 5 Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) theo điều kiện khi biết tổng hoặc tích của các chữ số.  Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.  Dạng 2: Tìm số bé nhất khi biết tổng các chữ số  Dạng 3: Tìm số lớn nhất, bé nhất khi biết tích các chữ số Loại 3: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên. Loại 4: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên. Loại 5: Viết thêm chữ số vào bên phải và bên trái một số tự nhiên. Loại 6: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên. Loại 7: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên. Loại 8: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó. Loại 9: Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó. Loại 10: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó. B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ KỸ THUẬT TÍNH VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNH A – LÝ THUYẾT
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 6 I – Kiến thức cơ bản cần nắm vững II – Bài tập minh họa B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 6: DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT A - LÝ THUYẾT I – Các kiến thức cần nhớ II – Các loại dãy số III – Các cách giải: Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa Hoặc trước một dãy số. Dạng 2: Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không Dạng 3: Tìm số hạng của dãy số Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số Dạng 5: Dãy chữ B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 7 II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 7: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TRUNG BÌNH CỘNG A – LÝ THUYẾT I – Các kiến thức cần nhớ II – Một số dạng toán trung bình cộng thƣờng gặp 1. Nếu một trong hai số lớn hơn TRUNG BÌNH CỘNG của chúng a đơn vị thì số đó lớn hơn số còn lại a x 2 đơn vị. 2. TRUNG BÌNH CỘNG của một số lẻ các số cách đều nhau chính là số ở chính giữa dãy số. 3. TRUNG BÌNH CỘNG của một số chẵn các số cách đều nhau thì bằng 2 1 tổng của một cặp các số cách đều hai đầu dãy số. 4. Trong các số đã cho, nếu một số bằng TRUNG BÌNH CỘNG của các số còn lại thì số đó chính bằng TRUNG BÌNH CỘNG của tất cả các số đã cho đó. 5.Cho 3 số a, b, c và số chưa biết là x. Nếu cho biết x lớn hơn (bé hơn) số TBC của 4 số a, b, c, x là n đơn vị 6. Trung bình cộng của a số (a số này thuộc dãy số cách đều, với khoảng cách d) bằng b. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong a số đó. 7. Một số bài tập minh họa
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 8 B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 8: DẠNG TOÁN TÍNH NGƢỢC TỪ CUỐI A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tính theo thứ tự Dạng 2: Tính ngược từ cuối B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 9: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tìm tổng mới Dạng 2: Tìm hiệu mới Dạng 3: Tìm thừa số
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 9 Dạng 4: Tích tăng bao nhiêu đơn vị Dạng 5: Tích giảm bao nhiêu đơn vị Dạng 6: Tìm tích ban đầu Dạng 7: Tìm tích mới Dạng 8: Tìm thương mới Dạng 9: Thương tăng lên hay giảm đi bao nhiêu đơn vị Dạng 10: Thêm bao nhiêu Dạng 11: Tìm số chia, số bị chia Dạng 12: Thêm bao nhiêu vào số chia, số bị chia Dạng 13: Tích giảm bao nhiêu Dạng 14: Tích tăng thêm bao nhiêu B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA – SỐ DƢ A – LÝ THUYẾT Kiến thức cần nhớ Dạng 1: Tìm số bị chia Dạng 2: Tìm số chia Dạng 3: Tìm thương
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 10 Dạng 4: Tìm thương thỏa mãn điều kiện bài toán Dạng 5: Tìm số ít nhất để thỏa mãn bài toán Dạng 6: Chia có dư B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 11: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ A – LÝ THUYẾT Phương pháp chung để giải các bài toán. Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân (kiểu bài 1). Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia: (Kiểu bài 2). Hướng dẫn cách phân biệt hai kiểu bài B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 11 II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 12: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU A – LÝ THUYẾT kiến thức cần nhớ: B – BÀI TẬP I – BÀI TẬP VẬN DỤNG II – BÀI TẬP VIOLYMPIC  CHUYÊN ĐỀ 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG – TỈ, HIỆU – TỈ CỦA HAI SỐ A – LÝ THUYẾT I - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số II – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 12  CHUYÊN ĐỀ 14: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ, PHƢƠNG PHÁP KHỬ A – LÝ THUYẾT I – Tìm hai số khi biết hiệu hai số II – Giải bài toán bằng phƣơng pháp khử B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện, HSG. Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 15: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT A – LÝ THUYẾT I – Kiến thức cần nhớ II - Các dạng toán thƣờng gặp 1. Tìm chữ số chưa biết theo dấu hiệu chia hết. 2. Tìm số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết 3. Chứng tỏ một số hoặc một biểu thức chia hết cho (hoặc không chia hết cho) một số nào đó. 4. Các bài toán thay chữ bằng số
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 13 B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 16: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ A – LÝ THUYẾT 1. Tìm phân số của một số BÀI TẬP VẬN DỤNG Hướng dẫn giải 2. Các dạng khác Dạng 1: Chuyển từ tử xuống mẫu, hoặc thêm vào tử bớt mẫu cùng một số hoặc ngược lại. Dạng 2: Cùng thêm (bớt) vào tử và mẫu Dạng 3: Hiệu là ẩn phải xác định và thêm bớt để tìm hiệu mới Dạng 4: Thêm bớt ở tử hoặc ở mẫu Dạng 5: Dạng đặc biệt thêm bớt mà không có phân số ban đầu Dạng 6: Dạng tổng hợp Dạng 7: So sánh phân số
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 14 B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƢỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƢỢNG A – LÝ THUYẾT I – Ghi nhớ 1. Đơn vị đo độ dài 2. Đơn vị đo khối lượng 3. Đơn vị đo thời gian 4. Bảng đơn vị đo diện tích II - Phƣơng pháp: Dạng toán chuyển đổi đơn vị: Dạng toán so sánh hai số đo: Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng: Dạng toán chia đại lượng B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic.
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 15 Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 18: DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CHỮ SỐ TẬN CÙNG A – LÝ THUYẾT Ghi nhớ B – BÀI TẬP I – Bài tập vận dụng Hướng dẫn giải II – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải III – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 19: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC A – LÝ THUYẾT I – Một số kiến thức cần lưu ý II – Phương pháp giải III – Các dạng toán thường gặp
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 16 Dạng 1: Các bài toán đơn giản Dạng 2. Các bài toán về thêm bớt cạnh hình vuông, cạnh hình chữ nhật. Dạng 3. Các bài toán về chia, ghép hình Dạng 4. Các bài toán về tổng, hiệu giữa chiều dài và chiều rộng Dạng 5. Tổng chu vi. Dạng 6 : Đếm đoạn thẳng, đếm tam giác B – BÀI TẬP Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 20: DẠNG TOÁN TRỒNG CÂY A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Trồng cây 2 đầu Dạng 2: Trồng cây 1 đầu Dạng 3: Không trồng cây ở 2 đầu Dạng 4: Trồng cây khép kín B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 21: DẠNG TOÁN LÀM CHUNG CÔNG VIỆC
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 17 A – LÝ THUYẾT - Ghi nhớ - Bài tập minh họa B – BÀI TẬP I – Bài tập vận dụng Hướng dẫn giải II – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải III – Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 22: DẠNG TOÁN TÍNH SỐ NGÀY TRONG THÁNG A – LÝ THUYẾT Ghi nhớ: 1 tuần có 7 ngày Dạng 1: Tính số ngày Dạng 2: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tuần Dạng 3: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tháng B – BÀI TẬP I – Một số bài toán violympic. Hướng dẫn giải II – Bài tập tự luyện, HSG.
 18. 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 18 Hướng dẫn giải  CHUYÊN ĐỀ 23: MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN I - DẠNG TOÁN DÙNG PHƢƠNG PHÁP GIẢ THIẾT TẠM 1. Khái niệm 2. Ví dụ II - Phƣơng pháp suy luận logic III - Phƣơng pháp giải toán bằng biểu đồ ven B – BÀI TẬP Bài tập tự luyện Hướng dẫn giải

×