2011 10

649 views

Published on

to delete, test pdf upload

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Меня зовут г-н Картер Коллинз, я частный кредитор, который выдают кредит для частных и юридических лиц. Вы были отклонены Многие банки? Вам необходимо финансирование для создания вашего бизнеса? Делать Вам нужно финансирование для расширения вашего бизнеса? Или вам нужен Персональный кредит?. свяжитесь с нами сейчас:: cartercreditunionoffer.link@gmail.com ФОРМА ДАННЫХ ЗАЕМЩИКОВ 1) ВАШЕ ИМЯ: 2) ПОЛ: 3) ВАШЕЙ СТРАНЫ: 4) ВАША ПРОФЕССИЯ: 5) ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 6) ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР: 7) ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД: 8) АДРЕС: 9) ЦЕЛЬ: 10) КРЕДИТ: СРОК КРЕДИТА 11): Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами через экземпляр из этой:cartercreditunionoffer.link@gmail.com для электронной почты Всего хорошего Г-н Картер Коллинз
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 10

 1. 1. Ëóöüêèé íàöiîíàëüíèé òåõíi÷íèé óíiâåðñèòåò №42 (95) жовтень 2011 р.Çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêà íàâ÷àëüíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà Вітаю вас із професійним святом – Днем працівників освіти! У наш непростий час на ваші плечі лягає відповідальність за навчальний процес молодого покоління українців, а отже ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Впевнений, що ви й надалі докладатимете зусиль задля утвердження заможної, духовно багатої України. Щиросердно бажаємо вам, шановні колеги, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих успіхів, невичерпної наснаги. Нехай вас і наших студентів завжди об’єднує одна мета – зведення величного храму науки, а життя виставляє лише найвищі бали. Віктор Божидарнік, доктор технічних наук, професор, ректор Луцького національного технічного університету Ðåêòîð ËÍÒÓ, ïðîôåñîð ³êòîð Áîæèäàðí³ê âðó÷èâ ïî÷åñí³ ãðàìîòè 56 ïðàö³âíèêàì íàøîãî óí³âåðñèòåòó. Ñåðåä â³äçíà÷åíèõ «Çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ï³äãîòîâêó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â, ïë³äíó íàóêîâî- ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì» – Ñâ³òëàíà ßãåëþê, äîöåíò êàôåäðè òîâàðîçíàâñòâà òà åêñïåðòèçè ó ìèòí³é ñïðàâ³… Äåòàëüí³øå íà ñòîð. 4
 2. 2. 2 №42 (95), жовтень 2011 р. УГОДА ПРО МІЖНАРОДНУ НАЙДОРОЖЧІЙ СВЯТИНІ СПІВПРАЦЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 450 РОКІВ 8-10 æîâòíÿ â³äáóëàñÿ ðîáî÷à ïî¿çäêà äåëåãàö³¿ âè- 18 æîâòíÿ äëÿ ñòóäåíò³â Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãîêëàäà÷³â ôàêóëüòåòó á³çíåñó ³ ôàêóëüòåòó îáë³êó òà ô³- òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó áóëî ïðîâåäåíî òåìàòè÷íèéíàíñ³â Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòå- âå÷³ð ï³ä íàçâîþ «Øåäåâð ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè». Çàõ³ä, îðãàí³çîâàíèé ïðàö³âíèêàìè á³áë³îòåêè, ïðèñâÿ÷åíèé â³äçíà÷åííþ 450-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ «Ïåðåñîïíèöüêîãî Єâàíãåë³ÿ», âèäàòíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ðóêîïèñíî¿ ïàì’ÿòêè XVI ñòîë³òòÿ, ùî ñòàëà ñèìâîëîì äóõîâíî¿ ñïàäùèíè òà äàâíüî¿ êóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿ íàøî¿ äåðæàâè. У заході взяли участь викладачі, бібліотекарі, працівники університету та студентська молодь. Рукопис – національна святиня, на якій президенти присягають на вірність народу України. Про унікальність пам’ятки, історією написання, іменами творців і фундато- рів присутнім розповіла доцент кафедри інженерної педа-òó â ì. Ïåðåìèøëü (Ïîëüùà). Âîëèíÿíè âçÿëè ó÷àñòü óêîíôåðåíö³¿ íà òåìó: «Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ñï³âïðàö³ íà ðèíêó ãîòåëüíîãî ãîñïîäàð-ñòâà ³ âè¿çíîãî òóðèçìó». Ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ îáì³íÿëèñÿ ïðàêòè÷íèì äîñâ³äîìùîäî ðîçáóäîâè òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ðåêîí-ñòðóêö³¿ ïàìÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè òà àðõ³òåêòóðè, ðîç-âèòêó åêîëîã³÷íîãî òóðèçìó. Ðåçóëüòàòîì íàóêîâèõ äèñ-êóñ³é ñòàëî ðîçðîáëåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî àêòèâ³çàö³¿âèêîðèñòàííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðèêîðäîííèõðåã³îí³â, âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïðîáëåì ó ðàìêàõï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ç ôóòáîëó «Єâðî-2012». гогіки, психології та українознавства Ярослава Мартинюк. Була підписана угода про культурну і наукову співпра- Слухачів також зацікавив виступ провідного наукового спів-цю між Луцьким національним технічним університетом та робітника, завідувача відділу давньої історії ВолинськогоВищою Школою Господарчою м. Перемишль (РеспублікаПольща). Обговорені напрями культурної та академічної краєзнавчого музею Олени Бірюліної, яка детально розпо-кооперації в різних галузях, подальші виконавчі протоколи віла про мистецьке оформлення найдорожчої святині укра-щодо взаємного інтересу, обміну науковцями, студентами, їнського народу.обєднаних дослідницьких програм і фінансових вкладень. Окрім того, учасники мали можливість ознайомитися Лариса Савош, завідувач кафедри економічної теорії з тематичною виставкою книг і періодичних видань даної та міжнародної економіки епохи з фонду університетської бібліотеки. Інна Троцюк Äèïëîìîì çà ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ òåëåâ³ç³éíî¿ Áóêî- âèíñüêî¿ îá’єäíàíî¿ ë³ãè ÊÂÊ «Òîðíàäî» íàãîðîäæåíî êîìàíäó Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñè- òåòó «Ãàëüîðêà». Êàï³òàí – Ìèêîëà Àíäð³é÷óê, ñòóäåíò 3-ãî êóðñó ôàêóëüòåòó á³çíåñó. Відкриття фестивалю, у якому взяли участь близько 20 команд КВК з різних міст України, відбулося 12 жовтня 2011року. На фото: Микола Андрійчук (капітан команди), Лілія Дорошук, Анна Домець, Михайло Кузьмич, Любомир Євтодюк, Марія Безродна, Віктор Присяжнюк (сцена- рист-редактор).
 3. 3. №42 (95), жовтень 2011 р. 3 «РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ І ЗАВДАНЬ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ»,– òàêó íàçâó íîñèëà Âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâî-ìåòîäè÷íà êîíôåðåíö³ÿ, ùî 20-21 æîâòíÿ ïðîéøëà ó ñò³íàõ íàøîãîçàêëàäó. Ñåðåä îðãàí³çàòîð³â çàõîäó, ùî ç³áðàâ áëèçüêî 400 ó÷àñíèê³â íå ëèøå ç Óêðà¿íè, à ³ Á³ëîðóñ³ òà Ïîëüùó,̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, Ëóöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò, ²íñòèòóò³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ çì³ñòó îñâ³òè, Ñåâàñòîïîëüñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò, Îáëàñíå óïðàâ-ë³ííÿ îñâ³òè òà ³íø³. Âõîäæåííÿ ó Áîëîíñüêèé ïðîñò³ð є äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà âàæëèâèì òà íåîáõ³äíèì ÷åðåç ïîòðåáó âè-ð³øèòè ïðîáëåìè âèçíàííÿ óêðà¿íñüêèõ äèïëîì³â çà êîðäîíîì, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ òà ÿêîñò³ îñâ³òè ³ â³ä-ïîâ³äíî êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ óêðà¿íñüêèõ âóç³â òà ¿õí³õ âèïóñêíèê³â íà єâðîïåéñüêîìó é ñâ³òîâîìó ðèíêó ïðàö³.Ñüîãîäí³ ó íàø³é äåðæàâ³ â³äáóâàєòüñÿ ³íòåãðàö³ÿ â³ò÷èçíÿíèõ ÂÍÇ äî єâðîïåéñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Òîìóàêòóàëüí³ñòü äàíî¿ òåìè êîíôåðåíö³¿ âèêëèêàëà ÷èìàëèé ³íòåðåñ ñåðåä íàóêîâö³â. Äî ðîçãëÿäó áóëî çàÿâëåíî÷èìàëî ö³êàâèõ äîïîâ³äåé. Конференцію відкрила Набутим досвідом таперший проректор ЛНТУ напрацюваннями у Се-Зоряна Герасимчук, яка вастопольському інститутіпривітала гостей та по- банківської справи Україн-чесних запрошених на цю ської академії банківськоїісторичну подію. Серед справи поділилася доцентприсутніх були відомі вчені кафедри математики і со-з Севастопольського наці- ціально-гуманітарних дис-онального технічного уні- циплін даного ВНЗ Іннаверситету, Тернопільського Кондіус, розповівши слу-національного технічного хачам про методи управ-університету, Рівненського ління освітнім процесомдержавного гуманітарного в сучасному вищому за-університету, Люблінської кладі.Політехніки, Київського на- Цікаві доповіді, дляціонального університету демонстрації яких булобудівництва та архітектури, використано сучаснуНУ «Львівська політехніка», мультимедійну техніку,Уманського державного педаго- викликали чималий інтерес. Ко-гічного університету імені Павла жен виступ супроводжувавсяТичини, Білорусько-Російського запитаннями, що згодом пере-університету (м. Могильов, Біло- росли у активну дискусію. Своюрусь) тощо. роботу конференція продовжила На пленарному засіданні з ві- у секційних засіданнях, де булотальним словом до учасників всебічно розглянуто питаннязвернувся господар закладу, кредитно-модульної системиректор ЛНТУ Віктор Божидар- підготовки фахівців, міжнарод-нік. Всього на засіданні ної співпраці та інтеграціїбулло заслухано 8 допо- у сфері освіти, економічнівідей. Про дистанційну проблеми розвитку вищоїосвіту, проблеми і шляхи школи, управління якіс-її реалізації розповів де- тю підготовки фахівців,кан ФКНІТ Руслан Кузнє- впровадження дистан-цов, продемонструвавши ційної освіти, проблемиелектронні здобутки у ви- розробки впровадженнягляді посібників виклада- стандартів вищої освіти тачів нашого університету. забезпечення наступностіЗ не менш цікавою і зміс- змісту в системі ступене-товною доповіддю, в якій вої вищої і післядипломноїйшлося про впровадження освіти. Узагальнені напра-системи управління якістю цювання та рекомендаціїосвіти у ВНЗ в рамках між- було викладено у рішеннінародних стандартів, ви- конференції.ступив декан ТФ Олег За- Інна Троцюк.болотний.
 4. 4. 4 №42 (95), жовтень 2011 р. Фоторепортаж: унiверситетська родина на професiйному святiН а початку жовтня освітяни за традицією відзначають своє професійне свято – день працівниківосвіти. А який празник без квітів, пісень, танців, віршів, та, звичайно, теплих щирих привітань!Цьогорічні урочистості, які організували учасники центру культури і мистецтво ЛНТУ не сталивинятком та подарували гарний настрій, натхнення, приємні хвилини від зустрічі з прекрасним.Були представлені різноманітні жанри. Глядачів радували своїми виступами і танцюристи, іспіваки, і читці, і навіть акробати. Отже, святковий вечір у світлинах нашого фотокореспондентаОлега Лук’янця з коментарями кореспондента «Генерації» Наталі Дмитрієвої. Ñ åðåä â³äçíà÷åíèõ «Çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, ï³äãîòîâêó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â, ïë³äíó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì» – ²ãîð Êðèâîâ’ÿçþê – ïðîôåñîð êàôåäðè åêîíîì³êè ³ ï³äïðèєìíèöòâà. 30 âåðåñíÿ – Âñåóêðà¿íñüêèé äåíü á³áë³îòåê. Çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, â³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â òà ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà ãðàìîòàìè ËÍÒÓ áóëè â³äçíà÷åí³ 6 ïðàö³âíèê³â âóç³âñüêî¿ á³áë³îòåêè. Çîêðåìà íàãîðîäó ïðîâ³äíîìó á³áë³îòåêàðþ â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ Ñâ³òëàí³ Ñàêîâè÷ âðó÷èâ ðåêòîð ËÍÒÓ Â³êòîð Áîæèäàðí³ê. Ô îëüêëîðíèé àíñàìáëü «Íàìèñòî» ÖÊ²Ì (êåð³âíèê – Ìàð³ÿ Ïîòåé÷óê) îòðèìàâ ïî÷åñíå çâàííÿ «íàðîäíîãî». ³ïîâ³äíå ñâ³äîöòâî àìàòîðñüêîìó êîëåêòèâó çà ïðîïàãàíäó óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ çâè÷à¿â òà îáðÿä³â, â³ðí³ñòü íàðîäí³é ï³ñí³ âðó÷èâ ãîëîâà Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Âàñèëü Ãðàíîâñüêèé.
 5. 5. №42 (95), жовтень 2011 р. 5  èñîêó íàãîðîäó – â³äçíàêó «Çà ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» òà ñâ³äîöòâî ïðåçè䳿 öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè îòðèìàâ ³êòîð Áîæèäàðí³ê, äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ðåêòîð Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³êòîð Áîæèäàðí³ê. Ò âîð÷èé äóåò «Ñàøà + Ïàøà» ïîäàðóâàâ ïðèñóòí³ì ë³ðè÷íó ï³ñíþ «Òè – íàéêðàùà». Í ³êîãî íå çàëèøàþòü áàéäóæèìè âèñòóïè àíñàìáëþ áàëüíî-ñïîðòèâíîãî òàíöþ «De¼à vu» (êåð³âíèê Àëüîíà Õîìóê). Ó ÷àñíèê³â ñâÿòà ïîëîíèâ ë³ðè÷íèì òà ùåìëèâèì âèêîíàííÿì óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³ ôîëüêëîðíèé àíñàìáëü «Íàìèñòî». Тільки факти… у наступних фестивалях, що відбудуться в …Ансамбль народного танцю «Водограй» Ізраїлі та Румунії.був визнаний найкращим колективом на …Гурт фольк-року «Давня казка» заміжнародному студентському фестивалі, свій виступ на всеукраїнському фестиваліякій відбувся наприкінці літа в Польщі. «Студентська республіка» заслужив найвищіЛучани отримали запрошення взяти участь оцінки журі та щирі оплески глядачів.
 6. 6. 6 №42 (95), жовтень 2011 р. Êîíôåðåíö³¿ ÐÈÍÊβ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²¯ Ó ÑÔÅв ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß 22-23 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ó Ëóöüêîìó íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ â³äáóëàñÿ ̳æíàðîäíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ “Ðèíêîâ³ òðàíñôîðìàö³¿ ó ñôåð³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ: òåîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, ïðàêòèêà”,ÿêà óçàãàëüíèëà ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü íàóêîâö³â, ïðàêòèê³â, àñï³ðàíò³â, ñòóäåíò³â ó ñôåð³ íàóêîâî-òåîðåòè÷íî-ãî òà ïðàêòè÷íîãî ðîçâèòêó ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, à ñàìå: ë³ñîêîðèñòóâàííÿ, âîäîêîðèñòóâàííÿ, çåìëåêîðèñ-òóâàííÿ òà ðåêðåàö³éíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. У заході взяли участь представники 26 вищих навчаль- ступила з доповіддю про співпрацю на прикордонних водахних закладів та установ з різних міст України: Севастополя, в українській частині річки Західний Буг. Цікавою була допо-Одеси, Львова, Києва, Запоріжжя, Житомира, Івано-Фран- відь кандидата економічних наук, доцента кафедри еконо-ківська, Сум, Тернополя, міки та підприємництваа також з інших країн - Луцького національногоНімеччини, Польщі, Біло- технічного університетурусії. Свої доповіді пред- Юрія Фесіни про роль таставили також і аспіранти місце інституціональнихВНЗ зі спеціальностей учасників у формуванніменеджменту, екології та ринку земельних ресур-охорони навколишнього сів.природного середови- На секції “Теорія,ща, прикладної статис- методологія і практи-тики, економіки підпри- ка регулювання сфериємництва. природокористуван- На пленарному за- ня” розглянуто пробле-сіданні було розглянуто ми управління та розви-низку питань теоретичних ток водокористування взасад збереження стало- Одеській області, витра-го розвитку регіональ- ти на охорону навколиш-них систем, проблеми нього середовища: впливудосконалення системи на податок на прибуток,управління природоко- відносини власності якристуванням, концепту- впливовий фактор ви-альні засади модерніза- користання грунтово-зе-ції ринкових механізмів у мельних ресурсів у сферісфері природокористу- природокористування,вання. Особливу зацікав- соціально-економічні на-леність викликав виступ слідки концентрації зе-начальника Держкомзему мельної власності, до-Василя Василенка про зе- кументообіг в сучаснихмельну реформу та роз- умовах господарюваннявиток системи державно- та ін.го земельного кадастру. На секції “Інвестицій-Про загальний екологіч- не забезпечення та роз-ний стан у Волинській області доповів заступник началь- виток підприємництва у сфері природокористування”ника Державного управління охорони навколишнього при- висвітлені проблеми оптимізації структури землекористу-родного середовища у Волинській області Сергій Дудка. вання і капіталізації аграрних підприємств, економічногоІнженер з водних ресурсів Західного Українсько-Бузького стимулювання зниження ресурсомісткості виробництва вбасейнового управління водних ресурсів Ольга Кузьмик ви- машинобудуванні, інвестиційного забезпечення збалан-
 7. 7. №42 (95), жовтень 2011 р. 7сованого лісокористування, інформаційного забезпечення страції орендних угод та видачі державних актів на правоуправління проектами і програмами у сфері природоко- приватної власності на землю; надання державних дотаційристування. приватним структурам, які застосовують сучасні методи об- На секції “Секторальні проблеми та міжнародна робітку ґрунту, а також дотримуються усіх необхідних сівоз-співпраця у сфері природокористування” відмічені тео- мін при виробництві рослинницької сільськогосподарськоїретичні засади водогосподарського комплексоутворення, продукції, що сприяє зниженню обсягів викидів двоокисуфінансові інструменти стимулювання відтворення земель- вуглецю в атмосферне повітря тощо); водокористування,ного капіталу, покращення екологічної ситуації як необхід- (підготовки нормативної бази для об’єднання державнихної умови розвитку туристично-рекреаційного комплексу водогосподарських підприємств в державну холдинговуВолинської області, особливості використання та охорони компанію; розробки пілотних проектів відродження ма-земель сільськогосподарського призначення, зарубіжний лої гідроенергетики на основі укладання концесійних угоддосвід надання рекреаційних послуг, міжнародне співро- тощо); лісокористування (доповнити положення глави 19бітництво у сфері природокористування та екологобезпеч- Лісового кодексу України «Економічне стимулювання за-ні впровадження в країнах світу. ходів щодо розширеного відтворення лісів» додатковим На секції “Екологічний менеджмент та маркетинг” переліком податкових преференцій лісокористувачам, якіобговорювалися проблемні питання щодо формування створюють виробництва, пов’язані з комплексним вико-системи екологічного маркетингу на засадах маркетинго- ристанням лісоресурсного потенціалу; розширення інстру-вих досліджень, екологічного обліку та оподаткування, ролі ментів прямого та непрямого стимулювання раціоналіза-екологічного маркетингу в системі управління містом, фор- ції лісокористування, які враховують природно-ресурсні,мування стратегії промислового підприємства в контексті виробничо-технічні та соціально-економічні особливостіекологічного маркетингу та ін. функціонування лісоресурсної сфери тощо) рекреаційного В ухвалі учасники конференції зазначили необхідність природокористування.поглиблення ринкових трансформацій у сферах землеко- Лариса Черчик, завідувач кафедри прикладноїристування, (удосконалення системи регулювання реє- статистики і економіки праці Çì³íè ОНОВЛЕНО СКЛАД СТУДРАДИ ВОЛИНІ Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ñòóäåíòè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Âîëèí³ ç³áðàëèñÿ ó ñò³íàõ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãîóí³âåðñèòåòó, ùîá îáðàòè ãîëîâó òà ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ òåïåð óæå Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ìîëîä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿îðãàí³çàö³¿ «Ñòóäåíòñüêà ðàäà Âîëèí³». Áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè ç 32 íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â îáëàñò³. Ïðèâ³òàëè ìîëîäü ãîñò³ çàõîäó – Îëåêñàíäð Êóðèëþê, çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ²ãîð Äìèòðè-øèí, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Çîðÿíà Ãåðàñèì÷óê, ïåðøèé ïðîðåê-òîð ËÍÒÓ. У формі закритого голосування було обрано голову но- тверджено новий статут організації та призначено голіввоствореного об’єднання. Практично одноголосно свої 4-ох секторів. Інформаційний відділ очолює Олена Гнатюк,голоси присутні віддали культмасовий та спор-виконуючій обов’язки го- тивний - Назар Грищук,лови Студентської ради юридичний - Максимпри голові ОДА Анаста- Воскресенський і на-сії Шевчик. Заступником вчальний - Павло За-обрано Василя Мигаса, єць.голову студентської ради Склад студентськоїНововолинського елек- ради оновлено, голівтромеханічного коледжу. призначено, тож по-Секретарем – Альону бажаємо молодим ак-Часовнікову, студентку тивістам натхнення,Луцького педагогічного всебічної підтримки таколеджу. плідних результатів. Окрім того, на кон- Інна Троцюкференції також було за-
 8. 8. 8 №42 (95), жовтень 2011 р. 30 РОКІВ – ПЕРШОМУ ВИПУСКУ IНЖЕНЕРIВ-БУДIВЕЛЬНИКIВ НА ВОЛИНІ Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè þâ³ëåþ ôàêóëüòåòó áóä³âíèöòâà òà äèçàéíó ËÍÒÓ â³äáóëèñÿ íàïðèê³íö³ âåðåñíÿó ð³äí³é Àëüìà-Ìàòåð. Ñâî¿ìè ñïîãàäàìè òà âðàæåííÿìè ç ÷èòà÷àìè ïîä³ëèëèñÿ… …Ігор Малиха, начальник ін- монтаж блоків, влаштовували між- кників працюють за спеціальністю,ституту «Укрдіпродор» Волин- поверхове перекриття, робили це- - яскраве підтвердження правиль-ського ВКП: гляну кладку, усі монтажні роботи. ності його думки. – Мій батько був заслуженим Гостро не вистачало блоків – поду- Я радий, що мої сини – випус-будівельником країни. Я теж шок. Ми їх самі виготовляли. кники Луцького національного тех-пішов його стежкою – об- (Ці роботи досить дорогі). нічного університету.рав будівничу спеціаль- Гроші, зароблені усіма чле- … Леонід Карабан,ність. Навчання не обмеж- нами будівельного загону, начальник управлін-увалося стінами Луцького були чесно розподілені між ня капітального бу-філіалу Львівської усіма студентами, які брали дівництва Луцькоїполітехніки. З іні- участь у цих роботах. міської ради:ціативи директо- …Віктор Во- – Наш потікра Віктора Во- лодимиро- вирізнявсялодимировича вич вчив тим, що миБожидарніка нас, сту- були перши-був організо- дентів: ми, не було наваний перший головне кого «киватибудівельний – отри- головою».студентський мати Вчилисязагін. Ми вчи- д о - допома-лися робити план території, де брі знання. Створю- гати одинзгодом повинна була з’явитися вав можливість застосування та одному воздоровча база. На замовлен- перевірки їх на практиці. І те, що навчанні, самі мусили організову-ня «Волиньпромбуду» проводили майже 95 відсотків наших випус- вати своє дозвілля.
 9. 9. №42 (95), жовтень 2011 р. 9 Добрим словом хочеться ку – будували навчаль- Львівського політехнічного інсти-згадати нашого однокурсни- ні корпуси на вулиці туту і до сьогоднішнього, відомогока Володимира Шевчика. Він Львівській. Своїми не лише в Україні, але й у ціломубув старшим за нас, мав стаж руками закла- світі національного технічногобудівельника. Поміркований, дали фунда- університету. І ще більше шануюврівноважений чоловік, якого мент, будува- тих людей, хто тезу «сказав і зро-ми іноді називали «батьком», ли стіни. Усім бив» розуміє як єдине ціле. Мовабо вмів «розрядити» будь-яку хотілося пра- іде про наш вузівський колектив,напружену ситуацію. цювати. Крім який формувався за такими кри- Найкращі спогади за- морального теріями: високий професіоналізм,лишились про наших заохочення, людяність, відданість роботі. Коливикладачів: Віктора Бо- мали до сти- усі працюють, відчуваючи надійнежидарніка, Євгена Фі- пендії зарп- плече поруч, то це і є одна коман-ліпчука, Валентина лату – така да. Самі викладачі власними рука-Гембіка, Галину Середу допомога ми створювали лабораторії, обла-– їхня вимогливість і жодному сту- штовували їх разом зі студентами.одночасно людяність дентові не за- І сьогодні, проходячи університет-допомогли нам стати шкодить. ськими коридорами, можна це по-тими, ким ми є сьогодні. Неочікува- бачити. Спасибі вам, наші шановніНизький уклін усім! Світла пам’ять ними для багатьох відомих вищих випускники, що виправдали на-тим, кого немає з нами і доброго навчальних закладів виявилися дії, що ми усі сьогодні разом, вжездоров’я тим, хто є… перемоги футбольної команди більшість хоча і сивочолі, однак з …Іван Корчук, директор КП Луцького філіалу Львівського по- посмішками на обличчях, з весе-«Луцькводоканал»: літехнічного інституту. Ми грали лими вогниками в очах. Долі скла- –Йшов 1976 рік. Пам’ятаю по- на чемпіонаті України (я був тоді лися по-різному, але вас об’єднуєсвяту в студенти. На усе життя нападаючим), наша команда мала одне: завдяки одержаній у стінахзакарбувалася фраза, яку сказав добру славу. І це в той час, коли рідної Альма-Матер вищій освіті,директор Луцького філіалу ЛПІ Ві- філіал не мав власного спортзалу ви знайшли своє гідне місце у цьо-ктор Володимирович Божидарнік: (ми займалися у шкільних спорт- му житті.«З вас, першої групи студентів залах).денної форми навчання, почина- Практично всі ми і досі працює-ється майбутній Луцький вищий мо за спеціальністю, яку обрали в Учасники центру культури інавчальний технічний заклад». Ко- юності. У київських інститутах пра- мистецтв ЛНТУ підготували твор-жен з нас, першокурсників, відчув цюють проектантами Алла Кудаць- чі вітання: прозвучала «Ода ви-тоді особливу гордість. ка, Люба Білютюк, Олена Салата. пускникам» Володимира Ткачен- Після першого курсу ми поїха- Частина залишилася у Луцьку. А ка, запальний танець у виконанніли на першу геодезичну практику сьогоднішня ювілейна зустріч – Ольги Вальчук і Віталія Костюка.на озеро Світязь (зараз там оздо- чудова нагода згадати студентські Присутні тепло приймали солістівровча база ЛНТУ). А тоді ми, сту- роки, найкращий час у житті! Яну Савіну, переможця обласнихденти, забивали перші стовпці для Путівку в життя дав нам Луцький та всеукраїнських пісенних кон-перших будинків. Жили в наметах, філіал ЛПІ...». курсів, Віталія Костюка, учасни-самі готували їсти. …Ректор Луцького націо- ка телевізійних проектів «Україна Щотижня до нас приїжджав Ві- нального технічного універси- має талант», «Х-фактор» (до речі,ктор Володимирович, цікавився тету, доктор технічних наук, Віталій навчається на факультетінашим побутом. Ночував теж у на- професор Віктор Божидарнік з будівництва та дизайну).меті, вечеряти усі гуртом збира- 1977 року – директор Луцького фі- На завершення зустрічі учас-лися біля вогнища, варили кашу, ліалу ЛПІ: ники зробили пам’ятне фото біляюшку. Скільки жартівливих, по- – Дивлюсь на тих, хто сьогодні Луцького національного технічно-вчальних бувальщин ми почули! поруч зі мною, на студентів, яким го університету.Взагалі нам пощастило на до- сам допоміг вибрати дорогу у жит- За роки існування ФБД на Во-свідчених викладачів, які давали ті, і вкотре переконуюсь: добрі за- лині випущено понад 3000 фа-ґрунтовні знання: Ігор Іванович думи та ідеї може висунути кожна хівців, які успішно працюють наСамольянов, Олександр Іванович людина… Однак здолати шлях від будівельному виробництві таШвай, Ярослав Романович Лелик, задуму до втілення вдається дале- у проектних організаціях.Борис Іванович Волощук… ко не кожному. Згадую незабутні Наталія Дмитрієва На старших курсах після занять літа становлення й визнання нашо-ми проходили виробничу практи- го колективу – від Луцького філіалу Фото Олега Лук’янця
 10. 10. 10 №42 (95), жовтень 2011 р. Ç òóðáîòîþ ïðî ìàéáóòíє ÀÍÀÒÎË²É ÖÜÎÑÜ: «ÑÒÀÍ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÇÀËÅÆÈÒÜ Â²Ä ÐÓÕÎÂί ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ²» Сучасність б’є на сполох. Наша молодь з кожним роком слабшає, а випадки смертності на заняттях фізичноїкультури у школах та вишах жахають громадськість. Майже 90 відсотків дітей, учнів, студентів мають від-хилення у стані здоров’я. Тому Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми та теоретико-методичні аспекти реалізації фізич-ного виховання студентської молоді», що відбулася з ініціативи кафедри фізичного виховання ЛНТУ 6-8 жовтня,є актуальною та примушує замислитися над важливими питаннями. Представників ВНЗ різних регіонів України, які взяли участь у заході, тепло привітала Зоряна Герасимчук,д.е.н., проф., перший проректор ЛНТУ та побажала плідних результатів у роботі, бо турбота про здоров’я моло-ді – це турбота про збереження потенціалу української нації. СУМНА СТАТИСТИКА ТІЛЬКИ ЦИФРИ За даними НАМН України, захворю- ваність дітей шкільного віку за останні десять років виросла майже на 27 відсо- тків. Тож, якщо в 1 класі дітей, які мають хронічні захворювання, - близько 30 від- сотків, до 5 класу їх кількість зростає до 50 відсотків, досягаючи в 9 класі 64 від- сотки. В цілому лише у 71 відсотка укра- їнських школярів спостерігається задо- вільний функціональний стан організму. Згідно даних ВООЗ, головною при- чиною смерті молодих людей у Європі є неінфекційні хвороби, на які припадає 85 відсотків випадків. Крім того, стан здоров’я тісно пов’яза- ний зі способом життя. За даними парла- ментських слухань «Молодь за здоровий На думку Генадія Азютова, д.пед. спосіб життя», 27 відсоткам українсько- першокурсників, – розповів Сергійнаук, проф. НПУ ім. М.Драгоманова, го населення просто бракує грошей на Савчук, кандидат наук з фізичногодефіцит рухової активності і нервові пе- здорове харчування. В Україні палять 45 виховання і спорту, доцент, завід-ревантаження є першопричиною нега- відсотків юнаків і 35 відсотків дівчат, 68 увач кафедри фізичного вихован-тивних змін у стані здоров’я населення відсотків хлопців і 64 відсотки дівчат вжи- ня ЛНТУ. – Аналіз результатів само-нашої країни. (Для порівняння: оздо- вають алкоголь, 13 відсотків молоді вжи- оцінки здоров’я студентів дозволивровчим тренуванням у Японії займа- вають «легкі наркотики». встановити, що більшість молодих У жодній країні Європи немає такої ве-ється близько 80 відсотків дорослого людей скаржиться на головний біль, ликої кількості дівчат та хлопців (у віці віднаселення, у США – 70 відсотків, тоді як 14 до 16 років), які палять та вживають погіршення зору, біль у попереку.у Росії – не більше 5 відсотків, в Україні і алкоголь у таких кількостях, як в Україні. 55 відсотків респондентів оцінюютьтого менше). Характерною особливістю Як наслідок, багато українців просто не свій стан здоров’я як задовільний,навчальної діяльності учнів і студентів є доживають до пенсійного віку. 28 – посередній, 15 – незадовіль-поєднання високої розумової напруги з ний і лише 2 – добрий. Жоден сту-недостатньою фізичною активністю. дент не оцінив свій стан здорорв’я, – У дослідженнях, які стосували- як ідеальний. Після підрахунку балівся співвідношення загальної і фізич- засобів підтримання фізичного ста- ми встановили, що лише 25 відсотківної культури, життєва орієнтація у ну, що проводилися шляхом анонім- респондентів веде здоровий спосібпитаннях здорового способу життя, ного анкетування, взяло участь сто життя.
 11. 11. №42 (95), жовтень 2011 р. 11 там може допомогти інформація про хвороби та наслідки від вживання спиртних напоїв, про негативний вплив на майбутніх дітей. І саме вона мала б домінувати у засобах масової інформації! Тривожним є і рівень соматично- го здоров’я студенток: у 47 відсо- тків - низький, у 27 відсотків – нижче середнього, 25 відсотків – середній, 1 відсоток – вище середнього. Ви- сокий рівень соматичного здоров’я взагалі не був виявлений. З фізичним станом ситуація ще гірша: 22,5 відсотка студенток ма- ють поганий фізичний стан, 62 від- сотки – незадовільний, 15 відсотків задовільний, 0,5 відсотка – добрий фізичний стан. Високий – не вияв- лено. Олександр Радченко, старший Отже, якщо до отриманих даних казав Роман Карпюк, д.пед.н., проф.,викладач кафедри фізичного ви- про слабке соматичне здоров’я та ректор Луцького інституту розвиткуховання ЛНТУ присвятив свій виступ незадовільний фізичний стан додати людини університету «Україна».проблематиці профілактики вживан- вживання алкоголю, то наслідки для - Щоб покращити стан здоров’яня алкогольних напоїв студентами української нації можуть бути незво- студентів, їх потрібно заохочувати доВНЗ – на цю тему Олександр Вікто- ротними. занять фізичними вправами, відвіду-рович нещодавно захистив канди- Викладачі кафедри фізичного ви- вань басейну, занять на тренажерах,датську дисертацію. Анкетування, ховання ЛНТУ запровадили експе- правильного харчуваня, дотриманнящо проводилося у трьох найбільших риментальну методику, що містила режиму дня, організації дозвілля безВНЗ Волині, засвідчило: 82 відсотки курс лекцій, спрямованих на анти- вживання алкоголю. В усіх розвине-дівчат вживають алкоголь, зокрема алкогольну пропаганду, відвідування них країнах Європи, в Америці існує17 відсотків – один раз на тиждень, спортивних секцій два-три рази на культ здорової людини. Бути здоро-39 відсотків – 2–3 рази на місяць. тиждень, додатково до основного вим душею і тілом – це не данина моді,Переважно захоплюються вином (63 заняття з фізичного виховання, са- а користь для власного організму, длявідсотки). На другому місці – пиво. мостійних занять фізичними впра- високої працездатності для всебіч- Прослідковується тенденція до вами, участь у спортивно-масових ного розвитку особистості, - вважаєзбільшення вживання алкогольних заходах, проведення акцій за здо-напоїв старшокурсниками порівняно ровий спосіб життя. Протягом педа-зі студентами молодших курсів. Діа- гогічного експерименту, який тривавгностика засвідчила: у 14 відсотків 10 місяців, проводився контрольреспондентів можлива алкогольна кількості відвіданих секційних занятьзалежність, у 21 відсотка продіа- з волейболу, баскетболу, ритмічноїгностованих є проблеми з алкого- гімнастики, плавання, атлетичноїлем. Приблизно 17 відсотків респон- гімнастики, легкої атлетики, східнихденток вживають алкоголь один раз єдиноборств, карате, настільногона тиждень, 39 відсотків – 2-3 рази тенісу – дівчат заохочували «пере-на місяць. Переважна більшість спо- микати» увагу на цікаві і корисні дляживає вино та пиво. здоров’я справи. Познайомившись та вивчивши Після підбиття підсумків експери-рекламу алкогольних напоїв на теле- менту фізична підготовка дівчат пер-баченні, у пресі й на вулицях міста, шого та другого курсів покращилася,наша група констатувала: на свідо- на 18 відсотків зменшилася кількістьмість дівчат переважно впливають студенток з поганою та незадовіль-саме ці чинники. Так 1829 разів про- ною фізичною підготовкою. На 9 від-тягом тижня з двадцяти одного теле- сотків зменшилася кількість студен- Анатолій Цьось, д.н. з фізичного ви-каналу лунала алкогольна реклама, ток, які вживали алкогольні напої. ховання і спорту, проф., проректорщо становить 360 хвилин 2 секунди В цілому отримані результати за- з наукової роботи ВНУ імені Лесіна тиждень. На вулицях Луцька 59 свідчили високу ефективність роз- Українки. – Конференція, проведеннявивісок реклами алкогольної продук- роблених засобів і методів профілак- якої ініціювала кафедра фізичного ви-ції, у пресі з 18 українських журналів, тичної роботи, що є підставою для їх ховання і спорту Луцького національ-що проаналізував, і які розраховані, впровадження у ВНЗ України. ного технічного університету, дове-в основному, на жіночу аудиторію, – …Сьогодні ми мали можливість ла – ви маєте не просто згуртований,виявив 21 відповідну рекламу, - ось не просто обмінятися досвідом у а й науково-зрілий колектив.такі дані навів Олександр Радчен- роботі, а й ще раз переконатися: розумову і фізичну працездатність Думками учасників конференціїко. – Викладачі ВНЗ України, у тому людини підвищує раціонально ор- цікавилася Наталя Сумськачислі і наші, вважають, що відмови-тися від вживання алкоголю студен- ганізована рухова активність, – Фото Андрія Жолондевського
 12. 12. 12 №42 (95), жовтень 2011 р. Ëþäè Âîëèíi…БАГАТИЙНА ДОБРІ СПРАВИЗавдяки патріотичній позиції народного депутата Верховної Ради України АдамаМартинюка Міністерство оборони України передало на баланс Луцького національноготехнічного університету колишній будинок офіцерів у Луцьку. А незабаром за підтримкиАдама Івановича були внесені поправки до державного бюджету… Виділені кошти будутьспрямовані на ремонт переданої будівлі, де планується розмістити один з навчальнихкорпусів нашого університету. Успіх завжди з тими, хто його прагне. Вальтер ВінтлНещодавно довелося повертатися із відрядження че- вибори народних депутатів» найближчі вибори до пар-рез Любешівський район. Так склалися обставини, що ламенту чекають українців вже в останню неділю жов-останнім часом доля не дарувала можливості побувати тня 2012 року. За проектом закону вони пройдуть затут, хоча з телевізійних сюжетів, газетних репортажів змішаною системою – половина парламенту обереть-час від часу чув, що Любешівщину на столичному рів- ся за партійними списками, решта – у мажоритарнихні називають «глибинкою, де будують стадіони, школи, округах. Основні «битви місцевого значення» розгор-сучасні магістралі», де чи не найкраще на Волині ви- нуться саме в округах. Серед тих, хто буде боротисярішуються питання будівництва соціально-культурних за мажоритарку, тобто може стати кандидатом-мажо-об’єктів. Зокрема, у червні цього року у селі Березичі ритарником і претендувати на парламентське кріслоЛюбешівського району заступник голови ОДА Віталій депутата від Волині, один із найвпливовіших – комуністКарпюк, голова облради Володимир Войтович та пер- Адам Мартинюк, орденоносець та перший віце-спікерший заступник голови Верховної Ради України Адам парламенту.Мартинюк взяли участь в урочистому відкритті ново- То чи не вирішив автор цих рядків допомогти зро-збудованого мосту через річку Стохід. Загальна його бити рекламу своєму землякові, з яким багато роківвартість склала 350 тисяч гривень, з яких 99 тисяч гри- пов’язують досить тісні ділові та дружні стосунки?..вень – спонсорська допомога від Адама Мартинюка. Одразу кажу, що таку мету не переслідую, хоча дійсноСподобалася ще одна фраза з газетної замітки: «Адам вважаю, що Адам Іванович гідно представлятиме Во-Мартинюк стабільно будує комунізм в окремо взятій линь у Верховній Раді…Любешівщині (за сприянням у будівництві культурно- Я трохи відійшов від теми. Ті об’єкти, про як йшло-просвітницьких центрів)». Згадувалося і про будівни- ся, дійсно потрібні волинянам. Старожили пам’ята-цтво спортивного залу та шкільної їдальні у селі Бихів, ють, що Полісся багато років вважалося «місцем, за-реконструкцію сільського клубу та бібліотеки у селі бутим Богом». Тут жили та живуть працьовиті, привітніБерезичі, ремонт ФАПів у селах Дольськ, Люб’язь та люди, закохані у свій край мальовничих озер і лісів.інше. Дехто, читаючи ці рядки, може задати провока- Але попри багаті природні дари – ягоди, гриби, рибу,ційне питання: згідно з проектом Закону України «Про які збирали місцеві мешканці, особливо не було де
 13. 13. №42 (95), жовтень 2011 р. 13працювати. Гостро ця проблема постала після розпа- найвищого – четвертого – рівня акредитації і праваду Союзу. мати статус університету. А ми, в свою чергу, привітали Однак Полісся завжди славилося і патріотами свого земляка з високою посадою віце-спікера ВР, яку він по-краю. Не побоюсь Адама Мартинюка назвати одним з сів у 1998 році.них, недарма ж місцеві мешканці визнали його почес- Згадую одну з наших розмов з Адамом Івановичемним громадянином Любешова. у ті часи. Тоді багато хто розмірковував над питанням, Я згадую часи нашої юності, перші враження від ким за професією повинен бути президент, аби країнаспілкування з Адамом Мартинюком, який завжди був процвітала.послідовним у своїх діях і вже зі студентських років ви- – На мою думку, йому не обов’язково бути фахівцемрізнявся поміж інших яскраво вираженими організа- у галузі економіки, створенням парламентської біль-торськими здібностями. Якщо дехто в часи перебудови шості, геополітики тощо. Його особливістю є те, що вінзрікся своєї партійної приналежності, заховався пода- повинен орієнтуватися в усіх галузях настільки, щоблі від людських очей чи взагалі втік за кордон, то Адам передбачити не лише наближення, але й подальші на-Мартинюк погодився саме в ці непрості часи (мова слідки заходів, що вживаються.йде про кінець 1990 – початок 1991 року) бути обра- А ось урядовці мають право на окрему спеціалізацію,ним першим секретарем Львівського міського комітету але і вони повинні вміти бачити стан справ у цілому…КПУ. Організаторські здібності вкупі з практичним до- Парламентарі повинні володіти тими же здібностями, яксвідом, а також авторитетом старого компартійця ста- і президент, міністр і, крім того, вміти відрізняти справ-ли вирішальним фактором того, що Адама Мартинюка жніх фахівців від балакунів. Вміти, якщо недостатньобуло обрано на посаду розбираєшся в питанні, змовчати самому і примусити ІІ секретаря КПУ – цю посада він обіймає до сьогод- замовкнути некомпетентних. Звичайно, таку людинуні. може вижити з парламенту балакун з широким чолом Цікавим є факт, що Адам Іванович не забуває про і курячим мозком. Тому громада повинна бути доситьЛьвів. Свідченням цього є, наприклад, те, що нещодав- зрілою, – почувши ці міркування Адама Івановича, я бувно Верховна Рада України затвердила грант на освіт- щиро радий його обізнаності і вмінню доступно пояс-лення Львівського оперного театру. Чув, що це відбу- нювати молоді політичні питання. Можливо, тому, щолося саме завдяки позиції Адама Івановича із цього партійна робота для нього – це і доля, і професія, об-питання: комуністи, котрі, як правило, виступають про- рана раз і назавжди, від якої не зрікаються.ти грантів, проголосували цього разу «за». Я не вважаю за потрібне обговорювати його полі- Мені особисто Адам Мартинюк імпонує як людина, тичні погляди: кожна людина у своєму житті має правощо завжди уважно вислухає, ніколи не нав’язує своєї обирати те, що їй до вподоби, де вона здатна реалізу-думки, але дипломатично підкаже, як краще чинити в вати себе як особистість, фахівець, патріот. І коли дех-цій чи іншій складній ситуації. Згадую часи, коли буду- то «закидає», що Адам Мартинюк – найбагатший во-валися меланжевий комбінат, завод виробів з пласт- линський депутат ВР України згідно з рейтингом–2010мас, підшипниковий завод, приладобудівний та елек- від видання «Дело» у рамках проекту «Прозора влада»,троапаратний заводи – там потрібні були робочі руки. то, гадаю, Адам Іванович багатий насамперед добро-Були потрібні не лише звичайні працівники, а й висо- тою, турботою про людей, про своїх земляків – і це єкокваліфіковані інженери. Саме таких фахівців плану- найголовнішим у ньому.вали готувати у нашому тоді ще індустріальному інсти- Є східна легенда про одного чоловіка, який з доброютуті. Оптимально було б готувати кадри з місцевого душею допомагав іншим. І Бог, побачивши його серце,населення, та усім добре відомо, що рівень підготовки одного разу сказав:в міських та сільських школах суттєво відрізнявся не – Я здійсню три твоїх бажання. Які вони?на користь випускників з районів, селищ. І все ж саме – Хай там, де нема води, потечуть світлі ріки, там, дезвідти до нас вступали розумні, обдаровані хлопці та нема дерев, зацвітуть сади. Хай живе радість та любовдівчата. там, де їх нема. Однак не потрібно, аби люди одразу Пам’ятаю слова Адама Івановича, які він казав на од- знали, що це я зробив.ній із зустрічей з нашими студентами на початку 2003 Мені здається, що певною мірою ця притча стосуєть-року: «Від роботи людина тужавіє і довше живе… Однак ся і Адама Мартинюка, який, до речі, виділяє гроші і нафах є фах. Коли людина з фахом, то до якоїсь роботи в ремонт, будівництво церков, зокрема, у селах Великийнеї розвивається потяг», – його очі світилися тоді лука- Курінь, Погулянка, Лобна, Люб’язь, Бережна Воля.вою простодушністю. Гадаю, нікому не завадить замислитися, що зали- Отож потрібний був не просто інститут, а технічний шиться нащадкам після нас, від кожного з нас окре-університет. Це дало право відкривати нові спеціаль- мо…ності, створювати у своїй структурі нові навчальні під- Віктор Божидарнік,розділи, самостійно розвивати фундаментальні науко- ректор Луцького національного технічногові досягнення. університету, доктор технічних наук, професор Йшов грудень 1997 року... Адам Мартинюк був од-ним з перших, хто привітав наш колектив з отриманням
 14. 14. 14 №42 (95), жовтень 2011 р. Ô³ëîñîô³ÿ óñï³õó ЗАЛИШАТИСЯ ЛЮДИНОЮ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН Íåð³äêî ó ðîçìîâàõ, ç åêðàí³â òåëå- лем фарфору». Першою у світі люди- Меценатство – це конкретні вчин-â³çîðà ÷óєìî òàêó òî÷êó çîðó: ñïðàâ- ною, яка організувала видобування ки людини, які свідомо перетворили-æí³é âèñîêî³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê нафти і її промислове використання ся на звичку, є правилом її поведін-ñâ³ò îòðèìàє ëèøå òîä³, êîëè çàìîæí³ був Володимир Кокорєв. Ці та інші ки. Духовність – всередині людини,ëþäè, á³çíåñìåíè ñòàíóòü äóõîâíî çð³- меценати відрізнялися від нинішніх це – поклик серця.ëèìè. підприємців аскетизмом в особис- …Чув про клуб мільярдерів, який ×è áà÷èìî íà ñüîãîäí³ íàâêîëî тому житті, допомагали таланови- організував М. Норбеков, спілкуñåáå îñîáèñòîñòåé, áàãàòèõ ³ ìàòå- тій молоді так само, як їм на перших підприємців В. Мегре, але вони неð³àëüíî, ³ äóõîâíî? Ç порах допомагала афішують свою меценатську діяль-òàêèì ïèòàííÿì ÿ çâåð- громада. А заробле- ність…íóëàñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â ні гроші вони запо-ð³çíèõ ïîêîë³íü. Ãàäàþ, відали не власним Вадим Яковлев, магістр фа-÷èòà÷àì áóäå ö³êàâî ïî- дітям, а тим, кого культету бізнесу ЛНТУ, підпри-ñëóõàòè ¿õí³ ì³ðêóâàííÿ. призначала громада ємець з 2007 року: розпоряджатися ка- – Головним мотивом підприємця Андрій Іваніщук, піталами. є не гроші, а самореалізація, яка пе-п’ятикурсник факуль- На мою думку, редбачає відокремлення його з чис-тету комп’ютерних люди спочатку через ла більш інертних людей, намаганнянаук і інформаційних різні випробовуван- зайняти серед них помітне місце, утехнологій ЛНТУ: ня приходять до віри тому числі отримати матеріальну ко- – «In terra pax homi- в Бога, попередньо ристь для себе і своїх близьких. Грошіnibus bonae voluntatis» відбуваються зміни – це значною мірою інструмент впли-(Євангеліє від Луки в світогляді людини, ву для досягнення поставленої мети.2.14) – на землі мир, а потім це відобра- Головною метою є завоювання довірив людях благовоління. жається на всьому споживача до своїх товарів і послуг. АБлаговоління – схиль- її житті, побуті, по- держава повинна відстоювати інтер-ність, бажання робити глядах, вчинках. По- еси підприємців. Коли вони реальноблаго, те, що корисно людям. Це ба- ступово люди усвідом-жання в дитині розвивають батьки, люють, що гроші, якіоточуючі, тобто багато залежить від заробляють, належатьвиховання в родині. Таке бажання є не їм, а мають бути ви-природним для реалізації людини як користані для процві-особистості. тання суспільства. Читав, що до 1917 року в церков- …Вважаю, що духо-но-приходських школах вчили: «Для вність – це поняття нетого, щоб бути багатим духовно і естетичне, а етичне.матеріально, потрібно жити за де- Людина може мати ба-сятьма Божими заповідями, сутність гато дорогих картин,яких полягає у тому, щоб, незалежно рідкісних книжок і вод-від життєвих обставин, людина не ночас бути лицеміром.брехала, не крала, не вбивала, вчи- Відповідно, якщо лю-лася і працювала. дина протягом тижня з Цікавий історичний факт: в ті часи кимось свариться, ко-старообрядницька громада обира- гось обдурює, а в не-ла зі свого оточення талановиту, під- ділю іде в храм і дарує на пожертву відчують цю підтримку, свідомо по-приємливу людину, давала їй почат- певну суму, вона насправді не є ду- чнуть заробляти великі гроші у своїйковий капітал і та ставала купцем. ховно багатою, а робить лише крок країні, збільшуючи вартість бізнесу,Текстильним магнатом був Сава Мо- заради «показухи», мабуть, для за- тоді можливо, й виникне бажання до-розов. Матвій Кузнєцов став «коро- спокоєння власного сумління. помагати нужденним.

×