Successfully reported this slideshow.

Nový řídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS

287 views

Published on

Install Fest 2012; Prague, March 2012 (in Czech)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nový řídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS

 1. 1. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datNový ˇídicí a dohledový systém pro experiment r COMPASS Martin Bodlák Vladimír Jarý1 Josef Nový 1 Fakulta jaderná a fyzikálne inženýrská ˇ ˇ ˇ C ESKÉ VYSOKÉ U CENÍ TECHNICKÉ V P RAZE mailto:Vladimir.Jary@cern.ch InstallFest 2012 Školicí centrum Silicon Hill, Praha 4. bˇezna 2012 r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 2. 2. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datPˇehled r 1 ˇ Systémy pro sber dat 2 ˇ Sber dat na experimentu COMPASS 3 ˇ Vývoj nového systému pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber dat M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 3. 3. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datZákladní pojmy ˚ ˇ událost: data popisující prulet cástice systémem detektoru ˚ ˇ role systému pro sber dat (data acquisition, DAQ): 1 naˇ tení dat z detektoru (readout) c ˚ 2 sestavení úplných událostí z fragmentu pocházejících ˚ z ruzných kanálu (event building) ˚ ˚ 3 ˇ zapsání událostí do trvalého úložište (data logging) 4 dohled a ˇízení (monitoring, run control) r ˇ trigger systém: vybírá fyzikálne zajímavé události nebo zamítá nezajímavé události úˇ innost trigger systému: c = Ndobrych(vybranych) /Ndobrych < 1 mrtvá doba (deadtime) systému: D = tsystem_je_vytizen /tcelkovy (je-li systém vytížen, nemuže ˚ pˇijímat žádné další události) r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 4. 4. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datPˇíklad: systém s periodickým triggerem r ˇ ˇ v podstate se jedná o vzorkování veliˇ iny spojité v case c A/D pˇevodník digitalizuje data, CPU je naˇ ítá a ukládá r c frekvence triggeru dána dobou zpracování události: je-li potˇeba na zpracování 1 ms ⇒ ftrigger ≤ 1 kHz r Systém pro sber dat ˇízený periodickým triggerem ˇ r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 5. 5. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datFyzikální trigger ˇ ˇ data z detektoru pˇichází náhodne a nepˇedvídatelne ˚ r r potˇeba mít fyzikální trigger r Systém sbírající data ˇízený fyzikálním triggerem podle [3] r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 6. 6. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datProblémy s fyzikálním triggerem 1 ˇ co delat pokud nastane nová událost a systém je ˇ zaneprázdnený: pˇidání busy logiky: je-li busy signál aktivní, systém r nepˇijímá další události r 2 jak využít neaktivní dobu: ˇ vyrovnávací pameti (FIFO): vyrovnávají fluktuace na vstupu ˇ a poskytují relativne stabilní datový tok na výstupu (derandomizace) 3 jak se vypoˇádat s velkým množstvím kanálu (∼ 106 ): r ˚ shromažd’ovací moduly (napˇ. VME desky) r paralelní zpracování a ukládání dat 4 jak zajistit minimální deadtime: A/D pˇevodník pracuje na frekvenci >> f r zpracování a ukládání dat na frekvenci ∼ f M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 7. 7. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datExperiment COMPASS COMPASS = COmmon Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy experiment s pevným terˇ em na urychlovaˇ i SPS c c v laboratoˇi CERN r ˇ vedecký program schválen v roce 1997 studium struktury a spektroskopie hadronu ˚ experimenty s mionovým svazkem experimenty s hadronovým svazkem ˇ sber dat od roku 2002 ˇ c momentálne zaˇ íná 2. fáze experimentu (COMPASS II) ˇ ˚ mezinárodní projekt: 250 vedcu, 29 institucí, 11 zemí M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 8. 8. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datPopis experimentu cyklus urychlovaˇ e SPS: svazek (beam) není spojitý, c skládá se z úseku (spills, bursts) ˚ ˇ ˇ systém pro sber dat používá vyrovnávací pameti pro ˇ rozložení záteže na celý cyklus urychlovaˇ e c ˇ interakcí svazku s terˇ em vznikají sekundární cástice c ˚ ˇ prulet cástic detekován systémem detektoru ˚ ˚ ˇ Systém detektoru, svazek cástic dopadá na terˇ zleva, pˇevzato z [4] c r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 9. 9. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇVrstvy systému pro sber dat 1 primární elektronika detektoru ˚ provádí pˇedzpracování a digitalizaci analogových dat r celkem zhruba 250000 kanálu ˚ 2 moduly GeSiCA, CATCH (VME technologie) provádí naˇ ítání a shromažd’ování dat c naˇ ítání aktivováno signály z TCS (Trigger Control System) c r c ˇ pˇidání hlaviˇ ky (identifikátor triggeru, casová znaˇ ka) c 3 ROB (readout buffer ) servery ˇ slouží jako vyrovnávací pamet’ pro efektivní využití cyklu SPS urychlovaˇ ec ˇ PCI karta spillbuffer (512 MB pameti) 4 EVB (event builder ) servery sestavení kompletních událostí zapsání souboru s událostmi na trvalé úložište ˚ ˇ uložení metadat o událostech do Oracle DB ˇ doplnkové úlohy: dohled na kvalitou dat, filtr M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 10. 10. ˇ Systémy pro sber dat ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Vývoj nového systému pro sber datDATE (Data Acquisition and Test Environment) software navržený pro experiment ALICE na LHC ˇada úprav a doplnku pro COMPASS experiment r ˇ ˚ základní dva procesory: 1 lokální shromažd’ovaˇ dat: provádí naˇ ítání dat z detektoru c c 2 ˇ c globální sberaˇ dat: sestavuje události z fragmentu˚ vyprodukovaných lokálními shromažd’ovaˇ i dat c dobˇe škálovatelný a flexibilní systém: r režim pp (vysoká frekvence interakcí, malé událostí) režim PbPb (nízká frekvence interakcí, velké události) DAQ experimentu ALICE × malé laboratorní experimenty s jedním procesorem testy výkonu: naˇ ítání dat: 40 GB/s c sestavování událostí: 2.5 GB/s ˇ záznam na úložište: 1.25 GB/s M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 11. 11. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datProblémy se souˇ asným systémem c Motivace: ˇ casem roste frekvence trigger systému, datový tok 260 TB dat zaznamenáno v roce 2002, v roce 2010 již 2 PB vyšší datový tok ⇒ vyšší DAQ deadtime stárnoucí HW ⇒ vyšší poruchovost vývoj PCI-Express verze spillbuffer karty nákladný chybející vzdálené ˇízení ˇ r Návrh nového systému: nahradit sít’ ROB a EVB serveru vlastním HW ˚ tok dat, sestavování událostí ˇízeno HW r software už pouze pro ˇízení a dohled r možné použití i pro další experimenty (PANDA?) M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 12. 12. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datScintific Linux CERN 5 založen na Red Hat Enterprise Linux 5 CERN + Fermilab → Scientific Linux → Scientific Linux CERN stránky projektu http://linuxsoft.cern.ch/ RPM balíˇ ky, balíˇ kovací systém yum c c AFS klient repozitáˇe s vlastním softwarem r RSS kanály organizace (napˇ. CERN market) r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 13. 13. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datSouˇ asná ˇídící místnost c r c ˇ Souˇ asný velín umísten pˇímo v hale experimentu COMPASS: r Výhody serverovna a detektory poblíž možnost pˇímé fyzické kontroly plynových subsystému r ˚ Nevýhody místo, kde prochází svazek ⇒ problémy s radiací ˇ ˇ horší dostupnost pro cleny smeny horší ergonomie (hluk, . . . ) Technický koordinátor experimentu doporuˇ il zˇídit vzdálenou c r ˇídicí místnost. r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 14. 14. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datPuvodní velín v hale experimentu ˚ M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 15. 15. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datPˇesun velínu r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 16. 16. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datVzdálená ˇídicí místnost r vzdálený dohled a ˇízení experimentu COMPASS r kanceláˇská budova r vybavení: 8x PC 4x 24” LCD 8x 22” LCD IP kamery v hale experimentu napojeno na sít’ COMPASSu nový velín otestován ušetˇeny finanˇ ní prostˇedky, které by bylo nutné investovat r c r ˇ do pˇídavného stínení spektrometru r pˇed nasazením zbývá nainstalovat klimatizaci r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 17. 17. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datInstalace nových stanic Scientific Linux CERN 5, 32bit instalaˇ ní program Anaconda c bezobslužná instalace pomocí kickstart skriptu ˚ ruzné parametry instalace podle rolí ˚ ˇ rízení sestavování událostí souborový server databázový server ... kickstart soubory publikované v centrální databázi AIMS ˚ ˇ Prubeh: 1 boot po síti, stažení kickstart skriptu z databáze 2 pˇedání skriptu programu Anaconda r 3 naˇ tení parametru, pokus o bezobslužnou instalaci c ˚ M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 18. 18. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber dat ˇNový velín v kanceláˇské budove r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 19. 19. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datDefinice požadavku na nový systém ˚ ˇízení a dohled nad systémem pro sber dat r ˇ ˇízení toku dat r jednodušší systém zachování stávajícího formátu dat použití knihovny DIM ˇ použití nekterých modulu z DATE (Murphy TV, COOOL, log ˚ book, ...) využití specializovaného hardwaru (FPGA karty) ˇízení v reálném case není vyžadováno r ˇ M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 20. 20. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber dat ˇNová hardwarová architektura pro sber dat M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 21. 21. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datFPGA (Field-programmable gate array) ˇ Cip programovatelný v poli (mimo továrnu), pˇevzato z [3] r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 22. 22. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datFPGA (Field-programmable gate array) ˇ Zadání chování cipu pomocí schématu, pˇevzato z [3] r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 23. 23. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datFPGA (Field-programmable gate array) ˇ Zadání chování cipu pomocí VHDL, pˇevzato z [3] r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 24. 24. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber dat ˇStruktura systému pro sber dat ˇ Rídicí proces ovládá podˇízené procesy r komunikuje s databází dostává pˇíkazy od uživatelského rozhraní r Podˇízený proces r ˇ beží na specializovaném hardwaru (FPGA karta) pˇijímá pˇíkazy od ˇídicího procesu r r r poskytuje informace o stavu FPGA karty GUI 1 ˇídicí rozhraní, n monitorovacích r pˇijímá informace od ˇídícího procesu r r pˇes ˇídicí proces odesílá ˇídicí pˇíkazy podˇízeným r r r r r procesum˚ Message logger Message browser M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 25. 25. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber dat ˇStruktura systému pro sber dat Role v systému M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 26. 26. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datKnihovna DIM Distributed Information Management ˇ vývoj v CERN (puvodne pro experiment DELPHI) ˚ zajišt’uje asynchronní 1 k N komunikaci po síti rozšíˇení paradigmatu klient–server o jmenný server r postaveno na standartu TCP/IP rozhraní pro C/C++, Javu a Python multiplatformní knihovna používáno i v rámci DATE M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 27. 27. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datJmenný server DNS Komunikace prostˇednictvím DIM knihovny r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 28. 28. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datCharakteristika testovací verze ˇ hlavní cást v QT frameworku nastavení a zprávy v MySQL databázi komunikace pomocí knihovny DIM (C++ rozhraní) pomocné skripty v Pythonu ˇ testování behem zimní odstávky experimentu testy provedeny s parametry: Gigabit Ethernet 2-16 podˇízených procesu na poˇ ítaˇ ích pro sestavování r ˚ c c událostí ruzná velikost zprávy od 100 B do 500 kB ˚ M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 29. 29. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datVýsledky testu (1/3) ˚ Poˇ et zpráv za sekundu v závislosti na velikosti zprávy c M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 30. 30. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datVýsledky testu (2/3) ˚ Rychlost pˇenosu v závislosti na velikosti zprávy r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 31. 31. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datVýsledky testu (3/3) ˚ Test stability M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 32. 32. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datUživatelské rozhraní M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 33. 33. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datProhlížeˇ záznamu c ˚ M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 34. 34. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datDosažené cíle a další kroky 1 c ˇ Analyzován souˇ asný systém pro sber dat založen na balíku DATE problémy s výkonem a stabilitou 2 Nainstalován vzdálený velín experimentu velín pˇipraven k nasazení r c r r ˇ ušetˇeny finanˇ ní prostˇedky za pˇídavné stínení r 3 ˇ Vývoj nového systému pro sber dat pˇipraven návrh ˇídicího a dohledového systému r r minimální verze tohoto systému implementována a otestována 4 Další kroky testy na reálném HW (embedded linux na softcore procesoru) rozšiˇování funkcionality r M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r
 35. 35. ˇ Systémy pro sber dat Vzdálené ˇízení r ˇ Sber dat na experimentu COMPASS ˇ Nový systém pro sber dat ˇ Vývoj nového systému pro sber dat ˇ Testy nového systému pro sber datLiteratura P. Abbon et al. (the COMPASS collaboration): The COMPASS experiment at CERN, In: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 577, 3 (2007) pp. 455–518 H. Sakulin: Field Programmable Gate Arrays, In: International School of Trigger and Data Acquisition, Krakow, February 2012 W. Vandeli: Introduction to Data Acquisition, In: International School of Trigger and Data Acquisition, Roma, February 2011 COMPASS page [online]. 2010. Available at: http://wwwcompass.cern.ch M. Bodlák, V. Jarý, J. Nový Nový ˇídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS r

×