Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tổng hợp 62 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4

54,145 views

Published on

Tổng hợp 62 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4
Đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ: 0919.281.916 hoặc 0948.228.325

Published in: Education
 • Be the first to comment

Tổng hợp 62 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 TỔNG HỢP 62 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4  Giáo viên biên soạn: Cô Trang  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Điện thoại: 0948.228.325 (Zalo)  Website: www.nguyentrangmath.com  Fanpage: @nguyentrangmath ĐỀ 1 Câu 1 : Tính X a) 420 : (x : 39) = 105 b, 200 – 18 : (372 : 3 : x – 1) – 28 = 166 Câu 2: Tính nhanh a) (1 + 3 + 3 + 7 + ........+ 97 + 99) x (45 x 3 – 45 x 2 – 45) b) 57 x 36 + 114 x 32 – 1999 – 2001 Câu 3 : Cho dãy số: 4, 7, 10, 13, .... a) Dãy số trên được thành lập theo quy luật nào? b) Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đó? Câu 4: Có một số mà chia cho 11 hay 14 đều dư 9. Thương của số đó khi chia cho 11 lớn hơn thương của số đó khi chia cho 14 là 3. Tìm số đó? Câu 5: Cho 2 số trong đó số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai. Nếu số thứ nhất bớt đi 15 và số thứ hai bớt đi 15 thì số thứ nhất gấp ba số thứ hai. Tìm hai số đó. Câu 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi cái sân hình vuông có cạnh 120m. Biết rằng nếu giảm chiều dài của thửa ruộng đi 20m và tăng chiều rộng lên 20m thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng đó?
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 ĐỀ 2 Câu 1: Tính giá trị của X a. 429 : (X + 31) = 11 b. 1615 : (X x 19) = 17 Câu 2: Có một số mà chia cho 11 hay 14 đều dư 9. Thương của số đó khi chia cho 11 lớn hơn thương của số đó khi chia cho 14 là 3. Tìm số đó? Câu 3: Nhà em có vừa gà vừa vịt là 100 con. Sau khi mẹ bán bớt đi 15 con vịt và mua về thêm 8 con gà thì số vịt nhiều hơn số gà là 13 con. Hỏi lúc đầu nhà em có bao nhiêu gà ? Bao nhiêu vịt? Câu 4: Trên một thửa ruộng hình vuông, người ta đào một cái ao hình vuông, cạnh ao song song với cạnh thửa ruộng và cách đều cạnh thửa ruộng. Chu vi của ao kém chu vi của ruộng là 40m, diện tích còn lại là 420m2 . Tính diện tích còn lại của ao? Câu 5: a, Tính 1 : 1 + 0 : 2000 + 2000 : 1 b, Tích của hai số là 630. Nếu thêm 4 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới là 798. Tìm hai số đó? ĐỀ 3 Câu 1: Tính giá trị của biểu thức : a. 102 x 6 – (343 : 7 + 287) b. (456 + 146 x 4 - 388) : 4 c. 225 x (129 – 125) : 5 d. (214 + 497) : 3 – 146 Câu 2: Tổng của 5 số chẵn liên tiếp là 70. Tìm 5 số đó? Câu 3: Tổng số tuổi hiện nay của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm sau tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay? Câu 4: Một giá sách có 2 ngăn. Số sách ngăn dưới gấp ba lần số sách ngăn trên. Nếu chuyển 2 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ở ngăn dưới sẽ gấp 4 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn?
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Câu 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 120m. Nếu giảm chiều dài đi chiều dài và tăng chiều rộng chiều dài thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó? ĐỀ 37 (Thời gian làm bài: 60 phút) Từ câu 1 đến câu 12 chỉ chi đáp án hoặc kết quả tính, câu 13 trình bày tự luận Họ và tên: ……………………………………… Lớp: ………………. Câu 1. Tìm số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho cả 2 và 5 là Đáp số:……………….. Câu 2. Tính nhanh: 3158631513315  Đáp số:………………. Câu 3. Trong các phân số sau, phân số nào bé nhất: 7 6 ; 8 5 ; 6 5 ; 5 4 Đáp số:………………. Câu 4. Tìm x aaaxa  Đáp số:………………. Câu 5. Tổng của hai số là 818. Tìm hai số đó biết rằng khi xóa đi chữ số 7 ở bên trái số lớn thì được số bé. Đáp số:………………. Câu 6: Một dãy phố có đánh số các ngôi nhà là số tự nhiên liên tiếp. Ngôi nhà đầu tiên đánh số 25. Hỏi cứ đánh tăng dần lên thì ngôi nhà thứ 30 của dãy sẽ được đánh số bao nhiêu? Đáp số:………………. Câu 7. Có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số sau: 1,0,5,6 Đáp số:…………
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Câu 8. Hiện nay bố hơn con 24 tuổi. Sau hai năm tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi con hiện nay. Đáp số:………………. Câu 9. Lan có 10 quyển vở, Hồng có 7 quyển vở. Minh có số quyển vở kém mức trung bình của 3 bạn là 3 quyển. Tính số vở cuả Minh. Đáp số:………………. Câu 10. Chiều dài hình chữ nhật tăng lên 2 lần thì diện tích hình chữ nhật đó tăng lên bao nhiêu lần? Đáp số:………………. Câu 11. Ở một lớp học nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì có 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu bàn. Đáp số:………………. Câu 12. Một người thợ mộc cưa một cây gỗ dài 12m thành những đoạn,mỗi đoạn dài 8dm. Một lần cưa hết 5 phút. Hỏi cưa xong cây gỗ mất bao nhiêu thời gian? Đáp số:………………. Câu 13. CÓ 3 thùng đựng dầu với tổng là 280 lít dầu. Nếu rót 30 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai, rồi rót 50 lít từ thùng thứ hai sang thùng thứ ba thì số lít dầu ở thùng thứ 3 sẽ gấp đôi số lít dầu ở thùng thứ hai và số lít dầu ở thùng thứ hai gấp đôi số lít dầu ở thùng thứ nhất. Hãy tính xem lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 ĐỀ 38 (Học sinh làm bài trên tờ giấy này) Câu 1: Tìm ba số a, b, c biết tổng của ba số đó là 1110 và a là số có bốn chữ số, b là số có ba chữ số, c là số có 2 chữ số. Đáp số: a = ...............; b = ..............; c = .................. Câu 2: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 20 học sinh thích bóng đá, 15 học sinh thích bóng bàn, 2 học sinh không thích cả bóng đá và bóng bàn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả bóng đá và bóng bàn: Đáp số: ..................... học sinh. Câu 3: Số trung bình cộng của hai số bằng 45. Biết một trong hai số đó bằng 37. Tìm số kia? Đáp số: .................. Câu 4: Tìm năm số tự nhiên có tổng là 250, biết rằng hai số liền nhau hơn kém nhau 10 đơn vị. Đáp số: Năm số đó là: ............................................................................ Câu 5: Tổng của hai số chẵn bằng 70. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 5 số lẻ. Đáp số: Hai số đó là: .................................. Câu 6: Tính tổng của 16 số chẵn liên tiếp đầu tiên của các số có ba chữ số. Đáp số: ............................ Câu 7: Khi đánh trang của một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang? Đáp số: ......................trang. Câu 8: Xung quanh bờ một cái ao hình vuông có cạnh là 12m người ta trồng dừa; hai cây dừa liền nhau cách nhau 6m. Hỏi xung quanh ao có bao nhiêu cây dừa, biết rằng các cây dừa ở mỗi bờ ao được trồng thẳng hàng với nhau? Đáp số: ...................... cây Câu 9: Tính: (1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99) x (13 x 15 – 12 x 15 – 15) Đáp số: ………..……
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Câu 10: : Bố hơn con 30 tuổi, 4 năm trước tống số tuổi của hai bố con là 40 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay. Đáp số: Bố: ........... tuổi; con: .......... tuổi. Câu 11: Tìm ba số tự nhiên khác nhau, biết rằng tổng của chúng bằng tích của chúng. Đáp số: Ba số đó là: ........................ Câu 12: Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho học sinh, sinh viên vào năm 1968. Năm đó thuộc thế kỷ ..................... Câu 13: Tìm số tự nhiên x để biểu thức: A = 5012 – 2013 : ( 2014 - x) có giá trị nhỏ nhất. Đáp số: x = ...................... Câu 14: Trong kì thi Giao lưu Toán Tuổi thơ lớp 4 năm học 2013-2014, toàn huyện có 186 học sinh tham gia. Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số báo danh của các thí sinh (Không tính các chữ số 0 ở trước các số báo danh). Đáp số: .................. chữ số Câu 15: Tìm số bị chia của một phép chia, biết rằng số chia là 23, thương là 137 và số dư là số dư lớn nhất có thể có được. Đáp số: ........................... Câu 16: (Tự luận) Trong đợt quyên góp ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị bão lụt, học sinh ba lớp 4A, 4B và 4C quyên góp được 197 quyển vở. Tính số quyển vở mỗi lớp quyên góp được, biết rằng lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B năm quyển vở và nếu chuyển bốn quyển vở từ lớp 4A sang lớp 4C thì số vở của hai lớp này bằng nhau. Phần thi đồng đội; thời gian làm bài: 20 phút Đề số 1: Cho ba chữ số 2, 3 và 5. a) Với ba chữ số đó hãy viết tất cả các số có ba chữ số, trong mỗi số không có chữ số nào được viết lại hai lần.
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 b) Tìm số trung bình cộng của tất cả các số vừa viết được. Đề số 2: Một hình chữ nhật có chu vi là 76m. Nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 3m thì ta được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật. Đề số 3: 1. Tìm y: (y – 8) : 2013 = (4034 – 8) : 2013 2. Tính tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ 12 Đề số 4: Trung bình cộng của tuổi ông, tuổi bố và tuổi Nam là 38 tuổi, trung bình cộng của tuổi bố và tuổi Nam là 23 tuổi. Ông hơn Nam 59 tuổi. Tính tuổi của mỗi người? Đề số 5: Trên ba mảnh giấy trắng ta ghi lần lượt các số 1, 2, 3. Sau đó ta úp các mặt đã ghi số xuống, xáo trộn rồi cùng ghi lần lượt các số 1, 2, 3 vào mặt trắng thứ hai của mỗi mảnh giấy. Cộng hai số ghi trên hai mặt của mỗi mảnh giấy rồi đem nhân với nhau. Em hãy cho biết tích tìm được có thể là một số lẻ được không? Vì sao? Đề số 6 Trong một buổi sinh hoạt nhóm, ba bạn Toán, Tuổi, Thơ được phân công đóng ba vai: vai đội mũ đỏ luôn nói thật, vai đội mũ xanh luôn nói dối còn vai đội mũ vàng hay nói đùa (lúc nói thật, lúc nói dối). Bạn Văn không biết ai đóng vai gì bèn đến hỏi từng bạn rằng: Bạn Tuổi sẽ đội mũ gì? Toán trả lời: Tuổi đội mũ đỏ. Thơ lại nói: Tuổi đội mũ xanh. Còn Tuổi thì khẳng định: Tôi sẽ đội mũ vàng. Hỏi bạn Văn sẽ suy luận như thế nào để biết ai sẽ độ mũ gì?
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 ĐỀ 61 Câu 1: Tính nhẩm các phép tính sau bằng cách hợp lí. a) 63000 - 49000 b) 81000 - 45000 Câu 2: Tìm x: a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36 b) 9 x ( x + 5 ) = 729 Câu 3: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết xen chữ số 0 vào giữa 2 chữ số của số đó thì ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm. Câu 4: Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5 B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Câu 5: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất. ĐỀ 62 Bài 1: a/ Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 3 ; 3 1 ; 9 8 ; 8 13 ; 6 5 b/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số 26 22 sao cho mẫu số là số có 2 chữ số. Bài 2: Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98. a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên. b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên? Bài 3: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam? Bài 4: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần? Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó đợc mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m2. Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm.
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh tổng sau: Hướng dẫn 1 1 1 1 1 1 1 3 9 27 81 243 729 S        Nhân cả 2 vế với 3 ta có: 1 1 1 1 1 3 3 1 3 9 27 81 243 1 2186 3 3 729 729 2186 2 729 2186 :2 729 1093 729 S S S S S S                  Câu 2: (2 điểm) Tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số giống nhau? Hướng dẫn Các số có 3 chữ số giống nhau là: 111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999. (0,5 điểm) Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại vì số: 555 - 543 < *** ( 0,5 điểm) Còn lại ta có: 666 - 543 = 123 777 - 543 = 234 (0,5 điểm) 888 - 543 = 345 999 - 543 = 456 Vậy ta có 4 số là: 123; 234; 345; 456. Đáp số: 123; 234; 345; 456. ( 0,5 điểm ) 1 1 1 1 1 1 1 3 9 27 81 243 729       (0,25 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm)
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Câu 3: (2 điểm) Tìm các phân số lớn hơn và khác với số tự nhiên, biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi? Hướng dẫn Gọi phân số đó là a b Theo đề bài ta có: 2 2 a a b b    Mặt khác 2 2 a a b b    (Tính chất cơ bản của phân số ) Do đó 2 2 2 2 a a b b      2 phân số có mẫu số bằng nhau suy ra: a + 2 = a x 2 a = 2 Ta phải tìm b để 2 1 5 a b b   2 1 2 2 5 10 suy ra b b   Hay b < 10 Vậy b = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Nên ta có các phân số sau: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ; ; ; ; ; ; ; ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loại bỏ các phân số tự nhiên: 2 2 ; 1 2 Vậy các phân số cần tìm là: 2 2 2 2 2 2 2 ; ; ; ; ; ; 3 4 5 6 7 8 9 Câu 4: (2 điểm) Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở? Hướng dẫn Giả sử Linh mua gấp đôi số hàng và phải trả gấp đôi tiền tức là: 8 tập giấy + 6 quyển vở và hết 10800 đồng. Dương mua 7 tập giấy + 6 quyển vở và hết 9900 đồng. (0,5 điểm) 1 5 (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm)
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Như vậy hai người mua chênh lệch nhau 1 tập giấy với số tiền là: 10800 - 9900 = 900 (đồng) (0,5 điểm) 900 đồng chính là tiền một tập giấy Giá tiền mua 6 quyển vở là: 9900 - (900 x 7) = 3600 (đồng) (0,5 điểm) Giá tiền 1 quyển vở là: 3600 : 6 = 600 (đồng) (0,5 điểm) Đáp số: 900 đồng; 600 đồng Câu 5: (2 điểm) Một gia đình có 2 người con và một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng 20m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Nay chia thửa đất đó thành hai hình chữ nhật nhỏ có tỉ số diện tích là để cho người con thứ hai phần nhỏ hơn và người con cả phần lớn hơn. Hỏi có mấy cách chia? Theo em nên chia theo cách nào? Tại sao? Hướng dẫn A B A M B (2 điểm ) M N D C D N C ( 1 ) ( 2 ) Quan sát hình 1 và hình 2 phần đất hình chữ nhật đều có chung 1 cạnh (chiều dài ở hình 1; chiều rộng ở hình 2) nên ta chỉ cần chia cạnh kia thành 2 phần có tỉ số 2 3 là được. ( 0,25 điểm ) Như vậy hình chữ nhật ABNM có chiều rộng là: 20 : ( 2 + 3 ) x 2 = 8 (m) ( 0,5 điểm ) Ở hình 2 chiều rộng AM là : 20 x 2 : (2 + 3) x 2 = 16 (m) ( 0,5 điểm ) Vậy cách chia đẹp nhất là chia như hình 2 vì 2 phần đất đều cân đối để xây nhà. 2 3
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Đáp số: Chia chiều dài thành 2 phần tỉ số là 2 3 ( 0,5 điểm ) (Hình vẽ 0,25 điểm) ĐỀ 61 Câu 1: Tính nhẩm các phép tính sau bằng cách hợp lí. a) 63000 - 49000 =(63000 + 1000) - (49000 + 1000) = 64000 - 50000 = 14000 b) 81000 - 45000 = (81000 + 5000) - ( 45000 + 5000) = 86000 - 50000 = 36000 Câu 2: Tìm x: a- 1200: 24 - ( 17 - x) = 36 50 - ( 17- x) = 36 17 - x = 50 - 36 17 - x = 14 x = 17 - 14 x = 3 b- 9 x ( x + 5) = 729 x + 5 = 729 : 9 x + 5 = 81 x = 81 - 5 x = 76 Câu 3: Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết xen chữ số 0 vào giữa 2 chữ số của số đó thì ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm. Hướng dẫn Gọi số phải tìm là: ab (Đk: 0 < a < 10; b < 10) Khi viết xem chữ số 0 và giữa 2 chữ số của số đó Ta được số mới là: b0a Theo đề bài ta có: b0a = 7 x ab . a x 100 + b = 7 x ( 10 x a + b) a x 100 + b = 70 x a + 7 x b 30 x a = 6 x b (Cùng bớt đi b + 70 x a) hay 5 x a = b (chia cả hai vế cho 6) (1) Vì b là số có 1 chữ số nên a = 1, suy ra b = 5
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Số phải tìm là: 15 Đáp số 15 Câu 4: Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 5B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Hướng dẫn Theo đầu bài ta có sơ đồ: 4A: |----------------| 5 cây 4B: |----------------|-------| 8 cây 120 cây 4C: |----------------|-------|----------| Theo sơ đồ ta thấy 3 lần số cây 4A trồng là: 120 - (5 + 5 + 8) = 102 (cây) Vậy lớp 4A trồng được số cây là: 102 : 3 = 34 (cây) Số cây lớp 4B trồng được là: 34 + 5 = 39 (cây) Số cây lớp 4C trồng được là: 39 + 8 = 47 (cây) Đáp số: 4A: 34 (cây); 4B: 39 (cây); 4C: 47 (cây) Câu 5: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất. Hướng dẫn Số dư lớn nhất là: 675 - 1 = 674 Số phải tìm là: 1 x 675 + 674 = 1349 Đáp số: 1349
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 ĐỀ 62 Bài 1: a/ Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 3 ; 3 1 ; 9 8 ; 8 13 ; 6 5 Hướng dẫn Vì 3 1 6 5 9 8 2 3 3 18  0,5 điểm Nên các phân số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 3 1 ; 6 5 ; 9 8 ; 2 3 ; 8 13 0,25 điểm b/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số 26 22 sao cho mẫu số là số có 2 chữ số. Hướng dẫn Ta có 13 11 2:26 2:22 26 22  0,25 điểm 39 33 313 311 13 11     ; 52 44 413 411 13 11     ; 65 55 513 511 13 11     78 66 613 611 13 11     ; 91 77 713 711 13 11     0,5 điểm Vậy có 5 phân số bằng phân số 26 22 mà mẫu số có 2 chữ số đó là: 91 77 ; 78 66 ; 65 55 ; 52 44 ; 39 33 0,5 điểm Bài 2: Cho dãy số 14; 16; 18; ....; 94; 96 ; 98. a/ Tính tổng giá trị của dãy số trên. b/ Tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho biết số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên? Hướng dẫn a/ Dãy số đã cho gồm số số hạng là: (98 - 14) : 2 + 1 = 43 ( số) 0,25 điểm Tổng của dãy số đã cho là: (98 + 14) x 43 : 2 = 2408 0,5 điểm
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 b/ Trung bình cộng của dãy số trên là: 2408 : 43 = 56 0,25 điểm Vậy số lớn hơn số Trung bình cộng 8 đơn vị là 56 + 8 = 64 0,25 điểm Ta có quy luật của dãy là: Mỗi số hạng, kể từ số hạng thứ nhất bằng 2 nhân với số thứ tự rồi cộng với 12. 0,25 điểm Vậy số 64 là số hạng thứ ( 64 - 12) : 2 = 26 0,5 điểm Bài 3: Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam? Hướng dẫn Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau. Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả. 0.25đ Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thứ hai. 20 quả Ta có sơ đồ: 4 quả Số cam ở rổ thứ nhất: Số cam ở rổ thứ hai: 0, 5đ Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Số cam ở rổ thứ nhất là: 0,25đ 20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ Số cam rổ thứ hai là: 0,25đ 6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ Đáp số: 6 quả 02,5đ 10 quả Bài 4: Trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần? Hướng dẫn Vì tuần có 7 ngày nên hai thứ 5 của tuần liên tiếp không thể là ngày chẵn . Hay giữa ba thứ 5 là ngày chẵn có hai thứ năm là ngày lẻ. 0, 5đ
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao | Cô Trang – 0948.228.325 Thứ 5 ngày chẵn cuối cùng trong tháng cách thứ năm chẵn đầu tiên là: 7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ Vì một tháng chỉ có nhiều nhất 31 ngày nên thứ 5 và là ngày chẵn đầu tiên phải là mồng 2, ngày chẵn thứ 3 trong tháng là : 2 + 28 = 30 0,5 điểm Vậy ngày 26 tháng đó vào chủ nhật. 0,5 điểm Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó đợc mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m2. Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm. Hướng dẫn Chiều rộng đã tăng thêm số mét là : 280 : 35 = 8 (m) Suy ra chiều rộng ban đầu là: 8 : ( – 1) = 16 (m) Chiều rộng sau khi mở thêm là: 8 + 16 = 24 (m) Diện tích của khu vườn sau khi mở thêm là: 24 x 35 = 840 ( m2 ) Đáp số: 16 m; 840 m2

×