Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BẢNG ÂM VẦN
THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN
a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, I, kh, I, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bảng âm vần theo chương trình VNEN

4,551 views

Published on

Bảng âm vần theo chương trình VNEN

Published in: Education
  • Be the first to comment

Bảng âm vần theo chương trình VNEN

  1. 1. BẢNG ÂM VẦN THEO CHƯƠNG TRÌNH VNEN a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, I, kh, I, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y Riêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau c; k; q đều đọc là “cờ” Vần Cách đọc Vần Cách đọc gì gì – gi huyền gì uôm uôm – ua – m - uôm iê, yê, ya đều đọc là ia uôt uôt – ua – t - uôt uô đọc là ua uôc uôc – ua – c - uôc ươ đọc là ưa uông uông – ua – ng - uông iêu iêu – ia – u – iêu ươi ươi – ưa – i - ươi yêu yêu – ia – u – yêu ươn ươn – ưa – n - ươn iên iên – ia – n - iên ương ương - ưa – ng - ương yên yên – ia – n – yên ươm ươm – ưa – m - ươm iêt iêt – ia – t – iêt ươc ươc – ưa – c – ươc iêc iêc – ia – c – iêc ươp ươp – ưa – p - ươp iêp iêp – ia – p – iêp oai oai – o- ai- oai yêm yêm – ia – m – yêm oay oay – o – ay - oay iêng iêng – ia – ng - iêng oan oan – o – an - oan uôi uôi – ua – I – uôi oăn oăn – o – ăn - oăn uôn uôn – ua – n – uôn oang oang – o – ang - oang uyên uyên – u – yên - uyên oăng oăng – o – ăng - oăng uych uych – u – ych - uych oanh oanh – o – anh - oanh uynh uynh – u – ynh – uynh oach oach – o – ach - oach uyêt uyêt - u – yêt – uyêt oat oat - o – at - oat uya uya – u – ya – uya oăt oăt – o – ăt – oăt uyt uyt – u – yt – uyt uân uân – u – ân – uân oi oi – o – I - oi uât uât – u – ât – uât Các âm: oi ai ôi ơi ui ưi ay ây eo ao au âu iu êu ưu on an ăn ân ơn ưn ôn in un om am ăm âm ôm ơm êm em im um ot at ăt ât ôt ơt et êt ut ưt it (Vẫn phát âm như cữ)

×