Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN

23,555 views

Published on

4 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

4 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Toán lớp 4 ĐỀ SỐ 1 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 ĐIỂM) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Câu 1: (0,5đ) Trong các số: 42078; 42075; 42090; 42100; 42099; 42109; 43000. Số lớn nhất là:………. A. 42099 B. 43000 C. 42090 D. 42078 Câu 2: (0,5đ) Giá trị của chữ số 5 trong số 65478 là: A. 50000 B. 500 C. 5000 D. 5 Câu 3: (0,5đ) Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: A. 9cm B. 9cm2 C. 12cm D. 12cm2 Câu 4: (0,5đ) Ngày 25 tháng 5 là ngày thứ tư. Ngày 2 tháng 6 cùng năm đó là ngày thứ mấy? A. Thứ tư B. Thứ năm C. Thứ sáu D. Thứ bảy Câu 5: (1đ) Giá trị của biểu thức: 2342 + 403 x 6 là: A. 4660 B. 4860 C. 4760 D. 4986 Câu 6: (1đ) Mua 2kg gạo hết 24000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là: A. 60000 đồng B. 40000 đồng C. 35000 đồng D. 120000 đồng II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM) Bài1. (2đ) Đặt tính rồi tính: 14754 + 23680 15840 – 8795 12936 x 3 68325 : 8 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Bài 2. (1đ) Tính giá trị của biểu thức: a) 700 : 5 x 4 b) (15 786 – 13 982) x 3 ............................................................................................................................... Bài 3: (2đ) Một hình chữ nhật có chiều dài 45cm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Tính diện tíchhình chữ nhật đó? Bài giải ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 2 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................................................................... Bài 4: (1đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 25 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số An nghĩ. Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 3 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 ĐIỂM) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Câu 1 (0,5đ) Câu 2 (0,5đ) Câu 3 (0,5đ) Câu 4 (0,5đ) Câu 5 (0,5đ) Câu 6 (0,5đ) B C B B C A II .TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính a/ 38434 b / 7045 c/ 38808 d/ 8540 (dư5) Bài 2. (1đ) Tính giá trị của biểu thức: a) 700 : 5 x 4 b) (15786 – 13982) x 3 = 140 x 4 = 1804 x 3 = 560 = 5412 Bài 3: (2đ) Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 45 : 5 = 9 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 45 x 9 = 405(cm2) Bài 4: (1đ) Trong phép chia có số chia là 5 thì số dư lớn nhất là: 5 – 1 = 4 Vậy số An nghĩ là: 24 x 5 + 4 = 129 Đáp số:129
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 4 ĐỀ SỐ 2 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (100 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặttrước kết quả đúng Câu 1. Số liền sau của số 79988 là: A. 79989 B. 79991 C. 80000 D. 79999 Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 97856; 97654; 97864; 97645 là: A. 97645 B. 97864 C. 97856 D. 97654 Câu 3. Một hình vuông có chu vi là 32cm. Diện tíchcủa hình vuông đó là: A. 64cm2 B. 16cm2 C. 30cm2 D. 20cm2 Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18m8cm = ……... cm A. 188 B. 1808 C. 18800 D. 1880 Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2 giờ 15 phút = …….. phút A. 120 B.125 C. 135 D. 140 Câu 6. Hình chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 7cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là: A. 22cm2 B. 44cm2 C. 150cm2 D. 154cm2 Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 700cm = …… m A. 7 B. 70 C. 7000 D. 70000 Câu 8. Ngày 26 tháng 8 là thứ hai thì ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ: A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm D. Thứ sáu Câu 9. Biểu thức 5 x (56 : 7) có kết quả là: A. 35 B. 40 C. 45 D. 50 Câu 10. Số hình tam giác trong hình vẽ bên là: A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 11. Trong chuồng gà người ta đếm được 82 cái chân. Số con gà có trong chuồng là: A. 41 B. 42 C. 40 D. 39 Câu 12. Ba năm trước đây mẹ 42 tuổi và gấp 6 lần tuổi con. Hiện nay tuổi con là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 5 Câu 13. Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? A. 24 B. 12 C. 20 D. 40 Câu 14. Một phần mấy số ô vuông đã tô màu? A. 3 1 B. 4 1 C. 5 1 D. 2 1 Câu 15. Tìm y: y : 7 = 218 A. 1562 B. 1436 C. 1437 D. 1526 Câu 16. Số lẻ lớn nhất có ba chữ số là : A. 997 B. 999 C. 998 D. 109 Câu 17. Số đo độ dài nhỏ hơn 5m15cm là: A. 505 cm B. 515 cm C. 550 cm D. 551 cm Câu 18. Tháng sáu có bao nhiêu ngày? A. 28 ngày B. 29 ngày C. 30 ngày D. 31 ngày Câu 19. Một hình vuông có chu vi 48 cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông, có chiều dài là 16cm. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: A. 24cm B. 12cm C. 8cm D. 10cm Câu 20. Số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 22 đến 28 là: A. 22 B. 23 C. 24 D. 25 B. PHẦN TỰ LUẬN (50 điểm) 1/ Đặt tính rồi tính 1248 + 2617 4682 – 216 216 x 7 8265 : 5 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2/ Tính giá trị biểu thức a/ 64575 – 10021 x 5 b/ 84575 + 22512 : 3 - 305 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 6 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3/ Một cửa hàng có 2145kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 500kg gạo. Hỏi cửa hàng cònlại bao nhiêu kg gạo? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, nếu bớt chiều dài 3m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính chu vi của hình chữ nhật? ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 5/ Một hộp bánh có 12 cái. Một thùng có 6 hộp. Vậy một thùng có ………cái. Em chọn kết quả trên vì: ………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… ----------Hết----------
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 7 ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4 A. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm) B. Phần tự luận Bài 1: 10 đ, mỗi bài 2,5 đ (đặt tính đúng 0,5 đ; tính đúng 2đ) 3865 4466 1512 1653 Bài 2 (10 đ) a/ 64575 – 10021 x 5 b/ 84575 + 22512 : 3 - 305 = 64575 – 50105 (2,5đ) = 84575 + 7504 - 305 (2đ) = 14470 (2,5đ) = 92079 – 305 (1,5đ) = 91774 (1,5đ) Bài 3: (10 đ) Số ki-lô-gam gạo cửa hàng đã bán là: (2đ) 500 x 4 = 2000 (kg) (2đ) Số ki-lô-gam gạo cửa hàng cònlại là: (2đ) 2145 – 2000 = 145 (kg) (2đ) ĐS:145 kg (2đ) Bài 4: (10 đ) Chiều rộng của hình chữ nhật là: (2 đ) 12 – 3 = 9 (m) (2 đ) Chu vi hình chữ nhật là: (2 đ) (12 + 9) x 2 = 42 (m) (2 đ ) Đáp số: 42m. (2 đ) Bài 5: (10 đ) + Ghi đúng vào chỗ chấm: 72 (5đ) + Giải thích Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A B A B C D A C B C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A C C D D B A C C D
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 8 ĐỀ SỐ 3 I. Phần trắc nghiệm : khoanh vào chữ cái ý trả lời đúng: Câu 1: Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị là: A. 39 B. 93 C. 26 D. 62 Câu 2: Tổngcủa haisố là 1287. Tìm haisố đó , biết rằng số bébằng 4/9 số lớn . Đáp số đúng là : A. 572 và 715 B. 570 và 717 C. 396 và 891 D. 397 và 890 Câu 3: Quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa dài 150km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi- li- mét? A. 15 mm B. 150mm C. 1500mm D. 150000mm Câu 4: X x 3 4 + 2 5 = 1; Y : 2 3 - 2 5 = 1; X : Y = ……………? A. 1 3 B. 6 7 C. 9 56 D. 56 25 II. Phần tự luận : Câu 1: Đặt tính rồi tính 3507 x 25 576 x 107 9953 : 37 74426 : 244 Câu 2: Tính: a) 5 7 + 3 4 - 13 14 b) 22 39 : 11 15 x 10 13 Câu 3: Xe hon đa của cô Thái cứ đi 56km thì tiêu hao hết 1 lít xăng. Trung bình một tháng cô Thái đi xe Hon đa được quãng đường dài 280km. Hỏi cô Thái phải trả ít nhất bao nhiêu tiền mua xăng cho xe trong 1 tháng. (Biết rằng giá 1 lít xăng là 14500 đồng). Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a. 739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4 b. 801 x 67 + 34 x 801 – 801 Câu 5: Khi nhân một số tự nhiên với 205 một bạn học sinh đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 22680 đơn vị. Tìmtích đúng của phép nhân đó.
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 9 ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL MÔN TOÁN LỚP 4 ĐỀ SỐ 3 I. Câu 1: B. 93 Câu 2: C. 396 và 891 Câu 3: B. 150mm Câu 4: B.6/7 II. Phần tự luận : Câu 1: Đặt tính rồi tính 3507 x 25 = 87675 576 x 107 = 61632 9953 : 37 = 269 74426 : 244= 305 dư 6 Câu 2: Tính Câu 3: Giải : Để đi hết quãng đường dài 280 km phải sử dụng hết số lít xăng là: 280 : 56 = 5 (lít) Số tiền mua xăng đi xe trong 1 tháng của cô Thái là: 14500 x 5 = 72500 (đồng) Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a.739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4 = 739 x ( 2 + 1 + 3 + 4 ) = 739 x 10 = 7390 b. 801 x 67 + 34 x 801 – 801 = 801 x ( 67 + 34 – 1 ) = 801 x 100 = 80100 Câu 5: Số 205 khi viết quên chữ số 0 thì thành số 25. Như vậy số 205 đã giảm đi số đơn vị là: 205 – 25 = 180 ( đơn vị )
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 10 Do đó tích giảm đi180 lần số tự nhiên đem nhân với205. Vậy 180 lần số tự nhiên là 22680. Số tự nhiên là: 22680 : 180 = 126 Tích đúng của phép nhân là: 126 x 205 = 25830 Đáp số: 25830
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 11 ĐỀ SỐ 4 I. Phần trắc nghiệm: khoanh vào chữ cáiý trả lời đúng: Câu 1: Trong các phân số: 18 24 ; 30 45 ; 150 200 ; 63 84 ; 35 70 , những phân số bằng 3 4 là: … A. 18 24 B. 150 200 C. 150 200 ; 63 84 D. 18 24 ; 150 200 ; 63 84 Câu 2: Tìm X biết: X + 1 5 = 6 7 - 1 5 A. X = 6 7 B. X = 23 35 C. X = 16 35 D. 17 35 Câu 3: Trong cuộc thi chạy 200m có ba bạn tham gia là Hà, Nam và Ninh. Hà chạy mất 3 phút 25 giây, Nam chạy mất 110 giây. Ninh chạy mất 7 2 phút. Hỏibạn nào chiến thắng trong cuộc thi? A. Hà B. Nam C. Ninh D. Hà và Nam Câu 4:Cho số 239607 , hãy viết thêm một chữ số vào tận cùng bên phảisố đó để được số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9. Chữ số viết thêm là: A.2 B. 5 C. 9 D. 0 II. Phần tự luận : Câu 1: Tính: a. 3 4 + 5 2 - 4 5 b. 1 4 x 2 3 : 1 3 c. 2×3×4×5 6×7×8×9 Câu 2: Tìm X: a. 1212 2828 + X = 2323 4646 b. 23 69 - X = 17 153 Câu 3:Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khithêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tíchhình chữ nhật ban đầu? Câu 4: Tính nhanh tổng sau: 4 9×11 + 4 11×13 + 4 13×15 + … + 4 97×99 Câu 5: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13591.
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 12 ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 4 : ĐỀ SỐ 4 I. Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: B Câu 4: D II. Phần tự luận : Câu 1: Câu 2: Tìm X : Câu 3: Giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 72 : 2 = 36 (cm) Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là: 4 + 4 + 4= 12 (cm) Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: (36 – 12) : 2 = 12 (cm) Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 12 + 12 = 24 (cm) Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 24 x 12 = 288 (cm 2) Đáp số : 288cm 2 Câu 4: Tính nhanh tổng sau:
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 | Cô Trang – 0948.228.325 Sưu tầm 13 Câu 5: Giải: Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số cần tìm thì được số mới. Vậy số mới gấp số cần tìm 10 lần và cộng thêm 6 đơn vị. Ta có sơ đồ: Số cần tìm: |------| Số mới: |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|6| Số cần tìm là: (13591 – 6) : (1 + 10) = 1235 Đáp số: 1235 13591

×