Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fr amz ar

1,396 views

Published on

dictionnaire amazigh français arabe

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fr amz ar

 1. 1. abandonner acte• abandonner • accord (d-) n n ⴰⵊⵊ, ⴼⵍ / ∑ônJ ,≈s∏înJ n ⵡⴰⵅⵅⴰ / ≥ap Gƒe l no• abats • accouchement ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴹⵡⵡⴰⵕⵜ / ⵜⴰⵔⵡⴰ / ÜÉéfr EG ,lIO’h l n n p AÉ©eCG ,AÉ°ûMCG l nr l n r • accoutumer (s’)• abattre ⵉⵎⵢⵓⵔ, ⵏⵏⵓⵎ / ∞dp CGn ,ÜCGn O n n n ⵖⵔⵙ / íHn P n • accueil• abeille l n r ⴰⵙⵏⴱⴳⵉ / ∫ÉÑr≤àp °SGp ln r ⵜⵉⵣⵉⵣⵡⵉⵜ / á∏ënf • accueillir• aboiement n n r nn r ⵙⵏⵓⵊⵓ / ±É°†àn °SGp ,πÑr≤àn °SGp ⴰⵙⵀⵉⵡⵡ / ìÉÑof l n • accumulation• aboyer ⴰⵖ, ⵙⵀⵉⵡⵡ, ⵙⵜⵏ, ⵜⵜⴰⵖ, l o n ⴰⵙⴳⵓⴷⵉ / ºcGônJ ⵣⵓ / íÑnf nn • accumuler• abricot n n n ⵙⴳⵓⴷⵉ / ºcGQ ⵜⴰⵎⵛⵎⴰⵛⵜ / ¢ûª°ûe l p r p • achat• accaparer (s’) ⵜⴰⵎⵙⵓⵖⵜ / iôàn °ûe n r o nn nn r r ⵃⵡⵡⵥ / (≈∏Y) Pƒëàn °SGp • acheter• acceptation ⵙⵖ / iôàn °TGp n r l o ⴰⵙⵢⴰⵀ / ∫ƒÑnb • achever• accident ⴼⵓⴽⴽⵓ, ⵙⴰⵍⴰ / ºªrJCG ,sºJn CG n n ⴰⵏⴳⴰⵙ / áKn OÉM l p n • acquis (adjectif)• accompagner ⵉⵜⵜⵓⵎⵄⵏ / ºs∏©àn e l n o ⵎⵓⵏ (ⴷ) / ≥naGQ n n • acquisition (en cours d’-)• accompli ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵏ / ⵓⵙⵎⵉⴷ / (á«æeR ᨫ°U) wΩÉnJ r n ºt∏©sàdG pQƒW »a p n• accord • acte l n l n ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ / ≥Ho É£nJ ,≥oaGƒnJ l r ⵉⴳⴳⵉ / π©ap 202A B C D E F G H I J K L M
 2. 2. action ahuri (être -) • action • aéroport l r ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ / π©ap l n n ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⵣ / QÉ£e • activité • affiner l n ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ / •É°ûnf ⵀⵢⵢⵓ / øn≤Jr CG n • activité de synthèse • affirmation l r n l n ⴰⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ / ∞«dƒnJh §Hr Q ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ / äÉÑn Kr EGp l • activité ludique r l n ⴰⵡⵔⴰⵔ / » p¡«paônJ •É°ûnf • âge ⴰⵡⵜⴰⵢ / ôªY l r o • actuellement k n ⵔⵅⵅⵓ, ⵡⴰⵙⴰ / É«dp ÉM • agenda ln no ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ / Iôucòe • adjectif ⴰⴼⵔⵉⵙ / â©nf ,láØ°U l r n p • agent daction l p ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ / πYÉna • adresse ⴰⵏⵙⴰ / l¿Gƒær Y n o • agrafage • adresse postale l r ⴰⵖⵏⴰⵙ / ∂«pÑ°ûnJ ,wó n°T ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ / …ójôHn l¿Gƒær Y p p n o • agrafer • adverbe n ⵕⵥⵉ, ⵖⵏⵙ / ∂Ñn n°T ,só n°T r l r n ⴰⵎⵔⵏⵓ / (ƒënf) ±ôX • agrandir • adverbe de lieu n n n o n ⵙⵙⵎⵖⵓⵔ / ôsÑc ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ / m¿Éµe ±ôXr • agresser • adverbe de manière m p n o r n ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ / ás«Ø«r c ±ôX ⴷⴷⵓⵢⵙⵔ (ⵅⴼ) / ≈∏Y ióàn YGp n r • adverbe de qualité • agression ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ / ádn ÉM ±ôX m n r n ⴰⴷⴷⵓⵢⵙⵔ / AGóàp YGp l n r • adverbe de temps • ahuri (être -) nn o r n ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ / m¿ÉeR ±ôX ⴱⵀⴹ / ¢ûgófr Gp n n n 203N O P Q R S T U V W X Y Z
 3. 3. aide allumer• aide • aisselle ⴰⵡⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ / l ⵜⴰⵢⵢⵜ, ⵜⵉⴷⴷⵖⵜ / §Hr EGp l¿hÉ©Jn ,lIóYÉ°ùe o n n n n o • ajouter• aider n n ⵔⵏⵉ / ±É°VCG ⴰⵡⵙ / óYÉ°S n n n • alentours• aigle ⵕⵓⵏⵓⴹ / »MGƒ°V p n n ⵉⴳⵉⴷⵔ / ô°ùnf l r • algue• aiguille l o r o ⴰⴷⴰⵍ / Ö∏ëW ln ⵜⵉⵙⵙⴳⵏⵉⵜ / IôHr EGp • alimentaire n p ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ / »Fp GòZ• aiguisé (être -) n p ⴼⵔⵙ, ⵛⵡⵓ / òë o°T • alimentation ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ / ásjò¨Jn l pr• aiguiser ⵍⵎ, ⵙⵙⴼⵔⵙ, ⵙⵙⵎⵙⴷ, • allaiter n n ⵛⵛⵡⵓ / òë n°T ⵙⵙⵓⴹⴻⴹ / ™°VQCG n n r• aiguisoire • aller ln n r p ⵜⵉⵍⵉⵎⴰ / Ióë°ûe ⵓⴳⵓⵔ / ÖgnP n n• ail • allergie ⵜⵉⵙⴽⵔⵜ / ΩƒKn ⵜⵉⵎⵣⵔⵉⵜ / ás«°SÉ°ùM l p n n lr • allonger• aile ⵖⵕⴹ / Osóe n n ⴰⴼⵔⵉⵡ / ìÉæL l n • allonger (s)• aimer ⴱⴱⵓⵥⵥⵕ, ⵎⵎⵖⵕⴹ, ⵥⵥⵍ / ⵃⵎⵍ, ⵅⵙ, ⵉⵔⵉ / sÖMCG n r r n n ≈n≤∏àn °SGp ,OsóªnJ• aîné • allumé (être -) l r ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⵅⴼⴷⴷⵉ / ôµpH ⴰⵖ, ⵔⵖ / Ö¡àn dr Gp ,π©àn °TGp n n n n r• aise • allumer ⵜⴰⵏⴰⴼⴰ / áMGQ l n n n n n r n n r ⵇⵇⴷ, ⵙⵙⵉⵖ /AÉ°VCG ,ónbhCG ,π©°TCG 204A B C D E F G H I J K L M
 4. 4. allumette annonce • allumette • ananas ⴰⵛⴰⵏⴰ / ÜÉn≤uãdG OƒY p o o ⴰⵏⴰⵏⴰⵚ / ¢SÉnfÉnfCG • alphabet • anarchie ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ / ás«Fp ÉÑrØdp CG l n ⵜⴰⵎⵜⵔⵓⵢⵜ / ≈°Vƒna n r • altesse • ancien ⴰⵜⵜⵓⵢ / wƒª°S o o ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ / ºjónb l p • amande • âne ⵉⴽⵉⴽⴷ / Rƒdn l r ⴰⵖⵢⵓⵍ / QɪM l n p • âme • anémone ⵉⵎⴰⵏ / ìhQ l o ⵜⴰⴱⵏⵏⵄⵎⴰⵏⵜ / p¿Éª©tædG ≥Fp Én≤ n°T nr o • amélioration • ange ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ, ⴰⵛⵛⵓⵏⵉ / ø«°ùënJ l p r l nn ⴰⵏⵉⵔ / ∂∏e • améliorer • angle ⵙⴼⴰⵍⴽⵉ, ⵙⵖⵓⴷⵓ, ⵙⵙⴽⵏ, ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ / ásjhGR l p n ⵙⵙⵃⵍⵓ / øs°ùM n n • angoisse • aménagement l nn ⴰⵎⵏⵓⵙ / ≥∏b ,wº nZ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ / ΩÉé°ùfr Gp l n p • animal • amende ⴰⵎⵓⴷⵔ / l¿Gƒ«n M n n ⵉⵣⵎⴰⵣ, ⵜⴰⴼⴳⵓⵔⵜ / áeGô nZ ln n • animation • ami ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴰⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ / ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ / ≥jó°U l p n l p §«°ûær Jn • amitié • année ln n n ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ / ábGó°U ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ / áæn °S l n • amour • anniversaire ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ / wÖM o ⴰⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ / OÓ«ªdG ó«Y p p o p • ampoule • annonce ⵜⴰⵙⴰⴼⵓⵜ / ìÉÑn °üe l r p ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ / l¿ÓYpEG r 205N O P Q R S T U V W X Y Z
 5. 5. annulaire approprier (s)• annulaire • appât ⴱⵓⵢⵜⵍⵉ / ô°üær Hp l p ⵜⴰⴼⴷⵓⵍⵜ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵓⵔⵜ / l p l r o ÜPÉL º©W• ânon ⴰⵙⵏⵓⵙ / ¢ûëL l r n • appeler ⵍⴰⵖⴰ, ⵖⵔ / iOÉnf n• anticipation • applaudissement ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ / l¥ÉÑn àp °SGp r ⴰⴱⴰⵔⵉⵇ / ≥«Ø°ünJ l r• antimoine • appréciation l r o ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ / πëc ⴰⵙⵉⵜⴳ, ⴰⵙⵓⵜⴳ / ôjór≤Jn l p• antonyme • apprécier ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ / ¢†«≤nf ,wó°V l p p ⵃⵎⵍ, ⵙⵙⵉⵜⴳ / Qónb ,øssªK nq n• antonymie • apprendre ⴰⵎⴳⴰⵍ / OÉ°†nJ l n ⵍⵎⴷ / ºs∏©Jn n n • apprendre par cœur• aoriste (neutre) n p n ⵃⵙⵓ / ßØM on n o prp on p ⵓⵔⵎⵉⵔ / IOsôéªdG π©ØdG ᨫ°U • apprentissage• aoriste de narration ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ / ºt∏©Jn l n ⵓⵔⵎⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ / p r n r on n o prp on p »µë∏dp IOsôéªdG π©ØdG ᨫ°U • approche ⴰⴷⴰⵙ / Üôob l r• août ⵖⵓⵛⵜ / â°û oZ r • approche ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ / áHn QÉn≤e l n o• apercevoir • approcher (s) ⴰⵏⵏⴰⵢ / íªdn n n ⴰⴷⵙ, ⴰⵥ / Üôàn bGp ,Üônb n n r n o• apercevoir (s’) • appropriation ⴼⵔⴽ (ⵉ) / s¢ùMCG n l n ⴰⵕⵕⴰⵥ / ∂t∏ªnJ• appareil photo • approprier (s) ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ / ôjƒ°ünJ ádn BG m p r o n q ⴰⵕⵥ / ∂∏ªnJ 206A B C D E F G H I J K L M
 6. 6. appuyer armoire • appuyer • arganier n n ⴰⴷⴷ (ⴼ) / §n¨°V p nr r on n ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ / ánfÉcQC’G Iôé n°T • après • argent (métal) ⴷⴼⴼⵉⵔ / ó©Hn nr ⴰⵥⵕⴼ / ás°†ap l • après-midi • argent (monnaie) ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ / ∫GhsõdG ó©Hn p n nr ⴰⴷⵔⵉⵎ, ⴰⵇⴰⵕⵉⴹ, ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ, ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ / (Oƒ≤f OôØe) ór≤fn l • araignée ⴰⵡⵍⵉⵍⵍⵉ, ⵉⵙⵙⵉ, • argile ⵜⴰⴱⵖⴰⵢⵏⵓⵙⵜ, ⵜⴰⴽⴽⴰⵍⵜ, l n r n ⵉⴷⵇⵇⵉ, ⵜⴰⵔⵔⵉⵙⵜ / ∫É°ü∏°U l n n ⵜⴰⵙⵜⵉⵜ / äƒÑo µær Y • argument • arbre ⴰⵏⵥⴰ / áséM l o ln n ⴰⵙⴽⵍⵓ, ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ / Iôé n°T • argument contre • arbre (grand -) ⴰⵏⵥⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ / ln n ln n ⴰⴷⴷⴰⴳ / Iô«pÑc Iôé n°T á°V pQÉ©e áséM ,lIOÉ°†e áséM l n no l o n n o l o • arc-en-ciel • argument pour m no o r ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ / ìõb ¢Sƒnb ln no l o ⴰⵏⵥⴰ ⴰⵎⴰⴽⴰⴷ / IóujDƒe áséM • archéologue ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ / • argumentatif mQÉKBG ºdp ÉY ⴰⵎⵙⵙⵏⵥⴰⵢ / »LÉéM p n p o n • architecte • argumentation ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ / w… pQɪ©e ¢Sóær ¡e nrp l p no ⴰⵙⵙⵏⵥⵉ / áéLÉëe ,láæn gôHn l n n n o nr • architecture • argumenter ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ / á°Sóær g l n n n ⵙⵙⵏⵥⵉ / èLÉM ,øgôHn n n n n nr • architecture • armée ⵜⴰⵙⴽⴰ / Qɪ©e ,AÉæn Hp l nrp l ⴰⴷⴼⵔⵉⵔ / ¢û«r L l n • ardoise • armoire ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ / áMƒdn l n r ⴰⴼⵏⵉⵇ / Ü’hO l o 207N O P Q R S T U V W X Y Z
 7. 7. arracher astronomie• arracher • article (presse) n nn ⵙⵙⵓⴽⴼ / ™∏b l n ⴰⵎⵏⵏⵉ / ∫É≤e• arrangement • artiste ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ / Ö«Jp ônJ l r n ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ / l¿Ésæa• arranger • asperger ⵙⵏⵎⴰⵍⴰ / ÖsJQ n n ⵥⵡⵉ / s¢TQ n• arrêt • aspirer à ⵉⴱⴷⴷⵉ / ∞tbƒnJ l n ⴱⴱⴰⴳ / ΩGQ n n• arrêter (s) • assassinat ⴱⴷⴷ / ∞nbh n n l n ⵉⵎⵏⵖⵉ / πàr b• arrivée • assemblée l o o ⴰⵍⴽⴰⵎ, ⵉⵡⴹ / ∫ƒ°Uh ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ / ™tªénJ l n• arriver • asseoir (s’) n n n ⴰⵡⴹ, ⵅⵛⵛ (ⴷ), ⵍⴽⵎ / π°Uh ⴳⴳⴰⵡⵔ, ⵇⵇⵉⵎ, ⵖⵊⴷⵎ, n nn ⵙⴽⴽⵉⵡⵙ / ¢ù∏L• arriver (- tôt) ⵏⵣⵓ / ôsµHn n • asseoir (action de s -) l oo ⵉⵇⵉⵎⵉ / ¢Sƒ∏L• arriver (faire -) n n r ⵙⵙⵍⴽⵎ / π°UhCG • assez bien ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵉⵎⵉⴽ / ø°ùëàn °ùe l n r o• arroser ⵙⵙⵡ / s¢TQ ,≈n≤°S n n • assiette l r n l n ⵜⴰⵟⵟⴱⵚⵉⵍⵜ / øë°U ,≥Ñn W• art n ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ / wøa • assistant ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ / óYÉ°ùe l p n o• art martial ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ / • association (ÜôëdG ¿ƒæo a OôrØe) Üôëdr G tøa n o n o p r n n ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ / ás«©ªL l pr n• artichaut • astronomie l ⵜⴰⴼⵖⴰ / ±ƒ o°Tô oN r p nn or p ⵜⴰⵚⵟⵕⵓⵏⵓⵎⵜ / ∂∏Ødr G º∏Y 208A B C D E F G H I J K L M
 8. 8. athlète autant • athlète • attraction ⴰⵎⵔⴷⴰⵙ / »°VÉsj pQ p l r n ⵜⴰⵍⴷⴰⵢⵜ / ÜòL • attaque • attrait ⴰⵙⵓⴳⵉ / Ωƒég l n l n n ⵙⵙⴰⵔ / AGô rZEGp ,∫ɪL l o o • atteindre • aubergine n n n ⴰⵖ (ⴷ, ⵏⵏ) / π°Uh ⵜⴰⴱⵉⵟⵍⵊⴰⵏⵜ / l¿Ééfr PÉHn n p • aubergine (couleur) • atteint (être -) ⵓⵏⴳⴰⵍ / (¿ƒd) »fp Ééfr PÉHn n p ⴰⵖ / Ö«°UCGo n p • audacieux • attelage de la charrue ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ / ΩGór≤e l n p ⵜⴰⵢⵓⴳⴰ / (¿ÉæKpEG) êhR , l¿ôr≤e l rn n p • au-dessous • attendre ⴷⴷⴰⵡ, ⵙⴰⴷⵓ / âënJ n r n n ⴳⴳⴰⵏⵏⵉ, ⵇⵇⵍ, ⵕⴰⵊⴰ / ô¶àn fr Gp • au-dessus • attention ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵉⴳⴳⵉ, ⵙ ⵏⵏⵊ / l n n l ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ, ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ / QòM ,√ÉÑn àp fr Gp nn n r ≈∏Y ,¥ƒna • attention (faire -) • audience ⴰⵔⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ / Qƒ¡ªL ,Qƒ°†M l o r o l o o / ¬Ñn àn fr Gp n • auditoire • atterrir ⴰⴳⴷⵓⴷ / Qƒ¡ªL ,Qƒ°†M l o r o l o o ⵔⵙ / (≈∏Y) É°SQ n n • aujourdhui • attestation ⴰⵙⵙⴰ / ¬eƒjn ,Ωƒ«dG onr nrn n n n n ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵜ/lIOÉ¡ n°T ,lá≤«Kp h • auriculaire ⵜⴰⵍⵉⴹⴰⴹⵜ / ô°üær N l p p • attiédir ⵙⵍⴷⵓⴷⵉ, ⵙⵎⵍⵓⴷⴰ, ⵙⵓⵍⴱⵓ • aurore n n / (AɪdG) ôsàa ⴰⵎⴷⵍⴼⴰⵡ / ≥°ù nZ l n • attirer • autant n n n ⵍⴷⵉ / ÜòL ⴰⵏⵛⵜ / pQGór≤ªpH , pQón≤Hp n p r 209N O P Q R S T U V W X Y Z
 9. 9. autobiographie avoir• autobiographie • avantage ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ / ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ / ás«Hp ÉéjpEG l n l ln p ás«Jp GnP Iô«°S • avare• autocar l p ⴰⵇⵔⵣⴰⵣ, ⴰⵣⵇⵔⴰⵎ / π«îHn ln n ⴰⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓ / á∏ap ÉM • avec• auto-correction ⴰⴽⴷ / ™e nn ⴰⵣⵣⵔⴰⵢⵎⴰⵏ / »Jp GnP í«ë°ünJ l p r • avenue• automne ⴰⵙⵓⴽ / ´ pQÉ n°T l ⴰⵎⵡⴰⵏ / ∞jô nN l p • averse• autonome m n n o n ⴰⴳⵓⵙⵉⴼ / ô£e ásNR l p r o ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ / π≤àn °ùe • aveugle• autoroute ⴰⴱⵓⴽⴰⴹ, ⴰⴷⵔⵖⴰⵍ / ≈ªYCGn n r l n l pn ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ / QÉs«°S ≥jôW • aveugler• autre ⵙⴱⵓⴽⴹ, ⵙⴷⵔⵖⵍ / ≈ªYCGn n r ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵡⴰⵢⴹ, ⵢⴰⴹⵏ / ô nNBG l • avide• autruche l orn l p n ⴰⵎⵔⵊⵉⵊⵊⵓ / ±ƒ¡∏e ,™°ûL ⵜⴰⵏⵀⴰⵍⵜ / áeÉ©fn ln n• autrui • avion ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ / ô nNBG ln n ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ / IôFp ÉW o• avaler • avis nn ⵚⵕⴹ, ⵣⵣⵔⵉ / ™∏Hn ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ, ⴰⵍⴰⵖⵉ / l¿ÓYpEG r• avaler (action d’-) • avocat lr ⴰⵚⵕⴰⴹ / ™∏Hn ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ / »eÉëe p n o• avant • avoir nr n n ⴷⴰⵜ, ⵎⵏⵉⴷ / πÑnb ,ΩÉeCG ⴷⴰⵔ, ⵖⵓⵔ / óær Y ,`dp n p• avant bras • avoir ⵉⵖⵉⵍ / óYÉ°S l p n n nn ⵉⵍⵉ / ∂∏e 210A B C D E F G H I J K L M
 10. 10. avoir lieu banane • avoir lieu • balançoire ⵎⵙⴰⵔ / ™nbh,iôL n n n n ⴰⵀⵍⵍⴰⵍⵓ, ⴰⵃⵏⵏⴰⵢⵍⵓⵍ, ⴰⵊⴳⵓⴳⵍ / áMƒLQCG l n o r • avril ⵉⴱⵔⵉⵔ / πjôHr CG p • balayage l n ⴰⴼⵕⴰⴹ / ¢ùær c • axe • balayé (être -) ⴰⵎⵔⵏⵓ / Qƒëe l n r p n n ⴰⴼⵓⴹ / ¢ùæn c • azote • balayer r o ⴰⵥⵓⵟ / •hRCG n ⴼⵕⴹ / ¢ùæn c ,≈s≤fn ,∞s¶fn n • babouche • balcon nr ⴰⴷⵓⴽⵓ / w∞ oN ,lá¨∏Hn lnr ⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏ / áaô o°T • babouche (pour femme) • baleine ⵜⴰⵔⵉⵃⵉⵜ / êƒHn ÉHn l ⵜⵉⵣⵎⴽⵜ / äƒM l o • bague • balle ⵉⵜⵍⵉ / ºnJÉ nN l lno ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ / Iôc • baisser • ballon ⵙⴰⴷⵔ / ≈æn MCGn lno ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ / Iôc r • baisser (se) • ballot ⵜⵓⴽⵔⵉⵙⵜ / áeRQ lnro ⴰⴷⵔ / ≈æëfr Gp n n • baluchon • balade ⵜⴰⴽⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵜⴰⵡⵎⵎⵉⵙⵜ / l n r ⴰⵙⵜⴰⵔⴰ / ∫GƒéJp l o nr o Isô°U ,láeõM • balai • bambou l n r p ⵜⴰⵙⴼⵕⴹⵜ / á°ùæn µe ⴰⴱⴰⵎⴱⵓ / ƒÑo eÉHn Ö°ünb r o n • balance • banane ⴰⵙⴰⵙⵜⵍ / l¿Gõ«e n p lnrn ⵜⴰⴱⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵖⵔⴰⴳⴳⴰⵏⵜ / IRƒe 211N O P Q R S T U V W X Y Z
 11. 11. bande beau• bande • base l p ⴰⵙⴰⵔⵓ / §jô n°T ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ / ¢SÉ°SCG ,lIóYÉnb l n n p• bande dessinée • basique l n o l p ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵏⵉⵖ / Qsƒ°üe §jô n°T ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ / …óYÉb p p• bande magnétique • basketball r n l p ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ / »Jp ƒ°U §jô n°T ono ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵏⵉⵜ / ás∏s°ùdG Iôc p• baratte • bassin ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⵍⵜ, ⵜⵉⴳⵡⵡⵉⵜ / ⵜⴰⵏⵓⴹⴼⵉ / »FÉe ¢VƒM l r n l n n r p l o á°†îªe ,Öæo W • bassin• barbe ⴰⴳⵔⵔⵓ / ¢VƒM l r n ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ / á«n ëdp l r • bassin (- d’eau)• barbelure ⴰⴳⵓⵎⵙ / (AÉe) ¢VƒM l n l r n ln r ⵜⴰⵥⵥⵉⵜ / ácƒ n°T • bassine en cuivre• barème ⴰⵎⵙⵖⴰⵍ / ºs∏°S l r n r n ⵜⴰⴼⴹⵏⴰ / â°ùW ,láæn ØL l o • bât• barque ⵜⴰⴱⴰⵔⴷⴰ / áYOôHn lnnr l nrn ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⴽⵜ / Öcôe• barrage • bateau ⵓⴳⴳⵓⴳ / wó°S ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ / áæn «Ø°S l pn n• barrer • battre ⴰⵎⵎ (ⵉ) / ∞nbhCG ,¢Vôàn YGp n r n n r ⴷⴷⵣ / Üô°V n n n• barrette • battre (se) o r p ⵉⴼⵉⵍⵉⵍ / ô©s°ûdG ∂Ñn °ûe pr n ⵎⵎⴰⵖ, ⵏⵏⴰⵖ / πnJÉ≤nJ• bas (en -) • bave ⵉⵣⴷⴰⵔ / πnØ°SCGn n r ⴰⵍⴷⴷⴰⵢ, ⴰⵔⵉⵣⴰⵣ / ádn Éjq pQ l• bas (être plus - que) • beau ⵣⴷⵔ (ⵅⴼ) / ¢†nØîfr Gp n n l p n ⴰⴳⵯⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵣⵔⵓⵔ / π«ªL 212A B C D E F G H I J K L M
 12. 12. beau (être -) billet • beau (être -) • beurre fondu ⴼⴰⵍⴽⵉ, ⵃⵍⵓ, ⵖⵓⴷⵓ, ⵛⵏ, ⵓⴷⵉ / øª°S l r n n o n n o n ⵛⵡⵡⴰⵕ, ⵥⵉⵍ / ø°ùM ,πªL • biberon • beaucoup ⵉⴱⵏⵉⵏⵏⵉⵣ / áYÉs°VQ ln n l n ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⴽⵉⴳⴰⵏ / ô«ãp c • bibliothécaire • beauté o ⴰⵎⵙⴷⵍⵉⵙ / w»Ñào c ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ, ⴰⵖⵓⴷⵓ, ⴰⵥⵍⵉ, l n ⵜⴰⵛⵓⵏⵉ, ⵜⵉⵃⵍⵉ / ∫ɪL • bibliothèque l r n ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ / áÑn àn µe • bec ⴰⵖⵏⵣⵓⵔ / QÉn≤ær e l p • bicyclette ⴰⵣⵍⴰⵍⴰⵎ / áLGsQO l n n • bêlement ⴰⵙⴱⵉⵄ / AÉn¨Ko l • bien ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵉⵀⵢⵢⴰ, ⵉⵖⵓⴷⴰ, • bêler ⵉⵛⵏⴰ / ø°ùM l n n ⵙⴱⵉⵄⵄ / Én¨Kn • bien • bendir ⴰⵎⵏⵜⵏⵏⴰ, ⵎⵍⵉⵃ / ÉeɪnJ ,óu«L k n l n ⴰⴳⵏⵣⴰ, ⴰⵍⵍⵓⵏ, ⵉⴳⴷⵎ / w±O n • bijoutier • benjamin ⴰⵎⵥⵥⵕⴼ / l≠pFÉ°U n ⴰⵎⴰⵥⵓⵥ / Ip ƒNE’p G ôn¨°UCG n r o r • bijoux • berger ⵉⵇⵛⵓⵛⵏ, ⵜⵉⵣⵓⵣⴰⴼ / ⴰⵎⴽⵙⴰ / »YGQ p n l r p l nn r n o »∏M ,äGôgƒée • beuglement • bilan ⴰⵙⵎⵓⵀ / ôn≤Ñn dr G QGƒ oN p o n ln p n ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ / á∏«°üM • beugler • bille ⵙⵎⵓⵀ / QÉ nN n l o ⴰⵖⵢⴰⵢ / ás∏c • beurre • billet ln o ⵜⴰⵔⵓⵙⵙⵉ, ⵜⵓⴷⵉⵜ / IóHr R ln pr ⵜⴰⵏⵏⴼⵓⵍⵜ / IôcònJ 213N O P Q R S T U V W X Y Z
 13. 13. biographie boîte (petite -)• biographie • blessure (à la tête) ln p ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ / Iô«°S ⴰⵎⵔⴰⵣ / ¢SCGsôdG »ap ìôL ,lásé n°T p l r o• biscuit • blet (être -) (fruit) r p r r ⴱⵉⵙⴽⵡⵉ / âjƒµ°ùpH ⵍⴱⵓⴱⴹ, ⵍⴱⵓⴱⵥ, ⵏⵡ / (á¡cÉa) è°†nf o• blanc ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ, ⵓⵎⵍⵉⵍ / • bleu ¢†«n Hr CG o nr ⴰⵏⵉⵍⵉ, ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ, ⵓⴽⵥⵉ / ¥QRCG o • bleu ciel• blanc (être -) ⴰⵎⵏⵏⴰⵏⵊⵉ / (¿ƒd) …hɪ°S p n n ⵉⵎⵍⵓⵍ, ⵎⵍⴻⵍ, ⵎⵍⵉⵍ / s¢†«n Hr Gp • bleu foncé• blancheur ⴰⵊⵏⵊⴰⵕⵉ / ≥eÉ nZ ¥QRCG l p o nr ⵜⴰⵎⵍⵍⵉ, ⵜⵓⵛⵛⵎⵍⵓⵍⵜ / ¢VÉ«n Hn l • boeuf• blanchir ⴰⵣⴳⵔ / QƒKn ,πéY l r l r p ⵙⵙⵎⵍⵉⵍ, ⵛⵛⵎⵍⵓⵍ / ¢†s«Hn n • bohémien• blatèrement ⴰⵀⵢⵢⴰⴹ / »ª«gƒHo p p ⴰⵏⵊⴰⵄ / (πªédr G) AÉ nZQ p n n o o • boire• blatérer ⵙⵓ / Üô n°T n p ⵉⵏⵊⵉⵄ, ⵏⴷⴷⵔ / (πªédG) É nZQ n • boire (action de -)• blessé ⵜⵉⵙⵙⵉ / Üô o°T l r ⴰⵎⴰⴳⵓⵙ / íjôL l p n • bois• blesser ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ / Ö°û nN l n ⴰⴳⵯⵙ, ⴱⴱⵉ, ⴳⵣⵎ / ìôL n n n • boisson• blesser (à la tête) ⵜⵉⵙⵙⵉ / Ühô°ûe l o r n ⵎⵔⵣ / sè n°T • boîte l ro ⵜⴰⵏⴽⵓⵍⵜ / áÑn ∏Y• blessure ⴰⴱⵔⵔⴰⵢ, ⴰⵜⵔⵙ, ⴰⴳⵣⵣⵉⵎ, • boîte (petite -) ⴰⴳⴳⴰⵙ, ⵜⵉⴳⴳⵙⵜ / ìôL l r o ln p n l ro ⵜⴰⵇⴰⴱⵙⴰⵜ / Iô«¨°U áÑn ∏Y 214A B C D E F G H I J K L M
 14. 14. boîte à thé boulanger • boîte à thé • bouchée m l ro ⵜⴰⵣⵣⵏⴱⵉⵍⵜ / …É n°T áÑn ∏Y ln n o ⵜⴰⵄⴱⴱⵓⵣⵜ / Iôjr ƒc • boîte postale • boucher ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ / ⴰⴳⵣⵣⴰⵔ / QGsõL l n p o o o mójôHn ¥hóær °U • bouchon • boiteux ln n p ⴰⵙⴰⴼⵙ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵏⵜ / IOGó°S ⴰⴱⵉⴹⴰⵕ, ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵇⵊⴷⴰⵃ, ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ / êôYCG o nr • boucle d’oreille l r ⵜⴰⵅⵕⵚⵜ / •ôob • bol ⵜⴰⵊⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵎⴽⵉⵍⵜ / áØ«dp R ln n • boue ⴰⴱⵍⵓⵥ, ⴰⴱⵕⴽⵉⵥ, ⴰⴱⵕⵢⵓⴹ, • bon (sentir -) l n n ⴰⵍⵓⴹ, ⵉⵕⵉⵥ, ⵜⴰⵍⵍⴰⵖⵜ/ πMh m n m n n ⵊⵊⵓ / áÑun «W áëFp GQ GnP ¿Éc • bouée • bonbon ⵜⴰⵙⵓⵛⵛⴼⵜ / áeGsƒY ln n nr n ⵜⴰⵎⵉⵥⵉⴹⵜ / iƒ∏M • bouger • bonheur n n ⴽⴽⵯⵔⴽⵛ, ⵎⵎⵛⵜⴳ / ∑sôënJ ⵜⵓⵎⵔⵜ / ìôna ,lIOÉ©°S l n n n n • bonnet • bouger (action de -) l n ⴰⵎⵎⵛⵜⴳ / ∑tôënJ l n ⵜⴰⵛⴰⵛⵜ / ás«bp ÉW • bord • bougie l n n l n ⵜⴰⵎⴰ / ±ôW ,Öfp ÉL ⵜⴰⵛⵛⵓⵎⵄⵉⵜ / ᩪ n°T lnr • botte • bouillie n n l p n l n p ⴰⴱⵓⵣⴰⴳ/(¥És°ùdG »u£¨jo ) πjƒW AGòM ln p n ⵜⴰⴳⵯⵍⵍⴰ / Ió«°üY • bouc • bouilloire ⴰⵎⵢⴰⵏ, ⴰⵏⴽⴽⵓⵔ, ⴰⵖⴰⴹ, ⴰⵎⵇⵔⴰⵊ, ⴰⵙⴼⵍⵓⴼⵍ / ⴰⵣⴰⵍⴰⵖ / ¢ù«nJ l r ájn Ó nZ ,lIÓ¨e l rp • bouche • boulanger ⵉⵎⵉ / ºna l ⴱⵓⵖⵔⵓⵎ / RÉsÑ nN l 215N O P Q R S T U V W X Y Z
 15. 15. bouquet bruit (humain)• bouquet • briquet ln ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ, ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ / ábÉHn ⵉⵏⴼⴷ / áYs’h ,ládn És© n°T ln n• bourdonnement • brise ⴰⴷⵉⴷⴰ, ⴰⴹⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵏⴳⴰⵔ/ ⴰⵣⵓⵣⵡⵓ / º«°ùnf l p AÉ°Vƒ°V ,è«é°V o n r n l p n • briser• bouteille n n ⵕⵥ / ôs°ùc ⵜⴰⵛⴱⵔⵉⵜ / áæn «uæbp ,lIQhQÉnb l n o • bronze• bouton ⴰⴱⵕⵓⵏⵥ / õfr hôHn l o ⴰⴱⵔⴰ, ⴰⴼⴰⵙⴽⴰⵔ / Q pR l • bronzer• bracelet ⵙⵓⵎⵎⵔ / ôsª°S n n l n p l oro ⴰⵣⴱⴳ, ⵜⴰⵏⴱⴰⵍⵜ / QGƒ°S ,è∏eO • brosse à cheveux• braiment l r o ⵜⴰⵙⴽⵕⴹⵜ / §°ûe ⴰⵙⵀⵓⵕⵕ / ≥« p¡nf l • brosse à dents• braire r o r ⵜⴰⵎⵔⵔⴰⵢⵜ / p¿Éæn °SC’G IÉ n°Tôoa ⵙⵀⵓⵕⵕ / ≥¡nf n n • brouette• branche ⵜⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ / ásjhójn ádn És≤fn l pn l ⵜⴰⵚⴹⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵚⵟⵟⴰ / ´ôna l r • brouillard ⴰⵎⴷⵍⵓ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ / ÜÉÑn °V l n• bravo ! ⴰⵢⵢⵓⵣ! /(™«é°ûàdG IQÉÑY ) !≈Môe n rn • broyé (être -) p o ⵏⵖⴷ / øëW• brebis ⵜⴰⵀⵔⵓⵢⵜ, ⵜⴰⵜⵜⵏ, ⵜⵉⵍⵉ, • broyer ⵜⵉⵅⵙⵉ / áé©nf ,lIÉ n°T l n r n n n ⵏⵖⴷ, ⵙⵏⵖⴷ / øëW• brillance • bruit ⴰⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉ, ⴰⵙⵎⵉⵔⵇⵇⵉ, ⴰⴷⵉⴷⴰ, ⴰⴹⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵏⴳⴰⵔ / ⴰⵡⵚⵚⴳ / l¿É©ªdn nn AÉ°Vƒ°V ,è«é°V l n r n l p n• brillant • bruit (humain) ⴰⵙⴼⵍⴰⵍⵍⴰⵢ / ™e’ l p ⴰⵇⵇⵓⵔ / AÉ°Vƒ°V o n r n 216A B C D E F G H I J K L M
 16. 16. brûlé (être -) cafard • brûlé (être -) • caché (être - ) ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ, ⵖⵓⵙ / ⵔⴳⵯⵙ / CÉÑn àn NGp r n n r n n n ¥ôàn MGp ,¥ôM • caché (être - ) • brûler ⵏⵜⵍ / ≈nØàn NGp r n n r ⵙⵖⵓⵙ, ⵙⵙⴽⵎⴹ / ¥ôMCG • cache-cache • brûler ⵜⴰⵏⵜⵍⴰ, ⵜⵉⵇⵏⵓⴼⴼⴰⵔ / á°†«r ªo¨dr G áÑn ©do ,ájn ɪ¨àr °S’G áÑn ©do p n n o r p nr r p o r n r n n r ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ / ¥ôMCG ,¥ôàn MGp • cacher • brûlure ⴼⴼⵔ, ⵙⵙⵏⵜⵍ / CÉsÑ nN ⴰⴽⵎⵎⵓⴹ / l¥Gôàp MGp n r • cacher (se) • brume ⴼⴼⵔ, ⵏⵜⵍ, ⵔⴳⵯⵙ / CÉÑn àn NGp r ⴰⵎⴷⵍⵓ / ÜÉÑn °V l n • cacher (action de -) • bûcheron ⴰⵏⵜⴰⵍ / AÉÑn àp NGp l r ⴰⵏⵣⴷⴰⵎ / ÜÉs£M l n • cactus • buisson ⴰⴽⵏⴰⵔⵉ / QÉsÑ°U l n ln n l n r o n ⴰⵅⵍⵉⴷⵊ / ( áØ«ãp c QÉé°TCG) π nZO • cadeau • burnous ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ, ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ, ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⴰⵙⵍⵀⴰⵎ, ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ / ⵜⵉⵡⵙⵉ / ásjóg l pn l nr p l r ΩÉ¡∏°S ,¢ùofôHo • cadeau (pour femme accouchée) • but l n n n p r nr l pn ⵜⴰⵣⵔⵓⵔⵜ / (Ap É°ùrØsædG ICGôª∏dp ) ásjóg ⴰⵙⵖⴷ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ / ájn É nZ ,±óg l • cadet • but (sport) ⴰⵎⵏⵥⴰⵕ / Ip ƒNE’p G »fp ÉKn n r ⵜⴰⵙⵉⵙⵡⵉⵜ / ≈eôe n n • cadre • but (sport) l n ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔ / QÉWpEG l n n ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ / (á°VÉjQ) ±óg • cafard • cacahuètes ⴰⴱⴰⵏⴹⵕⵉⵡ, ⴰⴳⵍⴻⵍⵍⵓ / n o l ⴽⴰⵡⴽⴰⵡ / »fp GOƒ°S ∫ƒoa Qƒ°Uô°U l o r n 217N O P Q R S T U V W X Y Z
 17. 17. cafetière carnivore• cafetière • canne à pêche ⵜⴰⵖⵍⵍⴰⵛⵜ / ≥jôHr EGp l p ln p ⵜⴰⵙⴳⵎⵔⵜ / IQÉsæ°U• cage • capacité l n ⵉⵙⴽⵏⵉ / ¢ünØb ln r ⵜⴰⵣⵎⵎⵔⵜ / IQóob• cahier • cape l rp ⴰⵍⵓⴳ / ôàn aO ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⴰⵙⵍⵀⴰⵎ, ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ / l nr p l r ΩÉ¡∏°S ,¢ùofôHo• cailler ⵙⵍⵉ / ÜGQ n • cape ln n ⵜⴰⵀⴷⴷⵓⵏⵜ / IAÉÑn Y• caillou ⴰⴳⴳⵓⵏ, ⴰⵥⵕⵓ, ⵜⴰⵎⵙⴷⵜ / • capitale politique ôéM l n n ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ / ᪰UÉY l n p n• calculer • caqueter ⵙⵙⵉⴹⵏ / sóY n n ⵙⵇⵉⵇⵇⵢ / (áLÉLódG) ¥Énb• calendrier • car ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ / ás«eƒjn l pr ⴰⵛⴽⵓ, ⵉⴷⴷⵖ, ⵎⵉⵏⵣⵉ / s¿C’ p• caméléon ⵎⵎⵃⴱⴰⵡⵛ, ⵜⴰⵢⵢⵓ, ⵜⴰⵜⴰ / • carafe AÉHn ôM ⴰⵔⴽⴼⵍ / áaGsô nZ ln l r p• camion • caravane ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ / áæn MÉ n°T l p ln ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ / á∏ap Énb• campement • caresser ⴰⵎⴰⵣⵉⵔ / ºs«îe l n o ⵙⵃⵉⵏⵏⴱ, ⵙⵉⵍⵍⴼ (ⵉ) / âHn Q n n• canal • carie dentaire l n ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ / IÉæn b ⴰⴽⴹⵎⵓⵚ, ⵜⴰⵎⵓⵛⵛⵉ / p¿Éæn °SC’G ¢Stƒ°ùnJ r o n• canard ⵜⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, • carnivore ⵜⴰⵢⴰⵥⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ / ás£Hn l ⴰⵎⵙⴽⵙⵓⵎ / ºM’ l p 218A B C D E F G H I J K L M
 18. 18. carotte cervelle • carotte • cautériser lnn n ⵜⴰⵅⵉⵣⵣⵓⵜ / IQõL n n ⵇⵇⴷ / iƒc • carré • cèdre ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ / ™sHôe l no ⵉⴷⴳⵍ / RQCG lr • carrefour • ceindre ro ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ / ¥ôt£dG ≈n≤àn ∏e p o ⴱⴽⴽⵙ / ΩõM nn n • cartable • ceinture l n r p ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵕⵜ / á¶nØëe ⴰⴱⵢⴰⵙ, ⴰⴱⴽⴽⴰⵙ, ⵜⴰⴳⴳⵯⵙⵜ, ⵜⴰⵙⵜⴰⵡⵜ / ΩGõM l n p • carte l n p ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ / á£jô nN • cent ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ / áFn Ée l p • cascades • centimètre ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ / ä’Ó n°T l ⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔ / ôàr ªàp ær °S p n • casquette • central p r n n o ⵜⴰⵔⴰⵣⴰⵍ / ⫵°ùc ,lá©sÑb o n r ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ / §°ShCG • casser • centre n n ⵕⵥ / ôs°ùc l nrn l n n ⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ/ õcôe ,§°Sh • casser (se) • cercle n ⵕⵥ / ô°ùµfr Gp n n ln n ⵜⴰⵣⴳⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ / IôFp GO • casserole • céréale ln r ⵜⵉⴽⵉⵔⵔⵓⵜ / IQóbp ⵉⵎⵏⴷⵉ / íªnb ܃Ño M m r o o • cassette • cerise r n l p ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ / »Jp ƒ°U §jô n°T n p lnrn ⴰⵔⴷⵍⵉⵎ / (lá¡cÉna) IRôc • causal • certificat ⴰⵎⵏⵜⵉⵍ / »pÑÑn °S n ln n n n ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ / IOÉ¡ n°T ,lá≤«Kp h • cause • cervelle ⴰⵙⵔⴰⴳ, ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ / ás∏Y ,ÖÑn °S l p l n ⴰⵍⵅⴼ, ⴰⵏⵍⵍⵉ / wïe o 219N O P Q R S T U V W X Y Z
 19. 19. chacal charrette• chacal • chant (coq) ⵓⵛⵛⵏ / ihBG øHr Gp n o ⴰⵙⴽⵓⴽⴽⵓⵀⵓ, ⴰⵙⴽⵓⵄ, ⴰⵙⵇⵓⵇⵄ / ∂juódG ìÉs«°U p o p• chaîne ln pr p ⴰⵙⴷⴷⵉ / á∏°ù∏°S • chant (poule)• chaîne alimentaire ⴰⵙⵇⵉⵇⵇⵉ / áLÉLsódG ìÉs«°U pn n o p ⴰⵙⴷⴷⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ / l n p ln pr p ás«Fp GòZ á∏°ù∏°S • chanter ⵉⵔⵉⵔ, ⵖⵏⵏⵊ / ≈sæ nZ• chaise pro ⴰⵙⴳⴳⵉⵡⵔ / w»°Sôc • chanter (coq) ⵙⴽⵓⵄ / (∂jódG) ìÉ°U n n• chaleur ln n n ⴰⵏⵔⵖⵉ, ⵜⵉⵔⵖⵉ / IQGôM • chanter (oiseau) ⵙⴽⵉⵊⵊⵉ, ⵙⵙⵉⴽⵙⵜ / Osô nZ n• chambre ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵢⵜ / áaô oZ lnr • chanteur• champ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ, ⴰⵎⵖⵏⴰⵊ / »uæ¨e no l n ⵉⴳⵔ / πr≤M • chapeau• champignon ln o ⴰⵛⵎⵔⵉⵔ / á©sÑb l r ⴰⴳⵯⵔⵙⵍ / ô£oa • chapelet• champoing ⵍⵡⵉⵔⴷ / áëÑr °S l n o ⵉⵖⵉⵖⵛ / ¿GƒÑn eÉ n°T n r • charbon• changement ⵜⵉⵔⴳⵉⵜ / ºëna l r ⴰⵙⵎⵙⵉ, ⴰⵙⵏⴼⵍ / ô«p«¨Jn l r • charmechanger l n n ⵙⵙⴰⵔ / AGô rZEGp ,∫ɪL l n ⵙⵎⵙⵉ, ⵙⵙⵏⴼⵍ / ôs« nZ n• chanson • charogne ⵉⵣⵍⵉ / ás«æp rZCGo l ⴰⵎⵎⵓⵕⴹⵓⵚ, ⵎⵉⴹⵕⵓⵚ / áØ«L ln p• chant • charrette ⴰⵎⴰⵔⴳ / AÉæn Z l p ⵜⴰⵍⴷⵉⵜ / πr≤fn áHn ôY m o nn 220A B C D E F G H I J K L M
 20. 20. chasser cheveux • chasser • chauve-souris ⴹⵉ, ⵙⵙⵓⴼⵖ, ⵥⵡⵉ, ⵥⵥⵄ / l n r n ⴰⴼⵕⵟⴻⵟⵟⵓ / •GƒWh nn n n n r OôW ,êôNCG • chef • chasser ⴰⵎⵖⴰⵔ / º«YR lr p n n n ⴳⵎⵔ / ¢üæn b • chemin • chasseur l pn ⴰⴱⵔⵉⴷ / ≥jôW l n ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ / ¢UÉsæb • chemise • chat ⵜⴰⴷⴼⴼⴰⵙⵜ / ¢ü«ªnb l p ⴰⵎⵓⵛⵛ / w§bp • chatouillement • chêne liège ⵜⵉⴳⵍⴳⴰⴹ / á nZó rZO l n n ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ / ø«u∏ap l • chatouiller • chenille n n n ⵙⴽⵓⴽⴽⴹ / Æó rZO lnr o ⵉⵍⴰⵍ / áaô°S (≈dhC’G Égƒªf πMGôe »a á°TGôØdG IOhO) • chaud (être -) n o n n n r ⵔⵖ / øî°S ,π©àn °TGp • chercher ⵉⵏⵉⴳ, ⵔⵣⵓ, ⵙⵉⴳⴳⵍ (ⵅⴼ) / • chauffage åëHn n n ⴰⵥⵖⴰⵍ / ø«î°ùnJ l p r • chercher en creusant • chauffer ⵙⴽⵯⵔⴽⵣ / ¢ûÑnf n n ⵙⵙⵔⵖ / øsî°S n n • chercheur • chauffeur ⴰⵎⵏⴷⴰⵀ / ≥Fp É°S ⴰⵎⵔⵣⵓ, ⴰⵎⵙⵉⴳⴳⵍ / åMÉHn l p l n • chausser • cheval n n ⵇⵇⵏ (ⴰⴱⵓⵔⴽⵙ) / π©àn fr Gp n p l ⴰⵢⵢⵉⵙ, ⵉⵢⵢⵉⵙ / l¿É°üM ,π«r nN • chaussette • chevalier ⵜⴰⵔⵖⵉⵡⵜ / ÜQƒL l nr n l n ⴰⵎⵏⴰⵢ / ¢S pQÉa • chaussure • cheveux l r ⴰⴱⵓⵔⴽⵙ / π©nf ⴰⵣⵣⴰⵔ / ô© n°T lr 221N O P Q R S T U V W X Y Z
 21. 21. cheville cireur de chaussures• cheville • chou l p n ⵜⴰⵡⵍⵥⵉⵜ / πMÉc l rn ⴰⴱⵔⵣⵎⵎⵓ / Önfôc• chèvre • chou-fleur lnrn ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ / Iõ©e l r ⴰⴽⵔⴽⵏⵏⴰⵢ / §«pÑfn ônb• chevreau • cicatrice ⴰⵖⴰⵢⴷ, ⵉⵖⵉⵢⴷ, ⵉⵖⵊⴷ / ⴰⵣⵎⵓⵍ / ìôL ôKn CG m r o o …óL l r n • ciel• chewing-gum ⵉⴳⵏⵏⴰ / Aɪ°S l n l nn ⵜⵉⴼⵉⵥⵥⴰ / ∂∏Y • cigogne• chez ⴰⴱⵍⵍⴰⵔⵊ, ⴰⵙⵡⵓ / l¥Ór≤dn ⴷⴰⵔ, ⵖⴰⵔ, ⵖⵓⵔ / óær Y ,≈dn EGp n p • cil• chien ⴰⴱⵍⵉⵡ, ⴰⵛⴱⴰⴱ, ⵉⵔⴳⵍ / Üóg l r n l rn ⴰⵢⴷⵉ, ⵉⵢⴷⵉ / Ö∏c • cimetière• chiendent lnn n ⴰⵙⵎⴹⵍ / IôÑr≤e l p ⴰⴼⴰⵔ / (á«∏p «nØt£dG äÉnJÉÑsn ædG øe) π«énf r • cinq• chiffre ⵙⵎⵎⵓⵙ / á°ùª nN l n r ⴰⵣⵡⵉⵍ / ºrbQ l n • cinquante• chiot ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ / ⵉⴳⵣⵉⵏ / hôL l r n n¿ƒ°ùª nN r• choisir • circulaire n nn n r ⴷⵖⵔ, ⵙⵜⵉ / ∫õY ,QÉàn NGp ⴰⵏⵥⴰⵢⵕ / …ôFp GO p n• choix • circulation ⴰⵙⵜⴰⵢ / QÉs«àp NGp l r ⴰⵙⵉⴽⵍ / Qhôe l oo• chose • cireur de chaussures ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ, ⴽⵔⴰ / ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ / A» n°T l r ásjòMC’G í°SÉe p p r o p n 222A B C D E F G H I J K L M
 22. 22. cirque col • cirque • clochette ⴰⵙⵉⵔⴽ / ∑ô«°S r p ⴰⵙⵔⵙⴰⵔ / ¢SôL l n n • ciseaux • clou ⵜⵉⵎⵛⵕⴰⴹ, ⵜⵓⵣⵍⵉⵏ / w¢ün≤e p ⵉⵏⴼⵍⵣ / Qɪ°ùe l n r p • cité • cobra ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ / áæn jóe ,lIô°VÉM l pn n p n ⵉⵥⵉⴹ / wπ°U p • citron • coccinelle ⵜⴰⵙⵎⵎⴰⵎⵜ / á°†eÉM ,láfn ƒª«r dn l n p n o ⵜⵉⴽⵓⵏⴷⴰ / AÉ°ùoØær oN o n • citrouille • cochon ⵜⴰⵅⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ / ⴰⵍⴰⴷⴰⵢ / ôjõær N l p p áæn «£r≤jn ,láYônb l p nr • cocon • civilisation ln n ⵜⴰⴳⵎⵎⵓⵜ / á≤fr ô n°T ln n n ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ / IQÉ°†M • cocotte-minute on n n ⵜⴰⵏⵙⵍⴰⵢⵜ / §¨s°†dG Iôéær W p r • classe ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ / º°ùbp l r • code de la route ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ / ô«sr °ùdG l¿ƒofÉnb p • classement ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ / Ö«Jp ônJ l r • coeur • classer l rn ⵓⵍ / Ö∏b ⵙⵜⵉ / ∞sæ°U n n • co-existence ⵜⴰⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ / ¢ûjo É©Jn l n • clavier ⵡⵉⵏⵜⵉⵔⵔⴰ / • cohérence ܃°SÉëdr G í«Jp ÉnØe áMƒdn p o n p n o n r ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ / áÄn «p ¡nJ l r • clé • coin ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ / ìÉàn Øe l rp ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ / ásjhGR l p n • climat • col ⴰⵏⵣⵡⵉ / ñÉæn e l o n ⵜⵉⵣⵉ / wèa 223N O P Q R S T U V W X Y Z
 23. 23. collant commune• collant • comique o n ⴰⵙⵏⴹⵓⴹ / l¥ƒ°U’ l p r o ⴰⵎⵚⴹⵚⴰⵢ / ∂ë°†e• colle • comité ⴰⵙⵍⵖⴰⵖ / l¥É°üdp n ⴰⴳⵔⴰⵡ / áæn édn l r• collectif • comme ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ / »YɪL o p p ⴰⵎⵎ, ⵣⵓⵏ / πãr e ,¬Ñr °T p n n • comme!• collège o n r n ⵎⴽⴰⴷ / ás«Ñp té©sàdG ºc ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ / ásjOGóYpEG ásjƒnfÉKn l p n r l p • commémoration• collier nr p ⴰⴽⵜⴰⵢ, ⴰⵙⴽⵜⵉ / iôcP ⴰⵙⴷⴷⵉ, ⵜⴰⵣⵔⴰ / ór≤Y l p • commémorer ⵙⵙⴽⵜⵉ / ós∏ nN n• colline ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ / wπJn ,láÑn °†g n n • commencement l r ⴰⵙⵕⵥⵎ / ìÉàn àp aGp ,lájn GópH n• colonisateur ⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ / ôª©àn °ùe l pr r o • commencer ⴰⵎⵎⵕ, ⵙⵕⵥⵎ, ⵙⵙⵏⵜⵉ /• colonisation ´ô n°T ,CGóHn n n n ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ / Qɪ©àp °SGp l nr r • comment• coloniser n n ⵎⴰⵎⴽ / ∞«r c ⵙⴷⵓⵔⵔⵉ / ôª©àn °SGp n nr r • commerçant• colonne ⴰⵙⴱⴱⴰⴱ / ôLÉnJ l p ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ / OƒªY l o n • commerce ln n ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ / IQÉéJ• colorer ⴽⵍⵓ / n¿sƒdn • commercial ⴰⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵢ / … pQÉéJp n• combien ⵎⵏⵏⴰⵡ, ⵎⵏⵛⴽ, ⵎⵛⵃⴰⵍ, ⵎⵛⵜⴰ • commune r n / ºc ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ / áYɪL ln n n 224A B C D E F G H I J K L M
 24. 24. communication concasser • communication • compétition (être en -) l o n ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ / π°UGƒnJ ⵃⵎⵣⵡⵓⵔ, ⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ / ≥Hn É°ùnJ n n • communicationnel • complément dobjet ⴰⵎⵙⵙⴰⵡⴰⴹ / »∏p °UGƒnJ o n ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ / p l orn ¬pH ∫ƒ©Øe • communiquer n n n ⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ / π°UGƒnJ • compléter ⵙⵎⴷ / ºªrJCG n n • compact disque ⵜⴰⵇⴰⵕⵉⴹⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵣⵜ / • compléter (action de -) èeóe ¢Uôob l nro l r ⴰⵙⵎⴰⴷ / ΩɪrJEGp l n • compagnie • complexe lnro ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ / á≤aQ ⵓⴷⴷⵉⵙ / Öscôe l no • compagnon • compliqué ⴰⵙⵎⵓⵏ / ≥«ap Q ⵉⵔⵡⵉⵏ / ós≤©e l no l n • composant • comparaison n o ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ / l¿uƒµe ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ / áfn QÉn≤e l n o • composé • comparer ⵓⴷⴷⵉⵙ / Öscôe l no ⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ / n¿QÉnb n • compréhension • compétence ⴰⵔⵎⴰⵙ / º¡na ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ / ájn ÉnØc l p l r • comprendre • compétence de base ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ / n n ⵔⵎⵙ / º p¡a ás«°SÉ°SCG ájn ÉnØc l p n l p • compter ⵙⵙⵉⴹⵏ / sóY n • compétence linguistique ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ / • comptine ás«fp É°ùdp ájn ÉnØc l n l p ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ / ó«°ûnf l p • compétition • concasser ln n o ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⵛⴰⵍⴰ / á≤Hn É°ùe ⴰⵢⵣ, ⴱⵔⵉ, ⴱⵕⵛ / s¥O n 225N O P Q R S T U V W X Y Z
 25. 25. concasser (action de -) consolidation• concasser (action de -) • conjuguer ⴰⴱⵔⴰⵢ / ¢Sôg l rn n n ⵙⵙⴼⵜⵉ / ±sô°U• conclusion • connaissance ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ / áªJp É nN l n lnprn ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ / áaô©e• concombre • connaître ⴰⴳⴰⵏ, ⴰⵖⵙⵙⵉⵎ / QÉ«n N l p n nn ⵉⵙⵉⵏ, ⵙⵙⵏ / ±ôY• concours • conquérir l n o ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ / IGQÉÑn e ⵃⵡⵡⵥ / (≈∏Y) ≈dn ƒàn °SGp nn r r• concours dentrée • conquête ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ / ⴰⵍⵉⴽ / hõ nZ ¥Éëàp dr ’G IGQÉÑn e p n p o n o l r • conscientisation• concurrent ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ, ⴰⵏⵎⵣⵉⵣⵡⵔ / ¢ùap Éæn e ⴰⵙⵡⴳⴳⴹ / ás«YƒnJ l pr l o• condition • conscientiser l r ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ / •ô n°T ⵙⵡⴳⴳⴹ / ≈sYh n• conduire • conseil ⴳⵍⵉ, ⵃⵔⵉ, ⵏⴷⵀ / OÉnb n ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ / áë«°ünf l n p• conduite • conseiller ln ⴰⵃⵔⴰⵢ / IOÉs«bp ⴰⵏⵙⴼⴰⵡ / QÉ°ûàn °ùe l n r o• confiture • conserver ⴰⵎⴰⵖⵓⵙ / ≈sHôe no ⵅⵎⵎⵔ / n¿sõ nN• congelé (être -) • considérer ⴳⵔⵙ / ósªénJ n n n n ⴽⴽⵓⵍ (ⴳ) / Qsób• congénère • consigne ⴰⵏⴳⴳⵓ / wófp ,øjônb l p ⵜⴰⵎⵍⵎⴰⴷⵜ / ᪫∏p ©nJ l n r• conjugaison • consolidation l r n ⴰⵙⴼⵜⵉ / ±ô°U ⴰⵙⵍⴽⵏ / ásjƒr≤Jn l p 226A B C D E F G H I J K L M
 26. 26. consommateur copier • consommateur • contemporanéité l r r o ⴰⵏⵙⵎⵓⵔ / ∂∏p ¡àn °ùe ln n no ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ / Iô°UÉ©e • consonne • content (être -) ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ / âeÉ°U l p n ⴱⴱⵉⵔⵀ, ⵎⵎⵔ / ìôna n p • constater • contenu ⴼⵔⴽ (ⵉ) / ø£na n p ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ / iƒàn ëe n r o • construction • contexte ⴰⵙⵏⴰⵢ / Ö«cônJ l pr ⴰⵙⴰⵜⴰⵍ / l¥És«°S p • construction • contexte grammatical ⵜⴰⵙⴽⴰ / Qɪ©e ,AÉæn Hp l nrp l ⴰⵎⵏⴰⴹ / w…ƒënf l¥És«°S p r p • construction de phrase • contre pn r o o p r ⴰⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ/ á∏ªédr G Ö«cônJ ⵎⴳⴰⵍ / wó°V p • construire • contrecarrer ⵙⴽⵓ / ≈æn Hn ,ós«p n°T n ⴰⵎⵎ (ⵉ) / ∞nbhCG ,¢Vôàn YGp n r n n r • construire • contusionner ⵙⵏⵉ / ÖscQ n n nn n ⴱⵔⵉ / Ωóc • consumer (se) n n r ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ, ⵖⵓⵙ / ¥ôàn MGp • convenir n n n ⴰⵙ (ⴷ) / ≥°SÉnf ,Ö°SÉnf ,¥’ n n • conte l n p ⵓⵎⵉⵢ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ / ájn ɵM • conversationnel ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ / … pQGƒM n p • conte merveilleux ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⵏⵜ / • convocation ln p n l n p áÑ«éY ájn ɵM ⵜⴰⵏⵏⴼⵓⵍⵜ / AÉYóàp °SGp l n r r • contempler • copie n ⵚⴽⴽⵯⴹ / πseCÉJn l ⴰⵙⵏⵖⵍ / πr≤fn • contemporain • copier ⴰⵜⵔⴰⵔ / ô°UÉ©e l p no n ⵙⵏⵖⵍ / πn≤fn 227N O P Q R S T U V W X Y Z

×