Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2

3,360 views

Published on

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2

Published in: Education
  • Be the first to comment

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2

  1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2 – 0948.228.325 (zalo cô Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 – Luyện Violympic BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 MÔN TOÁN - LỚP 2 ĐỀ SỐ 1 Họ và tên: ............................................................... Lớp: 2..... Bài 1: a) Điền số thích hợp vào ô trống. b) Điền số theo mẫu Số hạng 28 38 24 30 23 Số hạng 17 8 46 56 43 Tổng 45 .... .... .... .... c) Đặt tính rồi tính? 28 + 35 18 + 44 78 + 13 68 + 19 48 + 36 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Bài 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống > < = ? 9 + 4 .... 8 + 5 19 + 18 ... 28 + 9 35 + 6 ... 36 + 5 38 + 19 .... 39 + 18 27 + 46 ... 36 + 47 45 + 10 ... 35 + 20 Bài 3: a) Tính : 57 + 5 + 3 = ...... 38 + 27 + 3 = ....... 63 - 10 – 23 = ....... b) Nam cao 10dm 6cm, Nam cao hơn Hùng 2cm. Hỏi Hùng cao bao nhiêu ? (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) A. 8dm 6cm B. 10dm 4cm C. 14 cm D. 10dm 8cm
  2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2 – 0948.228.325 (zalo cô Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 – Luyện Violympic Bài 4: Điền vào chỗ...: a) Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai tăng lên bao nhiêu đơn vị thì tổng.................. b) Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ tăng lên 16 đơn vị thì hiệu sẽ ........... đi .......... đơn vị. c) Hiệu hai số kém số bị trừ 28 đơn vị. Số trừ là: …………. Bài 5: Ông Vinh năm nay 72 tuổi. Tuổi Vinh sang năm là số lớn nhất có 1 chữ số. Tổng số tuổi của hai ông cháu 3 năm nữa là bao nhiêu? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 6: Cho 6 ∎ 2 = 6 + 66 = 72; 5 ∎ 3 = 5 + 55 + 555 = 615. Tính 4 ∎ 2? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 7: Số?
  3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2 – 0948.228.325 (zalo cô Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 – Luyện Violympic BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 ĐỀ SỐ 2 1. Đúng ghi Đ; sai ghi S: a) Đặt tính rồi tính : 87 - 20 b. Đặt tính rồi tính: 78 - 6 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Tổng của hai số 58 và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là là: A. 67 B. 66 C.51 D.60 b) Hiệu của hai số 75 và số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số là: A. 64 B.45 C.65 D.62 3. Đàn gà có 27 con gà trống và 32 con gà mái. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 4. Lớp 2A có 48 bạn trong đó có 21 bạn nam. Hỏi: a) Lớp 2A có bao nhiêu bạn nữ ? b) Số bạn nam hơn số bạn nữ bao nhiêu bạn? Bài giải ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
  4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2 – 0948.228.325 (zalo cô Trang) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 – Luyện Violympic 5. Cửa hàng buổi sáng bán 3 chục hộp kẹo, buổi chiều bán 2 chục hộp kẹo.Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán bao nhiêu hộp kẹo? Bài giải ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 6. Mẹ mua về một sô quả trứng . Sau khi mẹ dùng 8 quả trứng thì còn lại 27 quả trứng. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả trứng? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 7. Hồng đã gấp đôi một mảnh giấy và cắt thành một hình như hình bên. Hỏi trong số những hình bên dưới, hình nào là hình của mảnh giấy đó sau khi cắt? A - B - C - D -

×